135 Обрязването и заветът на Авраам

print

ПРОРОЧЕСТВО 135

Обрязването и заветът на Авраам

Това е изговорено под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ.

чрез апостол Елизабет Илия (Елишева Елиаху)

27 ноември 2016 година

Този текст е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елизабет (Елишева), още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който духа по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

Исая 42:8 Аз съм ЯХУВЕХ; това е Моето име; И не ща да дам славата Си на друг, Нито хвалата Си на изваяните идоли.

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:

2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на Божиите посланици, презираха словата на Господа и се подиграваха с пророците Му, догдето гневът Му се издигна против людете Му така, че нямаше изцеление.

След това през юли 2016 г.:

Горко на всеки, който се осмели да направи опит да навреди на тези двама помазани. Ще съжалявате за деня, в който сте се родили. Не докосвайте Моите помазани и на тези двама пророци, не правете никакво зло (виж Пс. 105: 15; 1 Лет. 16:22: „Не докосвайте Моите помазани и НЕ правете зло на МОИТЕ пророци”). Би било по-добре за вас, ако АЗ, AББA ЯХУВЕХ изтръгна езика ви!

(от Пророчеството 128)

И чрез Пророк Езра:

Предупреждавам ви – всички онези, които излизат против това

Служение и пророчествата и Елишева и мен и всички служители на

AmightyWind (Служение) – предупреждавам ви сега, не докосвайте

Помазаните и не вредете на НЕГОВИТЕ пророци (ПС 105: 15, 1Лет.

16:22), да не би гневът на жезъла на ЯХ да дойде при вас. Но за онези,

които благослови и са благословени от това Служение и вярващи, които

приемат Пророчествата, много благословения ще дойдат върху вас – на

всички, които защитават онова, което принадлежи на ЯХ в името на

ЯХУШУА.

***********

Имайте мир, Деца МОИ, защото сте в дланта на МОЯТА ръка, вие сте под покритието на МОИТЕ Крила. Всички тези млади мъже са обрязани в сърцето си и сега искат да следват и да сключат нов завет с МЕН, както Авраам. (Битие 17: 3-14) Защо, защо, защо, АЗ бих позволил нещо да се обърка, защото ръцете ти са помазани, Езра.

О, МОЙ син Езра, АЗ ще благословя всичко, което докосва ръката ти, моли се за благословение за всеки инструмент, който използваш – напомни на всеки син, ЯХ е доволен от тях, защото те доказват своята любов по различен начин, защото попадат под друг завет, Новия Завет, защото те вече имат Завета в кръвта на ЯХУШУА.

Езра, ще направиш видеото и това е както ти каза, че си бил там като баща, духовен баща – началник на Служението, за да бъдеш с синовете си, преди да отидат на операция и точно както те следват с покриването на главата, виж как те вече следват обрязването. Просто говори с думи, които те могат да разберат, Езра. Направи го достатъчно просто, че и дете да може разбере тези правила, които АЗ винаги съм давал на Елишева.

  • Езра, когато правиш това видео за обрязването, позволяваш на всички, които слушат, които не могат да бъдат там, да си положиш на тях ръцете и да даваш това специално благословение, знай това. Ако се подчинят на МЕН и влязат в този нов завет на Авраам, сякаш стоят там. Насърчете ги да пишат на Служението, всички онези, които са обрязани в сърцето и обрязани в плътта, в Новия Завет на КРЪВТА на ЯХУШУА и МОЯТ, на ЯХУВЕХ, Авраамов Завет, това е двойно благословение! Всички мъже ще получат двойно помазание!

Не казвайте, че обрязването спасява никого. За тези врагове, които ще атакуват и говорят, че вие така казвате. Това не е истина. Винаги учете, че само чрез Името и Кръвта на ЯХУШУА има прошка за греховете. Но

Заветът на Авраам, като следваща стъпка, казвайки: „Искам да направя всичко, което ВИЕ ми заповядахте да направя, АББА ЯХ”, както казват младите мъже и старите мъже, които принадлежат към МЕНЕ.

Само това: АЗ СЪМ изпращам децата СИ, някои от тези, които дори не знаят, но те са МОИТЕ деца от четирите краища на земята, за да чуят за това Служение, било то от уста на уста, от социални мрежи или чрез компютър, АЗ ви казвам ви това, те ще дойдат! И сега те дойдоха на 34 различни езика.

АЗ съм доволен, Езра и когато се върнеш, трябва да учиш за обрязването (Битие 17: 1-27) и едно след друго децата, които не са съвсем деца, а млади мъже, защото това ще бъдат други млади мъже, които ще ги последват, например, когато са излекувани и ще обяснят причината, поради която искат също да бъдат под Завета на Авраам и Езра ще учи това, както АЗ казах, а видеото на Адам ще бъде там, защото хората просто не разбират защо това им е нужно, когато са вече под КРЪВТА на ЯХУШУА.

Тогава [след спасението] обрязването на плътта дойде в подчинение на МОИТЕ Закони, за да бъдете под Завета на Авраам (Битие 17: 1-27). Вие сте пожертвали плътта си – били сте готови да преживеете болката, която е само временна и дори когато виждате кръвта помнете, че това не е само Заветът на Авраам, но е напомняне за КРЪВТА, пролята за вас на Голгота.

Сине МОЙ, АЗ казвам, добре свършено! Толкова съм доволен от теб! За обучението по Завета на Авраам.

(Битие 17: 1-27). АЗ съм така доволен от теб. Защото те всички ще ходят в новото Помазание. Те бяха готови да издържат болката на плътта, за да се подчинят на ДУХА и АЗ СЪМ толкова доволен от тях. Това се отнася за всички, които даваха пример един на друг, когато водеха по пътя и ученията. Сега трябва да учиш всички в Служението Amightywind.

Отново, всеки от децата ще ходи в по-силно помазание [отколкото преди], тези, които наскоро сте обрязани и това отново се отнася за всички, всички, които наскоро са били обрязани. (Видяхте в болницата, че дете е обрязано) защото така е прието, то няма нищо общо със Светостта. След това правилата се промениха. Защото сатана не иска те да отидат в този нов завет, точно както той не иска да отидат в Новия Завет на Кръвта на ЯХУШУА, но вие ще подчертаете важността и дори ще споделяте свидетелство за това как демоните бягат и това улеснява подчинението на МЕН, ЯХУВЕХ и МОЯТ СИН ЯХУШУА и ИММАЯХ СЛАДКАТА РУАХ ХА КОДЕШ.

Толкова съм доволен от теб, МОЙ сине, за отговорността, която си поел,

  • направи за всички, които бяха обрязани. И МОЯТ възлюбен син, АЗ искам дори в Полската общност да отделите време, за да им кажете колко е важно и колко съм доволен, АЗ, ЯХУВЕХ, че сега са под Завета на Авраам. В МОЕТО време, сине, ще поставиш видео и ще научиш важността му, защото не ти, Елишева, трябваше да учиш за това. Не ти, Елишева, трябваше да преподаваш Тората. Ти направи, което ти беше казано. Ти просто трябваше да чакаш Езра да дойде и да довърши това, което АЗ искам!

Елишева: АББА ЯХУВЕХ, искате ли още нещо да кажете?

AББА ЯХУВЕХ, така ТИ ме учиш да се моля сега за мир, мир, мир, мир за тези млади хора и за света. Искам само да знаете, че продължавам да го чувам отново и отново, как е доволен ЯХ от теб. ТОЙ просто продължава да ми говори да ти кажа, че е доволен от теб, колко те обича, че ръководиш всички тези млади хора и ръката на ЯХ, която ще те води за ръка, ти си техният баща, техният духовен Отец. Също и техен пастор.

  • ТОЙ те използва точно както ти каза и трябва да им кажеш, че ЯХ казва точно това,което си ме научил. Напомни им, че не майката, а бащата държи детето (на 8 дни, точно както ЯХУШУА е бил обрязан на 8 дни). Това ще ги утеши.
  • се молете за всеки от тях, казва ЯХ, молете се за мир за всеки един от тях. Виждам видение и ЯХУШУА ще стои до всеки от вас, всеки от вас, който лежи на масата. ЯХУШУА ми казва да ви успокоя, че ТОЙ ще стои до всеки от вас.

Пророчеството продължава:

Елишева, АЗ ги обичам дори повече, отколкото ти ги обичаш и АЗ няма да допусна никаква вреда да се приближи към тях тях, особено към любимия ти съпруг Езра. АЗ, АББА ЯУВЕХ и АЗ, ЯХУШУА, и АЗ, ИММАЯХ, ви напомняме, НИЕ ви обичаме – всички вие, НАШИ синове и всички НАШИ дъщери, не забравяйте да ги държите в молитва, защото АЗ съм изпратил легиони Свети ангели да ви защитят всички вас.

Така че продължавайте да призовавате за преводачи (еврейски преводачи)! Така ще можете да ги храните. Така ще можете да ги обучите. Международната Невеста е разпръсната в 4-те ъгъла на земята, а също и Гостите, които ще бъдат на Сватбената Вечеря на АГНЕТО.

Това е всичко, което АЗ трябваше да ви кажа.

Елизабет (Елишева): АББА ЯХУВЕХ, това е всичко, което чувам! Благодарим ВИ и Слава на ЯХУШУА, АББА ЯХУВЕХ! Когато нашите духовни деца продължат това дълго пътуване с Езра за тази операция.

Така беше казано

Така беше написано

дадено на мен, Елишева Елиаху

Bulgarian(България) Home