27 SI YAHUSHUA MOBALIK SA USA KA ADLAWNG IGPAPAHULAY! TINDOG MGA BABAYENG APOSTOLES UG MGA PROPETA!

print

PROPESIYA 27

SI YAHUSHUA MOBALIK SA USA KA ADLAWNG IGPAPAHULAY! TINDOG MGA BABAYENG APOSTOLES UG MGA PROPETA!

Gisulat ubos sa dihog sa RUACH ha KODESH
pinaagi ni Apostol Elijah (Elisheva Eliyahu)
Enero 4, 1999

* * * * * * *

AKO, si YAHUSHUA, mobalik sa usa ka ADLAWNG IGPAPAHULAY (SABBATH/SABADO), wala kamo masayud asa niini. Umari kamo AKOANG mga Babayeng Apostoles ug mga Propeta, tindog KARON! Ayaw nag itugot pa nga si bisan kinsa magasulti kaninyo nga AKO wala gatawag kaninyo nga mamahimo nga mga Propeta ug mga Apostoles, mga Magtutudlo, mga Ebanghelista o mga Pastor. AKO mao ang Magkukulon (Potter) ug kamo mao ang Lapok nga Kolononon (Clay). Nganong buot man kamo nga mamati sa us aka lalaki o sa kadtong anaay espiritu sa mga Pariseo? Isulti kini nga mensahe pagawas nga AKOANG gihatag niini nga Apostol para isibya. Ubani ninyo ang iyahang tingog, mga babaye ug mga lalaki nga nakaila sa AKOANG tingog nga nagsulti gikan sa unsa ang AKOANG gisulat pinaagi kaniya. Pagdinasigay kamo sa usag usa. Gipahilom kamo ni satanas sa subra na kataas nga panahon. Apostolikong Propetikanho nga mga Manggugubat (Apostolic Prophetic Warriors) kahibalo kamo kon kinsa kamo. Sulati ang AKOANG Sulugoong Babaye ug pagdinasigay kamo sa usag usa, ug pagkat-on gikan sa usag usa. Mobalik AKO sa dili na gayod madugay. Pagkuptanay kamo sa mga kamot sa usag usa, wala kamo mag-inusara. Gikatag KO kamo libot sa kalibutan, apan magkailhanay kamo sa usag usa sa saktong oras.

Nanginahanglan kamo sa usag usa. Mahiusa kamo sa mga kalalakin-an nga anaay susamang tawag. Apan, kadtong kinsa magdumili sa pag-ila kaninyo pasagdai sila diri KANAKO. Ayaw pakiglalis sa kadtong anaay bungol nga mga dalunggan nga nagpasabot ug tinarong, ug apan nakahimo ug dakong kadaot ngadto sa mga kababayen-an kinsa ginasultihan nga dili sila makabaton og usa ka tawag sa usa ka Apostol, bisan na siya nga nagsulat nabugnaw (discouraged) ug ginaingnan niini. Siya miingon, “Oh sigi lang, magpadayon gayod ako sa pagbuhat kon unsa ang akoang tawag para akoang pagabuhaton, sa bisan unsang ngalan ang ilahang itawag niini.” Apan ang lalaki nga nagsulti kaniya niini kay nailad sa laing tingog, dili AKOANG tingog. Kinahanglang maghinulsol gayud siya sa pagbuhat sa ingon. Maandam na ba kaha kamo? MOBALIK SI YAHUSHUA SA USA KA ADLAWNG IGPAPAHULAY/SABADO! Sultihi ang tanan kinsa maminaw, damha nga silang tanan dili motuo. Kini dili inyohang problema, apan ilahang problema. Ang inyoha lamang mao ang pagtuman.

Managkauban, kadto kinsa AKOANG gibutang nga makig-uban uban kaninyo mamahimong ingon sa usa ka jigsaw puzzle ug walay laing mga piyisa ang mohaom sa sakto. Ablihi kanonay ang inyohang mga mata alang sa uban. AKO magadala ug usa ka panon (troop) sa mga Propeta, mga Apostoles, Ebanghelista, mga Magtutudlo ug mga Pastor ug bisan pa sila magatrabaho isip usa ka butang (unit). Wala gayud maghunahuna ug labaw pa sa ilahang mga kaugalingon kay sa kon unsa sila. Kay nahibaloan nga sa pagtindog sa dungan ilahang mahuman sa pagbuhat kon unsa ang AKOANG gi-ordenahan nga pagabuhaton. Makab-ot ang usa ka dakung ani sa mga kalag ug kini ang mamahimong usa sa pinakamananaog ug mga kalag nga mga pangpang-alagad (ministries) nga nagalakaw sa nawong niining kalibotana. Para sa AKOA ang PAPA YAHUVEH, AKOANG ANAK si YAHUSHUA ug sa AKOANG RUACH ha KODESH nga kahimayaan. Daghan unta ang dili maluwas kon wala KO pa gipataas (raised up) kini nga pagpang-alagad.

Ang AKOANG Apostol nga ginasalikway sa mga kalalakin-an isip usa ka Apostol, kahibalo sa AKOANG tingog ug nagasulat kon unsa ang iyahang nadungog. Ang ubang mga babaye nga AKOANG gitawag nga mga Apostoles ug ginasultihan sila nga dili sila magamit sa niini nga katungdanan (office), apan sultihan KO kamo sa susama sa AKOANG gisulti niini nga Apostol, kini dili paghukom sa mga kalalakin-an, kon gi-unsa NAKO paggamit ang AKOANG Sulogoon Nga Babaye (Handmaiden) kay AKOA lamang gayong patigayon (business). AKOA silang lapok nga kolononon, ug AKO lamang ang magahulma kanila ug magasulay kanila pinaagi sa kalayo sa ilahang mga pagsulay sa pamaagi nga AKOANG gipili sa ingon. Kinsa ba ang usa ka tawo sa pag-ingon kon unsa ang AKOANG, ang kang YAHUVEHng pwedeng mahimo ug dili pwedeng mahimo. Daghan sa mga kalalakin-an ang nalingla sa dihang ilahang gipakaubos ang mga Espiritu nga susama sa kang David, AKOANG gibutang sa sulod sa AKOANG mga Sulogoon Nga Babaye.

Sa mas kagrabe sa pagpakig-away sa mga kalalakin-an batok niini, mas AKOANG ipasaka pataas ang AKOANG David nga mga Espiritu sa AKOANG mga Sulogoon Nga Babaye. Garbo lamang ang nag-inusara nga hinungdan sa usa ka lalaki sa pagsulti sa maong mga butang. PAGHINULSOL KARON! AKO mi-ordena kaniya sa pag-dasig sa duha sa mga babaye nga mga Propeta ug sa mga babaye nga mga Apostoles, mga Magtutudlo, mga Ebanghelista, ug mga Pastor. Siya nasayud sa kainit sa pagpanglutos tungod sa hataas nga tawag nga AKOANG gibutang sa iyahang kinabuhi ug sa tanan nga mga gitawag aron mamahimong AKOANG Apostolikong Propetikanhon nga mga Manggugubat sa niini nga mga katapusan nga mga panahon. Kadaghanan kay mga babaye. Ayaw itugot nga pugngan kamo pabalik sa kalalakin-an o sa mga Fariseo! Mao kini kon unsa ang AKOANG, kang YAHUVEHng, nabuhat ug ginabuhat. Kinsa ang mangahas sa pag-ingon ni YAHUVEH nga SIYA sayop?

AKO ang nagdala kaninyo ug sa mga kalalakin-an ug mga kababayen-an sa tanan nga mamahimong usa sa AKOANG RUACH ha KODESH, magalihok kamo ingon nga usa sa AKOANG RUACH ha KODESH ug magasulti kamo ingon nga usa sa AKOANG RUACH ha KODESH. Magakab-ot kamo sa mga dili-makab-ot ug daghan sa katawhan nga sinalikway ug nilabay sa layo ingon nga dili na gayod maluwas ug apan ipadala KO kamo uban sa dihog ug mga pulong ug gugma nga dili inyohang kaugalingon sa pagkab-ot niini nga mga katawhan, Oo, AKO moingon sa pagkab-ot sa usa ka katawhan nga inyohang kahadlokan nga makapasuko kanila, apan ang dili pagsulti mao ang pinakadakong sala sa tanan. Misalig AKO sa AKOANG mga trabahante kinsa AKOANG gipadala, kay AKO mao ang Magkukulon ug kamo mao ang lapok nga kolononon. Nasayud AKO unsay AKOANG gibutang sa matag mamumuo para mo-apil uban kaniya (with her). Kahibalo AKO unsa siya ka pagkabinuhat ug sa iyahang kahuyang. Diin siya maluya, ang uban gihimo KO nga malig-on. Sa dihang ang uban para moapil kay luya, siya ginahimong malig-on, ingon sa usa ka puthaw nga gilig-on sa kalayo mao usab ang AKOANG gibuhat sa tanan kadto kinsa moapil uban kaninyo. Dili kinahanglan nga kamo mahadlok kon kinsa ang magaapil kaninyo, kay sultihan KO kamo nga dili kini inyohang pagpili, apan AKOA.

Bisan kinsang mga Judas nga nagatinguha sa pag-apil niining pagpang-alagad (ministry) makaangkon ug susamang kapalaran susama ni Judas. Dili AKO motugot ni bisan si kinsa sa paglaglag sa unsa AKOA MISMONG gitukod sa AKOANG KAUGALINGON ug pagadayonon sa pagtukod. Mogakos gayod kining pagpang-alagad sa kalibotan. Ayaw ninyo pagatamaya ang mga gagmay nga mga sinugdanan kay AKO nagsugod ingon sa usa ka bata diha sa usa ka pasungan, dili ba? Sa kalibotan, sa sinugdan, kini lamang ang tanan nga nakita sa kalibotan ug apan sulod sa tulo ka tuig, tan-awa kon unsa kadaghan ang AKOANG nahikap, ug naluwas. Ang tanan nga mga libro sa kalibutan dili makahupot sa unsay AKOANG nahimo sulod nianang hamubo nga panahon. Ayaw ipakaubos ang gahum sa AKOANG Dihog. AKO nagdihog kaninyong tanan ug magpadayon sa pagbu-bu sa AKOANG Dihog sa usa ka mas dako nga paagi. Ikaw kahibalo nga sa imohang kaugalingon wala kay mahimo apan ni YAHUVEH ang tanang mga butang kay posible kon makasalig ka.

Karon kay magkalagyo kamo sa mga lain-laing estados, apan kini kay temporaryo lamang, kay karong tuiga kamo magkauban, sakto kaduol para mahikap. Manag-uban kamong mobiyahe ug mangalagad. Ayaw pagsulay ug sa paghimo niini nga mahitabo, tan-awa AKO magahimo niini nga mahitabo. Ayaw pagsulay ug moingon unsang orasa ug panahona, lamang hibaloi nga kini mahitabo sa AKOANG oras ug panahon. Pag-ampo ug pagataboni ang usa’g usa. Pagkuyogay kamo sa pagtrabaho; pagpakigbahin (share) kon unsa ang inyohang nakat-unan sa inyohang panag-uban. Sa diha nga AKO mipili sa mga kauban sa pag-apil sa AKOANG Anak nga Babaye, AKO mipili pag-ayo ug AKO misulay sa hingpit. Gihigugma KO kamo pag-ayo. Misalig kaayo AKO kaninyo. Nasayud AKO nga dili kamo magadaot sa AKOANG Alagad apan hinoon manalipod kaniya ug siya dili magadaot kaninyo apan manalipod kaninyo. Kadtong tanan nga moapil kay mga espesyal kaayo ingon sa usa ka kwentas nga hinimo sa lig-on nga bulawan. Wala AKO magbutang ug bisan unsa nga metal sama sa lata, o silber, o tingga uban sa AKOANG bulawan nga kwentas hinunua ang labing maayo nga metal lamang nga AKOANG makaplagan nga ginalig-on sa nagadilaab nga hudno ug nanggula ingon sa lunsay nga bulawan giulay (refined) sa pito ka higayon.

* * * * * * *

Update gipuno 1/22/16. Kining mga kasulatan sa ubos nagpakita nga nisalig si YAHUVEH sa IYAHANG nga sulugoon. IYAHANG mga Propeta sa unang panahon. Susama pariha ni Jeremias nga nailhan na bisan pa sa wala pa siya giporma sulod sa tagoangkan sa iyang inahan.

Jeremias 1

4. Unya ang pulong ni YAHUVEH miabut kanako, nga nagaingon, 5. Sa wala pa ikaw buhata NAKO diha sa tiyan naila ko na ikaw, ug sa wala pa ikaw mogula sa tagoangkan gibalaan ko na ikaw….

* * * * * * *

Ayaw gayud ninyo pagahunahunaa ang inyohang mga kaugalingon labaw pa kay sa kon unsa kamo. Kamo usa ka minahal nga sudlanan hinimo sa lapok (vessel of clay), AKOANG gibubo ang AKOANG grasya ug kalooy ug mga gasa sa RUACH ha KODESH. Kamo usa ka masinugtanon nga sudlanan nga wala makig-away batok sa mga kamot sa Magkukulon. Gitugotan ninyo AKO ug nagapadayon sa pagtugot KANAKO sa pag-umol kaninyo sa paagi nga AKOANG gusto nga kamo mamahimo ug dili sa paagi nga inyohang gipili nga mamahimo. Ang tanang butang nga aduna kamo kinahanglang ibutang ninyo sa ibabaw sa altar ug tugoti AKO sa pagtangtang sa unsa nga dili AKO gusto nga magbaton kamo, ug ihatag KO pagbalik unsa ang AKOANG buot nga kamo magabaton. Ayaw ihikaw ang bisan unsa ug salig KANAKO, ihatag KO kini pagbalik ug dili lamang kon unsa ang inyohang gisakripisyo apan ihatag pagbalik labaw pa kay sa unsa ang gitanyag KANAKO. Sulayi AKO ug tan-awa kon dili KO ba buhaton ingon sa AKOANG gisulti. AKOANG Apostol, ihatag KANAKO si Nikomia, ingna AKO kon imo ba siyang dad-on, ibutang ang tanang imoha sa imabaw niining altar lakip na kining pangpang-alagad, tan-awa kon unsa ang AKOANG buhaton. Pagmasinugtanon kamo KANAKO sa pagtangtang sa bisan unsa o bisan kinsa sa inyohang mga kinabuhi nga dili makatabang kaninyo, apan hinoon makababag kaninyo gikan sa pagkahimo ug sa pagbuhat sa tanan nga AKOANG gisugo nga pagabuhaton sa AKOANG NGALAN. Buhata kini sa tanan nga mga butang, bisan na sa inyohang mga anak. Susama ni Abraham, kinahanglan nga mosalig gayud kamo nga AKO usa ka maayong DIOS ug AKOANG ihatag pagbalik ang tanan nga gidesinyo nga mamahimong usa ka panalangin, ug kuhaon palayo bisan unsa nga butang nga gibutang ni satanas sa inyohang atubangan para mamahimong usa ka makapandol nga babag. Mangahas ba kamo sa pagbuhat niini AKOANG mga Anak?

Apil ang mga panalapi, ayaw ihikaw ang bisan unsang butang kay kini AKOA ra man bitaw. Unsa ang imoha kay AKOA, unsa ang AKOA kay imoha. Ihatag kini KANAKO aron AKOA kining mabalik sa usa ka mas dako nga paagi. Sultihi ang AKOANG mga katawhan. Isulat kini, dili lamang alang sa imohang mga kaubananan para mo-apil kanimo, apan ngadto usab sa AKOANG mga katawhan kay mao rang sugo ang gipagawas niini nga mga katapusan sa panahon (end-times). Sultihi sila, “IBUTANG ANG TANAN NGA ANAA KAMO SA IMABAW SA AKOANG PANGSAKRIPISYONG ALTAR.” Ingna, “PANGAHAS SA PAGSALIG SA INYOHANG AMAHANG YAHUVEH, YAHUSHUA ug ang RUACH ha KODESH!” Pangahas sa pagkamasinugtanon diri KANAKO sa pagpul-ong sa unsay dili angayan sa inyohang mga kinabuhi. Pangahas sa pagsalig nga pagadaghanon KO ang mga panalangin nga AKOANG ihatag pagbalik. Buhata kini karon, sa dili KO pa kini kuhaon sa walay imohang pagtugot. Buhata kini, maski na bana, asawa, mga anak, mga panalapi, balay, sakyanan, mga pagpang-alagad ang listahan nagapadayon. Buhata kini sa bisan unsa nga butang nga inyohang gipakabili negosyo, panag-uban, mga simbahan. Kamo masayud kon unsa kini.

Bisan unsang butang nga kahibalo kamo nga dili AKO uyon, ang inyohang mga sigarilyo o bisan unsang bisyo nga inyohang gigamit sa pagdala kaninyo og kahupayan, kanus-a inay, kini usa lamang ka peke, kay AKO mao ang Prinsipe sa Kalinaw. Wala na kamoy laing butang nga gikinahanglan pa. Ihatag kini KANAKO, i-sakripisyo kini KANAKO ug kon kini gidesinyo aron sa pagpanalangin kaninyo, ibalik KO kini. Kon wala kini gidesinyo aron sa pagpanalangin kaninyo, AKOA KINING KUHAON! Tungod kay kamo, nga nagtawag sa inyohang mga kaugalingon nga mga AKOA, AKO adunay katungod sa pagkuha palayo sa unsa ang AKOANG gihatag kaninyo, ingon man usab sa kon unsa ang gihatag kaninyo ni satanas o sa inyohang kaugalingon, bisan unsa nga butang nga makababag sa inyohang paglakaw uban KANAKO. Gusto ba kamo nga luwason KO kamo sa mga umaabot nga mga adlaw sa unahan? Busa TUMANA AKO ug buhata kini. Pag-ampo kon wala kamo masayud sa buot ipasabot niini. Bisan pa ibutang ang inyohang mga kaminyoon imabaw niini nga Altar sa Sakripisyo. Ang mga Diosnon magmadaugon. Ug gani, AKO magapanalangin kaninyo sa usa ka paagi nga wala kamo mangahas sa pagtuo.

Kamo AKOANG mga Kabataan nag-ingon nga gusto ninyo ang AKOANG hingpit nga kabubut-on? Tinuod ba gayod? Tinuod ba nga ihatag gayod ninyo KANAKO ang usa ka adlaw sa usa ka semana? Ang Adlawng Igpapahulay (Sabbath), BIYERNES SA PAGSALOP SA ADLAW HANGTUD SABADO SA PAGSALOP SA ADLAW nga kamo managpahulay dinhi KANAKO, managmaya dinhi KANAKO, managpakahibalo parti KANAKO. Ibutang sa daplin ang inyohang buluhaton ug imbis buhata lamang ang AKOANG buhat, kon anaay bisan unsa nga buluhaton nga gikinahanglan nga humanon. Pag-ampo ug AKOANG ipakita kaninyo kon unsay dapat buhaton ug unsay dili dapat buhaton. AKO usa ka DIOS sa hingpit nga balanse. Gidumtan KO pag-ayo ang bisan unsa nga dili balanse. Naskin na ang Adlawng Igpapahulay gikinahanglan nga pagabantayan nga balanse. Kini mao ang usa ka adlaw sa pagmaya diri KANAKO, dili usa ka tunglo; kini mao ang usa ka adlaw sa panalangin nganha kaninyo usa ka adlaw nga dili kahadlokan apan pagahandumon/lantawon sa unahan. Ang Adlawng Igpapahulay dili usa ka adlaw sa pagkaulipon apan usa ka adlaw sa kagawasan diri KANAKO, ni YAHUSHUA. Ang AKOANG mga Tinun-an (Disciples) ug AKO mao ang usa ka panig-ingnan kon unsay angayang buhaton sa Adlawng Igpapahulay. Pagkat-on niini dili gikan sa mga Fariseo nga naga-ingon nga kini mao ang usa ka adlaw sa pagkaulipon nga naga-ingon kini mao ang usa ka adlaw sa pag-antos. Oo, AKO moingon dako ang inyohang mga panalangin sa pagtuman sa AKOANG Adlawng Igpapahulay ug sa pagbantay niini nga Balaan.

Kini mao ang adlaw nga AKO moabot pag-usab! Oo, AKO niingon, “Padayon sa pagbalaan sa Adlaw Nga Igpapahulay gikan karong adlawa ngadto sa unahan alang sa kadto kinsa nagaangkon nga AKOANG Pangasaw-onon!” Pag-andam kay ang inyohang Pamanhonon moanhi ug maabot sa usa ka Adlaw Nga Igpapahulay. Wala kamo masayud kon asa sa usa. Apan kadtong wala nanaghulat KANAKO sa ADLAWNG IGPAPAHULAY MASIPYAT SA PAGKAKITA KANAKO. Oo, AKO moingon pag-usab, ingon nga ang AKOANG pag-anhi sa kalibotan mas haduol na, sa niini nga adlaw itugot KANAKO nga mamahimo nga maanaa sa inyohang mga hunahuna, mga pulong, ug mga buhat. Pagmaya kamo niining adlawa uban KANAKO. Dili ba diay ninyo mahimong talikdan ang inyohang mga kalipay sa kalibutan alang KANAKO sa usa ka adlaw sa usa ka semana? Praktisa kini karon, ang panahon umaabut kanus-a ang mga dautan magbuhat og tala (take note) kon kinsa ang tinuoray nga AKOA ug kinsa ang dili tinuoray nga AKOA. Sila masayud pinaagi sa MARKA kon kamo nagbantay ba ug nagtuman sa AKOANG mga Balaod. Did-an kamo nila sa pagpundok sa Adlawng Igpapahulay o sa pagdawat niini nga adlaw nga mao ang Adlaw Nga Igpapahulay. Hinumdumi Biyernes sa pagsalop sa adlaw hangtod sa Sabado sa pagsalop sa adlaw kini mao ang ADLAWNG IGPAPAHULAY. BALAANA kini ug usa ka adlaw alang kaninyo ug KANAKO sa panagginaksanay ug pagnag-inilhanay sa usag usa. Kamo mao ang AKOANG Hinigugma. Kadto kinsa nanagbuhat niini mahibalo sa mga panalangin nga dili sama sa bisan unsa nga inyohang nahibaloan na sa una.

Karon gisulti KO kining mga butanga sa AKOANG mga Alagad ug gipadala KO kini nga mensahe ngadto kaninyo sa mga katawhan diha sa taliwala sa usa ka personal nga propesiya nga gihatag ngadto sa kadtong ania niini nga pagpang-alagad. Bisan pa niana AKO magbilin kaninyo niini nga mga pulong ngadto sa kadto kinsa nag-angkon nga mga AKOA, ug kadtong kinsa naggiya sa mga kalag ngari KANAKO, tudloi ang AKOANG mga Kabataan, Pangasaw-onon, mga Napili ug mga Pinili sa pagka mga tigbalantay sa Adlawng Igpapahulay dili mga tigbuak sa Adlawng Igpapahulay. Pinaagi niini, ang tanan nga mga tawo makaila kanimo, pinaagi niini kamo mamahimong andam alang sa AKOANG pag-abot. Kadtong anaay mga dalunggan nga makadungog mamati gayod, ang uban tanan kanila magpabiling bungol. Pasagdai silang bungol, kay kini usa ka espiritu sa rebelyon nga mosulod sa ilahang mga kasingkasing ug mga kalag. Pasagdai sila, ingnon KO pag-usab ayaw paningkamot sa pag-usab sa ilahang mga hunahuna. Ang AKOANG kasulatan nagsulti sa kamatuoran, kini dili mausab.

AKO, si YAHUSHUA mianhi para sa pagtuman sa balaod, dili sa pagkanselar sa kang YAHUVEHng mga Balaod. Sultihi sila ug kon sila nagadumili sa pagpamati, ayaw usik-usiki ang inyohang gininhawa diha kanila. Hinumdumi ingon sama sa mga panahon nga nanglabay daghan ang nangamatay sa wala pagtuman sa AKOANG Adlaw Nga Igpapahulay. Ang panahon moabut nga kamo makakita sa mga dako nga mga trahedya ug sila mahitabo sa Adlaw Nga Igpapahulay. Ang mga tawo maglingolingo sa ilahang mga ulo ug mahibulong ngano? Masayud gayod kamo sa rason kon ngano, giingnan KO na kamo karon pa lang gyud. Apan unsaon man sa uban pagkasayud nga sila nakapasuko KANAKO kon dili ninyo sila ingnan? Ang tanan nga nakabasa niini, ug nakaila sa AKOANG tingog, kamo may tulubagon sa pagsulti sa mga tawo nga wala kahibalo. Sila naghunahuna nga sa pagtambong sa simbahan sa Dominggo sila nagatahud sa AKOANG Adlawng Igpapahulay. Apan ang AKOANG Tinuod nga Adlawng Igpapahulay nagpabili nga wala mamatikdi niining maong mga tawo. Wala AKO mag-igsapayan nga kamo magapundok sa matag adlaw ug magsimba KANAKO apan sa Adlaw Nga Igpapahulay, kini mao ang AKOANG Adlaw ug ang inyohang adlaw atoang nilain nga mamahimong espesyal nga walay sama. Sa dihang kamo mangaon hinumdumi nga kamo adunay usa ka dili makita nga bisita. Hinumdumi nga bisan unsa nga inyohang buhaton nianang adlawa, nagbuhat AKO niini uban kanimo.

Kon kamo magpakasala AKO espesyal nga nagabantay (take note) niining adlawa. Kamo gipasidan-an sa makausa pa og usab busa ang AKOANG mga katawhan dili makaingon nga sila wala makadawat og pasidaan sa dili pa AKO magpadala sa mga paghukom niadtong kinsa nagsupak sa tinuyong paagi. AKO usa ka DIOS sa Gugma ug Kasuko sa AKOANG mga kaaway. Kamo AKOANG mga kaaway lamang kon kamo mopili nga ma-ingon niini. AKO namatay alang sa tanan, ang AKOANG Dugo giula alang sa tanan; AKO walay pinalabi sa mga tawo, apan kahibalo AKO kinsa ang tinuoray nga AKOA ug kinsa ang iyaha sa simbahan sa mga tigpakaaron-ingnon. Pagbantay sa pagsulay sa pagbiaybiay KANAKO pinaagi sa pagsulti sa mga pulong nga buot sa uban nga inyohang isulti, ug apan wala makadungog sa AKOANG tingog. Pagbantay sa pagsulti ug sa wala pagbuhat. AKO namulong gikan niining Sulugoong Babaye, sa dihang sa pinaka wala niya damha nga AKO magprophesiya alang sa mga katawhan pag-usab. Sa ingon niana dili kamo maka-ingon sa kadto kinsa magabiay-biay KANAKO gikan sa katapusan nga mga pulong sa pasidaan nga AKOANG gihatag, PAMINAWA AKO, KAHADLOKI AKO, TUOHI AKO! Dili ba AKO ang Ginoo nga inyohang DIOS YAHUVEH ug YAHUSHUA nga nagsulti niini pinaagi kaniya? Pagbantay sa paghimo kaniya nga inyohang kaaway kay siya dili manubag sa mga pulong nga AKOANG gipamulong. Siya manubag lamang kon siya mahadlok sa pagsulti niini diha sa kaisug. Siya nagatuman pa man hinoon KANAKO hangtod karon.

Mamahimo ba kamong usa ka tigbuak sa Adlaw Nga Igpapahulay o tigbalantay sa Adlaw Nga Igpapahulay? Ayaw pagdahum nga mamahimong kabahin sa AKOANG Pangasaw-onon kon dili kamo andam niining adlawa alang KANAKO. Pangandam karon AKOANG Pangasaw-onon KAY AKO MOABOT SA DALI! Dagkong mga trahedya ang mahitabo sa AKOANG Adlawng Igpapahulay ingon nga usa ka TIMAAN nga kini nga balaod wala mausab. Masayud kamo sa diha nga madungog ninyo kini. Dili AKO mausab alang sa bisan si kinsa nga lalaki o babaye, oras o panahon, AKO MAO ang sama ra nga DIOS kagahapon, karon ug sa kahangturan. Ang AKOANG mga Sugo gisulat diha sa bato pinaagi sa AKOANG tudlo, ANG DAKONG DIOS ‘AKO MAN’, ug AKO dili mangayo og pasaylo ni bisan si kinsa.

Dali ra AKO mopasaylo sa tanan kadto nga walay mas maayong nasayran. Kini nga Sulugoong Babaye nga AKO namulong kay karon pa lamang usab nakakat-on sa AKOANG kahulogan sa Tinuod nga Adlawng Igpapahulay. Sa iyaha lamang gayod kining saktong oras ug panahon. Dili siya mas maayo o mas daotan kay sa uban ug tanan kaninyo nga AKOA karong gitudloan. Hinumdumi karon kamo anaay tulubagon alang sa unsa nga inyohang nahibaloan. Kon unsa man ang inyohang buhaton niining kaalam kahibalo na AKO. Pangutan-a AKO niining adlawa kon unsa ang makapasuko KANAKO ug unsa ang dili. Pag-ampo niining adlawa ug ihalad ang tanan diri KANAKO ingon sa usa ka sakripisyo, AKOANG panalanginan ug pagadaghanon kana unsa usa ka panalangin alang kanimo ug KANAKO. Tunglohon kana unsa usa ka tunglo alang kanimo ug KANAKO. Unsa kadaghan sa mga makabasa niini nga mangahas sa pagsalig sa inyohang DIOS? Kahibalo na AKO daan sa pagpili nga inyohang buhaton.

* * * * * * *

 

Busa kini Gipamulong, busa kini Ginasulat, ubos sa AKOANG dihog pinaagi sa AKOANG Apostol nga si Elijah, Enero 4, 1999 9:49 PM.

* * * * * * *