79 AKO, SI YAHUVEH NAGAINGON, “MGA KATAWHAN WALA KAMO KAKUHA SA PONTO!”

print

PROPESIYA 79

AKO, SI YAHUVEH NAGAINGON, “MGA KATAWHAN WALA KAMO KAKUHA SA PONTO!”

Ginasulat/Ginasulti ubos sa dihug sa RUACH ha KODESH
pinaagi ni Apostol Elisheva Eliyahu
Agusto 2, 2005

* * * * * * *

Kon wala ninyo AKO tumana karon ug kon mikompromiso kamo karon sa adlaw nga AKOANG gilain nga AKOANG Balaang Adlawng Igpapahulay ug kon wala kamo maghunahuna nga bililhon ang pagtuman sa matag usa ug kada usa sa AKOANG mga sugo, unsa may nakapahunahuna ninyo nga makatuman kamo sa panahon sa Dakung Kasakitan nga hapit na kaayo maabot? Nganong mas komportable man ang pagpaminaw sa mga doktrina nga binuhat sa tawo sa dihang ilahang gituis ang AKOANG mga Pulong para paundayonan ang makasasalang imahe sa tawo? Bisan pa tinuod ang AKOANG Anak nga si YAHUSHUA ang inyong kapahulayan dili SIYA ang inyong adlaw nga igpapahulay. Ang AKOANG Anak nga si YAHUSHUA dili usa ka adlaw ug ang AKOANG ikaupat nga Sugo klaro kaayo nga nagaingon Balaana sa kanunay ang AKOANG Sabadong Adlaw nga Igpapahulay. Asa man dapita niini ang wala ninyo mahisabti? Oo, pahulay ni YAHUSHUA kay ang IYAHANG yugo sayon ug ang IYAHANG palas-onon gaan pero wala kini kahalambigitan sa Adlawng Igpapahulay. Wala ba gituman ni YAHUSHUA ang Adlawng Igpapahulay?

Wala ba NAKO gipadala ang AKOANG Anak nga si YAHUSHUA para mahimong inyong panig-ingnan? Kahibalo ba gyud kaha kamo ngano nga naglain AKO ug usa ka Adlawng Igpapahulay? [Genesis 2:1-3] Wala ba kamo kahibalo nga kining Adlawng Igpapahulay kay para ra unta sa inyong kapanalanginan ug dili usa ka tunglo? Ang AKOANG ikaupat nga Sugo klaro kaayo nga nagaingon Balaana sa kanunay ang AKOANG Sabadong Adlaw nga Igpapahulay. Wala ba ang balaod nga AKOANG gisulat pinaagi sa AKOANG nagbaga nga tudlo diha sa papan nga bato ug gihatag kang Moses didto sa Bukid sa Sinai nag-ingon, “Tahora ninyo ang AKOANG Adlawng Igpapahulay ug Balaana kini?” Pangutan-on KO kamo pag-usab, sukad kanus-a man ang AKOANG Anak nga si YAHUSHUA usa ka adlaw? Pangutan-a ang inyong kaugalingon nganong giusab man ni satanas ang Adlawng Igpapahulay ngadto sa Dominggo kon dili kini niya gamiton para sa iyahang tinguha sa panahon sa Dakung Kasakitan?

Ayaw kamo pagpaminaw sa kadtong nagtudlo ug lahi. Anaa dinhi niini ang kadaugan. Gikasulat kini sa AKOANG Balaang Pulong nga AKO, si YAHUVEH dili mamakak. Naay mga panalangin ug kadaugan kon tumanon ninyo AKO sumala sa gikaingon sa Deutoronomio 28. Naay mga tunglo sa kadtong dili motuman. Basaha ug tun-i kon unsay nahisulat sa Exodo 31:12-17. Ang Tinuod nga Adlawng Igpapahulay maoy mahimong TIMAILHANAN tali KANAKO, si YAHUVEH ug AKOANG mga katawhan ug mao kini gamiton sa pag-ila kon kinsa kadtong tinuod nga nagsimba ug kon kinsa kadtong mag-alagad KANAKO sa panahon sa Dakung Kasakitan. Simbahon ba ninyo AKO, si YAHUVEH ug YAHUSHUA sa tinuod nga Adlawng Igpapahulay nga mao ang Biyernes sa salop sa adlaw hangtud sa Sabado sa salop sa adlaw? O kaha sa panahon sa Dakung Kasakitan inyong alagaran ug simbahon ang anak ni satanas sa Dominggo?

Kon karon wala ninyo gituman ang AKOANG Balaang Adlawng Igpapahulay unsa may nakapahunahuna ninyo nga makatuman kamo niini unya sa panahon sa Dakung Kasakitan nga usa na lamang kagininhawa ang kalayo. Mao kini hinungdan nga AKO karon misulti pinaagi niining AKOANG Sulugoong Tagabagting (Ring Maiden) para nga kining pahimangno mobagting libot niining kalibotan. Wala ba kamo kahibalo nga kadtong nagtudlo nga impossible ang pagkamasunoron ug pagkamabalaanon para KANAKO naghatag ug mga palusot para sa ilahang kaugalingong mga sala? AKO, si YAHUVEH, NAGAINGON, “MGA KATAWHAN WALA KAMO KAKUHA SA PONTO!” Dili kini abli para sa debati. Buhaton gayod ninyo kon unsa ang AKOANG gisulti o magbayad kamo sa inyong mga kalag sa panahon sa Dakung Kasakitan. Kadto silang mibarog ug miingon, “Ako ang huwis ni Elisheva, ako ang hunta sa mga maghuhukom ni Elisheva”, paghinulsol kamo karon o pagaatubangon ninyo AKO ug AKO moingon, “Palayo kamo KANAKO kamo nga mga magbubuhat ug dautan”, kay AKO lamang ang huwis, AKO lamang ang huntang maghuhukom. AKO lamang ang referee.

Dili kini kang Elisheva nga mga pulong. Kamong mga magwawali ug mga malimbongong propeta sa pagkawalay pagtamod sa balaod moataki kaniya, kamo magpakaulaw kaniya tungod sa Torah nga AKOANG gisulat pinaagi sa AKOANG tudlo. Gitudloan ninyo ang AKOANG Karnero ug mga Nating Karnero nga mangidhat ra ko sa sala. Paghinulsol kamo karon, kay dili AKO, si YAHUVEH usa ka DIOS nga nausab sa bisan unsang paagi. Kamo nga naghukom kaniya, kuhaa daan ang tabla sa inyong mga mata sa dili pa kamo mosulay pagtangtang sa puling sa mata sa ubang tawo. Mga mahugaw kamo sa sala, mga mahugaw kamo sa rebelyon, mga mahugaw kamo sa pagkamasupilon ug mga mahugaw kamo tungod sa garbo. Ihapa ang inyong mga nawong sa AKOANG atubangan, kay AKO si YAHUVEH ang inyong Magbubuhat, ang Usa nga Walay Katapusan. Mapangahason kamo nga inyong gibasol ang AKOANG Anak nga si YAHUSHUA isip inyong palusot (excuse) sa pagpakasala, mapangahason kamo nga inyong giyatak-yatakan ang IYAHANG Dugo sa ilalom sa inyong mga tiil, sa inyong pagbuhat ug mga palusot para sa inyong sala.

Ihapa ang inyong mga nawong sa AKOANG atubangan sa dili pa kini mahisubraan ra kaayo kalayo nga wala na unyay paagi pagbalik KANAKO. Ayaw ninyo pakasub-a ang AKOANG RUACK ha KODESH (ESPIRITU SANTO). Ang AKOANG Anak nga si YAHUSHUA, wala niari para pagkanselar sa AKOANG mga Balaod. Ang AKOANG Anak nga si YAHUSHUA niari para pagtuman sa AKOANG mga Balaod. Pagmapasalamaton kamo kay wala KO na kamo gipaninglan sa 613 ka mga balaod. Gipaninglan KO kamo sa napulo ka mga sugo ug inyong giisa ang inyong mga kamot ug miingon, “Subra ra kaayo na para kanako.” Mas gipalabi pa ninyo ang pagpamati sa mga tawong gausab pagsulat sa AKOANG mga balaod. Giingnan kamo nila nga ang pagpatay sa inosenting mga bata sa tagoangkan dili usa ka sala. Ilahang gihimong balaodnon ang aborsyon. Ang mga magwawali nagtudlo sa inyong mga simbahan, “Ayaw kamo pagsulti batok niining balaora.” Ang organisadong mga simbaham nga magtapok sa Dominggo ningdawat sa soborno sa gobyerno niining kalibotana, ilahang gidawat ang espiritu sa kahadlok ug gisul-ob isip mga sanina. Asa na man ang AKOANG mga Balaang ministro nga wala mokompromiso ug sa gihapon nagsulti batok sa sala? Ang inyong mga balaodnon nga bihuhat sa tawo naghimog balaodnon unsa kadtong AKOANG gisulti nga AKOANG gikasilagan pag-ayo; gitawag ni nila ug pakigminyo sa managsamag kinatawo (same-sex-marriage). Wala man gani sa panahon sa Sodom ug Gomorrah ang susama niana kagrabing mga salaa bisan tinuod ang mga kangil-ad sa pakighilawas sa managsamag kinatawo nanghinubra pero wala sila mangahas pagtawag niini nga kaminyoon.

Ayaw kamo pagtu-o sa bakak nga nagtudlo, “Kon naluwas na permi nang luwas.” Ayaw kamo pagtuo nga tungod kay gibayaran na ni YAHUSHUA ang prisyo didto sa Kalbaryo, karon dili na mahinungdanon kon ikaw makasala, nga pwede ra ka makasandig sa ibabaw sa bisan unsa kaduol sa kilid sa Imperno sa bisan unsa kalayo kutob sa imohang gusto abi kay naka-ampo na man ka ug usa ka pag-ampo para sa kaluwasan. Naghunahuna ka nga dili na kinahanglan magbutang ug bisan unsang mga buluhaton sa luyo niini ug garantisado pa gihapon nga makasulod ka sa mga pultahan sa Langit, palayo kamo KANAKO kamo nga mga magbubuhat ug mangil-ad. Dili na KO ganahan pa maminaw sa inyong mga palusot. Magmabalaanon gayod kamo o ingnan KO kamo,”Mga magbubuhat ug dautan, wala AKO kaila kaninyo.”

AKO, SI YAHUVEH NAGAINGON, “MGA KATAWHAN WALA KAMO KAKUHA SA PONTO!”

Karon naminaw kamo niining mga tawhana ug nanglingkod sa inyong simbahan nagatuo sa bakak nga ang Dominggo mao ang Adlawng Igpapahulay o wala ray kalainan unsang adlawa ang Adlawng Igpapahulay. Mituo kamo sa mga bakak nga gitudlo sa managsamang mga magwawali ug sa ubang mga Rabbi nga walay mas dakung dihog sa gahom niining sagradong Hebreohanong mga PANGALAN nila YAHUVEH ug YAHUSHUA ug ni RUACK ha KODESH nga ang bisan unsang pangalan kay pwede ra. Giingnan kamo sa mga magwawali nga dili importanteng magkat-on sa pagka-Judiohanon sa MESIYAS. Miingon sila kon dili ka usa ka Judio dili ka apil niini. Kining mga malapasong mga magwawali nagtudlo kanimo nga ikaw usa ka hentil ug dili ka kinahanglang motuman sa mga balaodnong gihatag ngadto sa mga Anak ni Israel. Nahikalimot ba ikaw nga sa dihang imohang gidawat ang AKOANG Anak nga si YAHUSHUA isip MESIYAS ikaw nahimong usa uban KANIYA? (Roma 11:16-21)

Nahibulong kamo, “Asa na man ang dihog sa gahom sa unang simbahan nga giubanan ug mga timailhan, mga kahibulongan ug mga milagro? Misinggit ka, “Asa na man ang pagpadayag sa mga milagro sa kakaraanang mga adlaw?” Balik kamo ug buhata unsay gibuhat sa unang mga simbahan ug makit-an ni ninyo pag-usab ang mga milagro. Sa kadtong mga kulang ug kahibalo, moingon AKO papanubagon KO kamo sa unsa lamang ang inyong nahibaloan. Karon papanubagon KO kamo ug susama ra sa gihapon sa pagtudlo sa uban niining mga kamatuoran. Pero sa kadtong mga nakahibalo sa kamatuoran ug nagbuhat sa sayop, magbayad kamo sa inyong mga kalag.

AKO, SI YAHUVEH NAGAINGON, “MGA KATAWHAN WALA KAMO KAKUHA SA PONTO!”

Ningtuman kamo niining mga yawan-ong espirituwal lider nga nagbuhat ug mga palusot sa sala. Unsa man ang nakapahunahuna ninyo nga sa panahon sa Dakung Kasakitan dili ninyo kini buhaton pag-usab sa anak ni satanas? Gisultiahan KO kamo pinaagi sa mga profesiya nga AKOANG gipagula pinaagi ni Elisheva nga ang AKOANG Anak nga si YAHUSHUA mobalik para sa IYAHANG Pangasaw-onon atol sa usa ka Rosh Ha Shanah ug mahitabo kini sa usa ka Adlawng Igpapahulay [Sabado]. Kon wala kamo gitudloan kon unsaon pagtuman ang AKOANG Adlawng Igpapahulay ug Balaan NAKONG mga Adlaw, ug pagkat-on sa AMOANG Balaang mga PANGALAN (Tan-awa “Ngano migamit mi ug Balang mga Pangalan”) ug sa AKOANG Balaodnon [Torah] para pagatumanon, unsaon man ninyo pagkahibalo kon unsaon AKO ninyo ug ang AKOANG Anak nga si YAHUSHUA pagtahod sumala sa AKOANG gimando? Unsaon man ninyo pagkahibalo unsang adlawa kon wala kamoy pagtuon ug pagpakita sa inyong kaugalingon nga gikauyo-nan kamo nga AKO, si YAHUVEH, naglain para mahimong AKOANG Adlawng Igpapahulay, unsaon man ninyo pagkaandam kon mobalik na pag-usab si YAHUSHUA?

AKO, SI YAHUVEH NAGAINGON, “MGA KATAWHAN WALA KAMO KAKUHA SA PONTO!”

Kon dili kamo motahod ug mag-obserba sa AKOANG Balaang mga Pista, unsaon man ninyo pagkahibalo kon unsa ang Rosh Ha Shanah ug kanus-a kini? Unya kon mahibilin kamo, kamo mangutana, “Ngano?” Busa misulti AKO pinaagi sa AKOANG Sulugoong Tagabagting ug ingnan KO kamo daan nga AKO, si YAHUVEH nagprofesiya pinaagi niining Sulugoong Tagabagting nga tipik sa Pangasaw-onon sa AKOANG Anak nga si YAHUSHUA.

Ang Pangasaw-onon ni YAHUSHUA dili lamang kay mahiusab ngadto sa mahimayaong mga lawas ug mapuno sa usa ka dihog nga hilabihan nga susama ra nga si YAHUSHUA mismo ang nagalakaw pinaagi kanila, ug uban kanila, IYA silang pun-on ug hilabihan nga dihog nga walay butang nga impossible para kanila. Ug sa 40 ka adlaw ang Pangasaw-onon sa AKOANG Anak nga si YAHUSHUA magpasidaan, “Ayaw kamo pagdawat sa Patik sa Mananap.” Mangadto sila sa kadtong AKOANG gitawag nga mga dinapit ug kadto sila nga ang ilahang mga pangalan nahisulat sa Libro sa Kinabuhi sa Nating Karnero ug ingnan sila, “Ayaw pagmasupilon, ayaw pagkompromiso, bisan pa kon nangahulogan kini sa inyong yutan-ong kinabuhi.”

Kakita kamo, AKOANG gigamit kining Sulugoong Tagabagting karon, bisan pa ug wala pa siya sa iyahang mahimayaong lawas, isip usa ka tingug nga nagsinggit ug nagpanghimangno daan sa wala pa maabot ang takna. Kay gitawag KO siya para mahimong usa ka propeta sa kadaghanan. Ayaw kamo pagdawat sa Patik sa Mananap! Ang pagsimba ug Dominggo ug ang Patik sa Mananap kay sumpay ra. Pagbantay, mapildi ang imohang kalag kon mo-obserba ka sa balaodnon sa pagsimba ug Dominggo sa panahon sa Dakung Kasakitan. Kinahanglanon nga mangayo KO ug pasaylo sa Sodom ug Gomorrah nga AKOANG giguba pinaagi sa kalayo ug asupri kon tugutan KO kining mga kalibotanong dulumtanan sa pagpadayon pa ug dugay sa ilaha na nga pagkakaron. Dili AKO mangayo ug pasaylo sa Sodom ug Gomorrah. AKO si YAHUVEH papason ug patyon KO ang tanan KONG talamayon.

Kining mga malimbongong magwawali nagbuhat ug palusot sa sala ug naminaw kamo kanila. Miari kamo niining pagpang-alagad (ministry) para sa inyong espirituhanong pagkaon, para motilaw sa dihog, para moinom sa espirituhanong gatas ug para mokaon ug espirituwal nga karne, unya pila man kaninyo ang mikompromiso ug miadto sa mga simbahang pang-Dominggo. Mihapa kamo sa tiilan sa inyong pastor sa pagkamaunongon ug didto ninyo gihatag ang inyong ikapu ug mga halad. Dili na pwedeng inyong duhaon ang pamaagi niini. Paga-ilha gayod ninyo unsang adlawa ang AKOANG gimando nga ang Adlawng Igpapahulay, para sa susamang AKOANG gimando unsang adlawa ang Adlawng Igpapahulay, nga mao niining adlawa inyo AKOANG pagatahuron ug makapahulay ug mas makapaduol kamo KAMAKO.

AKO, SI YAHUVEH NAGAINGON, “MGA KATAWHAN WALA KAMO KAKUHA SA PONTO!”

Ug sa susamang paagi ang anak ni satanas magnando sa kadtong mga nikompromiso nga siya simbahon sa adlaw nga iyahang imando.

AKO, SI YAHUVEH NAGAINGON, “MGA KATAWHAN WALA KAMO KAKUHA SA PONTO!”

Ingon sa ang AKOANG Anak nga si YAHUSHUA nisulti ug SIYA nagkanayon “Pagkuha kamo niining bino ug niining pan, buhata kini aron paghandom KANAKO.” Wala ba kamo kahibalo nga karong hapit na kaayong Dakung Kasakitan ang anak ni satanas moingon niadtong tanan nga modawat sa iyahang Patik “Buhata kini aron paghandom kanako.” Manginom sila ug dugo sa mga martir gikan sa mga kopa. Mapuno kini ug dugo ug moinom sila nianang dugo-a susama sa mga bampira. Ug susama sa ka siguro nga ang plato sa pagpangalawat ipasa, susama usab ka sigurado gayod, ilahang ipasa ang plato ug ang anak ni satanas moingon, ”Buhata kini aron paghandom kanako.” Mangaon sila ug sinugba nga unod sa mga martir. Ilahang bugal-bugalan ang AKOANG kalawat ug ang Pangasaw-onon ni YAHUSHUA. Tinuoray nga ilahang pagatamayon ang Pangasaw-onon ni YAHUSHUA. Kay kahibalo man sila nga ang pag-ampo sa mga matarong nakapugong sa anak ni satanas pabalik hangtud sa takna nga pagatawagon na pagawas ang Pangasaw-onon ni YAHUSHUA.

Ang mga pag-ampo sa mga matarong dakog kahimoan. AKO, si YAHUVEH nagpahimangno kaninyo kini nagsugod na. Anaa unyay mga grupo-grupong pakighilawas sulod sa mga Dominggong simbahan sa panahon sa Dakung Kasakitan. Sa ingon niining paagiha ang anak ni satanas magbugal-bugal sa Pangasaw-onon ni YAHUSHUA. Kay si YAHUSHUA ug ang IYAHANG Pangasaw-onon usa ra, ug kadto usab silang tanan nga nagsimba ni YAHUSHUA, kinsa nagtuman sa AKOANG Anak, usa ra usab, tungod kay kini usa ka espirituhanong panagdugtong sa lawas, hunahuna, espiritu ug kalag. Magbugal-bugal ang anak ni satanas sa panahon sa Dakung Kasakitan, iyahang pagahimoon ang grupo-grupong pakighilawas sulod sa Dominggong mga simbahan. Ang sinugdanan sa dakung ilad mao ang mga simbahan sa mga bayot/tomboy (homosexual churches). Usbon NAKO ug ingon kining salaa nagsugod na.

AKO, SI YAHUVEH NAGAINGON, “MGA KATAWHAN WALA KAMO KAKUHA SA PONTO!”

Sa niining paagiha gigamit KO kining pagpang-alagad, paglain sa karnero gikan sa mga kanding, paglain sa trigo gikan sa mga sagbot. Kadto sila nga ang ilahang mga pangalan nahisulat nang daan sa Libro sa Kinabuhi sa Nating Karnero sa wala pa gibuhat ang kalibotan, mao ra usab kini sila kinsa ang ilahang mga pangalan magpabilin sa Libro sa Kinabuhi sa Nating Karnero, dili sila moampo sa anak ni satanas ug ilahang balibaran ang Patik sa Mananap. Bisan pa kon namati ug naminaw ka karon ug nagpadayon ka ug pagkompromiso karon, sa panahon sa Dakung Kasakitan imohang paga-obserbaran ug pagatahoron ang tinuod nga Adlawng Igpapahulay nga mao ang Biyernes sa pagsalop sa adlaw hangtod Sabado sa pagsalop sa adlaw bisan pa ug nangahulogan kini sa inyong kinabuhi ug ikaw pagamartiron. Nahisulat na ang tanan ninyong mga pangalan kay kahibalo na KO daan unsa inyong pagabuhaton sa wala pa kamo matawo sa imabaw sa kalibotan. Kon dili kamo mamati karon, mamati kamo unya. Kadto silang nibasa ug namati niining mensahe-a ug nikagot ang inyong mga ngipon sa kalagot sa AKOANG Sulugoong Tagabagting, sa ingon nianang paagiha mokagot ang inyong mga ngipon sa kalagot ug inyong iwara-wara ang inyong kumo diri KANAKO, AKO si YAHUVEH ang inyong magbubuhat, sa dihang ang mga tunglo ug ang mga salot tagsa-tagsang moabot kaninyo sa panahon sa Dakung Kasakitan pero dili gihapon kamo maghinulsol sa inyong mga kasal-anan. Kay kon nianang adlawa ang imohang pangalan anaa sa Libro sa Kinabuhi sa Nating Karnero, AKO gayong papason ang imohang pangalan. [Pinadayag 3:5]

Busa sa tanang nahibulong nganong gipas-an man kini ni Elisheva sa iyahang kaugalingon, kini tungod kay AKOANG gigamit kining pagpang-alagad paglain sa trigo gikan sa mga sagbot. Inig kadungog nimo niini, ikaw makahibalo kon ikaw usa ba ka trigo o usa ba ikaw ka sagbot. Usa ba ikaw ka sagbot para maugdaw sa AKOANG kasuko, sa AKOANG kalayong makaugdaw? Bisan tinuod AKO siyang gigamit karon para mosinggit ug malanog sa mga Pangasaw-onon, ingon sa usa ka tingog nga mosinggit ug malanog sa lima ka maalamong dalaga, ayaw kamo pagkompromiso, pag-andam, kay ang inyong pamanhunon maabot gayod alang sa IYAHANG Pangasaw-onon atol sa usa ka Rosh Ha Shanah ug sa usa ka Adlawng Igpapahulay. Pangasaw-onon ni YAHUSHUA panluhod kamo sa AKOANG atubangan. Pabilin kamo sa pagkabalaan ug sa pagkamapaubsanon. Pag-ampo nga magpabilin kamo nga angayan nga mamahimong Pangasaw-onon sa AKOANG Anak nga si YAHUSHUA nga gisimbolo sa lima ka maalamong mga dalaga. Kini mao ang unang pagpangsakmit nga kasagarang gitawag ug Pagbayaw sa Himaya (Rapture).

Mga dinapit, pag-ampo nga mahiapil kamo sa ikaduhang pagpangsakmit para mahimo kamong mga dinapit sa Bangkite sa Kasal sa Nating Karnero [Pinadayag 19:9] ang mga dinapit gisimbolo susama sa lima ka danghag nga mga dalaga nga giingnan nga ang pamanhonon mobalik pag-usab human nasakmit palayo ang Pangasaw-onon ni YAHUSHUA. Busa pabilin kamo nga mabinantayon kay wala kamo kahibalo sa adlaw o takna. [Mateo 25:12] Sa takna nga ang AKOANG Anak nga si YAHUSHUA mobalik sa pagsakmit sa lima ka danghag nga mga dalaga, mahimo na silang maalamon.

AKO, SI YAHUVEH NAGAINGON, “MGA KATAWHAN WALA KAMO KAKUHA SA PONTO!”

Gusto ba kamong mahibalo unsa ang naghimo ninyong nilain gikan sa Pagkapangasaw-onon ni YAHUSHUA o sa pagkadinapit? Tug-anan KO kamo karon, kini mao kon unsa gyud ninyo kini kagusto, unsa man kadako ang inyong pagmatuod niini pinaagi sa Pagpakabalaan, paghigugma ug pagkamatinumanon. Unsa man kadako ang inyong tagana nga magsakripisyo para mahimong Pangasaw-onon ni YAHUSHUA, sa pagbuhat sa mga butang sa IYAHANG paagi ug dili sa inyoha. Sa Paghimaya KANIYA sa tanan ninyong ginabuhat. Ang Pangasaw-onon kahibalo nga kinahanglan gayod siyang magtuman sa AKOANG Balaang mga Adlaw. Ang Pangasaw-onon kahibalo nga dili gayod siya makipagkompromiso sa iyahang nahibal-an nga mao diay gayod ang kamatuoran; isog siya nga mosulti sa kamatuoran. Mao kini ang naghimo kaniyang nilain. Ang Komunyon kay usa usab ka handumanan sa kasabutan sa kasal uban ni YAHUSHUA. Ang Pangasaw-onon ni YAHUSHUA nagagamit sa AMONG Balaang Sagradong mga Pangalan ni YAHUVEH ug YAHUSHUA. Dili bililhon kaayo ang pagkatitik sa pulong kay kahibalo AKO sa inyong mga kasing-kasing ug dili kini nila ikaulaw.

Unsa man kadako ang inyong gusto nga mahimong Pangasaw-onon ni YAHUSHUA, unsa man kadako ang inyong pagbati para ni YAHUSHUA? Giunsa man ninyo pagmatuod nga AKO, si YAHUVEH ug YAHUSHUA mao ang una sa inyong gugma ug sa inyong kinabuhi ug sa tanan ninyong ginabuhat? Mao kana ang naghimo ninyong nilain isip Pangasaw-onon ni YAHUSHUA. Kay tug-anan KO kamo niining sekrito: ang inyong pagbati ug ang kahalalom sa inyong paghigugma kang YAHUSHUA tataw makita para sa tanan. Mao kini ang Patik sa Pangasaw-onon ni YAHUSHUA. Mabati nila nga dili sila makabuhat ug paigo gayod para KANAKO. Karon nahibalo na kamo sa mga sekrito. Kahibalo kamo AKOANG mga Pinangga, kini dili usa ka butang nga inyong matago kay kahibalo KO kinsa ang tinuoray, tinuorayng nangandoy makabayad sa prisyo para mahimong Pangasaw-onon ni YAHUSHUA kay walay bisan usa nga AKOANG pagatawgong Pangasaw-onon ni YAHUSHUA kon wala nila kining pangandoya. Kada adlaw mag-ampo ang Pangasaw-onon ni YAHUSHUA, “Himoa akoang mas mabalaan para KANIMO.” Ang Pangasaw-onon ni YAHUSHUA mapaubsanon ug balaan sa AKOANG atobangan.

AKO, SI YAHUVEH NAGAINGON, “MGA KATAWHAN WALA KAMO KAKUHA SA PONTO!”

Pabilin kamo karon nga matinud-anon KANAKO. Ayaw buhata nga mahimo lamang kamong mga maminaway sa AKOANG Pulong hinunoa nga mahimo kamong mamuhatay sa AKOANG Balaang Pulong. Pagmabalaan kamo sa ingon nga AKO balaan kay bisan tinuod anaa kamo niining kalibotana, dili kamo dapat magkinabuhi susama niining kalibotana. Ayaw ninyo itugot nga ang mga magwawali nga walay pagtamod sa balaod maghatud sa AKOANG Karnero ug mga Nating Karnero sa pagkahisalaag, kay ang tanan kinahanglang maningkamot uban sa kahadlok ug pagkurog aron sa paghingpit sa ilahang kaluwasan. Kay patay ang pagtuo kon walay buhat. Gibuhat na sa AKOANG Anak nga si YAHUSHUA ang IYAHANG bahin didto sa Kalbaryo. Karon AKO si YAHUVEH nag-ingon kaniyo “Buhat ang inyong bahin.” Paningkamot kamo sa pagtuman. Ayaw planoha ang pabuhat ug sala, ayaw pagbuhat ug mga palusot para sa sala, ayaw dawata ang mga pulong sa mga magwawali nga nagtudlo sa pagsupak sa balaod. Kay AKO si YAHUVEH moingon kaninyo, “Nganong gitawag man ninyo ang AKOANG Anak nga si YAHUSHUA Ginoo ug wala tumana SIYA?” AKO, si YAHUVEH, moingon kon dili kamo maghinulsol sa mga paagi nga kamo nagmasupilon, “Palayo kamo KANAKO, kamo nga mga magbubuhat ug dautan” inig adlaw sa paghukom kay dili KO kamo barugan sa inyong pagpasupala sa Balaang Dugo ni YAHUSHUA.

Kamo nga nagtawag sa inyong kaugalingon nga mga magwawali nga nagbuhat ug mga palusot para ang AKOANG mga katawhan makasala. Paghinulsol kamo karon sa inyong paghatud sa AKOANG Karnero ug sa AKOANG mga Nating Karnero sa pagkahisalaag. O ang kalayo sa AKOANG makaugdaw nga ginhawa mopadpad kaninyo susama sa uhot diha sa usa ka Gamhanang Hangin (Amightywind). Ako, si YAHUVEH nag-ingon kon dili kamo ganahan niining mga pulong nga ginasulti pinaagi ni Elisheva ang AKOANG Sulugoong Tagabagting, ug tungod niana inyong anihon ang mga resulta. Kay AKO dili makipagdebati. Anaa ray pero usa ka huwes, anaa ray pero usa ka huntang maghuhukom, ug AKO, si YAHUVEH lamang ang referee. Kon dili kamo ganahan niining mensahing profetiko, ayaw ninyo kini dalha kang Elisheva. Hinunoa dalha kini KANAKO, YAHUVEH, siya usa lamang ka dinihugan NAKO nga mensahero.

Busa kini ginasulti, busa kini ginasulat pagka 8/2/05 4:00 sa buntag, ginahatag ug ginasulti pinaagi niining Sulugoong Tagabagting nila YAHUVEH ug YAHUSHUA para sa ILAHANG Pagdayig, Kadungganan ug Himaya.

Nagapabilin ako nga usa ka mapaubsanong ubos nga sulugoon, Apostol Elisheva Eliyahu.

* * * * * * *

Pagka 8/1/05 kanunayng nakadungog si Elisheva “AKO SI YAHUVEH NAG-INGON KANIMO ELISABETH, PARA INGNON ANG KATAWHAN, MGA KATAWHAN WALA KAMO KAKUHA SA PONTO!” Pagka 8/2/05 samtang nagkigsulti si Elisheva sa “Site Manager” usa ka gamhanang dihog niabot kaniya samtang nag-ampo siya sa Balaang mga Pinulongan. Anaa siya sa telepono ug ang “Site Manager” walay tape recorder, walay paagi nga marecord ang Balaang mga Pinulongan busa tungod niani iyahang gisugdan paghubad ang Balaang mga Pulong nga nanggawas pinaagi sa pagsulat.

www.almightywind.com
www.amightywind.com

* * * * * * *