90 UNSA MAN ANG NGALAN SA RUACH HA KODESH?

print

PROPESIYA 90

UNSA MAN ANG NGALAN SA RUACH HA KODESH?

I-klik ang link sa ubos para sa pagbisita sa mga Libro sa WISDOM
http://www.amightywind.com/treasure/wisdommain.htm

Pasidaan, kini na tingali ang pinaka kontrobersyal nga Propesiya nga gihatag kanako sukad sa hataas na nga panahon. Ang uban niini naglangkob sa mga personal nga padayag diri kanako ug mao kana nga ang akoang pangalan gihisgotan sa RUACH HA KODESH. Apan, dili ako buot nga itago (censor) kining Langitnong mensahe. Adunay ika-duhang bahin niining pulong apan kini kay igo lamang gayod para masabtan sa pagkakaron, si YAHUVEH nag-ingon. Kon kamo makabasa sa ika-duhang bahin kamo makasabut ngano nga kini kinahanglan man nga maghulat.

AKO nag-ampo nga dili moabut ang sulat sa pagdumot, gikan sa kadtong mga anaay espiritu sa usa ka Pariseo, kadto kinsa adunay usa ka relihiyon ug dili usa ka relasyon uban kang YAHUVEH ug YAHUSHUA ug walay ka aydeya-aydeya kon unsa man diay ang Dihog.

Nasayud ako nga gidihogan ako ingon nga usa ka Balaang Propeta ug kini dili usa ka bangga sa pasikatay o napildi na ako, gisultihan ko ni YAHUSHUA niana sa hataas na nga panahon ang nilabay. Ang mini nga mga propeta mao ang sila nga mohatag lamang og mga maayong mga mensahe aron sila dili makapasakit. Palihog i-ampo kini nga Ministeryo ug ang akoang kaugalingon ug ang tanang mga katabang ug mga kauban (partners) niini, ug kini naglakip sa Pangasaw-onon ni YAHUSHUA.

Pangasaw-onon ni YAHUSHUA palihug pagsulat ug ipaila ang inyohang kaugalingon, makabisita ra gayod unya kami sa inyohang nasod ug kon gusto ninyong makig-ambitay (fellowship) kanamo, itugot nga magkailhanay kita sa usag usa. Usa sa akoang pinakadakong mga ganti dinhi sa kalibotan mao ang pagpakig-ilhanay sa Balaang Pangasaw-onon ni YAHUSHUA, kadto kinsa tinuoray nga nahigugma ug nagtuman ug nagbutang ni YAHUVEH ug YAHUSHUA nga una sa ilahang kinabuhi ug gugma.

Kon inyoha na akong nasulatan sa una ug wala ako makabalos og sulat, palihug pagsulat og usab. Ang amoang email kay nakawat na sa una apan ako nagatuo sa hugot nga pagtuo nga kana dili na mahitabo pag-usab.

Kini nga pulong nigula tungod kay ako nagsugod sa pag-ampo ug pagpangita sa ngalan sa RUACH HA KODESH (ESPIRITU SANTO/HOLY SPIRIT). Ang RUACH HA KODESH usa ka titulo, usa ka paghulagway sa usa ka trabaho. Apan hinonoa, dili kini mao ang ngalan sa RUACH HA KODESH.

Akoang gi-post ang unsa akoang gitawag, “The Banquet Table Dream” dili gayud nako makalimtan kon unsa ka dako ang gugma sa gwapang mas tigulangong babaye didto sa lamesa alang kanako. Siya hingpit gayod nga matahum, nga walay usa ka linya o usa ka kunot sa iyahang nawong apan ako nakamatikud nga siya usa ka mas tigulangon nga babaye. Siya adunay nindot taas puti ug kulongon nga buhok paubos sa iyahang likod. Siya nahigugma ug gihigugma ako sa gugma sa usa ka maunungong Inahan. Kini makita sa iyahang mga mata ug nawong. Ako makaingon kon unsa ka dako ang iyahang pagpakabili kanako. Sa damgo, mahigugmaon nakong gibutang ang akoang ulo sa iyahang abaga.

* * * * * * *

Elisheva Elijah
August 2007

THE BANQUET TABLE DREAM
(ANG DAMGO SA LAMESA SA BANKETE)

Original nga Damgo Nadawat Abril 16, 1999. Palihug timan-i nga ang Pagpadayag (Revelation) niini nga damgo (sa ubos) niabut sa sama gayud nga bulan ug adlaw, Abril 16, 2002, tulo ka tuig ang nanglabay! Namatikdan lamang namo kini samtang nag-andam sa pag-post niini nga pahina!

Aduna akoy usa ka damgo nga ako naglingkod sulod sa usa ka dako kaayo nga lawak. Akoang gibati nga sama nga kini anaa sa Israel. Nasayud ako nga dili kini sa Amerika. Nilingkod ako sa usa ka maanindot nga lamesa nga anaay usa ka lino nga mantel ug matahum nga dinayandayanang mga galamiton imabaw sa lamesa uban sa labing nindot nga mga pinggan ug kutsarag tinidor nga akoang nakita sukad-sukad. Apan, wala pay pagkaon diha sa ibabaw sa lamesa. Naglingkod ako sa lamesa tupad sa usa ka matahum nga mas tigulangon nga babaye ug gisandig nako ang akoang ulo sa iyahang abaga nagapamati sa iyahang inahanong gugma.

Anaa usay usa ka mas tigulangon nga lalaki sulod sa lawak ug mao pa lamang gayoy pagsulti niya kanako nga ang tanang mga butang sa lamesa kay napanalanginan na, bisan pa gani ang mga panapton ug kutsarag tinidor (silverware)! Ang tanan andam na. Naghulat na lamang kami sa mga bisita ug ilabi na sa tawo o sa mga tawo, dili ako sigurado kon kinsa, gikan sa diin ang espesyal nga mga parras (grapes) nitubo nga gigamit aron sa paghimo ug bino. Kiersk o Kierska ang nahisulat sa botelya. Ang mas tigulangong lalaki nga anaay puti nga buhok ug siya sama sa usa ka mahigugmaon nga amahan diri kanako ug iyahang gipakita kanako ang botelya.

Sa pikas kiliran sa bino anaay nakaputos nga usa ka panyo nga akoang binurdahan og usa ka basket nga puno sa dagkong purpura nga mga parras diha sa punoan. Ang mga parras kay dagko kaayo ug nindot kaayo og mga kolor. Kini susama nga kining panyong akoang binurdahan anaa sa usa ka dapit sa kadungganan ug gipakita ko kini sa akoang suod nga higala nga naglingkod sa lamesa uban kanako. Wala pa gayud ako makaburda sukad sa una.

Ang babaye nga akoang gisandigan, nabati nako nga suod kaayo ako kaniya sama sa usa ka sulondong (ulirang) Inahan (Mother figure), ang lalaki sama sa usa ka sulondong (ulirang) Amahan (Father figure). Nabati nako nga luwas ug sigurado sulod niining dapita ug gihigugma pag-ayo. Nakadayeg ako ug nikomentaryo sa akoang higala nga ang tanang butang nga gigamit para nianang panihapon kay napanalanginan na!

Ang kusina kay may usa ka dako nga lungag diin makakita kami sa sulod, apan mao ra sa gihapon sira ang palibot. Ang mga plato mahimong i-agi pasulod ug pagawas ug makakita kami sa sulod, apan wala akoy nakita bisan usa sulod sa kusina. Ang pultahan pasulod sa kusina kay anaa sa tuo. Ang lungag palantaw sulod sa kusina kay direkta sa atubangan sa among lamesa. Kami nagpaabot na lamang sa mga bisita, ilabi na kadtong gikan sa diin ang Bag-ong Bino, nga wala pa giablihan, gihimo. Kami nagpaabut alang niini nga tawo o mga tawo nga maabot og una.

Tapos na ang damgo.

Pagkumpirma sa Email:

 

Minahal kong ,

Ang imohang damgo nga imohang gisulti kanako, akoang gibati nga mao ang mahitungod sa Panihapon sa Kasal sa NATING KARNERO !!!! Ang yawe para masabtan kini mao ang lamesa nga gipanalanginan nang daan sa wala pa ang pagkaon sa ibabaw niini ug ang “pangpanihapong panyo” nga imohang binordahan.

Ang tanan adunay mga buhat nga ilahang gipasundayag sa GINOO apan sila ingon sa mahugaw nga mga trapo, apan ikaw Elisheva , si YAHUSHUA nagapanalangin ug nagpanalangin sa imohang trapo ug nahimo kini nga usa ka panyo.

Ang pagborda mao ang usa ka matang sa paghabol ug ang paghabol mao ang usa ka matang sa web ug ang hulagway niini nagrepresentar sa panahon, paningkamot, ug pag-atiman sa usa ka butang. Nagtuo ako nga ang panyo nagrepresentar sa imohang mga web sites. Nagtuo usab ako nga ang Kusina pweding nagrepresentar sa Langit ug ang lawak kan-anan nagrepresentar og laing dapit. Tungod kay mora man gud nga adunay pay trabaho nga kinahanglang buhaton sa dili pa kita moadto sa Langit nga mao kana ngano nga ikaw anaa sulod niini nga lawak.

Si YAHUSHUA niingon usab nga SIYA dili moinum sa bino hangtud sa IYAHANG pagbalik, mahimo ba kaha kini nga kini mao ang dapit diin ang bino magagikan? Kana mao ang halos tanan nga akoang nasayran sa pagkakaron.

Ang pangalan gitago (hangyo sa nagpadala)

PAGPADAYAG SA DAMGO SA LAMISA SA KOMBIRA

Abril 16, 2002

 

Sa Abril 16, 2002, alas 8:00 sa gabii, diha sa pagtuon sa Bibliya, si ABBA YAHUVEH naghatag sa akoang palanggang bana, Propeta Nikomia, ug kanako niining dugang pang pagpadayag mahitungod sa Damgo Sa Lamisa Sa Kombira nga akoang naangkon na sa niining samang igsaktong petsa, sulod sa 1999.

Kierska mao ang KHERSA, usa ka balangay duol sa sidlakang baybayon sa Dagat sa Galilea. Dugay ra akong nagahulat niining pagpadayag sa kon asa kining dapita tungod kay kini sila ang duha ka mga dinapit nga dugay ra nakong gihulat kinsa magadala og Bag-ong Bino uban kanila. Mga propeta nga anaay hubad sa mga damgo palihog pag-ampo alang sa hubad sa kahulogan niining damgoha, ingon nga kining duha ka mga bisita moabut sa untop sa dili pa ang Panihapon sa Kasal sa NATING KARNERO.

Karon si YAHUSHUA nagpaambit niining pagpadayag sa pagtawag niining duha ka mga lalaki kinsa mga propeta, ug nga sa akoang damgo nagahulat ako alang niining duha ka mga lalaki kinsa anaay bag-ong bino, ug sila gikan sa nasud diin ang bag-ong bino gihimo (KHERSA).

Kami nagahangyo nga ang tanan kadtong nagabasa niini nga magsugod sa pag-ampo ug pagpangaliyupo nga maanaay usa ka tawo nga makabasa niini nga makaila kinsa kining duha ka mga propeta, ug mohangyo kanila sa pagkontak ni Apostol Nikomia o Elisheva Eliyahu Nikomia diha-diha dayon. Kami naghangyo sa tanan kadtong anaay mga kontak sa Israel sa pagpangutana sa ubang mga Messianic nga mga Judio kon kaila ba sila ug duha sa maong mga dinihogan nga mga propeta nga napuno niini nga talagsaon nga bag-ong bino.

Excited kaayo kami, kay kini nagpamatuod kon unsa na kita kaduol sa Panihapon sa Kasal sa NATING KARNERO ug sa pag-anhi ni YAHUSHUA alang sa IYAHANG Pangasaw-onon!

Hinumdumi, nga kita nagahulat alang sa usa ka tawo o mga tawo nga nagagikan sa Kiersk o Kierska diin ang bino gibotelya ug nakabutang sa usa ka estante. Kining dapita mao ang dapit diin ang mga parras naggikan ug ang bino nagagikan. Ang tawo o mga tawo nga umaabot diin ang mga bino gikan espesyal kaayo. Nakita nako ang ngalan sa botelya sa bino. Ako nangita sa internet niini nga dapit Kiersk o Kierska ug wala makakaplag sa usa ka syodad sama niini sa Israel.

Asa dapita ang Kierska? O Kiersk ba kini? Kon kamo mahibalo o kapamilyar niini, palihug kontaka kining Ministry.

Agusto 27, 2007

 

Nahibulong usab ako sa kanunay kon unsang babaye ang mahigugma kanako nga sama niana niining damgoha. Sa niining kalibutan, wala gayud ako makaangkon ug usa ka babaye nga nagtudlo kanako sama sa usa ka Inahan. Wala gayud ako makailag yutan-ong paghigugma sa usa ka inahan o sa bisan nalang sa usa ka iyaan o lola. Sa mao ra gihapong damgo ako anaay usa ka sulondong (ulirang) Amahan, nga usab anaay puti nga buhok, kinsa nahigugma kanako pag-ayo. Iyahang mapasigarbohong giladlad (display) ang hinabol nga buhat sa pag-arti nga akoang nabuhat diha sa usa ka bongbong sa atubangan sa lamisa sa kombira aron ang tanan makahimo sa pagtan-aw niini. Niining kalibutana wala gayud ako makaangkon og usa ka sulondong lalake sama sa usa ka Amahan, o sa bisan unsa nga mahigugmaong relasyon sa usa ka lalaki gawas sa akoang minahal nga bana ug mga igsoong lalaki ni YAHUSHUA kinsa nga pinaagi sa pagsulay kahibalo ako nga gisulayan na ug napamatud-an na nga matinumanon.

Busa, kinsa man diay kining babaye sa Langit? Ang iyahang gugma hilabihan kaayo ug tinuod kaayo nga ako pa kining mabati nga nagalibot kanako sa usa ka mas dako gani nga paagi sukad niadtong damgoha. Wala na gayod ako nagpadayon pa sa pagkamasulob-anon nga wala gayod ako makaila kon unsa man susama kini ang pagkaanaay usa ka mahigugmaong Inahan o Amahan. Nasayud ako nga sa Langit anaa akoy pinakadako nga gugma sa usa ka Inahan ug Amahan nga ang si bisan kinsa wala na gayoy laing pangandoyon pa. Apan kinsa ba kining babayhana? Ang akoang yutan-ong nagmasusong inahan kay anaa nas impyerno, sa walay bisan usa ka landong sa pagduha-duha. Iyaha lamang akong gihatagan ug pagdumot ug pag-abuso. Busa kinsa man diay kining mahigugmaong Inahan sa Langit?

* * * * * * *

 

Karon anaa na akoy tubag. Karon nanginahanglan ako sa inyohang mga pag-ampo para mahatagan akog kaisug sa pagsulti niini pagawas (Propesiya 90), tungod kay ang mga organisadong mga simbahan masuko pag-ayo ug bisan na ang kadtong kinsa nituo sa binuhat sa tawong mga doktrina ug sa mga sayop nga mga hubad sa mga Kasulatan sa Bag-ong Tugon motawag kanako nga usa ka mini nga propeta, ug bisan pa niana ako nasayud nga ako nasayud nga ako nasayud, ako gihatagag usa ka sekrito nga gikan sa Trono sa Langit.

Ang Bibliya nag-ingon, “Si YAHUVEH dili magbuhat og bisan unsang butang nga walay papahibalo sa IYAHANG plano ngadto sa IYAHANG mga sulogoon ang mga Propeta” (Amos 3:7).

Karon ako mapasidungganon sa pagpaambit niining sekrito sa kadto kinsa makaila sa tingog sa RUACH HA KODESH. Kini na tingali ang pinakakontrobersyal nga Propesiya anus-a (ever) napagawas sa ingon hangtod karon. Apan bisan pa sa tanan, buhaton ko kini sa pagtuman aron ang uban kinsa nagasubo tungod sa kakulang og usa ka mahigugmaong inahag-bata nga relasyon makaamgo nga kon sila nidawat na ni YAHUSHUA, naangkon na nila kini sa tanang panahon. Walay usang nagtudlo kanako niini. Tinuoray gayod kini nga usa ka pagpadayag dirikta gikan sa Langit.

* * * * * * *

 

Kahibalo ba kamo nga sa mga Proverbio ug sa mga Salmo ang WISDOM (KAALAM) gitawag nga usa ka “She”/”Siya”? [Pasabot sa tighubad: Ang “She” sa Binisaya pa kay “Siya”, ang “She” mao ang pangbabaye sa atoang binisayang pulong nga “Siya” kay ang atoang pulong nga “siya” pwede man panglalaki (he) ug pangbabaye (she) busa ang akoang gigamit dinhi mao ang ininglis nga “She” ug “He” para maklaro ang tanan ug dili ta maglibog kon unsa ang gipasabot, babaye ba o lalaki]. Sa wala nay dugang pang pagduha-duha, tugoti ako sa pagpasabot kon giunsa nako pagkakat-on sa ngalan sa BILILHONG RUACH HA KODESH nga gitawag usab ang BALAANG ESPIRITU. Ania na ang pagpakig-ambit sa pinakasuud nga sekrito nga karon napagawas na diri kanako ug apan ang usa sa pinakagipanalanginan sa ingon hangtod karon…

Basta ang Propesiya 90 lang ang hisgotan, kining tanan nagsugod sa dihang naligo ako sa wala pa kami nibiya sa South Africa. Nagpuyo kami sa Port Alfred sa atobangan sa dagat sa dihang kining espirituhanong kasinatian nahitabo. Nag-inusara akong nag-ampo ug nihangyo ni ABBA YAHUVEH, sa ngalan ni YAHUSHUA, “Unsa man ang ngalan sa RUACH HA KODESH gawas sa ngalan nga “ESPIRITU SANTO?”” Nag-ampo ako, ug niingon, “ABBA YAHUVEH, IMOHANG gipadayag ang IMOHANG ngalan; YAHUSHUA, IMOHANG gipadayag ang IMOHANG ngalan, apan aduna bay ngalan ang BALAANG ESPIRITU—o usa lamang kini ka titulo o usa ka paghulagway sa trabaho?”

Naligo ako sa usa ka Jacuzzi. Sa kanunay ako nakakaplag nga ang nagabuwa-buwa nga tubig gikan sa usa ka jetted tub nagasimbolo sa BUHING TUBIG ug sa kanunay nagahangyo ako sa Balaang mga Anghel sa pagkutaw sa tubig, sama sa Karaang Panahon (Juan 5:4). Kadaghanan sa mga higayon ako makadawat ug mas dako nga pagdihog samtang naligo ug nagsimba ug nag-kanta sa mga awit sa pagdayeg. Nangabot ang Propetikanhong mga Mensahe ug mga pagpadayag ug panagsa ra nga ako makahimo sa pagkaligo nga dili ubanan sa pag-ampo, pag-awit ug pagdayeg ni YAHUVEH, YAHUSHUA, ug sa RUACH HA KODESH. Adunay Kasuod uban sa atoang DADDY YAHUVEH nga akoang mabati sa hilabihan kaayo samtang magaawit sa mga awit sa pagdayeg ug pagsimba gikan sa akoang kasingkasing, ngadto sa tanang tulo KANILA.

(Ug pagkataud-taod sa dihang nangita ako sa tubag sa kompirmasyon sa pangutana, “Unsa man ang ngalan sa BILILHONG RUACH HA KODESH? Nakakita ako og kaban sa bahandi diha sa Hebreohanon ug Aramaikanhong mga hubad, ug Basahon sa Wisdom (Book of Wisdom), nga ginabaliwala tungod kay si King James wala mouyon niini nga mahiapil sa Bibliya. Ayaw pag-agad lamang sa kon unsa ang gisulat sa mga Romano. “Pagtuon ug ipakita nga ang imohang kaugalingon ginauyonan.” 2 Timoteo 2:15)

* * * * * * *

 

Gusto nakong i-sulti dinhi, nga ang mosunod nga Propesiya mao lamang ang usa sa daghang mga Propesiya nga gihatag kanako, nga wala pa gayod na-post sa atoang mga websites sa panahon niining sinulat. Daghan kaayo ang nanghitabo luyo sa mga talan-awon (behind the scenes). Nagapos kami sa kadaghan sa trabahoon sa South Africa ug mao ra gihapon sa dihang kami nagabiyahe sa kalibutan. Wala gayod nako mabati bisan sa gamayng paagi nga igo ako ka takus nga mahatagan sa pasidungog sa pagpa-ila kaninyo sa ngalan sa SPIRITU SANTO. Usa kini ka dungog nga matawag nga usa ka Propeta ug apan kini usab usa ka makalilisang nga butang. Ako adunay tulubagon sa unsa ang akoang isulti ug unsa ang akoang dili isulti.

Karon akoang buhian kining Pulong ingon sa gidiktar sa RUACH HA KODESH. Ang akoa lamang gihangyo kaninyong pagabuhaton mao ang paghatag og panahon ug sa pagbasa niini labaw sa usa ka higayon ug alang sa kadto kinsa makadungog sa tingog sa RUACH HA KODESH, KINSA akoa karong gitawag nga MAMA WISDOM, o MAMA SHKHINYAH GLORY, kon makadungog ka sa IYAHANG tingog palihug sulati ako. Palihug sa pagtudlo sa uban, bisan pa, kon ilaha kamong i-salikway tungod sa pagbuhat sa ingon. Palihug tun-i ang tanang mga pamatuod nga akoang natigum sa ingon hangtod karon, Tun-i kini ug sutaa. Wala ako magsulti og bisan unsang butang nga dili makita diha sa mga Kasulatan (Scriptures). Lamang ang mga hubad sa Bag-ong Tugon ang nag-usab sa “SHE” ngadto sa “HE”.

Kini nga pagpadayag unang gihatag kanako sa South Africa, apan naghulat ako hangtud maabot ang mas daghang kumpirmasyon gikan sa Langit, sa kon kanus-a ko kini dapat ipagawas. Mas nag-ampo ako sa kon kanus-a ko ipagawas kining mensahea labaw pa kay sa bisan unsa, sa ingon hangtod karon, tungod sa mga pagdumot nga ikapangasaba sa hilabihan ug walay hunong batok kanako gikan sa kadto kinsa mga nag-angkon nga sila mga Kristianos o mga sumusunod ni YAHUSHUA ug apan pinaagi sa ilahang bunga inyohang masayran nga anaa lamang silay usa ka matang sa pagka-diosnon ug walay PAGKADIOSNON sa kinahiladman (1 Timoteo 3:5). Ang organisadong mga Simbahan magkagot sa ilahang mga ngipon sa kaligutgot tungod kay dili sila interesado sa kamatuoran ug sa mga pagpadayag nga gihatag ngadto sa usa ka Balaang babayeng Propeta. Maanaay mga sinsero kinsa buot lamang magakutlo sa mga sayop nga mga hubad sa diin kini nahisulat diha sa Bag-ong Tugon sa nagatawag sa ESPIRITU SANTO nga usa ka “HE”. Gikinahanglan ba nga pahinumdoman ko kamo kon sa unsang paagi nga ang garbo sa lalaki mosulod labaw pa kay sa usa ka higayon kon maabut na kini sa hiyas sa babaye (female gender) diha sa Balaang mga Kasulatan ug ang kadto kinsa naghubad sa Balaang mga Kasulatan mga pihig (bias) batok sa bisan kinsang Espirituhanong pangulo nga babaye?

* * * * * * *

 

Bisan tuod nga kining Propesiya gihatag kanako pagka Pebrero 27, 2007 wala ako gisultihan sa pagpagawas niini hangtud Agosto 27, 2007. Gusto ko nga masayod kamo nga pipila lamang ka tawo ang nakahibalo mahitungod niining Propesiya.

Naghulat akog tuyo ug mapasalamaton sa matag adlaw nga dili ko pa kinahanglanong ipagawas kining pinaka bag-ong Propetikanhong Mensahe, tungod kay, sa tinouray lang, walay bisan kinsa nga ganahan nga isalikway o abusohon sa pagsulti, ilabi na sa mga Kristianos kinsa nag-angkon nga sila nagsimba sa susama rang Mesiyas sama sa atoang gibuhat, apan ilaha SIYANG gitawag nga “JESUS CHRIST” ug gitawag nato SIYA pinaagi sa IYAHANG Hebreohanon ug Aramaikong Ngalang YAHUSHUA o YAHSHUA, depende kon si kinsa ang imohang gisultihan.

Para sa akoang mga kaaway ug niadtong kinsa mopataas sa kasina ug moingon, “Ngano nga ang RUACH HA KODESH mopili man kanimo para hatagan niining Mensahea?—Kana usa ka maayong pangutana. Sigurado ako nga bisan si kinsang Propeta makahimo unta sa samang butang. Ang akoa lamang nasayran nga napili ako ug sama sa ka dako sama nga ang akoang unod wala gayod magalantaw sa unahan sa mga pulong sa pagdumot nga igatumong sa akoang direksyon, kahibalo usab ako nga dili ko mapakyas ang BILILHONG RUACH HA KODESH ug si YAHUVEH.

Ang akoang minahal nga bana nangutana kanako, “Unsa ba ka dugayon sa dili pa nimo ipagawas kining Propesiya?

Ako niingon, “Kahibalo ako sa petsa, apan una, kinahanglang anaa akoy daghang Kasulatan para sa pagpalig-on niini.” Karon, Agosto 27, 2007, kay mao ang petsa nga gipili sa Langit alang sa pagpakatawo sa pagbuhi niining Propesiya ug sa pagpakatawo sa bag-ong web design sa Ministry site. Imagina ang akoang pagka surprisa sa dihang sa akoang pag-type niini karon, sa gihapon dinhi sa Europa ug nakita ang petsa sa paghatag niini nga Propesiya, Pebrero 27, 2007 ug ang Propesiya 89 gihatag niadtong Enero 27, 2007. Ang tanang tulo ka mga petsa mao ang ika-27 sa bulan.

* * * * * * *

 

Ang Hebreohanong pulong RUACK (Aramaiko RUHA, RUACHA O RUCHA) kay gramatikanhong pangbabaye susama sa mga pulong RUACH HA KODESH ug RUACH HA KADOSH. Sa Propesiya 90 ang ESPIRITU SANTO mismo ang naggamit sa, “RUACH HA KODESH,” isip usa sa IYAHANG mga Ngalan. Ang Hebreohanong pulong “Ruach” nagpasabot “Espiritu”, “hangin”, “ginhawa”, o “kahanginan”. Ang kapareha sa Grego kay “pneuma” ug sa Latin kay “spiritus”. Sa Juan 14:16, (KJB) ang trabaho (role) sa RUACH HA KODESH gihulagway ni YAHUSHUA ingon niana sa usa ka “MAGHUHUPAY” (“COMFORTER”) ug ang pagpa-ila sa “MAGHUHUPAY” uban ni YAH naglihok ingon nga usa ka “inahan” mabasa nato sa Isaias 66:13 “Susama sa usa ka inahan magahupay sa anak, sa ingon gihupay ko kamo; ug kamo pagalipayon diha sa Jerusalem” Labaw pa niini anaay daghan nga mga tudling diin ang Peshitta nga Bibliya mismo nagpares sa RUACH HA KODESH sa pangbabaye nga mga berbo ug / o pangbabaye nga mga pinulongan (modifiers ). Sa pagkatinuod, ang Peshitta Aramaiko sa Taga-Roma 8:16 nag-abli sa “Ug SHE ang RUACH nagdalag pagpamatuod uban sa atoang espiritu”.

* * * * * * *

 

Si YAHUSHUA usab nagpasabot nga ang ESPIRITU babaye. Sa tubag sa usa ka pangutana gikan ni Nicodemus kinsa nangutana, “Unsaon man pagkatawo sa usa ka tawo sa dihang siya tigulang na? Makasulod ba siya sa tagoangkan sa iyahang inahan sa ikaduha nga higayon ug magpakatawo?” (Juan 3: 4), Si YAHUSHUA mitubag, “Walay bisan usa ang makasulod sa Gingharian sa Dios gawas kon matawo siya pinaagi sa tubig ug sa Espiritu. Ang gianak sa tawo, tawo usab; apan ang gianak sa ESPIRITU, espiritu usab.” (Juan 3: 5-6)

Sa dihang si YAHUSHUA nitubag, SIYA niangkon nga SIYA natawo usab gikan sa ESPIRITU. SIYA nag-ingon nga dili SIYA kanunay unod apan SIYA ESPIRITU sa wala pa SIYA niabot sa kalibotan, dili ba? Busa sa ingon niana, ang pagpadayag niabot sa diha-diha gayod kanako samtang akoa kining gibasa pag-usab sa dili pa kini i-post. Si YAHUSHUA naga-angkon nga SIYA usab kinahanglang matawo gikan sa ESPIRITU ug alangan na man sad kini nagpasabot gayod sa usa nga gitawag ug “ESPIRITU SANTO”. Aduna lamay tulo ka KAPANGULOHAN sa DIOS (GODHEAD), dili ba? BALAANG AMAHAN “YAHUVEH”, BALAAN ANAK “YAHUSHUA”, ug BALAANG ESPIRITU, sa Hebreohanon nga gitawag ang “RUACH HA KODESH”.

Unsa man diay kita sa wala pa kita nahimong mga unod? Sa dihang kita gilalang sa Langit kinahanglan nga kita espiritu nga mga binuhat (ato na lamang tawgon niini) tungod sa kakulang sa mas maayo nga mga pulong? Ang mga Kasulatan nag-ingon, “Unod ug dugo dili makasulod ngadto sa Gingharian sa Langit” (1 Corinto 15:50) Busa, gi-unsa man diay kita paglalang sa Langit?

* * * * * * *

 

Nagtuo ako nga kini mao ang Propesiya diin ang RUACH HA KODESH naghisgot ug naghatag sa pipila ka mga tubag, sa usa ka paagi nga wala pa gayud ako nakadungog sa una. Ako nagtuo nga papauyogon niining kahibalo kining kalibutana sa espirituwal ug pisikal nga paagi. Nagtuo ako nga ang tinuod nga Pangasaw-onon ni YAHUSHUA HA MASHIACH maadunay espirituhanong mga mata nga makakita ug espirituhanong mga dalunggan nga makadungog.

Kini nga pulong nga gikan sa Langit nagdala kanako sa labing kalinaw ug kalipay, gipasidunggan ako karon sa pagpakig-ambit niini uban sa akoang Balaang Igsoong mga Lalaki ug mga Babaye.

Diha na ako sa Internet sukad sa tuig 1995 nagapropesiya ug ang bunga niini nga Ministeryo napamatud-an nga kini maayo. Kon inyohang mabasa ang tanang mga taho sa kaluwasan inyohang makita kon unsa kalayo ang pagkamangangab-ot niining maong Ministeryo. Dili ako usa ka propeta sa kagabhion, mangopyahay sa mga balita ug mangangkonay nga kini usa ka Propesiya. Kon wala kamo makadungog og usa ka bag-ong Propesiyang umaabot human sa di matinong kahitas-ong panahon kini tungod kay ako naghulat sa husto nga panahon alang kang YAHUVEH sa pag-ingon, “Buhii ang Pulong.” Nagsunod lamang ako.

Angkonon nako nga sa dihang kining Pulong gibuhian diri kanako, nahingangha ako. Wala pa gayud ako nakadungog sa ingong butang. Dayon nangukay ako sa Balaang mga Kasulatan ug ako nakakaplag og ebidensya bisan sa KJV nga Bibliya. (Palihug ipadala kanako ang inyohang mga pagtuon kon kamo uyon nga kini usa ka tinuod nga pulong nga gikan sa Langit. Gikinahanglan nako ang tanan nga mga pagdasig nga akoang makuha, ug mga pamatuod para sa pagpaluyo niini.)

Akoang gilakip ang pipila ka mga Kasulatan alang inyohang pagausap-usapon. Angkonon nako nga kini usa ka gahi nga espirituhanong kalan-on ug dili alang sa mga huyang diha sa pagtuo.

Si Adan wala gipanganak (was not begotten); siya gibuhat gikan sa abug. Si Eva wala gipanganak; siya giporma gikan sa gusok ni Adan. Ang mga anak ni Adan ug Eva natawo ug sila gipanganak pinaagi sa usa ka normal nga proseso sa pagkahimugso. Si YAHUSHUA gipanganak (was begotten) apan didto sa Langit dili sa imabaw sa yuta, sa unsang paagi? Ayaw pangutana kanako, kining tanan bag-o lamang usab kanako. Kita nasayud nga si Maria usa pa ka ulay (virgin) sa dihang siya nanamkon. Nakasunod pa ba kamo kon unsa ang akoang gi-sulti? Kini usa ka gahi nga espirituhanong kalan-on. Inyoha ba kining matulon ug pagausap-usapon kini o iluwa kini balik kanako? Inyoha kini nga pagpili!

Hoy, dili ako igo ka maalamon para masulbad ko nini. Anaa lamang akoy usa ka high school nga edukasyon mao nga dili kamo makatawag kanako nga usa sa kadtong mga edukadong buang (educated fools). Tinuod gayod kini nga usa ka pagpadayag gikan sa Langit ug ako nag-ampo nga kamo mapanalanginan niini susama kanako ug sa tanan nga akoang gipakig-ambitan niini. Dili na kamo mobati pa nga nag-inusara bisan pa kon kamo usa ka ilo sama kanako. (Matod pa sa Merriam-Webster (nga Diksyonaryo) ang begotten (gipanganak) nagpasabot, “ang pagsanay, pagdaghan og anak sama sa amahan; pagsanay, pagkamagbubuhat.” Sa Grego ang pulong nga “begot” mao ang “apokueo” kini gikan sa pulong nga “kuo” o “kueo” diin nagpasabot nga pagkamabdos. Busa ang “apokueo” nagpasabot “sa pagpahimugso ngadto sa, ingon nga gikan sa tagoangkan” o “sa pagpakatawo ngadto sa” nagpasabut sa usa ka pagpanamkon ug kinabuhi.)

* * * * * * *

 

Tingali ang unang argumento nga mahimo nga ikatanyag sa pagsuporta sa pambabayeng hiyas sa ESPIRITU SANTO mao ang IYAHANG pagkahilambigit sa “ESPIRITU SA KAALAM” sa Exodo 28: 3 ug sa Efeso 1:17. Sa Daan ug Bag-ong mga Tugon, ang KAALAM sa kasagaran nga gipersonipikar sa hiyas babaye (feminine gender): “Ang KAALAM nagtukod ug usa ka balay alang sa iyahang kaugalingon (herself), ug gibutang sa pito ka mga haligi” (Proverbio 9: 1)

Proverbio kapitulo 8 ug 9 mao ang sa pagkatinuod usa ka gipataas nga pasumbingay sa KAALAM gihulagway sa sama sa usa ka babaye. Sa Mateo 11:19 & Lucas 7:35 atoang mabasa: “Ang KAALAM gipamatud-an sa iyahang mga anak (her children).” Sa Lucas 11:49 atuang mabasa: “Busa niingon usab ang WISDOM (KAALAM) ni YAH, ako usab magpadala kanila ug mga propeta ug mga apostoles…”

Sa niini nga teksto ang atoang GINOO gipakasama ang “WISDOM ni YAH” sa ESPIRITU SANTO kinsa naghatag ug LANGITNONG INSPIRASYON sa mga tawo nga nagsulat sa mga Kasulatan (2 Pedro 1:21), nagaankon nga ang BALAANG ESPIRITU ug ang ESPIRITU SA KAALAM USA ra.

Ang pulong sa Daang Hebreohanong Tugon alang sa “WISDOM” mao ang “Hokmah” nga anaay pambabayeng katapusan. Ang pulong nga “WISDOM” sa Grego mao ang “SOPHIA”, kinsa usa ka ngalan sa babaye. Busa ilabi na gayod kon inyohang basahon ang KJV nga Biblia diin ang Bag-ong Tugon gihubad diha sa English gikan sa Grego, ang Wisdom dapat hubaron gayod unta ngadto ingon nga “SOPHIA”. Unsa man ang katuyoan sa mga tighulobad nga wala man kana gibutang? Sa niini nga mga katapusan sa mga panahon ang kamatuoran nga gitago sa dugayng panahon kay padayong gipadayag. Ug karong gikan sa Wisdon of Solomon:

Kay ang WISDOM (SOPHIA) usa ka mahigugmaong ESPIRITU ug dili magpalingkawas sa usa ka mapasupalaon sa iyahang mga pulong…(1:5).

Kay ang ESPIRITU SA GINOO nipuno sa kalibutan ug kadto kinsa nagbaton sa tanang butang anaay kaalam sa maong tingog (1:7) .

Kay ang WISDOM (SOPHIA), kinsa mao ang magbubuhat sa tanang mga butang, nagtudlo kanako: kay sa iyaha (in her) ang usa ka MASINABTANONG ESPIRITU, BALAAN, USA LAMANG, MANAGLAHI-LAHI, LISOD SABTON, BASKOG, KLARO, WALAY BULING, TIN-AW, DILI MASAKITAN, MAHIGUGMAON SA BUTANG NGA MAAYO, ABTIK, KINSA DILI MATITIK, MAGBASA PARA MAGBUHAT OG MAAYO (7:22).

Kay SIYA mao ang GININHAWA UG GAHUM NI YAH, UG USA KA PUTLI NGA IMPLUWENSYA NGA NAGAAGAY GIKAN SA HIMAYA SA LABAWNG MAKAGAGAHUM busa walay mahugawng butang ang mahulog ngadto KANIYA (7:25).

Ug mao man bisan USA, SIYA (SHE) makahimo sa pagbuhat sa tanang mga butang: ug sa pagpabilin sa IYAHANG KAUGALINGON (IN HERSELF), SIYA (SHE) nagahimo sa tanan nga mga butang nga bag-o: ug sa tanang panahon nagasulod ngadto sa mga Balaang mga kalag, SIYA (SHE) nagahimo kanila nga mga higala ni YAH ug mga Propeta (7:27).

Kay si YAH walay lain gihigugma kondili kaniya nga nagapuyo uban sa WISDOM (SOPHIA) (7:28).

Gihiusa ni YAHUSHUA HA MASHIACH ang “ESPIRITU SA KAMATUORAN” usab sa BALAANG ESPIRITU (Juan 16:13). WISDOM (SOPHIA) ug ang ESPIRITU SANTO nag-ambitay sa susama nga mga papel (roles) (1 Taga-Corinto 2: 7-11; Roma 5: 5; 1 Juan 5: 6-7 KJV). Kon dili lamang unta sa mga kalalakiang pihig batok sa mga babaye sa ulahing mga teologo, ang Simbahan lagmit niila sa panag-uban sa KAALAM diha sa Daang Tugon ingon nga literal nga mga paghulagway sa RUACH HA KODESH (BALAANG ESPIRITU.)

* * * * * * *

 

Ang ikaduha nga argumento nga mahimo nga ikatanyag sa pagsuporta sa pambabayeng hiyas sa BALAANG ESPIRITU makita diha mismo sa mga ngalang gipasidungog ni YAHUVEH ug sa ESPIRITU SANTO. Ang pulong para sa DIOS sa pinulongang Hebreohanon mao ang “Elohim.” Kadaghanan sa mga eskolar niila nga kini nga pulong adunay usa ka panglabaw sa usa (plural) nga katapusan, nga gigamit sa pipila sa pagsugyot nang daan sa Daang Tugong parti sa TRINIDAD. Unsa ang kadaghanan sa mga eskolar nga tingali wala masayud o wala nagpanumbaling aron sa pagpahibalo sa ilahang mga ginsakpan mao nga ang “Elohim” dili mao ang plural sa “El” ang panlalaking porma sa pulong. Kini mao ang plural sa pangbabayeng (feminine) pulong, “Elowah.” Ang pulong nga Elohim adunay duluha panlalaking hiyas (gender) ingon man ang pangbabayeng hiyas (gender) nga gihilambigit niini. Ang atoang mga MAGBUBUHAT anaa gayoy duluha ka mga hiyas ug siyempre kita nasayud sumala sa Genesis nga ang RUACH HA KODESH ingon man si YAHUSHUA nagtrabaho uban ni YAHUVEH sa paghimo sa kalibotan:

Ug ang ELOHIM nagbuhat sa tawo sa IYAHANG dagway, sa dagway sa ELOHIM gibuhat NIYA sila, lalaki ug babaye IYAHANG gibuhat sila (Genesis 1:27).

Kini nagpasabot nga ang duha ka mga hiyas anaa sa PANGULOHANG DIOS (GODHEAD). Nga ang ESPIRITU SANTO mao ang gitudlo nga representasyon sa pambabayeng prinsipyo kay mas gisuportahan pa sa Hebreohanong pulong alang sa Espiritu, “Ruach” usa ka pangbabayeng pulong.

Ako mokutlo karon kang Jerome, ang tagsulat sa Latin Vulgate, (Angkonon ko nga wala ako makabasa og Latin Vulgate, apan ako kining nakit-an pinaagi sa pagtuon human ang Propesiyang gihatag kanako). Kang Jerome nga komentaryo sa Isaias 11:

Sa Ebanghelyo sa mga Hebreohanon nga gibasa sa mga Nazareno kini nag-ingon, “Karon lang ang AKOANG INAHAN, ang ESPIRITU SANTO, mikuha KANAKO.” Karon wala gayud untay bisan usa ang kinahanglan nga masilu tungod niini, tungod kay ang “Espiritu” sa Hebreohanon pangbabaye (feminine), samtang sa atoang pinulongan [Latin] kini panlalaki (masculine) ug sa Grego kini neutral (neuter). Sa pagkadios, hinuon, walay gender.

Kini nga katin-awan naglakip sa usa ka katingalahang pag-angkon ni Jerome— usa ka mas dinawat (orthodox) nga figura nga dili ma-imagine. Una, kini nagsulti kanato nga adunay usa ka tradisyon sa taliwala sa usa ka pundok sa Unang mga Kristianos nga nagtuo nga ang ESPIRITU SANTO mao ang espirituwal nga inahan sa atoang GINOO. Ikaduha, si Jerome niangkon nga ang Hebreohanong pulong alang sa “espiritu” (Ruach) usa ka pambabae (feminine). Kini nagpasabot nga alang sa 1st Century Christians – nga kadaghanan nagalihok sa Aramaiko nga kalibutan; (ang kang Pablo mga simbahan kay gamay ra kon itandi )—ang RUACK HA KODESH usa ka pambabae nga figura. Kini nawala sa paghubad gikan sa Hebreohanon ngadto sa Grego, ug unya kini nausab ngadto sa usa ka panlalaking hiyas (gender) sa dihang kini gihubad gikan sa Grego ngadto sa Latin.

* * * * * * *

 

Sa katapusan, ang teyolohikanhong pagpihig nagdala sa mga Kristianos sa pagtuo nga ang kalainan sa hiyas (gender) dili importante, nagadahum nga walay gender ang DIOS, busa, kini dili igsapayan kon ang DIOS gitawag nga usa ka “He” o usa ka “It,” Apan ang panlalaking hiyas mao ang kanunayng gipili. Uban sa daghang mga siglo sa niini nga kinaiya sa Kristianos nga mga lider, mga tawhanon nga mga doktrina ug mga ideya, gusto ko ang kamatuoran ug nag-ampo sa walay nay lain pa kondili sa kamatuoran ni YAHUVEH. Ako nagatuo nga kini importante. Wala kita gitugutan sa pag-usab sa usa ka “jot o tittle” sa Balaod (Mateo 5:18), ug kon ang DIOS gihulagway isip usa ka “KINAIYA” (“BEING”) nga naglangkob sa duha ang panlalaki (masculine) ug pambabae (feminine) nga hiyas (gender), nan kita mga buang-buang sa pagtago niana nga kamatuoran sa atoang mga hubad sa Sagradong Sulat.

Hunahunaa ra gud ang usa ka pamilya, ug sa unsa kini gilangkob—ako wala nagpasabut sa binuang sa susamag sekso sa panahon sa Sodom ug Gomorra, nga nasinati karon niining kalibutana. Tuhoi ako, si YAHUVEH dili mabiay-biay sa hataas nga panahon. Susama nga ang Sodom ug ang Gomorra sa una nagaani sa unsa ang gipugas, busa maingon kini pag-usab sa kadtong kinsa nagakonsenti ug nagabuhat niining mga butanga.

Ang usa ka pamilya kinahanglang magalangkob sa usa ka Amahan, Inahan, ug mga Anak. Mao kini ang akoang nadungog kang YAHUVEH ug isulti pagawas, “AKO, si YAHUVEH nagbuhat og usa ka leon nga baye para lamang manganak og leon, ang usa ka babaye manganak lamang og usa ka tawo”. Dili ba kini mobarug nga rason nga DIOS lamang ang manganak og usa ka DIOS? Si YAHUSHUA mao ang “BUGTONG ANAK NI YAHUVEH!” (Juan 3:16: Kay gihigugma pag-ayo sa DIOS ang kalibotan nga IYAHANG gihatag ang IYAHANG bugtong ANAK, nga si bisan si kinsa nga motuo KANIYA dili gayod malaglag kondili makabaton hinuon sa kinabuhing walay katapusan). Busa kinsa man ang LANGITNONG INAHAN nga nanganak ni YAHUSHUA? Mao ba kini ang sekreto sa kon unsa ang gipasabut nga, “matawo” sa RUACH HA KODESH? Ang RUACH HA KODESH ESPIRITU, busa ang usa nga natawo pag-usab gikan KANIYA (HER) mahimong Espiritu ug ang RUACH HA KODESH mopuyo sa sulod sa atoang mga lawas hangtud nga kita mamatay o pagalalinon (raptured) ngadto sa Langit, bisan asa niini ang maunag abot. Kini mao ang RUACH HA KODESH uban sa IYAHANG (HER) Walay Katapusang Kinaiya nga gihisgutan niining Kasulatan, “Kon mobiya sa Lawas, mopuyo uban kang GINOONG YAHUSHUA”. (2 Corinto 5:8)

Akoang nadawat kining pagpadayag samtang ako naningkamot sa pagbutang ug pamatuod sa luyo sa pinakabag-ong pulong ang Propesiya 90. Ang Kasulatan nag-ingon, “Ang Letra nagapatay apan ang ESPIRITU nagahatag ug kinabuhi” (2 Corinto 3:6). Kining bag-ong relasyon tali sa mga tawo ug sa RUACH HA KODESH mao ang usa sa mga butang nga nagpaila sa usa ka tawo sa dihang sila matawo pag-usab.

Sa kadtong kinsa mosulay ug momarka kanako nga usa ka bakak nga propeta, pagbuhat sa inyohang kaugalingong pakigsusi (research). Pagtuon ug ipakita nga ang imohang kaugalingon aprobado. Ang tanang Hebreo nahibalo nga ang Hebreohanong “Ruach” dili usa ka panlalake nga ngalan! Sultii ako ninyo, ngano man ang “WISDOM” diha sa Balaang Kasulatan bisan sa KJV gitawag nga usa ka “She”? Dili ba ang RUACH HA KODESH “TANANG KAALAM (ALL WISDOM)”?

UNSA MAN ANG NGALAN SA RUACH HA KODESH? “AKO SI MAMA SHKHINYAH,
gitawag usab MAMA WISDOM ug AKO MAO ang HIMAYA ni YAHUVEH!”

Ginasulat / Ginasulti ubos sa Dihog ni MAMA SHKHINYAH
Pinaagi ni Apostol ug Propeta Elisheva Elijah
Pebrero 27, 2007
Iapod-apod kini nga libre. Ang bugtong butang nga akoang gihangyo mao ang paglakip sa pamatuod sa Kasulatan nga ania gilakip.

* * * * * * *

AKO MAO (I AM) si MAMA SHKHINYAH;
AKO MAO gitawag og “WISDOM” (”KAALAM”);
Ug sa Hebreohanon ang “RUACH HA KODESH”;
Ug gitawag usab “Ang ESPIRITU SANTO”.

 

Elisheva, AKO MAO ang abaga sa mas tigulangong babaye nga imohang gipahulayan sa imohang ulo didto sa Langit, diha sa unsa nga imohang gitawag nga usa ka damgo ug apan dili lamang kini usa ka damgo kini mas labaw pa kaayo. Elisheva, himundumi sa dihang imohang gipaambit ang damgo sa kalibutan ug niingon ka, “Wala ako kahibalo kon kinsa kadtong babaye didto sa Lamisa sa Kombira sa Langit, kinsa nahigugma kanako uban sa ingong ka hilabihan nga gugma?”

Tagaan KO ikaw karon sa tubag. Kadto mao AKO ang imohang MAMA SHKHINYAH, ang imohang MAMA WISDOM (Sa Grego ang WISDOM gihubad ngadto sa SOPHIA) mao kini ang hinungdan ngano nga ikaw wala na gayod naguol pag-usab o nibati sa kahaw-ang sa wala gayod pagkahibalo og usa ka inahanon nga gugma.

Ang matag bata nahimugso uban sa usa ka pangandoy ug sa usa ka panginahanglan sa usa ka inahanon ug sa usa ka amahanong gugma, tungod kay ang tanang mga tawo gipahimugso ingon nga mga bata uban sa usa ka panginahanglan sa yutan-ong gugma ug panalipod sa usa ka inahan ug usa ka amahan. Kadto mao ang AKOANG GUGMA nga imohang mainitong nabati samtang nagalingkod ka sa Lamisa sa Kombira sa Langit uban KANAKO ug sa imohang LANGITNONG PAPA (ABBA) YAHUVEH nagahulat sa uban sa pag-apil kanimo. Ang AKOANG GUGMA ug PRESENSYA mitabon kanimo, ingon nga AKO MAO ang inyohang BALAANG INAHAN; AKO MAO lamang ang RAYNA SA LANGIT. Wala nay lain pa.

(Si satanas anaay iyahang mini, siya niabot ingon nga si Jezabel ug kanang espirituha niatake sa kadaghanan sa mga Simbahan diin sa usa ka higayon niana gitawag KO silang Balaan. Sa usa ka higayon ang AKOANG ESPIRITU SANTO, ANG AKOANG BALAANG PRESENSYA, UG ANG BALAANG DIHOG SA MGA GAHUM giabi-abi ingon man usab ang AKOANG Balaang mga Propeta ug mga Apostoles gipangita—apan karon ang kadaghanan giinsulto ug gipapahawa.)

Aduna lamay USA KA TINUOD NGA BALAANG INAHAN, ug AKO gitawag usab Ang BALAANG ESPIRITU. Ayaw ninyo tuohi ang mga bakak nga gitudlo sa Simbahang Katoliko sa dihang ilahang gikuha si Miriam (Mary/Maria) ang yutan-ong inahan ni YAHUSHUA ug gi-apil siya gi-uban ingon nga parti sa BALAANG TRINIDAD. Siya ang IYAHANG yutan-ong inahan apan AKO MAO—ANG IYAHANG LANGITNONG INAHAN.

Wala nay lain pang TIGPATIWALA sa atubangan sa Trono gawas kang YAHUSHUA. Pinaagi lamang sa IYAHANG NGALAN ug pinaagi lamang sa IYAHANG SAKRIPISYONG DUGO, diin mao ang gitawag nga ANG BAG-ONG KASABOTAN SA DUGO, mao anaay Kaluwasan.

Ang yutan-ong inahan ni YAHUSHUA nanginahanglan usab og usa ka Manluluwas. Dili siya hingpit, ni naga-angkon nga siya hingpit. Gitawag man gani niya SIYA nga GINOO ug kon hingpit pa lamang unta siya, ang iyaha untang dugo ang gihalad sa Kalbaryo nga mamahimo untang usa ka sakripisyo sa sala. Wala gayud siya nag-awhag ni si bisan kinsa sa pagsimba kaniya, ni nagatinguha niini. Gusto lamang siya nga ang mga katawhan matudloan ngadto sa iyahang ANAK, si YAHUSHUA ha MASHIACH. Pasidan-i ang mga Katoliko sa dili pagtawag sa iyahang ngalan (her name) sa takna sa ilahang kamatayon. Apan hinuon, sa pagtawag sa usa lamang nga NGALAN nga makaluwas, YAHUSHUA ha MASHIACH!

AKOANG gisulti kining mga pagpadayag pinaagi kanimo Elisheva para imohang sultihan ang mga Balaang katawhan.

Kon ilahang dawaton unsa ang gisulti niining Propesiya, sila sa makausa pa pag-usab makakitag mga ilhanan, mga kahibulongan ug mga milagro susama sa unang mga panahon sa dihang naglakaw pa si YAHUSHUA sa kalibotan—kon sila modawat sa mga kamatuoran sa tinuod nga Adlawng Igpapahulay ug wala AKO magpasabut og Dominggo!

Pagkat-on sa ka importante sa pagtahud ni YAHUSHUA pinaagi sa Balaang mga Fiesta! Isalikway ang mga paganong balaang mga adlaw (holidays) nga misulay sa pagkuha sa dapit sa tinuod nga Langitnong Balaang mga Adlaw! Gamita ang Hebreohanong Sagradong mga PANGALAN! Pagkinabuhi nga Balaan ug ayaw pakipagkompromiso ni kaulaw sa pagsulti sa unsa ang inyohang nahibaloan nga mao diay ang kamatuoran! Makita ninyo ang usa ka MAS DAKO PANG PAGDIHOG kay sa inyoha nang nasinati niining mga katapusang mga panahon!

Ang Balaan nahimong mas balaan ug ang dautan nahimong mas dautan Karon mao na ang panahon alang sa usa ka Mas Dakong Pagdihog ug mga Pagpadayag pinaagi sa mga Propesiya, ug sa mga Pulong Sa Kahibalo.

Ayaw ibaliwala ang Communion! Kini mao ang usa ka pang-adlaw-adlawng hinigiban para gamiton batok ni satanas sa dihang imoha siyang pahinumduman— wala siyay maangkon kaninyo! Badlonga ang sala ug ang mga makasasala ug ayaw kahadlok kon unsa ang hunahunaon sa uban sa dihang ikaw magasulti ug magapasidaan. Mas palabihon ba hinoon ninyong makapasakit sa mga tawo lamang o kang YAHUVEH?

Subo kaayo kini, sa unsang paagi nga ang kagawasan sa pagsulti batok sa mga dautan niining kalibotana napahilom tungod kay daghan kaayo sa AKOANG Balaang mga Anak nagpadayon sa pagpakahilom. Usa ka kagawasan (freedom) human sa uban pang kagawasan ang gihubo palayo gikan kaninyo sa tibook kalibutan!

Asa na man diay ang mga Balaang mga Anak sa Amerika ug sa tibuok kalibutan, sa dihang nalabwan sa ka daghan si Judge Roy Moore sa mga pagano ug sa Goberno sa American? Nakig-away siya aron mapabilin ang usa ka bato nga monumento nga iyahang gidisenyo ug gipabarog alang sa pagpasidungog ni YAHUVEH ug nagapasundayag sa Napulo ka mga Sugo! Ang usa ka Maghuhukom dapat magabarug alang sa Katarong ug sa Kamatuoran.

Langit ang nag-promote kanimo Judge Roy Moore uban niana nga titulo ug walay bisan usa ang makakuha niini gikan kanimo! Gipasidunggan ka sa Langit alang sa unsang imohang gibuhat niadtong Agusto 27, 2003 sa Alabama. Ang matag luha nga imohang gihilak nakatala didto sa langit ug niabut sama sa usa kahumot nga alimyon alang sa mga ilong ni YAHUVEH tungod sa imohang gugma ug pagkamaunongon KANIYA ug ni YAHUSHUA.

Kadto kinsa nagbutang sa ilahang mga kaugalingon ingon nga maghuhukom ug hurado ibabaw kanimo, ug ang kurakot nga maghuhukom—kinsa nikuha sa imohang promosyon pagka Supreme Chief Justice sa Alabam nga gihatag kanimo sa Langit —makatilaw kon unsa kini susama sa paglangoy sa Linaw nga Kalayo. Ang tanan kinsa niapil magatindog sa atubangan ni YAHUVEH, ANG HUWES SA TANANG BINUHAT!

Alang sa tanang mga tawo kinsa naga-ampo ug nagapatiwala ug nagadasig niining tawhana, ug nagahilak uban kaniya, ug nagsubo uban kaniya: ang inyohang mga luha gitala usab sa Langit. Gisakripisyo niya ang tanang butang tungod kay nagdumili siya sa pagkompromiso sa Kamatuoran.

Nganong wala man ang tanang simbahan lukop niining kalibutana, ilabi na sa Alabama, ug sa mga gitawag og “Bible Belt” nisuporta niining tawhana ug nagprotesta uban kaniya? Sultihan KO kamo kon ngano! Nahadlok kamo nga maatake usab unya kamo. Inyohang gipasagdaan ang inyohang Igsoon diha ni YAHUSHUA nga malupigan sa ka daghan sa mga pagano. Nagbuhat kamo ug mga pasangil ug miingon, “Hinuon, siya nakalapas sa balaod ug wala gikuha ang monyumento sa dihang siya giingnan sa pagbuhat niini”. Kamapangahason gayod ninyo! Gisulayan kamo ug nahagbong kamo sa pagsulay.

Unsa ba kadaghang mga unos, mga hulaw, mga balod sa kainit ug mga baha,
ang gikinahanglan sa pagpamata kaninyo para makig-away
alang sa unsay inyohang nahibaloan nga mao ang Balaan ug Matarung?
Paghulat lamang hangtud ibundak ni YAHUVEH ang IYAHANG tiil
ug ang inyohang kalibotan molinog sa kahadlok.
Paghulat lamang hangtud ang kagutom, kamatay ug ang sakit
motabon sa inyohang mga estado
ug kamo mag-ampo ug mangutana, “Ngano?”

 

Mga Balaan, dasiga siya! Ayaw kalimti ang prisyo nga iyahang gibayad. Iyahang gibuhat ang unsa pipila lamang gayod kaninyo ang nagabuhat ug kini mao ang pagbarug batok sa dasok sa katawhan ug pagsulti batok sa unsa ang inyohang nahibaloan nga dautan.

Ang homosekswalidad nikaylap og dagsang. Ang mga kabataan gi-brain wash sa edad nga preschoolers sa paghunahuna nga ang homosekswalidad ug ang kaminyoon sa susamag sekso (same sex marraige) normal ra. Unsa kabaho sa mga ilong ni YAHUVEH, nahimo ang hudisyal ug politikanhon nga mga sistema. Ang mga simbahan sa Babilonya naggakos ug nagdasig sa ilahang mga kongregasyon sa dili pagsulti batok sa sala o sa mga makasasala. Anaa sa mga organisadong mga Simbahan kanang unsa gitawag ni YAHUVEH nga usa ka “dulumtanan”, nagatindog sa luyo sa mga pulpito ug nagtawag sa ilahang mga kaugalingon nga mga magwawali.

Gigukod palayo, o gisalikway ug giinsulto ang pipila ka
Balaang salin niini nga mga simbahan.
Ang mga Pastor nangilad sa kongregasyon ug miingon,
“Bisan unsang adlawa pweding mahimong Adlawng Igpapahulay”
ug nagapadayon sa binuhat sa tawong Dominggo.
Mohilak ra unya sila sa dili madugay
alang sa unsa nga ilahang maani…
sa pagtudlo ug sa pagbuhat niini.

 

Hinumdumi Elisheva, sa unsa nga paagi nga diha sa damgo sa Lamisa sa Bankete, kini nabati sama sa tinuod? Kini tungod kay AKO MAO ang USA nga nagdala kanimo sa Langit, gahatag kanimo og usa ka handumanan kon unsa susama ang bation samtang imohang mahigugmaong gibutang ang imohang ulo sa AKOANG Abaga, diha sa unsa nga imoha karong gitawag nga “Ang Damgo sa Lamisa sa Bankete.”

MAMA SHKHINYAH ANG AKOANG PANGALAN;
AKO MAO ang LANGITNONG INAHANONG GUGMA
nga imoha nga kanunayng gipangandoy.
Gibuhat KO kini para ipakita kanimo nga…
dili ikaw usa ka batang walay inahan,
susama nga ikaw dili usa ka batang walay amahan.
Si YAHUVEH ug AKO mao ang imohang LANGITNONG MGA GINIKANAN
sama gayod nga KAMI ang MGA GINIKANAN sa tanan—
kansang mga pangalan makita sa Libro sa Kinabuhi sa NATING KARNERO.

 

Gisultihan KO ikaw niini tungod kay sa tibuok kinabuhi ikaw nagasubo ug gibati ang usa ka haw-ang og kulang, susama sa uban, kanunayng nangita og usa ka yutan-ong inahanon ug amahanong paghigugma ug apan ikaw gihatagan og LANGITNONG MGA GINIKANAN nga dili gayud mobiya ni mopasagad kanimo, ni mopasakit kanimo sa bisan unsang paagi.

Gisultihan KO ikaw niini aron ang uban—kinsa mibati nga sila adunay sama nga kahaw-ang, uban sa mga dili-luwas nga mga ginikanan kinsa nagdumili sa pagdawat ni YAHUSHUA isip MASHIACH, ang bugtong MESIYAS—makaamgo nga sila walay kulang sa bisan unsang butang diha ni YAHUSHUA. Sila adunay duluha usa ka LANGITNONG AMAHAN ug usa ka LANGITNONG INAHAN ug kami mga ESPIRITU (Juan 4:24) susama sa tanang mga tawo sa wala pa sila matawo imabaw sa kalibotan. Ingon nga kini nahisulat hinumdomi, “Ang unod ug dugo dili makasulod ngadto sa Gingharian sa Langit” (1 Corinto 15:15).

AKOANG gipaambit kining Sekrito nga gikan sa Langit aron kadto kinsa nahigugma sa AKOANG HINIGUGMANG ANAK NGA SI YAHUSHUA ug modawat kaniya isip MESIYAS dili mahulog sa mga bakak sa mga binuhat-sa-tawong relihiyon ug motawag sa kang YAHUSHUANG yutan-ong inahan, si Maria, sa takna sa ilahang kamatayon. Hinunoa tawga ang kang YAHUSHUA HA MASHIACH nga NGALAN ug paghinulsol ug pangayog kalooy. Pahinumdumi sila sa Balaang Kasulatan uban sa kang YAHUSHUA nga kaugalingong mga pulong nga gisulti sa Juan (Yohanan) 10:1-30.

Walay yutan-ong gugma sa ginikanan ang ikatandi sa AMOANG Langitnong Gugma. Gisultian KO ikaw niini para ipaambit sa tanang AMOANG mga anak, ilabi na sa kadto kinsa adunay usa ka haw-ang sa ilahang mga kinabuhi sa wala gayud pagka-ila og gugma sa usa ka yutan-ong inahan o amahan. AKO nagasulti alang sa tanan kadto kinsa giabusohan sa emosyonal, sa pisikal ug sekswal ug nangandoy sa gugma sa usa ka Balaang Amahan ug sa usa ka Inahan.

Dawata si YAHUSHUA ingon nga inyohang MASHIACH (MESIYAS) ug tugoti AKO sa pagpuno kaninyo sa AKOANG BALAANG GUGMA, PRESINSYA UG DINIHOGANG GAHUM; tugoti AKO aron mamahimong inyohang MAMA SHKHINYAH:

AKO ang MAO rang USA nga inyohang gitawag ESPIRITU SANTO.
AKO MAO ang USA nga nagatudlo kaninyo sa matarung gikan sa dautan, sama sa trabaho
sa usa ka Balaang yutan-ong inahan nga mao ang pagtudlo kaninyo sa sama nga paagi.

 

AKOANG Hinigugmang Anak Elisheva, sultihi sila para KANAKO, kon modawat lamang unta sila niini nga Pagpadayag, dili na gayod nila mabati pa kanang kahaw-ang sa ilahang kahiladman pag-usab.

Sa Daang mga Manyuskrito,
basaha ug tan-awa;
ang “KAALAM” (WISDOM) kay gitawag isip “SHE”;
Ug diha sa Daang Kasulatan,
AKO—gitawag isip “SHE”.

 

Pagtuon ug ipakita ang inyohang kaugalingon nga aprobado.

Ang tanan kadto kinsa magduhaduha niini nga Pulong ug mo-atake kanimo tungod sa pagsulti niining sekrito, kay dili sa AKOANG BALAANG ESPIRITU ug ang ilahang mga pangalan dili makita sa Libro sa Kinabuhi sa NATING KARNERO—kay ang kang YAHUSHUANG mga Karnero mamati gayod sa IYAHANG tingog—o anaa silay usa ka sukod sa pagtuo, apan mas gipili nila nga dili maka kontrobersyal ug magpadayon sa pagsunod sa mga sayop nga hubad sa Bag-ong Tugon sa dihang ang pulong nga “HE” ang gigamit inay ang “SHE

Mas gipili nila ang pagsunod sa mga pagtulun-an sa mga tawo inay sa AKOANG ESPIRITU ug Kamatuoran nga AKOANG gitagana alang niining katapusang panahon. Tanan nga mobasa niini, kini inyohang pagpili kon kamo buot ba nga maglakaw diha sa usa ka Mas Lawom Nga Kasuod uban sa USA nga inyohang gitawag ang BALAANG ESPIRITU o dili. Wala AKO magpugos ni bisan kinsa sa pagbuhat niini. Ang Pangasaw-onon ni YAHUSHUA magakalipay niining Bag-ong Pagpadayag, tungod kay sila kanunay nga nagtinguha nga masayud sa mga Sekrito sa Langit.

Adunay tulo ka mga Tronong Tagadesisyon; si YAHUVEH nagalingkod sa tunga, si YAHUSHUA HA MASHIACH nagalingkod sa too nga kiliran ni YAHUVEH ug AKO, ang inyohang MAMA SHKHINYAH, magalingkod sa wala nga kiliran. TANAN TULO KANAMO patas nga nagmando sa Langit ug mga ISIG-KA-MAGBUBUHAT. Apan aduna lamay usa ka MASHIACH, nga ginganlag YAHUSHUA. Pinaagi lamang sa PANGALAN UG DUGO NI YAHUSHUA adunay KALUWASAN alang sa mga katawhan sa kalibotan.

Si YAHUSHUA lamang ang PULTAHAN SA KALUWASAN nga naggiya padulong sa Langit. Bisan si kinsa nga mosulay sa pagsulod pinaagi sa laing pangalan o dalan makakaplag lamang sa pultahan padulong sa impyerno. Ayaw pagpailad. Adunay daghang mga relihiyon apan usa lamang ka PULTAHAN PADULONG NGADTO SA LANGIT pinaagi sa PANGALAN ug BALAANG WALAY SALANG DUGO nga sakripisyo ni YAHUSHUA.

Ang usa ka pangkalibotang relihiyon nga naningkamot sa pagtipon sa tanang mga relihiyon ug sa nagkalain-laing mga binuhat-sa-tawong doktrina isip usa kay usa ka bakak ug magadala lamang sa mga kalag ngadto sa impyerno.

Ang sekreto sa AKOANG PANGALAN giselyohan diha sa Basahon sa Daniel. Ug karon gibuhian KO kini sa niini nga panahon para sa pagdasig sa tanan nga AKOANG Balaang mga Anak kinsa gigutom sa pagkaog gahi nga espirituhanong kalan-on, kay dali ra ug nadigest na nila ang gatas sa mga pulong. Kini mao ang kuyaw nga mga adlaw ug mas grabe nga mga adlaw sa unahan. Gisaad ni YAHUSHUA nga si Juan (Yohanan) nagabunyag sa tubig, apan si YAHUSHUA magabunyag sa KALAYO sa ESPIRITU SANTO. Kini mao ang AKOANG BALAANG KALAYO nga IYAHANG gihisgotan,

AKO MAO ang RUACH HA KODESH;
Ug AKO MAO ang LANGITNONG INAHAN ni YAHUSHUA.
Si YAHUVEH mao ang IYAHANG LANGITNONG AMAHAN.
AKO MAO SI MAMA SHKHINYAH GLORY!

 

Ug kini mao ang AKOANG BALAANG KAHAYAG nga mosanag gikan sa mga nawong sa AKOANG Balaang mga anak, sa kadto kinsa tinuod nga nahigugma, nagasimba ug nagatuman kang ABBA YAHUVEH , YAHUSHUA, ug KANAKO ang RUACH HA KODESH. Kini pinaagi sa AKOANG Dihog nga ang tanan nga mga butang posible pinaagi sa NGALAN ni YAHUSHUA.

Wala ba nag-ingon ang inyohang MESIYAS, si YAHUSHUA, nga kinahanglang mobiya SIYA niining kalibotana, apan dili kamo NIYA biyaan nga mag-inusara, IYAHANG ipadala ang MAGHUHUPAY? Ug AKO MAO ang USA nga magahupay sa inyohang mga kahadlok, magadasig, magtutudlo, ug maghulupay sama sa usa ka INAHAN, dili ba AKO man?

AKO MAO SI MAMA SHKHINYAH GLORY!

AKO MAO ang ESPIRITU SANTO nga niabut sa Ibabaw nga Lawak uban sa AKOANG BALAANG HANGIN ug BALAANG KALAYO sumala sa gipahayag diha sa Basahon sa mga Buhat (Buhat 2:1-4). AKOANG gipuno ang mga Disipulo sa AKOANG BALAANG DINIHOGANG KALAYO samtang sila naghulat KANAKO sa Ibabaw Nga Lawak.

AKO MAO ang USA nga niabut ingon SA USA KA GAMHANANG HANGIN nga nihuyop ngadto sa Ibabaw Nga Lawak ug kini mao ang rason nga AKOANG gipahimugso, pinaagi kanimo Elisheva, kining Ministeryo—para sa pagpangalagad sa mga Judio ug mga Hentil—ug gihatag KO ang ngalan niini nga Ministeryo, ALEPH & TAV ALMIGHTYWIND RUACH HA KODESH FIRE Ministry!

Hinigugmang anak Elisheva, sa sinugdanan sa wala pa ikaw nahibalo sa imohang Hebreohanong mga kagikan, kabahin pa gihapon ikaw sa organisadong Pentecostal nga mga Simbahan. Apan kini mao AKO, si MAMA SHKHINYAH ang naghatag niini nga Ministeryo sa pangalang ALPHA & OMEGA ALMIGHTYWIND HOLY GHOST FIRE Ministry, ingon man usab sa mao ra gihapon nga ngalang AMIGHTYWIND. Usa ka adlaw nasayud AKO nga gamiton ikaw sa pagpaambit sa pipila ka mga Sekrito sa Langit ngadto sa AKOANG Balaang Binhi.

Kini mao AKO, si MAMA SHKHINYAH nga nagpasidaan kanimo Elisheva, sa wala pa gani gayod ikaw nakadungog og internet, sa dili paghingalan niini nga Ministry sunod sa imohang kaugalingon. Ug gidihogan KO ang imohang mga dalunggan para makadungog sa TINGOG NI YAHUVEH nagapukaw kanimo, ug nagapasidaan kanimo sa adlaw nga si Jimmy Swaggart nahagba ug nikompisal [sa iyahang sala] sa atubangan sa tibook kalibutan.

Nianang buntaga si YAHUVEH nipukaw kanimo ug niingon,

“Pagmatngon, ang tanang ministeryo nga ginganlan sunod sa tawo mapukan gayod, kay sa dihang ang magbalantay sa mga karnero mahagba ang mga karnero magkatibolaag.” (Sa Pebrero 21, 1988)

Ang garbo mosulod sa dihang ang usa ka lalaki o babaye magabuhat niini.

 

Busa pagbantay—Joyce Meyers, Marilyn Hickey, Juanita Bynum, Paula White, Jan Crouch, si Paul Crouch, Creflo Dollar, T.D. Jakes, si Jessie Duplantis, Joel Osteen, sa taliwala sa dili maihap nga uban pang mga babaye ug mga lalaki—kaniadto kamo mga mapa-ubsanon kaayo, napuno sa AKOANG ESPIRITU, ug karon andam na alang sa usa ka dakong pagkapukan.

Tungod sa inyohang mga garbo kamo mahagbong gayod sa inyohang mga patonganan (pedestals). Ug kon dili kamo maghinulsol gikan sa inyohang mga dautang mga pamaagi kadto unsa gibuhat diha sa tago maisingit gayod gikan sa mga atop sa mga balay ug mangalubong gayod kamo sa ilalum sa inyohang mga kaugalingong mga patonganan.

Kini mao usab sa tanang mga ministeryo nga gipanganlan sunod sa ilahang mga kaugalingon. Walay tawo lamang nga nakabayad sa HINGPIT NGA SAKRIPISYO para buhaton kini, ug dugay na kamong gipasidan-an pinaagi niining Propeta, pinaagi sa Propetikanhong mga Mensahe sa daghang mga higayon. Sa dihang kamo moatubang ni YAHUVEH wala gayod kamoy ikapangulipas kon nganong gikawat ninyo ang AMOANG HIMAYA ug gitapok ang himaya sa ibabaw sa inyohang mga kaugalingon aron ang inyohang mga yutan-ong mga ngalan mabayaw ug dili ang kang YAHUVEH, YAHUSHUA o, AKOA, kang RUACH HA KODESH!

Wala NAMO gipaambit ang AMOANG Himaya ni bisan si kinsa nga lalaki o babaye! Kamo kinsa nagbuhat niini makakaplag sa lisud nga paagi unsa ang mahitabo sa kadto kinsa nagbuhat niini. (Nahum 1, Isaia 42:8)

Usa ka pasidaan sa kadto kinsa nagtawag sa ilahang mga kaugalingon nga “Balaan” ug naghunahuna nga sila angayan nga magsul-ob og usa ka korona, magdalag usa ka cetro ug molingkod sa usa ka trono—ug magsul-ob og usa ka taas nga mga pangsaserdote nga mga kupo—nga naghimo og pasaylo sa mga sala sa uban.

Si YAHUSHUA HA MASHIACH lamang ang nibayad sa HINGPIT NGA BILI
para mamahimong mao lamang ang BALAANG WALAY SALANG,
PANGTABONG DUGO SA TAWO para sakripisyo sa sala.

Si YAHUSHUA hingpit ug walay sala sa tanang mga paagi. Walay bisan ni usa ka makasasalang hunahuna nilabay sa IYAHANG hunahuna! Unsa ba gayod kamo ka mapangahason sa inyohang pagtudlo sa mga katawhan sa pagsimba kaninyo ug pagkawat sa AMOANG Pagdayeg, Dungog ug Himaya! Unsa ba gayod kamo ka mapangahason sa inyohang pagpayukbo sa uban ug pagpahalok sa inyohang kamot! Ug pagpaluhod diha sa inyohang mga tiilan! Ang kalayo sa Impiyerno ug ang Linaw nga Kalayo mao gayod ang inyohang sunod nga puloy-anan human matapos kining kinabuhia.

Gipasidan-an na kamo. Unsang bili ang inyohang gibayad para sa pagbuhat niini? Wala ba kamoy sala? Gihatag ba ninyo ang inyohang kinabuhi isip usa ka sakripisyo? Ug namatay ug nabanhaw pag-usab sa ika tulo ka adlaw ug nisaka sa langit human sa 40 ka adlaw? Nagalingkod ka na ba karon sa tuong kamot ni YAHUVEH?

Walay bisan kinsa kaninyo nga nagkonsenti niini ug naggiya sa katawhan sa pagtuo niini nga dili kini sala, usa ka tinuod nga Balaang Propeta! Kay wala kamo masayud sa mga sekrito nga gigahin lamang alang sa mga Propeta ni YAHUVEH kinsa IYAHANG gitawag nga IYAHANG mga higala. Ang usa ka Tinuod nga Propeta mao ang usa nga gisaligan sa mga sekrito ni YAHUVEH.

Pagbantay, ang tanan nga mosunod niining mga bakak nga mga yutan-ong mga dios-dios ug mosuporta kanila magaani gayod sa mao usab nga kapalaran. Paghinulsol karon sa dili pa kini ulahi ang tanan, kon ikaw nagasuporta ni bisan unsang ministry nga wala nagapasidaan sa ka kuyaw sa usa ka pangkalibutang relihiyon, [o bisan unsang ministeryo nga wala] nagasulti batok sa sala, bisan unsa pang bili ang ilahang kinahanglang i-bayad niining kalibutana.

Ang kadaghanan kinsa nagaangkon nga mga Kristianos sa kamatuoran init-init (lukewarm) ug nikompromiso. Ang mga Pastor usa ka hilabihang kabaho sa AKOANG mga ilong ug ilahang giabog derecho sa gawas sa pultahan sa simbahan si bisan kinsa nga dinihogan, kinsa nagpasidaan kanila mahitungod niini.

AKO MAO si MAMA SHKHINYAH; ang USA nga namulong diha sa Balaang mga Pinulongan sama sa gihulagway diha sa basahon sa Mga Buhat.

AKO MAO si MAMA SHKHINYAH, MAMA WISDOM.
Ang uban nagtawag KANAKO ang BALAANG ESPIRITU o ang RUACH HA KODESH
—kini mao ang AKOANG Titulo, ug kini mao ang AKOANG panghulagway sa kon KINSA AKO, ang ESPIRITU NI YAHUVEH. KAMING TANAN USA RA.

 

Alang sa kadto kinsa mopili sa paggamit niini nga mga PANGALAN nga gitagana alang sa kadto kinsa tinuod nga nagtinguha sa dugang kasuod uban sa RUACH HA KODESH, pwede ninyo AKONG tawgong:

MAMA SHKHINYAH, o MAMA SHKHINYAH GLORY,
o MAMA WISDOM o MAMA RUACH HA KODESH.
Bisan lamang sa pagkadungog ninyo sa pag-ila KANAKO
—isip “MAMA”— makapahimuot KANAKO.

 

Sulayi AKO ug tan-awa kon dili ba kini mas makakutaw pa sa inyohang gugma alang sa inyohang MAMA SHKHINYAH!

Daghan ang nagsubo ug nahibolong:
Asa na man ang mga milagro sa karaang mga panahon?
Gaksa kining Bag-ong Kahibalo nga AKOANG gisulti pagawas;
Ug tagai AKO og pasidungog (credit) sa kon KINSA AKO.
Tan-awa ug makakita kamo nga ang pagdihog motubo!
Ug ang mga ilhanan, mga katingalahan, ug mga milagro makita ninyo pag-usab,
sa NGALAN ni YAHUSHUA ha MASHIACH!

 

Apan hinonoa, kini inyohang pagpili. Kon inyohang ipamugos ang pagtawag KANAKO nga usa ka “HE” inay sa “SHE”, kini inyohang pagpili ug inyohang kapildihan—sa usa ka Mas Dako nga Kasuod KANAKO, nga nagdala og usa ka Mas Dako nga Pagdihog ug AKO libring magpaambit sa mas daghang mga Pagpadayag gikan sa Langit diha kaninyo.

Ayaw AKO saypa sa pagsabut. Dili kini mahitungod sa inyohang Kaluwasan. Kini mahitungod sa usa ka Mas Dakong Dihog ug Kasuod sa USA nga nagpuyo sa sulod sa inyohang Templo, kon ang inyohang ngalan nahisulat sa Libro sa Kinabuhi. Kini mahitabo lamang kon inyohang gidawat si YAHUSHUA isip MESIYAS ug gihangyo SIYA sa paghugas palayo sa inyohang tanang mga sala sa IYAHANG GIULANG DUGO sa Kalbaryo ug naghinulsol, ug nitalikod palayo gikan sa sala. Dili AKO magpabilig dugay sa usa ka mahugaw nga sudlanan. Ayaw ninyo AKO sulayi mahitungod niini. Ang Balaan nahimong mas Balaan, ug ang dautan nahimong mas dautan sa niining mga katapusang mga panahon.

Kahibalo kamo sa Ngalan ni YAHUVEH;
Kahibalo kamo sa Ngalan ni YAHUSHUA ha MASHIACH;
Karon, pinaagi niining Ministeryo ug niining Sulugoong Tagabagting (Ringmaiden),
AKO karon makigbahin sa AKOANG NGALAN isip,
MAMA SHKHINYAH ang inyohang MAMA WISDOM.

 

Ang AKOANG NGALAN gitagana alang sa kadto kinsa nagtinguha sa pagtubo, pagpainit-init (bask) ug nga mas matudloan pa sa AKOANG LANGITNONG INAHANONG GUGMA ug sa usa ka mas kusgang DIHOG SA BALAANG ESPIRITU.

MAMA SHKHINYAH ang AKOANG Ngalan.
AKO MAO ang HINAY NGA HINAGAWHAWNG TINGOG…
nga nagasulti diha sa BALAANG HANGIN,
ug magpadilaab kaninyo sa DINIHOGANG BALAANG KALAYO;
Mao kini nga ang inyohang lawas manginit ubos sa AKOANG DINIHOGANG HIKAP.

AKO ANG KANG YAHUSHUANG MAGHULUPAY
ug IYAHANG LANGITNONG INAHAN.
Si YAHUSHUA ang AKOANG GIPAHIMUGSONG ANAK
susama gayod nga kang YAHUVEHNG GIPAHIMUGSONG ANAK.
AKO lamang ang RAYNA SA LANGIT.
Ayaw ihatag kanang tituloha sa uban.

AKO MAO ANG MOTHER NATURE,
Kini mao si YAHUVEH kinsa ang tagamugna ug magasulti pagawas:
Pananglitan, [Si YAHUVEH moingion], “Zebra gawas!”
Ug AKO kini mao ang nagbutang sa talagsaong mga badlis-badlis sa matag zebra.

Si YAHUVEH magmugna ug AKO, si MAMA SHKHINYAH, magadayandayan.

Magmugna si ABBA YAHUVEH;
Ug AKO, ang inyohang MAMA SHKHINYAH GLORY, magadayandayan
sa tanang mga binuhat.

Wala pa ba kamo makasabut?

 

Si YAHUVEH magmugna og usa ka bulak, apan AKO kini, ang inyohang MAMA SHKHINYAH nga magadayandayan sa bulak uban sa mga kolor sa balangaw (rainbow). AKOANG gihimo ang matag petal nga talagsaon. AKOANG gi-numerohan ang mga petals sa matag bulak—ug AKOA silang gitagaag katahum sa mga tekstura ug mga kahumot.

Sa tanang butang nga nabuhat…
AKO MAO si MAMA SHKHINYAH.
Ug gibutang KO usab ang AKOANG HIMAYA sa tanang mga butang
gimugna sa inyohang ABBA YAHUVEH.
AKO MAO si MAMA SHKHINYAH.
Ug gibutang KO ang panghinapos nga mga hikap (finishing touches) sa tanang binuhat.

AKO MAO ang USA nga nagpanindut sa tanang gilalang nga mga butang.
Si YAHUVEH, YAHUSHUA ug AKO MGA ISIG-KA-MAGBUBUHAT (CO-CREATORS).

AKO MAO ang USA nga nagabutang sa matam-is nga kahumot sa panit sa usa ka bata.
AKO MAO ang USA nga naghimo sa matag tawo nga talagsaon.
Bisan pa gani ang managparehas og nalong nga mga kaluha adunay ilahang kaugalingong mga kalahian.
AKO MAO ang USA nga motino sa matag usa sa inyohang mga DNA.
AKO MAO ang USA nga naghatag kaninyog talagsaong,
ilahanan sa mga tamla sa inyohang palad ug sa mga tamla sa inyohang tudlo.

AKO ang inyohang MAMA RUACH HA KODESH
—alang sa kadto kinsa mas gusto mogamit nianang mas pormal nga ngalan—
ug sultian KO kamo nga
AKO MAO ang USA nga nagbutang sa kidlap sa matag bitoon.
Ug ang mga babaye gihimo sa AKOANG Imahe—ingon sa pagkasiguro gayud nga
ang mga lalaki gihimo sa Imahe ni YAHUVEH.

 

Sa unsa man diay nga imahe, sa inyohang hunahuna gimodelo si Eva? Sa inyohang hunahuna asa man diay nga ang Kasulatan nga nag-ingon, “Dili kini maayo nga ang lalaki mag-inusara, himoan KO siya ug katabang,” (Genesis 2:18) gikan? Kini tungod kay…

Ingon nga si YAHUVEH mao ang AMAHAN SA MGA KATUIGAN (FATHER OF AGES) ang USA NGA WALAY KATAPUSAN,
busa mao usab AKO MAO ang INAHAN SA MGA KATUIGAN (MOTHER OF AGES) ang USA NGA WALAY KATAPUSAN,
ingon nga si YAHUSHUA ang USA NGA WALAY KATAPUSAN.
KAMI MAO ang KAHULUGAN SA ETERNIDAD.

Si YAHUVEH nagbuhat og pagkaon, apan AKO ang naghimo:
sa lain-laing mga resipe alang kaninyo sa pag-enjoy sa pagkaon.
Si YAHUVEH ang nagbuhat sa dila apan AKO ang nagbuhat:
sa inyohang pangtilaw (taste buds).

 

AKO, ang inyohang MAMA SHKHINYAH GLORY, ang inyohang MAMA WISDOM, ang naghukom kong unsa sama ang lami sa matag pagkaon. Kon maparat ba kaha kini, matam-is, mapait, maaslum o mahalang?

Si YAHUVEH ang nagbuhat sa ulan,
ug AKO, ang inyohang MAMA WISDOM, nagbuhat:
sa humot pagkahuman sa ulan ug nagbutang sa mga yamog ibabaw sa sagbot.
Si YAHUVEH ang nagbuhat sa niyebe
ug AKO, ang inyohang MAMA SHKHINYAH, nagbuhat:
sa matag dahondahon sa niyebe nga mopatim-aw nga lain-lain.
Si YAHUVEH ang nagbuhat sa balangaw (rainbow)
ug AKO, ang inyohang MAMA SHKHINYAH ang nagpili:
sa kolor spectrums alang nianang balangawa.

Si YAHUVEH nagmugna
ug AKO, ang inyohang MAMA RUACH HA KODESH,
ang nagbutag finishing touches sa tanang mga butang.
Tan-awa alang sa inyohang kaugalingon,
—sa dihang inyohang tan-awon ang palibot uban niining bag-og kaplag nga KAALAM—
ug inyohang makita ang Nilalang sa bag-ong mga mata ug kahingangha.

Si YAHUVEH ang nagbuhat sa liyon;
AKO ang inyohang MAMA SHKHINYAH, ang naghatag sa liyon sa iyahang ngulub.
Si YAHUVEH ang nagbuhat sa iro;
AKO, ang inyohang MAMA SHKHINYAH, ang naghatag sa iro sa iyahang paghot.
Si YAHUVEH ang nagbuhat sa iring;
AKO, ang inyohang MAMA SHKHINYAH, ang naghatag sa iring sa iyahang meow
ug misteryo sa iyahang ngulub.
AKO, ang inyohang MAMA SHKHINYAH, ang naghatag sa matam-is nga mga awit
sa mga langgam nga ilahang gipasidungog diri KANAMO.
Nakakuha na ba kamo sa hulagway?

 

AKO, ang inyohang MAMA SHKHINYAH, nahigugma kaninyo sa hilabihan nga AKOANG gisaad ang dili gayud pagbiya ni pagpasagad sa AKOANG Balaang mga Anak (Deuteronomio 31:6; Mateo 28:19-20; Juan 14:16; Efeso 1:13-14) kinsa nidawat sa presyo nga gibayad ni YAHUSHUA sa Kalbaryo—kadto kinsa naghinulsol sa ilahang mga kasal-anan, ug nitalikod gikan sa ilahang mga sala, ug karon nahigugma, nag-alagad, ug naningkamot sa pagtuman ni YAHUSHUA. Ang Pagtuo nga walay mga buhat kay patay (Santiago 2:14-26).

Sa dihang kamo matawo pag-usab, kini pinaagi sa PANGALAN ug Dugo ni YAHUSHUA. Kini mao ang AKOANG BALAANG ESPIRITU nga mabuhi ug mopuyo sulod sa matag born again nga magtutuo. Kini mao AKO nga magagiya sa mga kalag ngadto ni YAHUSHUA ug magakonbiktar kaninyo sa dihang kamo makasala. Ayaw pagahia ang inyohang mga kasingkasing sa dihang AKO, ang inyohang MAMA SHKHINYAH, magakonbiktar kaninyo, apan hinonoa, paghinulsol dayon aron si YAHUSHUA makapasaylo kaninyo.

Dili AKO magpabilin sa usa ka mahugawng sudlanan og dugay. Hinumdumi kon unsa ang inyohang nadunggan sa inyohang mga pisikal nga mga dalunggan, nakita sa inyohang pisikal nga mga mata, ug gibuhat sa inyohang pisikal nga mga lawas, kon kini dili balaan, nagsulay kamo sa AKOANG Pailub. Dili AKO kanunayng manlimbasog uban sa lalaki o babaye (Genesis 6:3). Apan bisan pa niana AKO pasinsiyosa ug maantuson alang alang ni YAHUSHUA ug sa PRESYO nga IYAHANG gibayad didto sa Kalbaryo. “Magpakabalaan KAMO ingon nga AKO Balaan” ug ayaw ablihi ang pultahan para makasulod si satanas ug manag-iya sa inyohang mga lawas.

Pasidan-an KO kamo karon, ayaw batoa ang AKOANG Anak Nga Si Elisheva o tawga siya nga usa ka mini nga propeta tungod sa pagdala sa AKOANG mga Mensahe, o inyohang mapasipalaan ang AKOANG Dinihugang mga Mensahe ug tungod niini inyohang gilaglag ang inyohang kaugalingong kalag, walay kapasayloan niini.

Pangutan-a ang imohang kaugalingon kon unsa man ang iyahang maangkon sa pagtudlo sa ingon niana nga mensahe? Ang mga paglutos lamang gikan sa mga organisadong mga simbahan, ug ang mga pagbiay-biay gikan sa mga kaaway NAKO ug ni YAHUVEH ug YAHUSHUA.

Gimando na kining daan sa wala pa naporma kining kalibotana kon kinsa kaninyo ang napili ug motuman ug mosulat kaniya ug magpasalamat kaniya sa iyahang kaisug sa pagtuman ug sa pagpaambit niining Sekritong Pagpadayag sa kalibutan. Sa wala pa kining kalibotan naporma, kamo napili nang daan nga mamahimong kabahin niini nga Ministry ingon nga usa ka katabang. Inyohang nabasa ang mga Propesiya ug nadungog ang mga Kamatuoran ug mga sugo sa Pagpakabalaan.

Karon gusto NAKONG pangutan-on nimo ang imohang kaugalingon niining pangutanaa, kon ikaw pa unta ang gitagaan niini nga Sekrito para ipaambit, maisugon ba kaha unta ikaw sa igo sa pagpagawas niini ug sa pagdawat sa mga pagpanglutos nga maabut uban niining kamatuoran? Sa kadto kinsa nag-angkon nga inyohang gihigugma ang ESPIRITU SANTO, nganong wala man kamo magmaya sa pagkasayud niini nga Sekrito nga AKOANG gipadayag sa AKOANG mga Anak sa AKOANG BALAANG ESPIRITU? Gipasidan-an KO kamo, ayaw ninyo AKO pasub-a kay dili AKO sa kanunay manlimbasog uban sa mga tawo.

Nakadungog AKO sa pangagho sa kahupayan sa kadto kinsa nakaila sa Kamatuoran ug apan usab niila nga nalipay kamo nga kini gihatag ngadto kaniya para isulti ug dili nganha kaninyo. Apan hinonoa, karon kadto kinsa mapasalamaton maadunay usa ka mas dako nga tinguha nga mamahimong usa ka magtatabang niini nga Ministry. Kay inyohang maamgohan unsa gayod kamo ka mas gikinahanglan sa tanang mga paagi. Sa pagkakaron makaamgo na gayod kamo nga kini DILI ordinaryo nga Ministeryo ug Dili ordinaryo nga Propeta.

Si Elisheva dili usa ka “feel good” nga propeta, siya dili magapropesiya lamang sa mga Pulong nga inyohang gusto nga madunggan, o magapropesiya gikan sa unod—pang adlaw-adlaw nga mga pulong nga bisan si kinsa makahimo sa pagsulat.

Ang Tinuod nga Balaang mga Propeta gitagaan sa mga Sekrito nga gitagana alang sa mga higala ni YAHUVEH, YAHUSHUA, ug sa USA nga inyohang gitawag ang RUACH HA KODESH. Giunsa man NAMO pagkasayud nga KAMI makasalig sa Balaang mga Propeta? Tungod kay, sa ingon nga kini nahisulat, sila gisulayan nang daan didto sa Langit.

(Jeremias 1: 4-8


Si Jeremias nailhan na sa wala pa siya didto sa tagoangkan sa iyahang inahan, sa ingon mao usab ang AKOANG Propetang si Elisheva Eliyahu, nga karon nagsulti diha sa AKOANG Ngalan.

Siya gihatagan sa Balaang mandato, sa bisan unsa pa ang mga sangputanan, sa pagsulti sa Ngalan ni YAHUSHUA HA MASHIACH ug YAHUVEH alang sa AMOANG Pagdayeg, Dungog ug Himaya lamang! Sa kanunay magpadala KAMI sa mga propeta aron sa pagpasidaan sa dili pa NAMO ipadala ang mga paghukom. Ayaw ninyo pagatamaya ang Gasa sa Pagpropesiya (1 Tesalonica 5:16-22). Kay ang SAKSI NI YAHUSHUA mao ang ESPIRITU SA PROPESIYA. (Pinadayag 19:10)

Wala ba diay kini giingon diha sa Balaang mga Manyuskrito, ug napamatud-an pinaagi sa mga Daang mga Propeta, “Si YAHUVEH magpaambit sa IYAHANG mga Sekrito sa mga Balaang mga Propeta,” (Amos 3:7)? Kini mao ang usa ka Sekrito nga AKOA karong gipagawas pinaagi kaniya, para mamahimong usa ka panalangin ngadto niadtong kinsa nagtinguha nga masayud sa Ngalan sa ESPIRITU SANTO ug nga makaangkon ug usa ka mas Dako nga Kasuod ug Gugma KANAKO.

Maanaa unyay kadtong mga mobasa niini nga napuno sa AKOANG BALAANG ESPIRITU ug ilahang maamgohan nga hangtod karon wala pa silay nahimo nga bisan unsa aron sa pagtabang niini nga Ministeryo o sa pagdasig niini nga Propeta, apan sa pagkamapasalamaton gikan karon, ilahang pagabuhaton kutob sa ilahang mahimo nga mamahimong usa ka panalangin ngadto niining Balaang Propeta ug niining Ministeryo. Madako ang ilahang mga panalangin sa dihang sila maghago uban dinhi niining Anihanang uma.

Sa tanang uban kinsa mobasa niini ug mobiay-biay, pagbantay. Hinumdumi inyohang gipasipalaan dili usa ka babaye lamang kay siya usa lamang ka sudlanan nga AKOANG gipili sa pagpagawas niining mga Sekrito nga gikan sa Langit. Nasayud kamo nga ang mga Kasulatan, nagpasidaan kon unsa ang mahitabo sa kadto kinsa magpasipala sa ESPIRITU SANTO. Dili gani bisan pa ang Dugo ni YAHUSHUA makatabon nianang salaa (Mateo 12:31)! Pagbantay, kon wala kamo makasabot, taboni ang inyohang baba ug padayon paghilum. Pag-ampo ug sulayi ang espiritu nga nagasulti (1 Juan 4:1). Tun-i ang Daang Tugon ug ang ubang mga hubad ug amgohi nga ang Balaang mga Kasulatan nag-ingon TANAN TULO KANAMO nahiusa isip USA” (Deuteronomio 6:4). Kon inyohang i-limud ang USA KANAMO, inyohang gisalikway ang TANANG ULOHANG-DIOS (GODHEAD).

KAMI buwag ug apan USA ra. Unsang partiha sa usa ka pinabukalang itlog ang itlog? Mao ba kini ang kabhang (shell), pughak (yolk), o puti (eggwhite)? DILI ba ang tanan usa ra? Tipunon ang tanan sila usa ka itlog, ug ang tanan usa ra. Apan, binagsa, silang tanan mga indibidwal. Wala pa ba kamo makasabut? Mao ra gayod kini ingon niani uban sa tanang Tulo KANAMO nga gitawag ang BALAANG TRINIDAD.

Hangtud kanus-a ba ninyo i-insister ang pagmasuso lamang sa Gatas sa Pulong? Dili pa ba gihapon kamo makahimo sa pagkaon sa Lig-ong Espirituhanong Kalan-on?

Ikaw kinsa nagpakabuhi nga Balaan ug tinuoray nga nagbutang sa BALAANG TRINIDAD nga una sa imohang kinabuhi ug gugma, gigahinan nimo og panahon nga makig-ila-ila ni ABBA YAHUVEH. Gigahinan nimo og panahon nga makig-ila-ila ni YAHUSHUA. Nag-ampo ikaw ug naggamit sa ILAHANG Sagradong Hebreohanong mga PANGALAN. Dili ba ikaw gusto nga maadunay usa ka Mas Dako nga Gugma ug kasuod uban sa USA nga imohang gitawag ang BALAANG ESPIRITU o RUACH HA KODESH?

Kini inyohang pagpili, dili kini makaapekto sa inyohang Kaluwasan, basta lamang nga wala ninyo gitunglo kini nga Pulong sa Kahibalo nga AKOA karon gipagawas pinaagi niining Propetikanhong Sulugoong Tagabagting, Elisheva Eliyahu Nikomia. Tungod sa iyahang pagkamatinumanon, kining Pulong sa Kahibalo (Word of Knowledge) mobagting gayod sama sa usa ka kampana sa tibuok kalibutan.

Ang uban motabon sa ilahang mga dalunggan ug modagan. Ang uban mahulog nga mas mahigugma pa ug makaangkon ug usa ka Mas Lawom nga Kasuod sama sa usa ka Inahan ug sa usa ka anak, sa ingon makahimo AKO sa pagdugang sa Dihog diha kanila nga mas dako. Hinumdumi, nga kini mao ang DIHOG nga nagadugmok sa mga yugo ug sa mga gapos.

Kini mao AKO, ang inyohang MAMA SHKHINYAH GLORY nga pagaduolon ni YAHUVEH ug YAHUSHUA sa dihang SILA manginahanglan ug kahupayan. Gitan-aw NAMO ang mga kadautang gihimo niining kalibutan, ug ang pagsalikway sa BALAANG TRINIDAD, ilabi na gayod sa AMOANG HINIGUGMANG ANAK NGA SI YAHUSHUA. Nadungog NAMO giunsa pagtunglo ug gipanghimaraot ang NGALAN ni YAHUSHUA sa mga pinulongan sa mga dautang mga tawo, sa dihang ilahang gilabay ang IYAHANG BALAANG DUGONG SAKRIPISYO balik ngadto sa IYAHANG Nawong, nanagbugalbugal ug nanagsalikway KANIYA.

Ang dautang mga tawo sa sini nga kalibutan nagdumot sa Ngalang Balaan ug [nagdumot] sa tanan kinsa nagpuyo nga Balaan ug sa kadto kinsa gitagana nang daan sa pagbalik ngadto sa Langit tungod kay ang ilahang mga ngalan makita sa Libro sa Kinabuhi sa NATING KARNERO nga nahisulat na sa wala pa gitukod kining kalibotana (Pinadayag 13:8; 21:27).

Usa ka Pulong sa kadto kinsa nagadepensa sa tinuod nga Adlawng Igpapahulay ug nagabutyag sa binuhat sa tawo nga Adlawng Igpapahulay nga gitawag ug Domingo: kon ang mga organisadong Simbahan magababag batok kaninyo ug mokutlo sa mga Kasulatan, sama sa Isaias 1: 13-14, ug ilahang tuison kini nga Kasulatan gawas sa boot niining ipasabot (out of context) nga maga-ingon, “Kini dili gikinahanglan ang pagbantay sa Adlawng Igpapahulay ang Biyernes sa pagsalop sa adlaw hangtod sa Sabado sa pagsalop sa adlaw.” Kini nga Kasulatan kay usa ka pasidaan sa kadto kinsa nagpakasala ug gihiusa kini uban sa mga Adlawng Igpapahulay, Balaang mga Fiesta ug mga Selebrasyon sa Bag-ong Bulan.

Wala ba kamo nakakita kon unsa kadako nga kini nakapasuko ni YAHUVEH? Sultihan KO kamo niini. Si YAHUVEH nagpasidaan nga dili SIYA makaagwanta sa pagkadautan ug asimbliya o mga rituwal sa pagsunod sa mga Adlawng Igpapahulay, Balaang mga Fiesta, mga Bag-ong Bulan, ug mga Selebrasyon sa dihang kini wala gibuhat sa tinuoray nga Pagpakabalaan uban sa Balaang mga kamot binayaw pa taas. Kon wala ang INULANG DUGO NI YAHUSHUA HA MASHIACH, kining tanan gibuhat nga walay kapuslanan.

Unsa kadaghan sa mga nagabasa niini nagatambong sa simbahan sa adlawng Dominggo ug nagtawag sa inyohang mga kaugalingon nga mga Kristianos, Protestante, o Katoliko? Nagatambong kamo sa simbahan o misa; nag-ampo, nag-awit, nangumpisal sa inyohang mga sala ngadto sa sacerdote o pastor, nagpakaaron-ingnon nga diosnon, naghatag sa ikapulo alang makit-an sa tanan ug human sa diha-diha dayon, mangadto sa mga imnanan ug maghubog o mobalik sa inyohang makasasalang mga estilo sa kinabuhi—bisan unsa pang adlawa sa semana.

Sa kadtong anaa sa pagtuong Judiohanon, ang YAH (GOD o DIOS) ni Abraham, Isaac, ug Jacob naka-ingon og susama sa kadaghanan kaninyo—lamang kay nagatambong kamo sa inyohang mga templo, nagakumpisal sa inyohang mga kasal-anan atubangan sa usa ka tawo nga inyohang gitawag sa rabbi og kamo nagtigum sa tinuod nga Adlawng Igpapahulay. Tanang buhat gihunong ug inyohang gilikayan ang bisan unsa nga dili angayan (kosher) pagakan-on. Apan hinonoa, dili kini kon unsa ang inyohang gibutang sa inyohang baba ang makahimo kaninyong mahugaw (Mateo 15). Ang kahugawan mogawas gikan sa inyohang baba, ug ang mga makasasalang mga buhat nga gihimo sulod sa inyohang lawas ngadto sa uban diha sa pulong ug sa buhat. Bisan unsang butang nga gibuhat sa pagsupak sa mga balaod sa Torah ni YAHUVEH kay mao ang sala (1 Juan 3:4), nga gitawag usab sa mga Kristianos ang Napulo ka mga Sugo (Exodo 20:1-17; Deuteronomeo 5:4-21).

Ingon nga kini nahisulat sa Isaias 1 (Yeshayahu 1), sa Israel wala kamo managan ngadto sa mga balay kahilayan sa Adlawng Igpapahulay aron lumsan ang inyohang mga kasub-anan ug mga sala didto sa sulod, apan bisan pa niana inyohang gi-kompromiso kon unsa mao ang Balaan. Wala kamo mobarog batok sa katuyoan sa Zionistang Panggoberno o nagapanalipod sa mga inosente. Adunay usa ka salin sa Israel nga mga Balaan ug puno sa AKOANG BALAANG ESPIRITU ug sila nagapropesiya ug nagaprotesta batok sa aborsyon, homoseksuwalidad, imoralidad, ug ilahang gidawat si YAHUSHUA isip MISIYAS (MASHIACH).

Hain na man ang kadtong anaay Espiritu sa usa ka Haring David, kinsa usa ka tawo nga uyon sa kang YAHUVEHNG kaugalingong kasingkasing (Buhat 13:22)? Kahibalo si David kon unsaon paghinulsol, pagdayeg ug pag-ampo alang pagagiyahan ug maka-angkon og kadaugan pinaagi sa pagtuman ni YAHUVEH. Si Haring David kahibalo usab nga moabut si YAHUSHUA ingon nga MISIYAS kay iyahang nakita ang IYAHANG HIMAYA sa propetikanhon nga pagpadayag (Buhat 2: 22-39; Salmo 2:7, 12; 16:8-11; 110).

Giunsa ni YAHUVEH, YAHUSHUA, ug NAKO, ang inyohang MAMA SHKHINYAH, pagtabon ang AMOANG mga dalunggan ug mga mata sa kagool sa dihang AMOANG nadungog kadto kinsa nagamantala nga kono balaan ug manag-uban nga nagapundok, naggamit og mangil-ad nga mga pulong pangtunglo, nakighilawas sa mga mata, sa inyohang hunahuna ug lawas—gipuno kini og kaulag , bisan na sa pagpangulag sa kaparehas ug sekso—ug nagabuhat sa tanang matang sa sala batok sa tanang gitawag nga Balaan.

Inyoha ba gayong buhaton ang pagsulay ug pagsandig sa ibabaw sa imperno, aron lamang sa pagsota kon unsa kalayo ang pwede ninyong mahimong pagsandig sa dili pa kamo mahulog ngadto sa sulod niini nga una ang ulo? Wala ba kini nahisulat, “Pagpakabalaan kamo ingon nga AKO Balaan” Hunong na sa paghimo og mga palusot alang sa inyohang mga sala. Hinonoa, liko pahilayo gikan sa mga lit-ag ni satanas.

“Umari kamo, ug usahan ta paghusay” (Isaia 1:8). Naghunahuna ba gayud kamo nga tungod kay naggahin kamo og panahon sa pagpundok sa inyohang kaugalingon sa usa ka simbahan o templo anaa na karon kamoy lisensya para sa pagpakasala? Ug kini mao gayod ang mga sala nga inyoha nang gipangayoan og kapasayloan ug motuyok pabalik ug sa tinuyo gibuhat sila pag-usab! Sa pagbuhat niini, inyohang napamatud-an nga wala gayud diay kamoy laraw sa pagbiya gikan sa sala. Wala kamoy nailad ni si bisan kinsa! Ug kadtong inyohang gitawag og pagano nagbugalbugal kaninyo sa inyohang luyo! Kay wala kamoy mas kalainan kay sa kanila!

Sama nga ang yutan-ong inahan nagahupay sa iyahang mga anak, AKO—si SHKHINYAH ang inyohang RUACH HA KODESH, ang inyohang MAMA WISDOM—nagabuhat og mas labaw pa. Nagpuyo AKO sulod kaninyo ug nagbuhat pinaagi kaninyo ug kini pinaagi sa AKOANG Balaang Dihog nga AKO nagbuhat og mga pagpadayag sa mga ilhanan, mga katingalahan, ug mga milagro.

Kini pinaagi sa NGALAN SA AKOANG ANAK NGA SI YAHUSHUA, tungod sa IYAHANG SAKRIPISYONG DUGO nga ang AKOANG BALAANG DIHOG nakabongkag sa tanan nga mga yugo, ug mga gapos. AKO ang RUACH HA KODESH ug AKO dili sa usa ka “HE”, sa dihang ang tawo naghubad sa Bag-ong Tugon ngadto sa laing pinulongan ang “S” gibilin gikan sa pulong nga “HE”. AKO usa ka “SHE”.

Elisheva, pagbantay, kadtong anaay mga espiritu sa relihiyon ug adunay usa ka porma sa pagka-diosnon apan walay pagka-diosnon sa sulod (2 Timoteo 3:5), moatake kanimo. Wala silay usa ka mahigugmaon, matinumanong relasyon uban ni YAHUVEH ug YAHUSHUA, ug mabati ang pagkakonbikto ug moatake kanimo ug motawag kanimo sa tanang matang sa dautang mga ngalan.

Hinumdumi dili kini imohang Mensahe nga ilahang giatake, kini Mensahe sa Langit. Makapaniguro ka gayod, adunay kadtong, kansang mga pangalan anaa sa Libro sa Kinabuhi sa NATING KARNERO, kinsa magakalipay ug moingon nga kanunay silang nangita sa mga tubag alang masayud pa gayod mahitungod sa kon KINSA mao ang BALAANG ESPIRITU. Managmaya sila ug masayud nga sila nasayud nga kini mao ang Kamatuoran nga ginasulti. Daghan na ang nahibulong niini, apan walay nangahas sa pagpangutana ni bisan si kinsa sa kahadlok nga sila bugalbugalan unya.

Ang AKOANG Ngalan mao ang MAMA WISDOM ug AKO magahatag kaninyo sa dugang nga Kaalam sa dihang kamo mangayo KANAKO, “MAMA WISDOM tabangi ako sa NGALAN ni YAHUSHUA HA MASHIACH, mangayo akog dugang sa IMOHANG KAALAM!” Sulayi kini ug tan-awa kon dili KO ba kini buhaton alang kaninyo. Tan-awa kon dili ba molambo ang inyohang Dihog . Apan hinumdumi, kini pinaagi lamang sa NGALAN ni YAHUSHUA nga AKO makahuyop og Halok [sa mga pag-ampo] ngadto ni YAHUVEH para ang inyohang mga pag-ampo matubag.

Elisheva, AKO ang imohang MAMA SHKHINYAH ug AKOANG ipakita kanimo ang mga Sekrito nga gipadayag diha sa Balaang mga Kasulatan aron sa pagtabang sa pagtudlo sa AKOANG mga Balaang katawhan kon KINSA gayod mao ang ESPIRITU SANTO.

Gitudloan ikaw nga ang RUACH HA KODESH lalaki, dili babaye. AKO gitawag nga usa ka “HE” inay sa “SHE” tungod sa paagi sa mga eskolar nga gisayop ang paghubad sa Daang mga Manuskrito—unang-una tungod kay ang kakawangan (vanity) sa mga kalalakin-an dili buot nga kini maipadayag, labaw nang dili gusto si satanas.

Kini mao AKO, ang imohang MAMA SHKHINYAH nga naggiya kanimo ngadto ni YAHUSHUA ha MASHIACH, [KINSA] nagabunyag kanimo sa AKOANG BALAANG KALAYO, nga imohang gitawag ang BALAANG ESPIRITU. Kini mao AKO, si MAMA SHKHINYAH nga nagtudlo kanimo. AKO pwede usab nga tawgong MAMA RUACH HA KODESH, o MAMA RUACH, kini imohang pagpili. AKO naggiya ug nagtudlo ug nagsulti pinaagi niining bag-ong Dihog nga AKOANG gihatag kanimo Elisheva. Ug sa kadtong anaay espirituhanong mga dalunggan nga makadungog ug motuo makadungog sa AKOANG Tingog nga mas tin-aw diha sa usa ka paagi nga sila wala pa makadungog gikan KANAKO sa una.

Hinigugmang anak Elisheva, gihatagan KO ikaw sa Dihog sa pagsulti ug sa paghubad kon unsa ang gisulti sa Langitnong Balaang mga Pinulongan. Ikaw nagasulti sa mga pinulongan sa Langitnong Balaang mga Anghel ug nagkalain-laing mga pinulongan sa mga tawo.

Makahimo ka sa pagsabut sa mga pinulongan lamang sa dihang AKO nagahatag kanimo sa Gasa sa Paghubad sa imohang kaugalingong pinulongan. Usahay giprotektahan KO ikaw, mao nga wala ikaw masayud kon unsa ang imohang giampo, kay kini makapiug sa imohang unod samtang namulong ka sa Langitnong Balaang mga Pinulongan.

Sa ubang mga panahon AKO nipili sa pagsulti gikan kanimo sa Balaang mga Pinulongan sa mga pinulongan sa mga tawo nga wala nimo nakat-uni (Buhat 2:4), apan kadaghanan sa panahon kini mao ang mga pinulongan sa Langitnong Balaan mga Angel, sama sa giingon sa mga Kasulatan diha sa Basahon sa 1 Taga-Corinto 13:1.

Sa dihang AKO mopili sa pagsulti gikan kanimo sa mga pinulongan sa usa ka Balaang Anghel, ug walay hubad ang gihatag kanimo, kini tungod kay si satanas ug ang iyahang mga demonyo dili makasabut kon unsa ang gina-ampo o ginasulti. Dili kini alang sa ilahang mga dalunggan para mabati.

Dili kini gikinahanglan sa kanunay alang kanimo nga makadawat sa hubad sa kahulogan sa mga pinulongan, apan naminaw si YAHUVEH ug IYAHANG gitubag ang imohang mga pag-ampo, bisan tuod wala ikaw masayud kong unsa ang imohang giampo sa daghang mga higayon.

Usahay nag-ampo ikaw alang sa mga tawo nga wala gani ikaw makaila—nagaampo ikaw alang sa Balaang mga tawo sa tibuok kalibutan. Kadaghanan sa mga higayon ikaw nag-ampo alang sa imohang personal nga mga panginahanglan, o sa kaayohan alang kanimo o sa uban. Kadaghanan sa mga higayon nagaampo ikaw alang sa mga panalangin sa Balaang Pangasaw-onon ug sa mga Bisita o sa Kalooy ug Kaluwasan alang sa mga itom nga mga karnero para mobalik sa bugtong MAAYONG MAGBALANTAY SI YAHUSHUA HA MASHIACH.

Sa ubang mga higayon naga-ampo ikaw alang sa Paghukom ug Panimalos ni YAHUVEH sa mga alagad ni satanas ug sa kadtong angayan alang sa kang YAHUVEHNG Pug-anan sa Kasuko (Winepress of Wrath, Pinadayag 14:19-20; 19:15). WALAY gilay-on sa pag-ampo (1 Corinto mga kapitulo 12, 13, 14). Pagtuon ug ipakita ang inyohang kaugalingon nga gikauyonan (2 Timoteo 2:15).

Wala ba ang AKOANG ANAK si YAHUSHUA HA MASHIACH nag-ingon, “Si Juan nagbautismo kaninyo sa tubig, apan AKO magbunyag kanimo sa Kalayo sa RUACH HA KODESH (Buhat 1:5)?” Gitawag usab AKO ang ESPIRITU SANTO ug BALAANG KALAG (HOLY GHOST). Gigamit AKO ni YAHUSHUA sa pagpuno sa kadtong mga Balaan para mag-agas-agas sa kapuno sa AKOANG Dihog, nga mao ang Balaang mga ilhanan, mga kahibulongan ug mga milagro alang sa kadtong kinsa tinuoray nga nahigugma ug nagbutang ni YAHUVEH ug YAHUSHUA nga una sa ilahang mga kinabuhi ug gugma.

Kini naglakip sa Pangasaw-onon ni YAHUSHUA, kinsa nagsakripisyo sa tanan sa pagsunod ug pagtuman sa Balaang mga Mando nga gilatid diha sa Balaang mga Manuskrito, ug gibuhat kini tungod sa gugma alang ni YAHUVEH ug YAHUSHUA ug nagabuhat sa ilahang pinakamaayo sa pagtuman ug sa pagpuyong Balaan. Ang AKOANG ESPIRITU SANTO nagpuyo sa sulod sa ilahang yutan-ong templo nga gitawag og lawas.

Ang Pangasaw-onon ni YAHUSHUA nagtinguha sa pag-ila nga mas labaw sa Balaang Trinidad matag adlaw ug sa pagtuman sa matag Pulong nga AMOANG isulti, ug ang HIMAYA ni YAHUSHUA mosidlak gikan sa ilahang mga nawong ug mga kinabuhi. Wala silay gidili nga bisan unsa ug gihatag ang tanan ngadto ni YAHUSHUA HA MASHIACH alang sa IYAHANG Pagdayeg, Dungog ug Himaya. Sa ingon nga kini nahisulat diha sa Mga Buhat 2: 37-47, ang Pangasaw-onon ni YAHUSHUA HA MASHIACH mangandoy sa pagbuhat sa susama niadtong sa mga Panahon sa Karaan ug nga mahimong usa uban kaninyo, ug mamahimo nga usa ka katabang niini nga Ministeryo ug dili usa ka babag.

Ilaha kining buhaton alang sa usa ka katuyoan. Sa Paghimaya ni YAHUSHUA HA MASHIACH!

Elisheva, AKOANG Anak, wala ba ang Balaang mga Kasulatan nag-ingon, sa sinugdan sa paglalang niining kalibotan, “Ari magbuhat KITA og tawo sa ATOANG imahe” (Genesis 1:26)? KINSA man diay sa inyohang hunahuna ang “ATOANG Imahe” nagpasabot?

Si Adan gihimo sunod sa kang YAHUVEHNG Imahe ug si Eva gihimo sunod sa AKOANG Pambabayeng Imahe. Susama nga si Eva gilalang aron mahimong usa ka magtatabang ni Adan, sama usab, ang inyohang MAMA SHKHINYAH gitawag usab diha sa mga Kasulatan usa ka “MAGTATABANG” (Juan 14:16; Roma 8:26 ). AKO ang ISIG-KA MAGBUBUHAT uban ni YAHUVEH ug YAHUSHUA. Si YAHUSHUA AMOANG ANAK. Ang tanan 3 KANAMO nag-antus ug nagbayad sa usa ka BILI para ang mga tawo kansang mga pangalan nahisulat sa Libro sa Kinabuhi sa NATING KARNERO makabalik didto sa Langit.

AKO ang inyohang MAMA SHKHINYAH.
AKO mao ang USA nga nagpuyo sa sulod sa inyohang lawas, espiritu ug kalag.
AKO ang inyohang LANGITNONG MAGTUTUDLO, ang inyohang MAESTRA.
AKO ESPIRITU ug KAMATUORAN.

AKO mao ang USA nga naghatag kaninyo sa tinguha
sa pagdawat ug pagtuman ni YAHUVEH ug YAHUSHUA isip DIOS.
AKO mao ang usa nga naghatag kaninyo sa tinguha
sa pag-awit, pagdayeg, pag-ampo, ug pagsimba ni YAHUVEH ug YAHUSHUA.
Karon gihatagan KO usab kamo og usa ka bag-ong pangandoy
ug kana mao ang pag-ila-ila sa USA KINSA Nagadihog kaninyo,
ang inyohang RUACH HA KODESH, ang inyohang MAMA SHKHINYAH.

 

Balaang mga Anak, ganahan usab AKO niana kon maga-awit ug magasulti kamo og mga pulong sa gugma ngari KANAKO. AKO mapailubon kaayo nga nagahulat alang niini nga panahon. AKO nagahulat nga kining Pagpadayag ma-ipagawas ug kini gi-ordenahan didto sa Langit nga ikaw, ang AMOANG bulahang Sulugoong Tagabagting, Elisheva Elijah Nikomia, mao ang mahimong tingog arong ibagting kining Balaang Mensahe sa tibuok kalibutan. Kini mao ang laing rason nga ikaw gitawag nga kang YAHUSHUANG Sulugoong Tagabagting.

AKO, ang imohang MAMA SHKHINYAH nga gitawag usab ang RUACH HA KODESH ang nagpili kanimo Elisheva, nga makabaton sa dungog sa pagpaila KANAKO ingon nga MAMA SHKHINYAH sa AKOANG mga Anak. Daghan kaayong Balaan mga Anak ang mamaayo gikan sa mga samad nga gipahamtang diha kanila, tungod kay sa imabaw niining kalibotana wala gayud sila nakahibalo sa gugma, mga kaharuhay, ug pagmatuto sa usa ka mahigugmaong inahan. Ug apan diay anaa ra AKO diha sa tanang higayon. Karon gidihogan KO ikaw para makadungog sa AKOANG tingog ug sa pagsulti kanila niini.

Nasayud AKO nga ikaw motuman!
Bisan unsa pa ang bili nga imohang kinahanglang igabayad!

AKO gitawag, “WISDOM.” Ang AKOANG bunga mao ang Pito ka mga Espiritu.
Tun-i ang Pito ka mga Haligi nga gihisgutan diha
sa Basahon sa mga Pinadayag.
Gitawag AKO nga MAPAILUBON, MAANTOSON;
AKO MAO ANG KALOOY, ug mas labaw pa gayod.
Pagkat-on ug pagtuon karon KINSA ang USA KINSA mao ang nagadihog kaninyo.

AKO mas labaw pa gayod
kay sa usa ka BALAANG HANGIN o BALAANG DINIHOGANG KALAYO,
o usa ka MATAM-IS NGA KAHUMOT diha sa kahanginan.
AKO—mas labaw pa
kay sa pagsulti sa Langitnong Balaang mga Pinulongan,
ug Propesiya, ug mga ilhanan, mga katingalahan o mga milagro.

AKO ang inyohang MAMA SHKHINYAH,
nga gitawag usab ang RUACH HA KODESH,
nga naggiya sa mga kalag ngadto kang YAHUSHUA HA MASHIACH (Mesiyas).

AKO MAO ang USA nga nagadihog
og LANGITNONG GAHUM ug nagabobo sa
AKOANG BAG-ONG BINO UG LAB-AS NGA TINAPAY (MANNA) gikan sa Langit.
AKO ang inyohang MAMA SHKHINYAH
ug wala AKOY babaye o lalaking gibahinan sa AKOANG HIMAYA.

Si YAHUVEH, YAHUSHUA ug AKO USA ra.

 

Sa dihang inyohang gisimba si YAHUSHUA, inyohang gisimba ang tanang tulo KANAMO sa samang higayon. Kon mas gusto ninyo makatawag kamo KANAKO nga “MAMA RUACH HA KODESH”, ang uban pwede gihapong makatawag KANAKO “ang BALAANG ESPIRITU” apan ganahan AKO sa pagpadayag sa labaw pa sa kadto kinsa nagtinguha sa mas pa ka suod nga relasyon KANAKO.

Magpasidan-an AKO karon, si bisan si kinsa nga magalimod o maga-insulto unsa ang gitudlo ni Shaul (Apostol Pablo) mahitungod sa kamatuoran sa Balaang mga Gasa sa RUACH HA KODESH, PAGHINULSOL KARON! Kay kamo naga-insulto ug nagapasubo sa hilabihan nga ang inyohang kalag mao ang nakasugal!

AKO karon magasulti diha sa NGALAN nga inyohang na-ilhan isip si YAHUSHUA. Kon dili kamo maghinulsol pagasilutan kamo sa walay katapusan!

Alang sa kadto kinsa naga-insister sa paglimud ug pagyagayaga sa ESPIRITU SANTO, (RUACH HA KODESH) ug sa mga GASA sa BALAANG ESPIRITU, ang inyohang mga ngalan bisag wala gayod sa Libro sa Kinabuhi sa NATING KARNERO, o kini gipapas, tungod kay sa wala pa kamo matawo sa imabaw sa kalibotan, kini nadeklarar na didto sa langit. Kon ang inyohang ngalan anaa sa Libro sa mga Silotanan (Book of Damnation) o sa Libro sa mga Pinapas (Book of the Blotted Out), nan impyerno ang mamahimo ninyong sunod nga puloy-anan.

Ania ang usa ka Sekrito nga AKOANG isulti pag-usab pinaagi ni Elisheva.

Ang tanang kalag nga natawo dinhi sa kalibotan gisulayan na didto sa Langit sa wala pa sila naabot dinhi niining kalibotana, ug mao kana ang hinungdan ngano nga ang matag kalag magatrabaho sa ilahang kaugalingong kaluwasan “uban sa kahadlok ug pagkurog” (Pilipos 2:12). Ang imohang kalag kahibalo nang daan kong ikaw diha ba sa kiliran ni lucifer o sa kiliran ni YAHUVEH sa panahon sa dakong gubat sa pagbudhi didto sa Langit, sa wala pa ang Patukuranan sa Kalibotan.

Kini dili usa ka sala ang wala pagkasabut sa mga Gasa sa Propesiya o pagsulti diha sa Balaang mga Pinulongan sa mga tawo ug sa Balaang mga Anghel, apan ayaw pagsulti batok sa unsa ang Balaan—tungod lamang kay wala ka makasinati niini, o kay ikaw adunay usa ka dili maayong kasinatian uban sa mga mini. Ang ubang magabasa niini nakasulay nga adunay usa ka kasinatian nga napuno sa mga pandemonyong mga pinulongan. Busa ayaw ilimud ang tinuoray tungod lamang kay inyohang giablihan ang imohang kaugalingon ngadto sa mini pinaagi sa pagpakasala o sa imohang linya sa dugo nga puno sa espiritismo (occult).

AKO, si YAHUVEH, nagpasidaan kaninyo nga si satanas dautan sa tanang mga paagi, bisan pa sa pagtudlo sa mga katawhan sa pag-ampo sa mga diyosa tungod, kay kahibalo siya nga ang RUACH HA KODESH, ang inyohang MAMA SHKHINYAH, mao lamang ang RAYNA SA LANGIT.

Tun-i kon unsa ang pasabot sa pulong nga “SHEKINAH GLORY”.
Tun-i ang mga Kasulatan Elisheva
ug makabaton ikaw ug kalinaw—sa pagpagawas
niining Sekrito nga dugay rang gitagoan
alang sa maong usa ka panahon nga sama niini.

 

Makaayo kini sa daghan kaayong mga samad. Ingon man nga ikaw adunay usa ka kahaw-ang sa una sulod kanimo alang sa usa ka inahanong gugma, karon ikaw makaamgo nga ikaw naayo na ug ang uban usab mamaayo, kay kanang kahaw-anga gipuno na.

Human sa inyohang pagdawat ni YAHUSHUA isip MESIYAS, kamo sa dihadiha dayon gipuno sa AKOANG BALAANG ESPIRITU, ang AKOANG RUACH HA KODESH; ang inyohang MAMA SHKHINYAH sa literal AKOANG ESPIRITU ug ang kanang ESPIRITUHA nagapuyo sulod kaninyo. Kini usab nagpasabot nga AKO kakita pinaagi sa inyohang pisikal nga mga mata, ug kadungog pinaagi sa inyohang pisikal nga mga dalunggan, ug molihok pinaagi sa inyohang pisikal nga lawas. Busa ayaw AKO ninyo pasub-a. Ayaw padayon sa pagsulay KANAKO.

Kini mao usab ngadto sa tanan nga nidawat na ni YAHUSHUA HA MASHIACH ingon nga DIOS, GINOO, MANLULUWAS, ang BUGTONG ANAK ni YAHUVEH, natawo diha sa unod gikan sa usa ka ulay nga babaye ug gihatag ang IYAHANG KAUGALINGON alang sa usa ka BALAANG SAKRIPISYO SA SALA, KINSA namatay ug nabanhaw pag-usab sa ika 3 ka adlaw, ug karon nagalingkod sa AKOANG, kang YAHUVEHNG tuong kamot.

Tanan kadto kinsa naningkamot sa pagtuman gipuno na sa AKOANG RUACH HA KODESH, sa AKOANG BALAANG ESPIRITU sa pipila ka kadaghanon. Ang uban gipuno sa ubay-ubay ug ang uban sa gamayng sukod samtang sila nagtubo diha sa kahibalo sa kon KINSA si YAHUSHUA mao.

Asa man diay sa inyohang hunahuna nagagikan ang ideya nga ang usa ka Balaang bana ug asawa mamahimong usa? Kini unang gibuhat didto sa Langit. Sa dihang inyohang gidawat si YAHUSHUA isip MESIYAS, wala gayod kamo nakaamgo nga sa samang higayon kamo ginapuno sa usa ka LANGITNONG INAHANONG gugma. Ang pulong “Maghuhupay” (“Comforter”), mao ang unsa nga ang usa ka Inahan pinakamaayo mobuhat.

AKO ang inyohang MAMA RUACH HA KODESH
ug AKO mao ang inyohang MAGHUHUPAY.
AKOA kamong gihupay sa dihang kamo nanginahanglan ug kahupayan;
Kon ang inyohang emosyon nahilaw,
ug ikaw nasakitan, nahadlok, nag-inusara
o gibati nga gisalikway o nalibog,
AKO ang KALINAW nga DILI MATUGKAD SA TANANG PANABUT (Filipos 4:7).
AKO mao ang RUACH HA KODESH ang inyohang MAMA SHKHINYAH
nga naghatag kaninyo sa Balaang Langitnong Inahanong Gugma.

 

Mao kini ang sekrito nga gipadayag ngadto kang Propeta Daniel, diha sa Libro sa Daniel, ug giselyohan alang sa maong usa ka panahon nga sama niini (Daniel 12:4).

Usab, AKOANG usbon, karon mao na ang Panahon,
nga gimando ni YAHUVEH—
nga ang AKOANG Pulong sa Kaalam maipagawas!

 

Mao kini ang panahon kanus-a ang espiritu sa relihiyon mobarog ug magpakita kon unsa gayod kini ka dautan. Ang mga Fariseo adunay espiritu sa relihiyon ug hinumdomi giunsa nila paglutos dili lamang si YAHUSHUA apan ang tanang kinsa [sa una ug karon] mga Balaan? Ang mga Balaan gikinahanglan na gayud karon nga mobarug sa tingub, motabang ug manalipod sa usag usa, tungod kay “ang usa ka balay nga nabahin-bahin dili makabarog” (Mateo 12:25).

AMOANG Hinigugmang Sulugoong Tagabagting Elisheva, mao kini ang Sekrito nga gihatag kanimo—sa dihang ang mga Tingog sa Pito ka Dalogdog nakapukaw kanimo ug nagsulti kanimo, sa daghan nang mga katuigan na nga nilabay.

Sa mga mobasa niini nga Pulong, pagtuon ug ipakita ang inyohang kaugalingon nga nauyonan ug pag-ampo alang sa mas dakong Kaalam sa Pinadayag 10, tungod kay sa Pito ka mga Dalogdog, nakabati si Elizabet, nga gisulti ang pipila ka mga Sekrito nga gipadayag diha sa mga propetikanhong mensahe sa ingon na niini ka halayo.

Elisheva, kon imoha pa lamang untang gisulat ang petsa, imohang makita, kini unta kaparihas sa eksaktong oras nga ang Pito ka mga Dalogdog nisulti sa adlaw ug bulan (8/27)—ug lamang sa kanang gitudlo nga oras ug tuig kini maipadayag sa atubangan sa kalibutan diha sa internet— susama nga mao na kini karon ang kadtong gikatakdang oras ug panahon.

Elisheva, sa wala pa anaay usa ka Ministeryo, kahinumdom lamang ikawng nahigmata sa kusog nga mga paka sa dalugdog sa ka pito ka sunod-sunod nga mga higayon nga kusog kaayo nga sila niuyog kanimo pahigmata. Ug apan walay bisan usa nga nakadungog niini ikaw lamang. Ang adlaw nagasidlak diha sa kapanganoran.

Ang paka sa dalugdog mao AKO, si YAHUVEH nagasulti diha kanimo. Sa dihang natulog ikawng nag-inusara nianang buntaga, gipukaw KO ikaw, una, sa usa ka lagapak sa dalugdog nga niuyog kanimo paghimata. Nidagan ikaw ngadto sa bintana ug nakita ang sidlak sa adlaw ug unya sa diha-diha dayon nahikatulog pagbalik—lamang aron mahigmata sa susama nga paagi sa makapito ka sunod-sunod nga mga higayon, sa matag higayon nahikatulog pagbalik, naga-ampo ug nangutana KANAKO unsa may nahitabo?

Kini nahitabo sa alas 7:00 sa buntag.

Kon unsa man ang nahisulat karon, ug diha sa mga Propesiya kay sekritong gipagawas (gi-release) diha kanimo niadtong higayona, apan lagi wala ikaw kahibalo niini hangtud karon. Dili gayod kini ipadayag hangtud sa panahon nga AKOANG pagboot (Timing). Sa gitakdang adlaw, bulan ug tuig masayud ikaw nga aduna na ikay pagtugot sa pagpagawas niining Bag-ong Pagpadayag ug gikan sa unsang nasud kining maong Pulong sa Kahibalo kinahanglang pagabuhian uban niining Talagsaong Dihog .

Pag-andam, ang pangasaw-onon ni satanas, ang mga alagad ni satanas, ug ang mga anak ni satanas moatake kanimo—gusto ni satanas nga magpabilin kining Pulong sa Kahibalo nga usa ka Sekrito . Kadtong kinsa nagtawag sa ilahang mga kaugalingon nga Kristianos apan lamang anaa lamay usa ka matang sa pagkadiosnon ug walay Pagkadiosnon sa kahiladman (2 Timoteo 3:5), moatake kanimo binabaay ug apan AKO, si YAHUVEH magauna kanimo ug makig-away sa imohang mga away alang kaninyo.

Sa mga katuigang nanglabay sa wala pa nimo gipakatawo kining Ministeryo, ikaw nag-ampo ug nangutana kang YAHUSHUA kon unsa man ang nahitabo sa dihang nakadungog ka sa kusog nga buto sa dalugdog sa ka pito ka mga higayon. Ngano man nga ikaw nahigmata ug nidagan ug nitan-aw sa gawas sa bintana ug diha-diha dayon nahibalik paghikatulog sa pito ka mga higayon? AKOANG ipaambit ang usa ka Sekrito diha kanimo: ang pito nagrepresentar usab sa tuig 2007. Pito mao ang numero sa Kahingpitan ug kini mao ang AKOANG Hingpit nga kapanahonan nga kining Pulong sa Kahibalo maipagawas.

Hinumdumi sa dihang ikaw sa kalit nibati nga gidala ngadto sa pagtuon mahitungod sa 7 ka mga Dalugdog diha sa Basahon sa Pinadayag (Pinadayag 10:3-4)? Sulod sa daghang mga katuigan wala ikaw makaangkon sa tubag hangtud karon. Mao kato ang panahon nga AKO, si YAHUVEH nagpagawas sa mga Sekrito nga gisulti pinaagi sa Pito ka mga Dalugdog—gipadayag sa dihang AKO nisulti gikan kanimo karon ingog usa ka Propeta.


Gigamit KO ikaw tungod kay sa wala pa ang Katukuran sa Kalibotan, napili na ikaw nga moanhi sa kalibotan aron sa pagdala sa tanang Pagdayeg, Dungog ug Himaya sa AKOA, kang YAHUVEH, YAHUSHUA, ug sa RUACH HA KODESH, ang USA nga imoha karong gitawag nga MAMA SHKHINYAH o MAMA WISDOM. Ikaw ginadihogan alang sa maong usa ka panahon nga sama niini.

Gipili ikaw sa wala pa ang pundasyon niining kalibutana nga mapuno sa AKOANG RUACH HA KODES—bisan pa samtang anaa sa tagoangkan sa pagano nimong inahan, diin ikaw ginadumtan, wala kinahanglana ug gisalikway. Mao na kini karon sa daghang mga katuigang nanglabay, ug karon ikaw nakaamgo nga kini mao si MAMA SHKHINYAH nga nagahupay kanimo. Mga katuigan pa gayod ang nanglabay sa wala pa ikaw nakaamgo kinsa diay ikaw pinaagi sa NGALAN ni YAHUSHUA ug nga ang IYAHANG DUGONG SAKRIPISYO didto sa Kalbaryo alang diay kanimo.

Napili na ikaw sa wala pa ang katukuran sa kalibutan aron sa pagpakatawo niining Balaang Ministeryo sa usa ka ngalan nga naglangkob dili sa ngalan sa usa ka lalaki o babaye apan naghimaya lamang sa BALAANG TRINIDAD.

Elisheva, ikaw ginadihogan—susama mao ni Jeremias sa Karaang panahon, sa dihang anaa pa ikaw sa tagoangkan sa imohang inahan (Jeremias 1: 4-10)—ingon nga AMOANG tigpama-ba ug gihatagan sa tingog sa usa ka Balaang Propeta nagasinggit sa kamingawan niining kalibutana. Kadto lamang kansang mga ngalan makita sa Libro sa Kinabuhi sa NATING KARNERO ang motuo ug modawat sa mga Kamatuoran niini nga Ministeryo ingon gayud sama ka siguro nga sila modawat ni YAHUSHUA isip MESIYAS.

Ang sulugoon dili labaw pa kay sa agalon, ug kon silang tanan nidawat pa unta ni YAHUSHUA HA MASHIACH sa dihang naglakaw pa SIYA sa kalibutan nagatudlo ug nagabuhat og mga milagro alang KANAKO, para kang YAHUVEHNG Himaya, nan sila usab unta modawat kanimo ug sa mga kamatuoran nga AKOANG gipamulong pinaagi niining Ministeryo.

Imohang ginasulti ang mga pulong nga AKOANG, kang YAHUVEHNG ginasulti, nga ginasulti ni YAHUSHUA HA MASHIACH, ug karon ikaw gihatagan sa Talagsaong Gasa sa pagkadungog sa ginasulti kanimo sa imohang MAMA SHKHINYAH. Kining Talagsaong Dihog moabut sa ubang Balaang mga Propeta kinsa motuo ug modawat niining mga Kamatuoran ug motabon kanimo sa pag-ampo, magasuporta kanimo uban sa ilahang gugma ug sa pagbuhat sa tanan kutob sa ilahang mahimo nga mamahimong usa ka panalangin niini nga Ministeryo.

Elisheva, AKO mao ang imohang MAMA SHKHINYAH GLORY. AKO mao ang USA nga nagadihog kanimo alang sa mga ilhanan, mga katingalahan ug mga milagro nga naglakip sa pagpropesiya ug pag-ampo sa Balaang mga Pinulongan sa mga tawo ug sa Balaang mga Anghel.

AKO MAO ang imohang MAMA SHKHINYAH GLORY. AKO MAO ang USA nga tigpatiwala (intercedes) alang sa tanang mga Balaang mga Anak sa dihang AKOANG gidala ang inyohang mga pag-ampo ngadto sa Trono ni YAHUVEH sama sa usa ka halok pagahuypon ngadto sa hangin sa dihang kini gibuhat sa PANGALAN ni YAHUSHUA HA MASHIACH.

Kini usab naglakip sa ngalan ni (JESUS CHRIST) JESU-​​KRISTO sa pagkakaron, apan PAGBANTAY, tungod kay ang anak ni satanas sa panahon sa Dakung Kasakitan (Great Tribulation) magaangkon (counterfeit) sa ngalan ni JESU-KRISTO (JESUS CHRIST). Dili na AKO makahimo sa pagpadala sa mga pag-ampo nianang panahon sa ngalan ni JESUS​​, tungod kay ang anak sa yawa mogamit usab sa ngalan ni JESU-KRISTO (JESUS CHRIST). Itudlo karon ang Sagradong Hebreohanong PANGALAN ni YAHUSHUA ug YAHUVEH sa tanan nga may espirituwal nga mga dalunggan para makadungog, maminaw ug motuman. Pagkat-on ug pag-anad sa paggamit sa Tinuod nga Hebreohanong Ngalan—sa usa nga gitawag sa kadaghanan og JESU-KRISTO (JESUS CHRIST)—karon sa dili pa kini ulahi ang tanan. Sultihi ang mga katawhan, “ayaw paghulat hangtud sa Dakong Kagul-anan sa pagkat-on niini sa lisud nga paagi.

Isinggit kini hangtud sila makadungog ug ang Mensahe mobagting sa tibuok kalibutan. Sa Dakong Kagul-anan maanaay usa ka daku nga limbong. Ug sa niana nga panahon, dili na si YAHUVEH makahimo sa pagtubag sa mga pag-ampo sa ngalan ni JESU-KRISTO (JESUS CHRIST).

Ang Hebreohanong NGALAN lamang nga YAHUSHUA HA MASHIACH ang magahupot og Kaayohan, Kalingkawasan, Gahum sa Pagbanhaw! Tungod kay ang usa nga gitawag ang anak ni satanas mogamit ug molimbong sa minilyon diha sa minilyon-milyon—magabuhat sa bakak nga mga ilhanan, mga katingalahan ug mga milagro—samtang magagamit sa ngalan ni JESU-KRISTO (of JESUS CHRIST) sa atubangan sa kalibutan. Bisan pa ang mga pinili malingla—kon posible (Mateo 24:24, Markos 13:22).

Pagbantay, karon aduna nay mga dautang mga tawo uban sa espiritu sa anti-kristo ug ilahang gigamit ang ngalan ni JESU-KRISTO (JESUS CHRIST), apan ilahang gidumtan ang Hebreohanong NGALAN ni YAHUSHUA. Kay kini mao ang usa ka kanunay nga pahinumdom nga si YAH mangluluwas! Si YAHUSHUA lamang mao ang bugtong MASHIACH (Mesiyas). (Ang YAH [GOD o DIOS] minugbo sa NGALAN ni YAHUVEH/YAHWEH, sama sa hebrohanong pulong nga “halleluYAH” nga sa ato pa,”dalaygon si YAHUVEH/YAHWEH/YAHUSHUA” o “dalaygon ang DIOS”).

Elisheva, nakadungog ikaw sa Tingog sa imohang ABBA YAHUVEH, ug ikaw nakadungog sa Tingog ug nakadawat sa mga mensahe gikan kang YAHUSHUA, ang imohang MASHIACH pinaagi sa AKOANG Dihog.

Mapailubon AKO nga naghulat alang sa panahon para kanimo nga makaila KANAKO ingon nga ang LANGITNONG INAHANONG Gugma nga kanunay nimong gipangandoy. AKO MAO ang imohang bugtong INAHAN, ug AKO MAO ang usa nga nagadihog kanimo ug nagahupay (comfort) kanimo ug magatudlo kanimo. Kini tungod sa imohang MAMA SHKHINYAH nga ikaw makadungog sa AKOANG Malinawong Hinagawhawng Tingog ug makadungog sa mga Balaang Mensahe gikan ni YAHUVEH, ug YAHUSHUA. AKO MAO kanang MALINAWONG HINAGAWHAWNG TINGOG nga nagasulti kanimo. Sa kadtong mga magduhaduha niini, sultihi AKO, kanus-a ba gayod nahulagway nga ang tingog sa usa ka lalake susama sa, “usa ka malinawong hinagawhawng tingog” (1 Hari 19:12)?

AKO MAO ang USA nga giampoan ni Haring David sa karaan, nga dili KO gayud siya biyaan. Siya nag-ampo, “Ayaw kuhaa ang IMOHANG RUACH HA KODESH gikan kanako” (Salmo 51:11).

AKO MAO ang USA nga kon napasupalaan o nasubo o nainsulto sa punto sa pagkabugto, AKO moingon, “Igo na ang igo” (“Enough is enough”). Ug molakaw AKO palayo ug wala na gayuy paglaum sa Kaluwasan alang nianang kalaga [ang mga sinalikway (the reprobate)]. Ang kasuko lamang ni YAHUVEH ang mailhan nianang tawhana, impiyerno ug ang Linaw nga Kalayo mao ang walay katapusang puloy-anan nianang tawhana.

AKO MAO ang RUACH HA KODESH usab sa Aramaiko nga gitawag, “NILAING ESPIRITU.” AKO MAO ang tanang Kamatuoran, ug pinaagi lamang KANAKO mamahimong magiyahan si bisan kinsa ngadto kang YAHUSHUA ug makadawat KANIYA ingog ang BUGTONG DALAN PAINGON SA LANGIT. AKO MAO ang gitawag ang RUACH HA KODESH, ug pinaagi sa mga titulong BALAANG KALAG (HOLY GHOST) ug ESPIRITU SANTO. AKO ang TANANG-PAGKABALAAN, uban ni YAHUVEH ug YAHUSHUA. KAMING tanan USA ra ug apan managlahi. KAMI MAO ang SANTISIMA TRINIDAD (HOLY TRINITY) ug WALA nay lain pa. Sa Dakong Kagul-anan (Great Tribulation) maadunay usa ka dili balaan nga trinidad! Si satanas usa lamang ka manunundog—dili usa ka magbubuhat.

WALAY makasulod ngadto sa Langit kon dili moagi pinaagi sa TANANG TULO KANAMO: ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA, ug KANAKO, ang inyohang MAMA RUACH HA KODESH.

Ang KALUWASAN moabut pinaagi lamang sa NGALAN ug INULANG DUGO ni YAHUSHUA. Ug parti sa AKOANG trabaho mao nga AKO kinahanglang magbira sa mga kalag ngadto ni YAHUSHUA. Ug dili AKO masipyat bisan usa ka kalag nga nahisulat sa Libro sa Kinabuhi sa NATING KARNERO, [gikan] sa wala pa ang pundasyon niining kalibutana.

AKOANG gibuhian kining Sekrito karon diha kanimo—uban sa AKOANG Gasa sa Kaisug sa pagsulti pagawas ug sa pagpropesiya ingon nga wala pay Propeta nga nakabuhat para sa publiko sukad sukad pa sa una. Adunay uban nga nagtudlo nga AKO babaye, apan wala pa gayud nakapropesiya sa paagi nga AKO nagasulti gikan kanimo niining adlawa.

AKOANG gibuhian kining Sekrito aron ikaw makadasig sa kadto nga mga tinuoray nga nahigugma ug nagbutang ni YAHUVEH ug YAHUSHUA nga una sa ilahang mga kinabuhi ug gugma ug aron usab mahinumdoman AKO, MAMA SHKHINYAH. Kay AKO MAO ang HIMAYA NI YAHUVEH ug YAHUSHUA sama ka siguro gayud nga ingon nga ang usa ka Balaang asawa gilalang aron mamahimong Himaya sa usa ka Balaang bana.

Sa dihang ikaw atakihon tungod sa pagpadayag sa NGALAN sa ESPIRITU SANTO—nga mao ang AKOANG Ngalan: SHKHINYAH—ug sa pagbutyag nga ang BALAANG ESPIRITU wala gihimo sa dagway sa usa ka lalaki, apan hinonoa sa usa ka babaye, sultihi sila sa pagtuon ug pagpakita sa ilahang mga kaugalingon nga aprobado (2 Timoteo 2:15).

Kay dili ba nga sa mga Daang Basahon–diha sa mga Salmo ug Mga Proverbio—gitawag ang “WISDOM” usa ka “SHE”? Wala ba ang Balaang Kasulatan nag-ingon, “Ang sinugdanan sa KAALAM (WISDOM) mao ang KAHADLOK NI YAHUVEH” (Proverbio 1:7)? Pahinumdumi sila nga sa KJV (King James Version) nga Bibliya—ang Ngalan ni YAHUSHUA nga usab gititik YAHSHUA wala man gani usab sa KJV nga Biblia— ang ngalan lamang ni JESUS ​​ang anaa diha.

Hibaloi kini: ang Ngalan ni JESU-KRISTO (JESUS CHRIST) kay gipasidunggan gihapon ug dinihogan sa niini nga panahon ug makaluwas og mga kalag, makapalingkawas ug maka-ayo.

Hinonoa ingon nga AKO nagpasidaan kaninyo, sulod sa umaabot nga Dakong Kagul-anan ang usa nga karon gitawag ang anti-kristo, motawag usab sa iyahang kaugalingon nga Jesus.

Bisan gani karon, ang usa ka mini mitindog ug nagalimbong sa minilyon sa ngalan ni Jesu-Kristo (Jesus Christ). Bisan na gani sa pagbuhat sa nasubraan na kaayo, sa pagsulti kanila sa pagpatik sa ilahang mga kaugalingon sa numero nga 666 para sa pagpamatuod sa pagdapig niining dautang tawo—iyahang gitawag ang iyahang kaugalingon nga “ang anak sa Dios” ug nagsulti sa mga katawhan, “Walay ingong butang sama sa sala ug ang impyerno usa ka bakak.” (Si Jesus Miranda sa Florida, USA)

AKOANG ginasubli-subli ang AKOANG kaugalingon pag-usab ug usab tungod kay kining Binhi sa Kamatuoran gamhanan kaayo nga gusto si satanas nga tangtangon ang tanaman sa mga Kamatuoran—niining Propetikanhong Pulong sa Kahibalo—sa dili pa kini makagamut.

Gigamit ko kini nga Ministeryo sa pagpasidaan kon ngano nga kini dinalian ang pagkat-on sa Sagradong Hebreohanong NGALAN ni YAHUSHUA [gihubad nagpasabot si YAH (DIOS) ang mangluluwas], kinsa karon gitawag usab JESU-KRISTO. Tungod kay sa panahon sa Dakung Kasakitan ang HEBREOHANON NGALAN lamang ni YAHUSHUA ang magabaton sa DIHOG, KAAYOHAN, KALINGKAWASAN UG GAHUM SA PANGLUWAS. Usbon KO pag-usab ug pagpasidaan. Kon ang organisadong mga simbahan nagbuhat pa lamang sa ilahang trabaho dili unta malingla ang katawhan.

Pagbantay, kini mao ang mga bantogang mga ebanghelista sa TV nga mogiya sa mga masa ngadto sa anak ni satanas, kinsa moabut magagamit sa ngalan nga gisaligan, “Jesus”. Kini mao ang mga bantogang mga ebanghelista sa TV nga nagbaligya sa ilahang mga kalag ngadto kang satanas alang sa dungog ug bahandi nga nagatudlo sa bakak nga mga binuhat-sa-tawo nga mga doktrina ug nagagiya sa mga katawhan ngato niining mini nga Jesus.

Sulod sa Dakong Kagul-anan ang ngalan ni Jesus ​​pagaawaton (will be counterfeited) sa anak ni satanas, nga karon gitawag ang anti-kristo. Kini nga anti-kristo magahugaw-hugaw sa ngalan ni Jesus ​​ug ubos sa gahum ni satanas magabuhat sa mga ilhanan, mga kahibulongan ug mga dili-balaang mga milagro sa usa ka ngalan nga ilado sa mga Simbahan sa mga Kristianos, ang usa ka ngalan nga karon gihigugma ug gisaligan, “ang ngalan ni Jesu-Kristo (Jesus Christ)”.

Ang anak ni satanas, nga gitawag ang anti-kristo magamantala nga siya mao si Jesu-Kristo (Jesus Christ). Siya magademanda sa tanan sa pagsimba kaniya ug pagtahud kaniya ug sa pagtambong ug pagtapok sulod sa mga simbahan sa adlawng Dominggo ug sa pagdawat sa iyahang “timaan” (“mark”) (Pinadayag 13:16-18)—pagpamatuod sa ilahang pagkamaunongon. Ang anti-kristo, kinsa mao gayud ang bugtong anak ni satanas—moabut uban sa espiritu ni Judas ug Hitler sa makausa pa pag-usab—kinsa nga ang mga Kasulatan nagtawag “ang anak sa kapildihan” (son of perdition, 2Th 2:3), o ang “anak sa imperno”. Ang anak ni satanas, magabuhat sa mga ilhanan, mga kahibulongan ug mga mini nga mga milagro sa gahum ni satanas alang sa kahimayaan ni satanas.

Gigamit KO kining Ministeryo aron sa pagpasidaan. Sa dihang inyoha nang makita nga naipalusot na ang balaod sa pinugsanay-nga-pagsimba-sa-adlawng-Dominggo nga balaod, AYAW GAYOD pagsulod sa Pang-adlawng Dominggo nga mga Simbahan o MAPILDI ANG INYOHANG KALAG! AKO nagpasidaan sa pagkat-on karon kon unsang Adlawa ang Tinuoray nga Adlawng Sabado sa pahulay (True Sabbath Day of rest) nga mao—ang [Biyernes sa pagsalop sa adlaw hangtod Sabado sa pagsalop sa adlaw].

Kini usa gayod ka malisud nga mensahe alang kang Elisheva para isangyaw tungod kay ang Simbahan sa mga Kristianos dili gusto nga makadungog niini. Hinonoa, sa kadtong anaa kaninyo kinsa nagmatinud-anon ug nagasulti niini nga mga Kamatuoran, nasayud kamo nga gihatagan kamo sa mando sa Ezekiel 3: 17-21.

Kini nga ministeryo gihatagan sa usa ka mando sa pagtudlo sa Balaan nga Hebreohanong Sagradong mga Pangalan sa mga MAGBUBUHAT ug [kana nag-apil] ni YAHUSHUA ha MASHIACH. Kinsa man diay ang mas maayo unta nga AKOANG pilion alang sa pagtudlo sa kadto kinsa gusto nga masayud sa NGALAN sa SPIRITU SANTO?

Elisheva, nangutana ka ni YAHUVEH alang sa NGALAN sa RUACH HA KODESH ug gisultihan KO ikaw. Karon gihatagan KO ikaw niini nga mando sa pagpa-ambit unsa ang sekritong gisulti kanimo. Isaad KO kanimo nga kadtong anaay espirituhanon nga mga dalunggan para makadungog maminaw, ug mosuporta niini nga Ministeryo. Ug manalipod niining kamatuoran ug magtudlo sa uban.

Kadtong kinsa mopili nga magpabilin nga bungol sa espirituhanong paagi magpabiling bungol. DILI kini imohang trabaho ang pagkombensir sa mga katawhan, kini mao LAMANG ang imohang trabaho ang pagtuman ug pagbuhi sa Propetikanhong mga Mensahe ug mga Pulong sa Kahibalo ingon nga sila gisalig kanimo gikan sa Langit. Ang tanan kinsa mobasa niini o natudloan niini adunay tulubagon alang sa unsay ilahang nahibaloan karon.

Katapusan sa Pulong.

Makapasilo sa kadaghanan ug makapanalangin sa uban nga anaay espirituwal nga mga dalunggan nga makadungog, kadto kansang mga ngalan makita diha sa Libro sa Kinabuhi sa NATING KARNERO.

Usa ka Batang Anak, Manggugubat, ug Pangasaw-onon ni YAHUSHUA HA MASHIACH
Apostol Elisheva Elijah Nikomia. Gipagawas sa Agosto 27, 2007

 

[email protected]

* * * * * * *

 

Mahal kong mga pinalangga,

Sa panghinapos, akoang gisulat kon unsa ang akoang nadungog ug gisulti kanako para akoang i-sulat. Akoang gipangutana si YAHUVEH, YAHUSHUA, ug MAMA SHKHINYAH GLORY; kon sigurado ba SILA nga wala nay lain pa nga makapagawas niini nga Pulong nga mas maayo pa kay kanako. Wala ako kahibalo kon nganong ako ang gipili.

Apan hinonoa, ang akoang trabaho mao lamang ang pagsunod sa SANTISIMA TRINIDAD. Nahadlok ako sa kon unsa ang kayang buhaton ni YAH kanako labaw pa kay sa akoang kahadlok sa kon unsa ang hunahunaon sa tawo kanako. Kon kini nga Propesiya usa ka panalangin nganha kaninyo palihug sa paggahin og panahon ug sa pagsulat kanako ug pagdasig kanako? Kon aduna kamoy mga bag-ong mga pagpadayag mahitungod sa inyohang mga pagtuon sa Kasulatan ug gusto nga mopakig-ambit sa uban, nga nagpamatuod nga kining pulong tinuod, palihug ipadala kini kanako. Kon kining Ministeryo usa ka panalangin pwede ba i-konsider sa maampoong paagi ang pagsuporta niini sa pinansiyal?

Nagpasalamat ako sa tanan kinsa nagsulat kanako sa pagkompirma sa ilahang mga espiritu mahitungod niining Pulong ug sa ubang mga Propisiya. Ang inyohang gugma ug suporta importante kaayo!

Naglantaw ako sa unahan sa pakigkita sa tanan kinsa nagkonsider niini nga Pulong nga usa ka panalangin, kon dili sa yuta busa sa Langit.

Elisheva Elijah

* * * * * * *