74 “AKO, si YAHUVEH, ay nagdeklara ng Digmaan sa Planetang Daigdig mula sa Langit!”

Propesiya 74 “AKO, si YAHUVEH, ay nagdeklara ng Digmaan sa Planetang Daigdig mula sa Langit!” Hunyo 25, 2004 Ibinigay kay Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa lahat ng mga Propesiya mula ngayon: Noon pa man binalaan na kita Elizabeth [Elisheva] na huwag mong papangalanan ang Ministeryo na ito …

85 Isigaw ito sa mga Tuktok/Bubungan ng Bahay! Isigaw ito sa Mundo! Pandaigdigang (International) Nobiya ni YAHUSHUA, Pumarito!

Propesiya 85 Isigaw ito sa mga Tuktok/Bubungan ng Bahay! Isigaw ito sa Mundo! Pandaigdigang (International) Nobiya ni YAHUSHUA, Pumarito! Ibinigay kay Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) Mayo 5, 2006 Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa lahat ng mga Propesiya mula ngayon: Noon pa man binalaan na kita Elizabeth [Elisheva] na huwag mong papangalanan …

84 AKO si YAHUVEH ay Nagsasabi Mag-ingat sa Ilusyon!

Propesiya 84 AKO si YAHUVEH ay Nagsasabi Mag-ingat sa Ilusyon! Nasusulat/ Isinalita sa ilalim ng pagpapahid ng RUACH HA KODESH sa pamamagitan ni Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) Marso 31, 2006 Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa lahat ng mga Propesiya mula ngayon: Noon pa man binalaan na kita Elizabeth [Elisheva] na huwag …

83 AKO si YAHUVEH at nagsasabi, “Maghanda Malapit na ang Pagwawakas!”

Propesiya 83 AKO si YAHUVEH at nagsasabi, “Maghanda Malapit na ang Pagwawakas!” Naisulat/Isinalita sa ilalim ng pagpapahid ng RUACH HA KODESH sa pamamagitan ni Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) Marso 15, 2006 sa Banal na Araw ng Purim Sa ganap na tanghali Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa lahat ng mga Propesiya mula …

82 (Ika-walongpu’t dalawang Propesiya) Huling Tawag Para sa Nobiya ni YAHUSHUA HA MASHIACH!

Propesiya 82 (Ika-walongpu’t dalawang Propesiya) Huling Tawag Para sa Nobiya ni YAHUSHUA HA MASHIACH! Isinalita sa pamamagitan ni Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) Febrero 15, 2006 9:00 ng umaga hanggang sa 9:50 ng umaga. Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa lahat ng mga Propesiya mula ngayon: Noon pa man binalaan na kita Elizabeth …

81 (Ika-walongpu’t isang Propesiya) Oh Yisrael! AKO si YAHUVEH, ay Pinagwiwikaan/Pinagsasabihan (Rebuke) Kayo!

PROPESIYA 81 (Ika-walongpu’t isang Propesiya) Oh Yisrael! AKO si YAHUVEH, ay Pinagwiwikaan/Pinagsasabihan (Rebuke) Kayo! Nasusulat/Sinalita sa ilalim ng Pagpapahid ng RUACH ha KODESH Sa Pamamagitan ni Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) Enero 24, 2006 sa Ika-7 ng gabi (unang bahagi ng propesiya) Sinabi ni YAHUVEH huwag munang ipahayag (release), ito ay hindi pa tapos. Naipahayag ang pangalawang bahagi [noong] Febrero …

79 AKO, si YAHUVEH ay sinasabi na, “Mga Tao, Hindi Ninyo Nakukuha/Nauunawaan ang Punto/Itinuturo!”

Propesiya 79 AKO, si YAHUVEH ay sinasabi na, “Mga Tao, Hindi Ninyo Nakukuha/Nauunawaan ang Punto/Itinuturo!” Nasusulat/Isinalita sa ilalim ng Pagpapahid ng BANAL na ESPIRITU (RUACH HA KODESH) Sa pamamagitan ni Apostol at Propeta Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) Agosto 2, 2005 sa 4:00 ng umaga ****** Komento ng Editor: Ang Propetik na Salitang ito mula kay YAHUVEH ay isinama dahil ito …

77 Pagmasdan, AKO, si YAHUVEH ay ipapadala kayo kasama ng isang Bagong Pagpapahid! Sa Simbahan ng mga Pentecostal para sa mga yaong Maniniwala at Tatanggap!

Propesiya 77 Pagmasdan, AKO, si YAHUVEH ay ipapadala kayo kasama ng isang Bagong Pagpapahid! Sa Simbahan ng mga Pentecostal para sa mga yaong Maniniwala at Tatanggap! Nasusulat/nasalita sa ilalim ng Pagpapahid ng BANAL NA ESPIRITU (RUACH HA KODESH) Sa pamamagitan ni Apostol at Propeta Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) Natanggap noong Disyembre 26, 2004-nailathala/inilabas noong Enero 7, 2005 Sa ibaba ay …