75 AKO, si YAHUVEH, ay Pababanalin at Sasalubungin kayo sa Inyong Sukkot! [Inuutusan KO kayo na Panatilihin at Igalang/Parangalan ang AKING mga Banal na Araw]

Propesiya 75 AKO, si YAHUVEH, ay Pababanalin at Sasalubungin kayo sa Inyong Sukkot! [Inuutusan KO kayo na Panatilihin at Igalang/Parangalan ang AKING mga Banal na Araw] Ibinigay kay Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) Agusto 27, 2004 Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa lahat ng mga Propesiya mula ngayon: Noon pa man binalaan na …

73 “Ang Pagpapasya! Ang Paghuhukom! Ang Paghahatol!”

Propesiya 73 “Ang Pagpapasya! Ang Paghuhukom! Ang Paghahatol!” Ibinigay kay Apostol Elisheva Eliyahu Hunyo 2, 2004 Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa itaas sa lahat ng mga Propesiya simula ngayon: noon pa binalaan kita Elizabeth na di mo papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki man o babae kahit na noon …

72 Planetang X

Propesiya 72 Planetang X Ibinigay kay Apostol Elisheva Eliyahu Hulyo 12, 2003 Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa itaas sa lahat ng mga Propesiya simula ngayon: noon pa binalaan kita Elizabeth na di mo papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki man o babae kahit na noon pa meron ng Ministeryo …

71 KUNG ANO ANG NAKATAGO, NGAYON AY MABUBUNYAG!

  Propesiya 71 KUNG ANO ANG NAKATAGO, NGAYON AY MABUBUNYAG! Ibinigay kay Propeta Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) Nobyembre 1, 2003 Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa itaas sa lahat ng mga Propesiya simula ngayon: noon pa binalaan kita Elizabeth na di mo papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki man o …

70 Ano ang Gagawin ni YAHUVEH Kapag Ang Kalamidad ay Kumakatok sa Inyong Pintuan?

Propesiya 70 Ano ang Gagawin ni YAHUVEH Kapag Ang Kalamidad ay Kumakatok sa Inyong Pintuan?   Ang Propesiyang ibinigay kay Apostol Elisheva Eliyahu Enero 12, 2003 11:30 p.m. Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa itaas sa lahat ng mga Propesiya simula ngayon: noon pa binalaan kita Elizabeth na di mo papangalanan ang Ministeryo …

68 “Kutyain ninyo AKO (si YAHUVEH) Kung Kaya ninyo/kung magkalakas-loob kayo!”

Propesiya 68 “Kutyain ninyo AKO (si YAHUVEH) Kung Kaya ninyo/kung magkalakas-loob kayo!” Binigay kay Apostol Elisheva Eliyahu. Deciembre 26, 2002 Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa itaas sa lahat ng mga Propesiya simula ngayon: noon pa binalaan kita Elizabeth na di mo papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki man o …

66 Hipan ang Trumpeta at Magbigay ng Babala, si YAHUSHUA ay hindi Babalik para sa Simbahan kundi para sa KANYANG Nobiya!

Propesiya 66 Hipan ang Trumpeta at Magbigay ng Babala, si YAHUSHUA ay hindi Babalik para sa Simbahan kundi para sa KANYANG Nobiya! Naisulat/ Sinalita sa ilalim ng pagpapahid ng RUACH HA KODESH sa pamamagitan ni Propeta Elisheva Eliyahu Disyembre 8, 2002 Sa isang Panaginip at isang Kalakip na Propesiya 6 = numero ng tao 2 6’s, 2= pagkikipaglaban, dibisyon/paghahati, saksi …

64 Sabihin sa AKING mga Anak na Tumakas sa mga Simbahan ng Babylon!

Popesiya 64 “Sabihin sa AKING mga Anak na Tumakas sa mga Simbahan ng Babylon!” Ibinigay kay Apostol Elisheva Eliyahu Oktubre 16, 2002 Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa itaas sa lahat ng mga Propesiya simula ngayon: noon pa binalaan kita Elizabeth na di mo papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki …

62 Darating na ang Hari!

Magsisi! Magsisi! Magsisi! Propesiya 62 Darating na ang Hari! Isinalita sa ilalim ng pagpapahid ng RUACH HA KODESH sa pamamagitan ni Apostol Elisheva Eliyahu sa Yom Kippur, Setyembre 16, 2002 Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa itaas sa lahat ng mga Propesiya simula ngayon: noon pa binalaan kita Elizabeth na di mo papangalanan …