25 America, Ang AKING Kamay ay nakatakda Laban sa Inyo!

print

Propesiya 25

America, Ang AKING Kamay ay nakatakda Laban sa Inyo!

Sinalita sa sisidlan na ito ng luwad, sa ilalim ng pagpapahid ng RUACH ha KODESH kay Apostol Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu), Disyembre 2, 1998

Ito ay mula sa Propesiya 105, si YAHUVEH ay sinabi na ilagay ito sa lahat ng mga Propesiya mula ngayon:

noon pa binalaan Kita Elizabeth [Elisheva] na di mo papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki man o babae kahit na noon pa meron ng Ministeryo na naitayo na. Inilagay KO sa iyong espiritu dahil wala nito ang gawa ng iyong mga kamay, wala nito ang gawa mula sa iyong mga bibig. Ito ay mula sa bibig ng inyong YAHUVEH na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong MESYAS (MESSIAH) na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong ESPIRITU SANTO (RUACH ha KODESH) ang inyong INA YAH (IMMAYAH) na nagbigay ng kapanganakan. At kung ito lamang ay may pagkakaroon sa pamamagitan ng iyong mga kamay ito ay matagal ng nabigo, Ito ay sa pamamagitan ni SHKHINYAH GLORY na umiihip sa kabila ng hangin na dumadaloy dito sa mundo, ang Banal na hangin ng malay-tao, matagal na itong nasira o nabigo kung ito ay sa pamamagitan ng iyong hininga. (Isaiah 42:8).

Noong Hulyo 2010 si YAHUVEH ang Diyos ay sinabi rin na idagdag ang sumusunod mula sa 2nd Chronicles bago ang bawat Propesiya:

2 Chronicles 36:16, “Nguni’t kanilang tinuya ang mga sugo ng Dios, at niwalang kabuluhan ang kaniyang mga salita, at dinusta ang kaniyang mga propeta hanggang sa ang pagiinit ng Panginoon ay bumugso laban sa kaniyang bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan.”


Noong Disyembre 2, 1998, Ako ay nagdarasal kasama ang isa pang kapatid na babae na Propeta, siya ay tumawag sa telepono at ang pagpapahid ng RUACH ha KODESH ay natagpuan sa aming dalawa. Kaming dalawa ay nararamdaman ang galit at ang pagdadalamhati ni YAHUSHUA. Ito ay tumagal ng ilang oras. Pagkatapos ako ay nagsimulang magdasal sa wika (tongues). Ang interpretasyon/kahulugan ay dumating kasama ang malalim na pagtangis (humihikbi malalim na mula sa loob). Ito ang kauna-unahang pagkakataon alin man sa amin ang makapagpaliwanag ng ibang mga wika. Isang bagong regalo. Ako ay karaniwang nakakapagpaliwanag (interpret) lamang sa wika ng RUACH ha KODESH na ibinigay sa akin, at kasunod lamang nito kapag ang Diyos ay pinayagan ito. Ngayong gabi isang bagong regalo ang naganap.

Ang mga salita na kaniyang sinabi na aking isinulat ay kasama pagkatapos ng mensaheng ito, [ito] ay lahat na aking naintindihan. Bagaman siya ay nagsalita sa ibang wika, sa pamamagitan ng regalo ng RUACH ha KODESH sa pagpapaliwanag, Ako ay nakarinig ng tiyak na mga salita sa Ingles. Kami ay naniniwala na ang ibang mga propeta ay may kakayahang ipagsama ang mensaheng ito sa mga tao. Mga Propeta, paki-usap na basahin at magsadal na maunawaan ang kaniyang mga salita, ang iba ay wala kaming kumpletong mga pangungusap. Ako ay nagsasalita sa ilalim ng pagpapahid at ang mga salitang ito ay dumating na kaya kong ipaliwanag.

Bakit ang RUACH ha KODESH ay pinigil ang propesiyang ito para sa lahat ng araw na ito ay hindi ko alam. Karaniwan ay aking inilalabas ang mga ito agad-agad subali’t isang bagay ang kakaiba tungkol sa propesiyang ito. Kami ay naghanap ng mga salita na hindi namin alam at nahanap ang 5 mga wika! Ang Bibliya ay sinasabing tayo ay nagsasalita sa wika ng mga tao at mga anghel! Hindi ko kailanman alam/nalalaman sa katulad na propesiya na ang RUACH ha KODESH ay nagsasalita sa maraming iba’t-ibang lengguwahe! Ito ay ang mga wika na nasabi sa pagitan ng parehong US: French, Spanish, Greek, Indian, Portuguese, WOW! [Anong] Isang Kahanga-hangang Diyos na ating pinaglilingkuran! Tatlong beses ay karaniwan sa isang hilera/hanay ang salitang Horenda ay aking nasasabi.

Kung ano ang sumunod ay kung ano ang sinabi ng RUACH ha KODESH sa akin noong Disyembre 2, 1998.

 


Ang pagkasira at pagtangis ay darating. Gayunman ang AKING mga Ikakasal/Nobiya na naghihintay sa AKIN, si YAHUSHUA ay hindi papayagan si satanas na hawakan. Manatili sa inyong pananampalataya, depende sa inyong pananalig ay kung gaano kalaki na AKO ang inyong Diyos, na kayo ay poprotektahan. Pakinggan ang mga sigaw. Tingnan ang ibabaw ng lupa at inyong makikita ang pagkasira kasing layo ng maaari ninyong makita nguni’t hindi para sa AKING mga Anak, hindi sa AKING mga Sanggol, hindi sa AKING mga Ikakasal/Nobiya. AKO ay tiyak na itatago kayo sa ilalim ng AKING mga pakpak. Kayo ay kailangan na maglakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. Kung sa palagay ninyo ay mahirap ngayon maglakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin gaano pa kahirap na ito ay magiging, [para sa] mga taong kailangan na matikman ang AKING galit?

Oh AKING mga Anak, Oh AKING mga Ikakasal/nobiya, AKO ay darating upang kayo ay kunin pauwi sa AKING tabi. Kayo ay hindi dapat maglalakad sa pagkasira (destruction), AKING mga Anak, AKING mga Ikakasal/Nobiya. Kayo na handa, naghihintay at namumuhay ng Banal, AKO ay kukunin kayo pauwi. Ang mga yaong hindi handa, [hindi] naghihintay at [hindi] namumuhay ng Banal, kayo ay tiyak na makikita ang pagkawasak na darating na araw na ito. AKO ay ipinadala ang babaeng tagapaglingkod na ito ng may sariwang manna (pagkain) mula sa langit sa araw na ito. May mga iba na tutunawin (digest) ang manna na ito, sapagka’t sila ay nahihintay, na namumuhay para sa AKIN. Mayroon silang kapayapaan sa loob KO.

Mag-ingat, kayo na kumukutya at sabihin na AKO ay hindi darating. May mga taong iniisip na ang America ay palaging mananalo. Ang bansang America na ito ay hindi nakalulugod sa AKIN. Ang tagumpay sa inyo ay hindi makikita. Ang inyong bansa at ang inyong pamumuno, AKING hinahawakan ang AKING ilong. Ang mabahong amoy ay pumapaitaas sa Langit. Ang mabahong amoy ng inyong Imoralidad. Ang mabahong amoy ng inyong mga politika. Ang mabahong amoy ng inyong kasakiman. Ang mabahong amoy ng inyong pagiging ipokrito. Ang mabahong amoy ng Sistema ng inyong mga relihiyon. America, sinasabi ninyo “SA DIYOS KAMI AY NAGTITIWALA,” subali’t kayo ay hindi naglilingkod ng isang Diyos. Mabuti pa (at least), ang mga pagano ay naglilingkod kahit na sa isang diyos, bagaman ito ay HUWAD/HINDI TOTOO, alam nila na sila ay kailangan na magkaroon ng isang diyos!

Bagaman ang mga sinauna ay nang-uukit ng isang puno at tawagin itong isang diyos, sa paanoman (at least) alam nila na kailangan nilang karangalan ang isang Lumikha, bagaman ito ay huwad. Alam lamang nila na dapat silang magkaroon ng isang diyos upang sagutin kung ano ang tama at mali. Upang kilalanin ang paglikha, kayo ay dapat na magkaroon ng isang Lumikha. Ito man ay si Mohammed, Buddha, Allah, marami pang iba, sa paanoman (at least) ang mga paganong mga bansa ay kumikilala at naglilingkod sa isang diyos, kahit na ito at HUWAD! AKO ay magkakaroon ng mas maraming awa sa kanila, kaysa America.

America, kayo ay sinusumpa ang AKING Pangalan! Kayo ay ipinagbawal ito mula sa inyong mga paaralan at gobyerno. Ginagamit ito ng inyong mga lider sa Pulitika para sa simpatiya, ngunit hindi para sa Kapangyarihan. Ginagamit ito ng iyong mga lider sa Pulitika para sa pagmamanipula, subali’t hindi sa pagsamba at sila ay hindi itinuturo na sundin ang Diyos ng lahat ng Lumikha! Kayo ay tinatawag lamang AKO kapag ito ay magagamit sa inyong mga layunin. Kayo ay nilalapastanganan ang Banal na mga Araw at gumagawa ng kasuklam-suklam sa mga Banal na Araw na ito. Ang inyong mabahong amoy America, ay umaabot sa Langit at hinahawakan KO ang AKING ilong at ginagawa ninyo AKONG kahiya-hiya, Sapagka’t dati kayo ay AKIN, ngayon kayo ay nabibilang kay satanas at pinaglalaruan ang kaniyang mala-impiyernong mga laro.

Kayo ay ipinagbili ang inyong pagkapanganay (birthright) na kung saan ay banal at ang inyong mga ninuno (forefathers) ay kinilala AKO at kahit na sila ay nagkasala laban sa AKIN, gayun pa man, AKO ay nagkaroon ng awa sa bansang ito na nakalaan/natatangi (set apart) para sa AKING Kaluwalhatian, nguni’t gaano katagal mula nang ang Bandilang Hiniyasan ng Kislap ng Butuin ay nagbigay sa AKIN ng Kaluwalhatian? America, kayo ay isang MABAHONG AMOY sa butas ng AKING mga ilong. Kayo ay pinagtaksilan ang inyong Lumikha AKO, si YAHUVEH, nagmamasid sa inyo at kumukutya, sapagka’t iniisip ninyo na kayo ay isang diyos.

Iniisip ninyo na hindi ninyo kailangan ng ibang diyos! Kayo ay tinakda ang inyong sarili upang sambahin ang inyong mga sarili. Ang inyong matataas na mga lider sa politika, at oo AKO ay nagsasabi, kahit na ang matataas na spirituwal na mga lider, sinasabing sila ay hindi kinakailangan na sundin ang AKING mga utos (commandments). Ang inyong Pangulo ay binabago ang AKING mga utos. Ang inyong mga lider sa politika ay tulad ng Sodom at Gomorrah sa Puting Bahay (White House) ang isang lugar na dapat na tumatayo na mamuno sa lupang ito.

America, Sa tingin ninyo kayo ay diyos! Nguni’t hindi ang AKING mga Anak/Sanggol, hindi ang AKING mga Ikakasal/Nobiya, kayo ay AKING mga Anak, kayo ay AKING mga katipan. Ang mga salitang ito ay nagpapainit ng inyong puso, na kung saan ang mga puso ng kalaban ay malamig. America, AKO ay dadalhin kayo tulad ng isang bungkos ng papel at AKO ay magtatakda sa inyo ng apoy para makita ng lahat. Ang mga negosyante/mangangalakal ay tatangis sa buong mundo para sa lahat ng inyong gawaing masasama.

Kayo ay nangahas na kalugin ang inyong kamao sa Makapangyarihang Diyos na si YAHUVEH at AKO ay bubungkusin kayo, at ang mga taong hindi pa handa sa AKING pagdating. Kayo ay maglalakad sa isang daan na hindi KO gustong inyong lakaran. Kayo ay nabigyan na ng babala. Kung inyong iniisip na ito ay mahirap na lumakad sa pananampalataya ngayon, gaano pa kahirap sa tingin ninyo ito ay maging kapag inyong nakita ang sindak/takot na darating? Oh America, ang apoy ng AKING galit ay mapaliligiran/sasakupin kayo.

Sa mga taong nagsasabing hindi nila AKO mapagkakatiwalaan ngayon upang iligtas sila, sapagka’t kayo ay kulang sa pananampalataya, kayo ay dapat na lumakad sa pananampalataya o kayo ay MAMAMATAY. Kayo ay dapat na lalakad sa isang daan na hindi KO gustong lakaran ninyo. Kayo ay maglalakad kung saan ang AKING mga Ikakasal/Nobiya ay hindi ito lalakaran. Kayo ay magtatanong kung saan kayo dapat maglakad? Kayo ay maglalakad sa isang daan ng kapighatian at tanging sa pamamagitan ng paglalakad lamang sa pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin kayo ay tiyak na maliligtas. AKO ay tinatawag kayo ngayon, pumasok ng mabilis bago pa mahuli ang lahat. Nais KONG magkaroon kayo ng pananampalataya ngayon. Gusto KONG magkaroon kayo ng pananampalataya. Pumasok kayo sa kaban (Ark). Pumasok kayo sa AKING mga bisig.

Bakit kayo naghihintay? Bakit kayo umaalis? Kayo na hindi man lamang AKO kilala, kayo ay magbabayad. Mayroon ba kayong anumang ideya ng mga paghihirap? Maging handa sa pagpunta sa AKIN ngayon, tumulong na kunin ang salitang ito na ilabas/ipahayag, MANALANGIN! Magbigay ng babala sa apat na sulok ng mundong ito. Itigil ang pagtatayo ng mga kayamanan sa lupa at magsimulang itayo ang mga kayamanan sa langit. Ang AKING mga Ikakasal/Nobiya ay sumisigaw para sa AKIN na dumating. Gaano pa katagal dapat AKONG maghintay? Ang pagbaha ng kasamaan ay parating na. sinabi KO sa kanila na magsipaghanda. AKO ay sinasabi na ito ngayon. Ilan ang naniniwalang AKO ay ililigtas kayo? Magdasal na kayo ay mabibilang na maging karapat-dapat na kayo ay makakatakas sa AKING galit na darating. Oo, YAHUSHUA ang AKING Pangalan. Oo, ang tagumpay ay sa inyo.

 

Magsipaghanda sa darating na digmaan. Para sa inyo na nagsasabi na kayo ay nagnanais na manatili at lumakad sa AKING galit. AKO ay darating upang kunin ang AKING mga Ikakasal/Nobiya. Sila ay ang AKING mga birhen at ginupit ang kaniyang mitsa (has trimmed her wick) at mayroong langis sa kaniyang lampara at ekstrang langis. Para sa mga taong pinipilit na makita ang kalagiman (horror) na darating, ay dapat na maglakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. Marami ang malalagay sa kamatayan at marami ang hindi kukunin ang Marka ng Halimaw (Mark of the beast). Sila ay matututunan ang mahirap na paraan sapagka’t sila ay ayaw makinig ngayon. Ang mga yaon na hindi maglalakad sa pamamagitan ng pananampalataya ay mamamatay. Huwag matakot sapagka’t may mga taong hindi AKO pagdududahan kapag walang pagkain o walang tubig. Mayroon ba kayong pananampalataya na manalangin sa isang bato at maniwalang may tubig [dito]? Kayo ba ay mayroong pananampalataya na maniwala na ang putik ay tinapay?

Hindi ba ninyo nakikita AKING minamahal? Iyan ang dahilan kung bakit KO gustong ilapit kayo sa AKING tabi, upang maging AKING Nobiya. Bakit kayo naghihintay? Sa palagay ba ninyo AKO ay nagsinungaling? Hindi ninyo kailangang mag-alala o mabahala. Kayong mga handa, iuuwi KO kayo, ang mga taong handa at mayroong pananampalataya upang maniwala na ilalayo/ililigtas KO sila sa itaas ng Paghuhukom at galit na darating. Nilayo KO si Lot mula sa galit. Iniligtas KO si Noah sa itaas ng galit. Bakit hindi KO dapat iligtas ang AKING Nobiya sa itaas ng galit? Para sa mga taong nagtitiwala, gagawin KO ito. Kung saan ang inyong pananampalataya, AKO’y sasagot. Mayroon ba kayong pananampalataya upang maniwala na poprotektahan KO kayo sa panahon ng poot at Paghuhukom sa mundong ito na darating? Mayroon ba kayong pananampalataya na maniwala na AKO’y darating at ililigtas kayo bago bumagsak ang galit ng Makapagyarihang Diyos na si YAHUVEH? Ang Kaligtasan ay nakasalalay sa inyong pananampalataya. Bakit sa tingin ninyo na ito ay iba?

Ang bawat isa NGAYON ay selyado na! Ito ay naitalaga na bago ang pundasyon ng mundo. Alam KO na kung ano ang pagpiling inyong gagawin bago pa ninyo ito gawin. AKO ang Lahat na Karunungan hindi ba? AKO ang SIMULA at ang KATAPUSAN, hindi ba? Walang anumang ginagawa ninyo ang maaaring magkakapagpagulat sa AKIN sapagka’t ito ay naisulat na. ito ba’y nakapagpabigla sa inyo? Alam KO kung sino ang natatakan ng tatak ng PAGTUBOS at ang [natatakan] ng tatak ng KAPAHAMAKAN. Ito ay naipasya/naitalaga na noon pa man. Mayroong isang aklat na tinataas na kung saan ay ang Aklat ng Buhay. Dalawang aklat sa isa, mayroong isang aklat ng KALIGTASAN at isang Aklat ng KAPAHAMAKAN.

“AKO” ang Salitang nagkatawang-tao. Sambahin AKO, hindi ang librong naglalaman ng SALITA. Ang AKING Pangalan ay YAHUSHUA HA MASHIACH. Ang isang libro ay isang libro. Hindi AKO isang Torah. Hindi AKO isang Bibliya. Hindi AKO ang Koran. AKO ang SALITA! Kaya KONG protektahan ang AKING Salita. Mahalin ang AKING Salita hindi ang Libro. Ilan ang may mga Bibliya at mga Torah, at hindi man lang pinag-aaralan ang mga ito? AKO ang dakilang DIOS, “AKO!” “AKO” ang SALITA na nagkatawang-tao. “AKO” ang SALITA! “AKO” ay ang kung sino “AKO” Muli, sinasabi KO “AKO” ang SALITANG NAGKATAWANG-TAO. Huwag sambahin ang Bibliya. Huwag sambahin ang Torah. Huwag sambahin ang Koran. Ang inyong DIYOS ay ang MAKAPANGYARIHAN DIYOS. Maniwala, at manindigan sa AKING Salita. Sambahin ang MAKAPANGYARIHANG DIYOS ang dakilang “AKO”. Sapagkat “AKO” ang SALITA! HINDI AKO NAGSISINUNGALING! Hindi AKO isang Bibliya, Torah, o Koran. “AKO” ay ang kung sino “AKO!”

Isinulat KO ang AKING Salita sa inyong Espiritu at kaluluwa, Nasa inyo ang AKING Espiritu sa loob ninyo. Alam ninyo kung ano ang nangyayari sa Amerika ngayon. Ang Puting Bahay (White House) ay masusunog at ang lahat ng mga lider sa politika, ang mga taong lumalaban laban sa Makapangyarihan Diyos na si YAHUVEH at YAHUSHUA, ay babalik sa mga apoy mula sa kanilang pinagmulan. Mayroong mga lider ng politika na magpapakita ng kaanyuan sa laman nguni’t hindi sila [ang mga ito]. Sila ay pinamumunuan at pinaghaharian ng mga demoniyo. Binigyan KO ang babaeng tagapaglingkod na ito ng katapangan upang sabihin ang AKING mga salita at ang ibang mga propeta ay nagpapatunay ng pareho [nito], hindi dahil gusto nilang sabihin ang mga ito, ang kanilang mga laman ay nanginginig, gayunman sila ay sumusunod at sumusulat at sinasabi kung ano ang sinasabi KO sa kanila.

Hindi ba sinabi ng AKING Salita, “Ipapadala KO ang AKING mga Propeta bago KO ipadala ang sentensiya?” Pahintulutan ang mga salita na maghatid ng ginhawa sa mga taong may espirituwal na mga taingang nakaririnig. Ang mga taong mayroon ng AKING RUACH HA KODESH ay mabubuhay at walang takot. Ang mga tao na walang [RUACH ha KODESH], ay matatakot at mamamatay. AKING hinihiwalay ang AKING mga tupa mula sa mga kambing at ang trigo mula sa mga mapanirang damo tulad ng AKING hiniwalay si Abel mula kay Cain, si David mula kay Saul at ang mga taga-Ehipto mula sa mga taga- Israelita. Ginawa KO ito noon at gagawin KO ito muli. Panatilihin ang inyong pananampalataya kay YAHUSHUA. Huwag hayaan ang SINUMANG magnakaw sa inyo ng inyong Pinagpalang Pag-asa.

Maging handa na kahit na sa tingin mo ay maaaring dumating AKO. Huwag ninyong hayaan na matagpuan KO kayong natutulog at nagkakasala, na namumuhay ng isang buhay ng mga Pariseo. Sapagka’t kailangang manatiling dalisay at Banal ang AKING Nobiya sa harapan KO. Ang AKING Nobiya ay kailangang maging isang birhen. Ang mga ito ay kinakailangan (requirements) ng AKING Nobiya. AKO ay tumutukoy sa birhen na ang ibig sabihin ay hindi naiimpluwensiyahan/mahawahan ng gawa ng tao na mga doktrina at mga relihiyon. Ang AKING Nobiya ay dapat na walang ibang mahal sa harap KO!

Ang AKING Nobiya ay hindi dapat inilalagay ang kaniyang pananampalataya sa iba pang mga diyos, kundi sa kanyang Nobiyo (Groom). Ang AKING Nobiya ay Kailangang maniwala na poprotektahan ko siya at AKO’y darating upang itakas ang AKING Nobiya. Ang pagtakas ay lihim. Ang bangketeng lamesa ay handa na, lahat ay handa na. Ang mga anghel ay tumatayo bilang mga saksi. Ngayon ang lahat ng naiwan/natitira ay dadalhin at kukunin ang AKING Nobiya na umiiyak/sumisigaw at nagdadalamhati at nalampasan/nakaligtaan ang AKING pagdating sa araw-araw. Naririnig KO kayo AKING minamahal. Huwag matakot ang inyong Tagapagligtas ay naririto.

AKO ay kukunin siya mula sa mundong ito ng walang anumang abiso maliban na kapag AKO ay nagsasalita mula sa AKING mga Propeta. Maging babala [ito], kayo na nag-iisip na mayroon kayong mga taon upang magsisi. MAGSISI! Tumakbo patungo sa kabang (Ark) pintuan! Sinabi KO na mayroong dalawang mga aklat, at bawat kaluluwa ay maaaring matagpuan sa Aklat ng PAGTUBOS o ng KAPAHAMAKAN. Ang sinasabi KO ngayon sa inyo ay mayroong mga pangalan rin na binura (blotted out).

Nasa inyo ngayon ang pagpili, kung ang inyong pangalan ay binura/mabubura. Ang mga taong nagbigay sa kanilang mga buhay sa akin pagkatapos ay binawi nila ang mga ito at namatay sa yaong kondisyon, na ang mga kaluluwa ay tumigil sa pagtitiwala kay YAHUSHUA upang iligtas sila na tinanggihan ang AKING Regalo sa Kalbaryo. Ang mga tao na binasa ang AKING mga salita at gayunman ay hindi namumuhay ayon sa mga [salita] na ito, hindi AKO mangmang/hangal. Alam/kilala KO kung sino ang kumikilala/tumatanggap sa AKIN sa harapan ng tao para lang sa palabas. Alam/kilala KO kung sino ang kumikilala/tumatanggap sa AKIN sa harap ng tao at ginagawa ito sapagka’t tunay nila AKONG Minamahal. Ang mga simbahan ng mga nagkukunwari ay mga Pariseo. Mayroon silang isang anyo ng Kabanalan at walang Kabanalan sa loob [nila]. Hindi ito ang AKING Nobiya. Alam/kilala KO kung sino ang AKING minamahal. Itigil na ang panlilinlang sa inyong sarili. MAGSISI NGAYON! BAGO ITO MAGING HULI NA!

Mayroong mga kaluluwa na nakalagay ang kanilang mga pangalan sa pagtubos na pahina (redemption page), nguni’t dahil sa kanilang kakulangan ng pananampalataya, at katapatan sa kanilang Diyos at Tagapagligtas, ang kanilang mga pangalan ay binura! Huwag itong hayaan na mangyari sa inyo! Bantayang mabuti ang inyong puso at kaluluwa. Kayo, na ibinigay na ito sa AKIN, huwag hayaan ang sinuman na akayin kayong maligaw mula sa Pagmamahal ng inyong unang PAG-IBIG. Paglingkuran ang inyong unang PAG-IBIG, manatiling totoo sa inyong unang PAG-IBIG o itatatwa/ikakaila KO kayo bilang AKIN. Huwag pahintulutan ang sinuman na nakawin ang inyong PINAGPALANG PAG-ASA! Ang AKING Salita ay hindi nagsisinungaling.
Anuman ang inyong sinasabi sa loob ng pananampalataya ay mapapasainyo sa Pangalan ni YAHUSHUA. Gaano ninyo AKO Kamahal? Kung ganoon, magtitiwala ba kayo sa AKIN? Kayo ba’y mananabik at magmamadali patungo para sa inyong Makapangyarihang Diyos na Panginoon at Tagapagligtas ang inyong malapit ng dumating na HARI ng mga HARI at PANGINOON ng mga PANGINOON upang iligtas kayo sa ibabaw ng galit na darating? Ang inyong hinaharap ay nakasalalay sa inyong pananampalataya. Kung saan ninyo gugugulin/pag-uukulan ang inyong walang hanggan (eternity) ay nakasalalay sa inyong pananampalataya. Makinig ng mabuti at Pakinggan ang AKING mga Salita, AKO’y magsasalita sa bawat isa sa inyo sa tamang oras sa kung ano ang gagawin at ano ang sasabihin. Itigil lamang ang pagdududa sa AKIN sa anumang paraan.


Sinalita sa ilalim ng pagpapahid sa babaeng tagapaglingkod na ito ni YAHUSHUA HA MASHIACH, Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu). Des. 2,1998 4:46 at hindi pinakawalan/pinahayag hanggang noong Disyembre 18, ika-2 na araw ng pagbomba sa Irak! IKA-6 NA ARAW NG [pagdiriwang ng] HANUKKAH! Siya’y nagsasabi sa paggawa ng mga abominasyon sa Banal na mga Araw.

Mga salitang aming sinipi nguni’t hindi buong pangungusap. Mga propeta, pakiusap magdasal, sapagka’t ito ay nasa maraming mga lengguwahe. Naintindihan ko ang mga salitang ito na sinalita ni Elecia sa mga wika. Ngayon upang ipagsama ang mga ito kailangan ko ang tulong ng mga propeta. Paki-email ako sa kung ano ang sa tingin ninyo ang ibig sabihin ng mensaheng ito. Naghanap kami ng mga salita pagkatapos at nakahanap ng kahulugan sa ibang mga lengguwahe. Sindak o Kasindak-sindak ay maaaring ibig sabihin ng Horenda, ito ay Portuges para sa Sindak nguni’t mayroong ganitong lugar.

Magpatuloy, magpatuloy Russia. Matapat, mag-ingat tungkol sa kontrol. Simpleng sitwasyon ng bansa, digmaan ay nasa silangan ng Rusiya (Russia). Bansa sa (balanoy [basil]) (makaharing santo [kingly saint]) na bansa. (Maaaring maging Brazil?) Tatlong mga bansa, o tatlong mga hari, ang mga moral ay katapusan ng ating bansa na kinontrol. Ang mga moral ay dumating sa bansa sa kaguluhan sa Israel. Katapusan, nakikita ko ay nicome (tagumpay) maraming tagapagpalunas katapusan nicome (tagumpay) pagtatapos tingnan ang teritoryo sa timog silangang Tsina (Maco) sa araw-araw ay tumatakbo sa bansa dito olibong (olive) langis Rusiyang digmaan (Russian war) ako ay isang moral na bansa kalagitnaan ng silangang digmaan panahon ng mga moral, (marami pa) mga moral magpatuloy Ruso (Russian) dumalo sa nicome (tagumpay) Oh aking panginoon nicome (tagumpay) naririnig ko ang nobiya sa bawat araw.

Ito ang mga salitang sinipi ni Elicia noong nagsalita si Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu) sa loob ng mga wika: Magpatuloy! Magpatuloy! Gitnang silangan masmataas masmataas masmataas na pagpapahid (casa) bahay/tahanan magpatuloy bahay mastumaas. Ang kasamaan ay dumadaan sa gabi. Horenda kasindak-sindak malalaman ninyo sa gabi. parena nokatea holrenda pocasa hoya micatina micatina pocashoya. Wala akong ideya kung anong lengguwahe ang dalawang pangungusap na ito, mayroon bang nakakaalam? Ang pagbaybay (spelling) ay palabigkasan (phonetically) na baybay.

 

Wikipedia

Ang mana (Ebreo: מן, manInglesmanna) ay tumutukoy sa mga pagkain ng Israelita na nabanggit sa Tanakh at sa Bibliya. Nagmula ito sa man hu (מן הוא) ng wikang Arameo,[1][2] na ang ibig sabihin ay “Ano ito?”[3] o “Ano siya?”[4] Sa gayon, ang diwang kahulugan ng katawagan ay “kung-ano-man-’to” at inilalahad ang katangi-tangi at kakaibang uri nito sa karanasang Ebreo.[5] Ito ang ginamit na pantawag ng mga Israelita sa natatanging pagkaing ibinigay sa kanila ng Diyos habang naroroon sila sa ilang o disyerto. Kabilang katangian nito ang pagiging isang pagkaing maputi at matamis ang lasa na lumilitaw sa lupa tuwing umaga.