29 Kapighatian sa mga Lobo ng nasa Damit ng Tupa!

print

Propesiya 29

Kapighatian sa mga Lobo ng nasa Damit ng Tupa!

Ibinigay kay Apostol Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)
Febrero 4, 1999 2:12 p.m.

Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa itaas sa lahat ng mga Propesiya simula ngayon: noon pa binalaan kita Elizabeth na di mo papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki man o babae kahit na noon pa meron ng Ministeryo na naitayo na. Inilagay KO sa iyong espiritu dahil wala nito ang gawa ng iyong mga kamay, wala nito ang gawa mula sa iyong mga bibig. Ito ay mula sa bibig ng inyong YAHUVEH na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong MESYAS (MESSIAH) na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong ESPIRITU SANTO (RUACH ha KODESH) ang inyong INAYAH (IMMAYAH) na nagbigay ng kapanganakan. At kung ito lamang ay may pagkakaroon sa pamamagitan ng iyong mga kamay ito ay matagal ng nabigo, Ito ay sa pamamagitan ni SHKHINYAH GLORY na umiihip sa kabila ng hangin na dumadaloy dito sa mundo, ang Banal na hangin ng malay-tao, matagal na itong nasira o nabigo kung ito ay sa pamamagitan ng iyong hininga. (Isaiah 42:8).

Sa Hulyo 2010 si YAHUVEH ang Diyos ay sinabi rin na idagdag ang sumusunod mula sa 2nd Chronicles bago ang bawat Propesiya:

2 Cronica 36:16, “Nguni’t kanilang tinuya ang mga sugo ng Dios, at niwalang kabuluhan ang kaniyang mga salita, at dinusta ang kaniyang mga propeta hanggang sa ang pagiinit ng Panginoon ay bumugso laban sa kaniyang bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan.”

 

 


(Paliwanag) kapighatian sa mga lobo na nasa damit ng tupa! Huwag hawakan ang AKING pinahiran (anointed), ni gawan ang AKING Propeta ng kapinsalaan. Kahit na ang propesiyang ito ay ibinigay sa iba na nanlinlang sa akin bilang isang tagapamahala ng site (site manager), pinangalanan niya ang kanyang ministeryo kasunod nito. Gayunman ang ministeryong iyon ay umaakay sa iba na maligaw patungo sa materyalismo, at ilang huwad na doktrina. Ang mga Engle (isang pangkat) ay pinangalanan ang kanilang ministeryo na Banal na Apoy ng Espiritu Santo (Holy Ghost Fire), kinukopya kung anong ibinigay sa AKIN ng Diyos at ito ay Banal. Aking ibabahagi ang propesiyang ito sapagka’t naglalayon ito upang [magbigay ng] lakas ng loob sa ibang mga ministro at mga ministeryo kung saan ang mga lobo ay nilalamon at kinakagat kayo sa pamamagitan ng kanilang mga pangil. Katulad ng pinoprotektahan ako ng Diyos SIYA ay hindi nagtatangi ng mga tao/walang paghahalintulad sa mga tao at magdudulot sa inyong mga kaaway na tumakbo sa pitong iba’t-ibang direksyon!

Ang babaeng ito na tinatawag ang kanyang sarili na isang pastor ay tagapamahala ng aking web (website) noon para sa isang gabi at umaakay sa mga tao patungo kay Amway hindi kay YAHUSHUA! Wala akong pagpipilian kundi iwan ang kanyang pangalan dito tulad ng hindi niya pagbago sa pangalan ng kanyang ministeryo. Gumawa siya ng isang pagkakakitaan mula sa PROPETANG ito para sa isang gabi! Ano ang halaga ng isang kaluluwa siya’y tinanong ko at lahat ng mga gumagawa ng ganitong mga bagay? Mga ministro mag-ingat, ang lahat ng tumatanggap ng walang buwis na katayuan (tax exempt status) at sinusuhulan ng Gobyerno upang huwag magbigay ng babala sa mga tao laban sa kung ano ang ginagawa sa bansang ito. Ang RUACH HA KODESH ay sinabi sa akin na tunay na ang katayuan ng pagiging malaya (exempted) sa buwis ang magiging gantimpala lamang ninyo. Di-magtatagal, walang magiging gantimpala na magkakaroon mula sa Gobyerno, ano ang gagawin ninyo pagkatapos? Ang ministrong ito na nabanggit sa propesiyang nasa ibaba ay mas gugustuhin kong alisin ang kanyang pangalan nguni’t ako ay HINDI pinayagan sapagka’t ito ay isang Salita ng Diyos at babala sa lahat ng iba na gumagawa rin ng kaparehong bagay. Tandaan na si YAHUSHUA at kung papaano NIYA sinira ang mga templo ng tagapagpalit ng pera (money changer temple)! Ang propesiyang ito ay isa lamang maliit na halimbawa kung anong naramdaman NIYA. Pinapatawad ko siya at nananalangin lamang na huminto siya sa paglilingkod sa Diyos ng Materyalismo.

Tinanggal ko ang propesiyang ito sa napakahabang panahon hanggang lagi akong nakakatanggap ng mga kahilingan para rito. Hindi ko nais na magsalita ng mga sumpa ng Diyos na si YAHUVEH at hindi mga biyaya. Ang Diyos ay isang Diyos ng Balanse sa lahat ng mga bagay. Basahin ang Deut 28 ang mga sumpa ng Diyos sa mga taong hindi sumusunod at mga Pagpapala ng Diyos para sa mga taong sumusunod! Feb. 4, 1999


Mga kaaway ng ministro at ministeryong ito na dumating bilang isang tupa at ipinakita ang inyong mga lobong pangil at mga intensyon na patayin ang ministeryo at ministrong ito at kung anong kinakatawan nito, inyong pagsisisihan ang araw (ganito ang SABI ni YAHUVEH, YAHUSHUA at ang RUACH HA KODESH) inyong ninanakaw ang pangalan ng ministeryong ito upang lituhin ang mga Sanggol, Nobiya, mga Hinirang at Pinili. Wala kayong karapatan, o ako, ang Panginoon na si YAHUVEH o YAHUSHUA, na binigyan kayo ng karapatan na pangalanan ang inyong ministeryo na “Banal na Apoy ng Espiritu Santo na Ministeryo!” (“Holy Ghost Fire Ministry”) Mangagsisi ngayon Barbara Engle para sa pagnanakaw kung ano ang Banal at nagpapaapaw ng AKING poot sa iyong sarili at ang iyong mga motibo at ministro ay hindi banal! Ikaw ang Hudas na AKING ibinigay na babala sa AKING babaeng anak na si Sherrie Elijah [Elisheva Sherrie Eliyahu] ng matagal nang nakalipas. Ibalik ng pitong ulit ang lahat ng iyong ninakaw. Alisin ang pangalan na iyong ninakaw o mawawala sa iyo ang iyong kaluluwa kung magpapatuloy ka sa daan ng kamatayan na iyong nilalakaran. Walang sinuman ang gumagawa ng ganitong mga bagay ang makakaligtas at ang iyong mukha at katawan ay didilaan ng mga apoy ng impyerno ng walang katapusan/hanggan. Ibalik. Talikuran ang lahat ng iyong ninakaw.

Mag-ingat AKO ay isang Diyos na hindi makukutya. AKING ginamit ang AKING babaeng tagapaglingkod, AKING minamahal na lingkod upang subukan ka, upang bigyan ka ng babala ngunit ayaw mo makinig. Binabasa at minakinilya/isinulat mo ang mga propesiya, narinig ang AKING mga paghuhukom na binigkas sa mga hindi makadiyos at sa mga taong naghahangad na wasakin ang isang ministeryo na hindi itinayo ng mga kamay ng isang babae lamang. Nguni’t ng mga kamay ng Makapangyarihang Diyos na si YAHUVEH, YAHUSHUA at AKING RUACH HA KODESH! Naglakas-loob kang nakawin ang pangalan ng isang ministeyo na nagsasabi ng AKING BANAL na apoy ng Espiritu. Para sa paggawa nito kung hindi ka magsisisi ngayon at talikuran ang kasamaang ito mawawala sa iyo ang iyong kaluluwa. Ito ang huling babala KO sa iyo Barb at Paul. Kayo ay magiging angkop lamang para sa AKING destruksyon/kapahamakan, tumalikod mula sa inyong masasamang mga paraan. Tandaan si Jakob ay AKING minahal! si Esau ay AKING kinasuklaman. Icabod ang inyong pangalan.

Huwag ninyong isipin na ito ay si Sherrie Elijah [Elisheva Sherrie Eliyahu] na nagsasalita sapagka’t AKING ipinropesiya ang inyong pagkawasak sa lahat ng mga paraan kung hindi kayo tatalikod mula sa inyong mga baluktot/masasamang mga paraan. Noon pa binalaan KO na kayo at ngayon binabalaan KO kayo muli. Ang inyong aso ay isang palatandaan lamang. Ako ang Panginoong Diyos ang nagbibigay ng buhay at AKO ang Panginoong Diyos ay kinukuha ito. Anong kahinaan mayroon kayo, MANGAGSISI ngayon! Alisin ang Banal na Apoy ng Espiritu na Ministeryo sa pangalan ng isang ministeryo na hindi KO ibinigay. Tinatawag mo ang iyong sarili na tagahanap ng panaginip {dream seeker} ngunit AKO ang Panginoong Diyos na iyong inaangkin upang paglingkuran ay magiging iyong napakasamang bangungot kung hindi ka makikinig sa AKING propeta na ngayon ay nagsasalita. Ibalik ng pitong beses sa pananalapi ang lahat ng iyong ninakaw. Ibalik ang banal na pangalan ng ministri sa kaniya na iyong ninakaw. Ang apoy ng impyerno lamang ang iyong makikita kung hindi mo ito gagawin ngayon. Subukan AKO at tingnan kung hindi KO gagawin kung anong AKING sinabi. Subukan AKO at tingnan kung hindi AKO magdadala ng destruksyon/kapahamakan sa lahat ng iyong ipinatayo ng iyong mga kamay. Hindi ka pa ba natuto sa nakaraan? Para sa kapakanan, ayaw KO ang sinuman na mamatay, binabalaan KITA muli.

Huwag ilagay ang iyong mga kayamanan sa mundo ngunit buuin/gawin ang mga ito sa Langit! Kaya ito ay sinalita, kayo ito ay isinulat, kaya ito ay mangyayari sapagka’t ito ay ang mga salita ng isa at tanging Diyos, na “AKO” (I’AM). “AKO” ay magiging ang iyong sariling pinakamatinding kaaway mula sa araw na ito ng pasulong kung hindi mo tatalikuran at ibalik ang lahat na iyong ninakaw na pitong beses. Huwag sisihin ang iyong asawa na si Paul, katulad ni Eve, alam mo kung ano ang iyong ginagawa [at ito] ay mali. Naramdaman mo ang AKING kalungkutan sa anyo ng depresyon at gayunman hindi ka pa rin nagsisi. Ipinakita ko sa iyo ang AKING poot/galit sa pamamagitan ng paghawak ng buhay ng iyong aso at pinapakita sa iyo kung gaano karupok ang buhay, nguni’t nakita mo rin kung paano AKO magbigay ng buhay kung saan mayroong kamatayan. Pagkakasakit kung saan mayroong kalusugan. Kahirapan kung saan mayroong kayamanan. Pighati kung saan mayroong kagalakan.

Ang iyong sinapupunan ay mananatiling baog at lahat ng iniisip mo na AKING sinabi ay hindi mangyayari kung hindi mo ibabalik ang lahat na iyong ninakaw mula kay Sherrie Elijah [Elisheva Sherrie Eliyahu] at alisin ang Banal na Apoy ng Espiritu mula sa pangalan ng iyong ministeryo. Hindi KO sinabi sa iyo na gawin ang ganitong kasamaan. Upang dungisan ang Banal na Ministeryong ito na kumakatawan lamang para sa kabanalan at kutyain kung anong ibinigay KO kay Sherri Elijah [Elisheva Sherrie Eliyahu]. Kung hindi ka susunod ang lahat ng iyong mga biyaya kahit na ang pinakamaliit ay magiging mga sumpa. Sa bawat oras na susulat o makita ang pangalan ng Banal na Apoy ng Espiritu na mga Ministeryo na iyong ninakaw para sa iyong pagkakakitaan at kasikatan. Ikaw ay makakatanggap pa ng isa pang sumpa hanggang ang iyong kapalaran ay maging katulad ni paro (pharaoh). Lumabas mula sa simbahan ng mga mapagpanggap Barbara at Paul Engle. Hindi alam ni Sherrie Elijah [Elisheva Sherrie Eliyahu] ng lubos kung ano ang inyong ginagawa, ngunit ipinakita KO sa iba. Habang nagtatrabaho ka binigyan KO kayo ng mga palatandaan upang itigil kung ano ang ginagawa ninyo gayun pa man hindi mo pinansin ang mga palatandaang ito. Muli sinasabi KO, mangagsisi para sa kung ano ang nagawa mo. Ibalik ang pangalan ng ministeryong ito. Burahin ang iyong kawalang kabanalan sa pamamagitan ng dumaloy na Dugo ng AKING Anak, talikuran ang mga masasamang doktrina, at ibang mga Diyos ng pagkakakitaan (gain). Ikaw ay binalaan na sa araw na ito ni YAHUVEH, YAHUSHUA, at ng RUACH HA KODESH, ang mga iyong inaangkin/sinasabing iyong pinaglilingkuran.

Febrero 4, 1999 2:12 PM ano ang presyo/halaga ng iyong kaluluwa? Maging babala [ito] at mag-ingat, babawiin KO ang mga biyaya na AKING ibinigay sa iyo kung hindi ka MANGAGSISI ngayon! Ipinadala KITA kay Sherrie Elijah [Elisheva Sherrie Eliyahu] upang pahintulutan kang masubok habang alam na sasabihin niya ang AKING mga salita noong sinabi KO ang mga ito. Hindi mo maaaring sabihin na hindi ka sinabihan. Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos ng mga Hukbo. Mangagsisi sa huwad na mga doktrina na iyong pinaniwalaan at tinuturo. Nangangating mga tainga at gumagala/naliligaw na mga mata at isang kasakiman/pagkagahaman para sa ginto ay umakay sa iyo palayo sa Kalbaryo.


Sinalita at naisulat sa pamamagitan ng AKING babaeng tagapaglingkod, Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu) 2-4-99 2:12 pm