37 Pagpalain at Ipagdasal ang Kapayapaan ng Jerusalem

print

Propesiya 37

Pagpalain at Ipagdasal ang Kapayapaan ng Jerusalem

Ibinigay sa pamamagitan ni Apostol Elisabeth Sherrie Elijah

(Elisheva Eliyahu)
Octobre 19, 1999

 


Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa lahat ng mga Propesiya mula ngayon:

Noon pa man binalaan na kita Elizabeth [Elisheva] na huwag mong papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki man o babae kahit bago pa nagkaroon ng isang Ministeryo. Inilagay KO ito sa iyong espiritu dahil walang anuman nito ay gawa ng iyong mga kamay, walang anuman nito ay nagmula sa iyong mga bibig. Ito ay mula sa bibig ng inyong YAHUVEH na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong MESIYAS (MESSIAH) na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong RUACH ha KODESH (ESPIRITU SANTO) ang inyong IMMAYAH (INA YAH) na nagbigay ng kapanganakan. At kung ito lamang ay gawa ng iyong mga kamay ito ay matagal na sana nabigo. Ito ay sa pamamagitan ng Hangin ng SHKHINYAH GLORY [KALUWALHATIAN] na umiihip sa ibayo ng mundong ito, ang Banal na Hangin ng Muling Pagbabangon (Revival), ito ay hindi sa pamamagitan ng iyong hininga, o nabigo na sana ito. (Isaias 42:8).

Noong Hulyo 2010 sinabi rin ni YAHUVEH [ang] Diyos na idagdag ang sumusunod [na salita] mula sa Ika-2 Cronica sa harap ng bawat Propesiya:

2 Mga Cronica 36:16, “Nguni’t kanilang tinuya ang mga sugo ng DIOS, at niwalang kabuluhan ang KANYANG mga SALITA, at dinusta ang KANIYANG mga propeta hanggang sa ang pagiinit ng PANIGNOON ay bumugso laban sa KANYANG bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan.”


Isaias 52:4-5 “Sapagka’t ganito ang sabi ng Panginoong Dios, Ang bayan ko ay bumaba noong una sa Egipto upang makipamayan doon: at pinighati sila ng mga taga Asiria ng walang kadahilanan.Ngayon nga, anong ginagawa ko rito, sabi ng Panginoon, yamang ang aking bayan ay dinala ng walang anoano? silang nangagpupuno sa kanila ay nagsisiungal, sabi ng Panginoon, at ang aking pangalan ay natutungayaw na lagi buong araw.”


Pagpapalain KO ang mga nagbibigay ng pagpapala sa Jerusalem, isusumpa KO ang mga sumusumpa sa Jerusalem! Oh Jerusalem! Oh Jerusalem! AKING minamahal na babaeng anak na Jerusalem, ikaw na maliit na kinainggitan, na inabusong bansa na tinawag na Israel. Ipinadadala KO ang AKING babaeng tagapaglingkod upang maghatid ng mensahe ng Pag-asa para sa inyo. Alam ninyo ang mga batas ngunit ngayon ginagamit KO siya upang ihatid/ibigay sa inyo ang AKING Pangako. AKO si YAHUVEH, ay pinagpapala kayo at niligtas kayo dahil kay YAHUSHUA, ang AKING Minamahal na Anak. Tanging AKO lamang ang pumili sa Tagapagligtas ng sangkatauhan upang maisilang, magministro/maglingkod ng may mga palatandaan, mga kamangha-mangha at mga milagro at ibinigay sa inyo ang AKING pagmamahal. Para sa inyo SIYA ay namatay, nabuhay na mag-muli sa Kaluwalhatian, tinalo ang kaaway ng inyong mga kaluluwa at binabawi ang kung ano ang ninakaw ni satanas.

Si YAHUSHUA ngayon ay umuupo sa AKING kanang kamay bilang inyong tagapamagitan. Si YAHUSHUA, ang Banal na Dugo ng AKING Minamahal na Anak ay binubo/binuhos sa lupa ng Jerusalem upang ang mundong ito ay mailigtas. Sa pamamagitan lamang ng pagtanggap ng wagas na Banal na Dugo na pangtakip na ito, bilang isang Tipan ng Dugo ay kayo’y maililigtas. Wala ng iba pang daan patungo sa AKING presensiya/kinaroroonan. Ilayo ang inyong piyesta, mga sakripisyo/pag-aalay, pag-aayuno, nakakayamot/pauli-ulit na mga dasal at espesyal na mga araw na inilaan upang luwalhatiin “AKO” kung HINDI ninyo tinatanggap ang AKING minamahal na Anak na si YAHUSHUA, kung ganoon ang lahat ng sinasabi ninyo at ginagawa ay walang saysay! AKING ibinigay ang AKING regalo na si YAHUSHUA hindi lamang para sa mundong ito, kundi una KONG ibinigay SIYA sa inyo.

Oh minamahal na bansa na AKING tinatawag na Israel. Ang KANYANG Banal na Dugo ay hindi lamang ibinuhos para sa mundong ito nguni’t una ito’y ibinuhos para sa Israel. Ang KANYANG Dugo na binubo/ibinuhos ay dumadaing/umiiyak sa lupa ngayon at nagsasabing “Ginawa KO ito para sa inyo, magpakailanman ba ninyo AKONG tatanggihan? Magpakailanman ba ninyong isusumpa ang AKING Pangalan? Kailan ninyo makikita na AKO ang inyong tanging sakripisyo/ alay na magpapayapa sa galit ng AKING Ama muli?

Kailan ninyo makikita na pinahintulutan KO kayo na gawin ito sa AKIN at hindi kayo dapat sisihin?” Oh para sa yaong darating na araw kung kailan tatawagin ninyo AKO na inyong minamahal at pinakapipitagan, ang AKING BANAL na Pangalan! Binabalaan KO kayo nito; hindi na magpapayapa sa galit ng AKING Ama o ng AKING [galit] ang mga tupa o hayop na mga sakripisyo/ pag-aalay, tanging sa pamamagitan lamang ng pagtanggap sa AKIN, ang minamahal na Anak ni YAHUVEH. Inilatag KO ang AKING buhay ng nakahanda/ maluwag sa kalooban sa lupa ng Jerusalem upang kayo’y mailigtas. Tanging sa pamamagitan lamang ng pagkilala na AKO, si YAHUSHUA, ay umuupo sa kanang kamay ni YAHUVEH bilang HARI ng mga HARI at PANGINOON ng mga PANGINOON, kayo’y maliligtas.

Tanging sa pamamagitan lamang ng pagtawag sa AKING Pangalan na YAHUSHUA HA MASHIACH sa panahon na darating na Kapighatian, kayo’y maliligtas. Tanging sa pamamagitan lamang ng pagmamahal, pagsunod, at paghahanap sa AKIN ay maaari kayong tawaging AKING Nobiya habang inaabot KO kayo [paitaas] upang maging nasa AKING tabi. AKO lamang ang tagapagligtas ng mundong ito, ang kaisa-isang tagapagtubos, wala ng iba pa. Kaya hindi lamang AKO nagsasalita sa Jerusalem, kundi sa mundong ito, maghanda sa kung ano ang darating, kayo ay hindi makakaligtas kung hindi kayo tatawag sa Pangalan ni YAHUSHUA! Ang mahalin lamang ang AKING Ama na si YAHUVEH ay hindi sapat! Isinakripisyo/ Inalay NIYA AKO hindi lamang para sa Hudyong mga tao, kundi para sa lahat ng mga lahi at mga wika ibinigay NIYA ang KANYANG kaisa-isang Anak sa bansang ito upang kayo ay magkaroon ng isang pangtakip para sa inyong mga kasalanan, ang lahat ay nagkasala at ang lahat ay hindi umaabot sa kaluwalhatian ni YAHUVEH!

Tanging AKO at ang AKING Ama lamang ay Banal at wagas (perfect). Dahil sa pagbagsak nila Adam at Eba walang tao na nilikha na hindi nangangailangan ng isang Tagapagligtas at ng AKING Dugo na isinakripisyo! Ang Jerusalem ay lubos na pinagpala sapagka’t nasa lupang ito ang kaisa-isang dalisay na Banal, ang pagpapagaling, pagkabuhay na mag-uli (resurrecting), pagliligtas, ang Dugo ni YAHUSHUA ay ibinuhos sa lupaing ito sa Jerusalem. Bakit sa palagay ninyo si satanas ay kinamumuhian ang lupa na ito ng lubos? Bakit sa tingin ninyo ang lupang ito ay nakikipaglaban para sa kaligtasan ng buhay mula pa noong isinilang ito? Bakit sa tingin ninyo na ito ay sinira ng digmaan at ang bawat bansa sa ibabaw ng mundo ay nagnanais na makontrol ito?

Bakit sa tingin ninyo na ang AKING Ama ay pinagpala ito sa mga paraan na hindi NIYA pinagpala ang ibang bansa? Ang AKING Dugo ay ibinuhos at ngayon ay magdadala ng mga lihim na kayamanan sa mundong ito na hindi mabilang! Ang mga masasama ay kakagat at mangangalit sa kanilang mga ngipin habang susubukan nilang kontrolin ang mga kayamanan. Sila ay magtatalo sa kani-kanilang mga sarili kung sino ang magpapaluhod sa Israel at ang mga kayamanan at mga nasamsam, sila ay makikipagdigmaan upang agawin/sakupin. Ngunit ang AKING Ama ay nagsasalita at sinasabi sa mga kaaway, kayo ay hindi maipagpapatuloy na mahati at masakop ang isang bansa at ang isang bayan na AKING tinawag, na itinalaga bilang AKIN!

HINDI kayo magtatagumpay sa pagnakaw mula sa mga taong tinawag KONG itinalaga bilang AKIN. Sila’y nagbabayad ng isang presyo/halaga dahil lamang sa pagdadala ng pangalan na Hudyo at AKING poprotektahan ang bansang ito na tinawag na Israel sa mga paraan na walang sinuman ang nangarap na [maging] posible. Poprotektahan KO ang kahit sinuman ng may isang pagmamahal para sa Jerusalem! Bagama’t tinanggihan nila ang AKING Anak na si YAHUSHUA, ngayon mayroong paparating na panahon/oras nang ang pangalan na YAHUSHUA ay muling igagalang/sasambahin. Ito ngayon ang dahilan kung bakit ang mga masasama ay nagtatangka na magpasa ng mga batas na magbabawal sa pangalan na kahit na mabanggit, sa ilalim ng parusa ng bilangguan, labis na pagpapahirap at kamatayan. Kinokontol ngayon ni satanas ang gobyerno ng bansang ito at ang mga bansa sa buong mundong. Kayo ay dapat sumailalim sa gobyerno lamang hangga’t sila ay sumasailalim kay YAHUVEH at YAHUSHUA. Sapagka’t ang mga gobyerno ay nasa mga balikat ni YAHUSHUA tanging SIYA lamang ang nagbayad ng presyo/halaga! Ang AKING mga tao ay dapat sumunod sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran at hindi sa Tao. Ipagdasal na ang mga masamang gobyerno ay matatalo at ang mga Banal ay babangon binabawi/binabalik ang lahat ng ninakaw.

Ang lupaing Israel na hinahati ay katulad ng AKING mga damit, isinugal at ibenenta sa pinakamataas na tagapagbayad (highest bidder). Ngunit AKO, si YAHUSHUA, ay ibabalik sa Israel ang kung ano ang ninakaw at ang kanyang mga kaaway ay tatakas sa pitong ibat-ibang mga direksyon! Oh kapighatian sa inyo na umaangat ng inyong kamay laban sa AKING mahahalagang mga nilalang (apple of my eye) bagaman sa bansang ito ang Pangalan na YAHUSHUA ay ngayo’y kinamumuhian, ibabalik KO sila sa kanilang unang pag-ibig, at pagkatapos kanilang mababatid sa pamamagitan ng kanilang paghihirap/pagdurusa sila at si YAHUSHUA ay ang AKING Minamahal at ang AKING Minamahal ay AKIN!

Ang Israel ay magkakaroon ng kakulangan sa tubig sapagka’t kulang sila sa Buhay na Tubig na kung saan ipapadala KO ang iba, upang ihatid ang Buhay na Tubig at sa lahat ng iinom, ang kanilang pagkauhaw ay mapapawi hindi lamang sa espirituwal kundi [pati] sa pisikal. Ang lahat ng iba na tumatanggi sa AKING Anak na si YAHUSHUA, ang kanilang dila ay mabibitin na parang isang tigang na lalaki sa disyerto/parang. Katulad ng si YAHUSHUA ay nauhaw, ganoon rin sa mga tao na tumanggi sa kaniyang regalo sa Kalbaryo. Gaano karami ang mangapit-bayan katulad ng babae sa balon? Ilan ang papayag na ialok sa bansa ng Israel ang AKING Buhay na Tubig? Sapagka’t sila ay nauuhaw at hindi alam kung ano ang [dahilan] ng kanilang pagkauhaw? Sila ay tinawag na isang Banal na Lupa, gayunman tanging isang maliit na bahagi [lamang] ay Banal sa AKING harapan.

Ipapadala KO ang babaeng tagapaglingkod na ito kung saan AKO ay nagbibigay ng propesiya ngayon kasama ng baso ng AKING Tubig na buhay. Siya ay mapapahiran kasama ng mga iba na nangunguna sa kaniya sa mga paraan na hindi pa nakita ng mundong ito, habang pinapakain niya ang nagugutom at inaalok ang Tubig na Buhay sa mga taong nauuhaw sa matuwid at makatuwiran. Ikaw ba ay isa sa mga tutulong sa kanya? Ikaw ba ay isa sa mga hahadlang sa kanya? Ang bawat isa sa [inyo] na nagbabasa nito ay dapat tandaan na kung hindi ito dahil sa yaong maliit na bansa na tawag ay Israel, saan [kaya] ipinanganak ang inyong tagapagligtas, naglingkod/nagministro, namatay, at muling nabuhay? Ito ay alang-alang sa inyo at para sa inyong kapakanan lamang na ang Israel ay nagbabayad sa presyong/halagang ito. Sapagka’t kinamumuhian ni satanas ang Herusalem at ang Israel ng may isang pagkamuhi/galit tulad ng wala sa iba! Dinadala niya ang kanyang anti-kristo upang mamuno at maghari sa Herusalem.

Mag-ingat para sa lahat ng mga tao na hindi tumatanggap sa kaisa-isang tunay na buhay na Diyos ay mahuhulog sa ilalim ng kapangyarihan ng masamang paghahari na darating. Ang mga taong naghahanap sa AKING Anak na si YAHUSHUA, ay magkakaroon ng nakatagong pagkain at nakatagong tubig kapag sila ay nasa pangangailangan. Ang AKING mga anak ay makakahanap ng nakatagong kayamanan, nakatagong manna/ tinapay mula sa Langit kapag sila ay nasa pangangailangan. Huwag tumingin sa masamang mundong ito upang mag-aruga sa inyo, ngunit sa halip ay tumingin sa Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob at tandaan kung paanong AKO ay palaging may isang Moses na nangunguna sa harap ng AKING mga Tao upang mamuno sa kanila mula sa pagkaalipin, tulad ng isang beses AKO ay gagawin ito muli. Ang mga milagro na di- mabilang bilang, kayo na nabibilang kay YAHUVEH at YAHUSHUA ay makikita ito!

Huwag ninyo AKONG limitahan, huwag ninyo AKONG pagdudahan, maniwala lamang sa Pangalan ng AKING Anak, na si YAHUSHUA HA MASHIACH at umiyak/tumawag sa AKIN at ang mga milagro at mga pagpapala ay hindi KO ipagdadamot/ipagkakait sa inyo. Kung maaari lamang kayo sa pananampalataya ay maniwala. Mayroon akong rebelasyon para sa mga kung tawaging “mga Hentil, (Gentiles)” kung ikaw ay isang mananampalataya, nagmamahal at sumasamba at tinanggap si YAHUSHUA bilang Panginoon at Tagapagligtas kayo ay idinugtong/inihugpong (grafted in) at KAYO AY KATULAD NG ISANG HUDYO KATULAD NG AKING ANAK NA SI YAHUSHUA. Doon ay wala nang Hudyo at Hentil. Wala nang mga kapistahan na tinatawag na PIYESTA ng mga HUDYO at ang kanilang mga Banal na Araw at ang araw ng Sabbath (Araw ng Pagpapahinga), ay para rin sa inyo!

Mayroong akong isang rebelasyon para sa mga puspos/purong dugo (full-blooded) na ‘mga Hudyo’ pakinggan AKO! Inyong tinanggihan si YAHUSHUA sapagka’t iniisip ninyo na SIYA ay para sa mga Hentil (Gentiles) ngunit si YAHUSHUA ay isinilang mula sa isang Hudyong babaeng tagapaglingkod at si YAHUSHUA ay isang Hudyo! Oh Israel, ang AKING Pangalan ay “AKO [I AM]”. AKO ay pinagpala kayo. Huwag na SIYANG isumpa sapagka’t “AKO [I AM] ay hindi KANYANG kalahati, KAMI ay iisa! Ang mga sumusumpa, tumatanggi at tumatakwil/tumatatwa sa AKING Minamahal na Anak na si YAHUSHUA, ay sumusumpa, ay tumatanggi, at tinatakwil ang dakilang Diyos na “AKO [I AM]”. Dahil dito ay walang kapatawaran sa kasalanan, kayo ay naghukay ng inyong butas/balon sa impyerno kung saan kayo ay maninirahan.

Ang mga taong itinakwil/tinanggihan ang AKING RUACH HA KODESH ay ITINATAKWIL ang kapwa Ama at Anak sapagka’t walang ibang paraan na ang isa ay maaaring maligtas maliban [na lamang] kung ang AKING RUACH HA KODESH ay nilalapit kayo patungo sa mapagmahal na nagpatotoo ng kaalaman na si YAHUSHUA lamang ang nagliligtas/tagapagligtas at sa Langit ay wala ng iba pang daan, wala ng mas-Banal na Pangalan. AKO ay darating para sa AKING Nobiya/ Ikakasal upang dalhin sa AKING tabi! Ngunit kailangan ninyong manabik sa AKIN hindi dahil sa takot kundi dahil sa malalim na PAGMAMAHAL! Takot ay ang kabaligtaran ng pananampalataya. Ang takot ay hindi nagbibigay ng karangalan sa AKIN, ang inyong pananampalataya na AKO, si YAHUSHUA, ay pangangalagaan ang mga taong [para sa] AKIN, ito ang nagbibigay ng karangalan sa AKIN. Sapagka’t ang AKING Nobiya/Ikakasal ay natatakot at hindi umiyak sa loob ng pananampalataya at pagmamahal, hindi pa AKO dumating. AKO ay darating para AKING Nobiya/ Ikakasal ng may isang wagas na puso, katapatan at mga pagganyak (motivation), hindi makasariling nagmamataas o kulang sa pananampalataya na AKING ibibigay. Ito ay bahagi kung bakit ang AKING Nobiya/Ikakasal ay wala pa sa AKING tabi.

Hanapin AKO, Matuto kayo sa AKIN, naisin/hangarin AKO; sundin AKO, ng higit pa sa bawat araw. Sumailalim sa kanlungan ng mga pakpak ng AKING Ama, tulad ng isang sisiw at makikita ninyo AKO. Mabatid na walang anuman ang maaaring mangyari na hindi itinalaga ng AKING Ama. SIYA ay magbibigay ng isang pagtakas sa masamang araw na iyon kapag ito ay tila ang lahat ay nawala/napahamak. Tumingin sa itaas ang inyong pagtubos ay nalalapit [na]. Tumingin sa itaas at makikita AKONG dumarating sa silangang kalangitan/himpapawid. Makinig at huwag matakot, maririnig ninyo ang shofar na torotot ng tinubos, ng inyong mga mata ang AKING kaluwalhatian ay inyong makikita kung maniniwala lamang kayo.

Sinalita, sinulat sa pamamagitan ng Babaeng Tagapaglingkod na ito ni YAHUVEH at YAHUSHUA sa ilalim ng pagpapahid ng RUACH HA KODESH 7:00 ng umaga noong 10/19/99
Rev. Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)