42 Sumuko!!! AKING mga Kaaway Ibaba Ninyo ang Inyong mga Sandata! Kapwa Espirituwal at Carnal/Pangkatawan!

print

Propesiya 42

Sumuko!!!
AKING mga Kaaway Ibaba Ninyo ang Inyong mga Sandata!
Kapwa Espirituwal at Carnal/Pangkatawan!

 

Ibinigay sa pamamagitan ni Rev. Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyah)
Disyembre 18, 2000

 


Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa lahat ng mga Propesiya mula ngayon:

Noon pa man binalaan na kita Elizabeth [Elisheva] na huwag mong papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki man o babae kahit bago pa nagkaroon ng isang Ministeryo. Inilagay KO ito sa iyong espiritu dahil walang anuman nito ay gawa ng iyong mga kamay, walang anuman nito ay nagmula sa iyong mga bibig. Ito ay mula sa bibig ng inyong YAHUVEH na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong MESIYAS (MESSIAH) na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong RUACH ha KODESH (ESPIRITU SANTO) ang inyong IMMAYAH (INA YAH) na nagbigay ng kapanganakan. At kung ito lamang ay gawa ng iyong mga kamay ito ay matagal na sana nabigo. Ito ay sa pamamagitan ng Hangin ng SHKHINYAH GLORY [KALUWALHATIAN] na umiihip sa ibayo ng mundong ito, ang Banal na Hangin ng Muling Pagbabangon (Revival), ito ay hindi sa pamamagitan ng iyong hininga, o nabigo na sana ito. (Isaias 42:8).

Noong Hulyo 2010 sinabi rin ni YAHUVEH [ang] Diyos na idagdag ang sumusunod [na salita] mula sa Ika-2 Cronica sa harap ng bawat Propesiya:

2 Mga Cronica 36:16, “Nguni’t kanilang tinuya ang mga sugo ng DIOS, at niwalang kabuluhan ang KANYANG mga SALITA, at dinusta ang KANIYANG mga propeta hanggang sa ang pagiinit ng PANIGNOON ay bumugso laban sa KANYANG bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan.”


Oh sumuko ganito ang sabi, ni YAHUVEH. O sumuko, sumuko, sumuko. Muli sinasabi ko sa AKING mga kaaway, ang mga kaaway na umiikot at pumapaligid sa pinahirang Apostoliko/ Propetik na Ministry na ito, ang AKING babaeng lingkod na ito na si Elisabeth Sherrie Elijah [Elisheva Eliyahu], ang mga kaaway na pumaligid sa ibang pinahirang Apostoliko/Propetik na mga Ministeryo sinasabi KO ito muli, ang lahat ng mga pumapaligid sa Israel, ang lahat ng mga pumapaligid sa Jerusalem, ibaba ang inyong mga sandata kapwa espirituwal at carnal/pangkatawan sa harapan KO ang Dakilang Elohim na “ AKO” ay magdudulot ng apoy na babagsak mula sa Langit at ganap KONG wawasakin at lilipulin lahat kayo (Ezekiel 38:23-24).

PAGKASINDAK, PAGKATAKOT, KAKILA-KILABOT, pagtangis, panaghoy, kamatayan, at napakaraming mga libing na wala ng magiging sapat na lugar upang ilagay sila sa mga sementeryo. Ang kamay ng AKING paghuhukom, na minsan ay sinampal sa inyo, ngayo’y magiging isang kamao at dudurugin KO kayo. AKO ang Dakilang Elohim (Diyos) na “AKO”, sa AKING awa, bigyan ng babala ang bawat bansa, bawat tao, bawat lahi, bawat wika, lubayan/tigilan ninyo ang AKING minamahal na Herusalem. Ang dugo ng nasawi/nabigtima ay nababad sa lupa at dumadaing/umiiyak sa AKIN. Ang dugo ng nasawi/nabigtima sa Israel ay hindi naging walang kabuluhan. Naririnig KO ang pag-iyak at malalim na panaghoy, ng mga tao na nagmamahal sa AKIN, na si YAHUVEH. Naririnig KO ang AKING Pangalan na tinawag ng mga tao na pinatay.

Anong bansa, anong nasyon ang may katapatan, anong bayan, anong probinsya, anong isla ang may pagmamahal at ang katapatan na ipinapakita ng Israel habang nakikipaglaban sila upang panatilihin ang lupa, na ibinigay ng Dakilang Elohim na “AKO” na si YAHUVEH sa kanilang ninuno noong matagal ng panahon? AKO ay nagsasalita sa mga espirituwal na mga pinuno, natatandaan ninyo sila David at Golayat? Hindi tumakbo si David mula kay Golayat, ngunit tumakbo patungo kay Golayat, alam na ang laban ay AKIN. Ang kaaway ngayon ay nagdadala ng mga kakaibang diyos sa loob ng inyong lupa oh Israel, at gayunman sila ay hindi diyos kailanman. Ang mga babae at mga lalaki ng mga kaaway ay dinadala ang kanilang mga kakaibang doktrina at susubukang bihagin ang tao/bayan ng Israel sa isang anyo ng pagkaalipin na hindi KO pinasya/itinalaga. Israel, AKO ay nagsasalita mula sa babaeng tagapaglingkod na ito, tandaan kayo ay ang lupa ng gatas at pulot (honey), kayo ang lupa na binasbasan ni Abraham, wala kayong dapat ikatakot, kundi katakutan ang sarili nito.

Pangunahan ang bawat laban kagaya ng kung paano ito ginawa noong unang panahon kasama ng mga musikero, mga kanta ng pagpuri, pagsamba, at dasal. Hindi ba kayo naniniwala sa mga salita na nasa Torah? Israel, kayo ang bansa na hindi naiintindihan ng mundo, lubusang kinainggitan at inabuso, kinamumuhian ng lubos ng walang dahilan. Sapagka’t hinahangad ninyo ang kapayapaan at gayunman ay hindi kayo kailanman naranasan ang kapayapaan. Nagpamigay kayo ng lupa at mga tahanan na hindi KO sinabi sa inyo na ibigay, upang panatilihin lamang ang kapayapaan. Hindi ba ninyo alam na kapag lalo kayong nagbigay, ay maslalo silang hihingi? Hindi ba ninyo alam, hindi ninyo [mabibigyan] ng kasiyahan ang espiritu ng kasakiman? Tumingin sa AKIN oh Israel, muli sapagka’t ang Dakilang Elohim na “AKO” na si YAHUVEH ay ang inyong tagapagligtas.

Ang Pagdiriwang ng Hanukkah ay dumating, para sa lahat ng taong sumusunod sa pagdiriwang, asahan ang mga milagro muli sapagka’t AKO ang Liwanag na magliliwanag sa inyong daan sa kadaliman. Takpan ninyo ang inyong mga lider sa panalangin sapagka’t sila ay sinasala/sinusuri ng mabuti ni satanas katulad ng butil ng buhangin. Kayo ay pinagtaksilan ng mga lider na inyong pinagkatiwalaan mula sa pinaka-maliit patungo sa pinakamalaki dahil sa maduming pera na kung saan ay hindi mabibili ng kanilang kaluluwa. Mag-ayuno (fast) at magdasal, para sa AKING dalisay (perfect) na Kagustuhan na magawa/mangyari sapagka’t AKO ay naiipon ang galit sa pagpatay, pagsisinungaling, panlilinlang na ginagawa.

Inuutusan KO ang lahat na magdasal para sa kapayapaan ng Herusalem. Kung sa palagay ninyo na ito’y masama ngayon, ang pagpatay ay nagsisimula pa lamang, ngunit huwag matakot sapagka’t ang inyong Ama na Elohim (Diyos) na si YAHUVEH ay nakikita at naririnig. Ang AKING huling utos ay pagpalain ang mga taong [nagbibigay] ng pagpapala sa inyo oh Israel, huwag talikuran ang kahit sinuman na nagmamahal sa Israel, Herusalem, o AKING piniling mga tao. AKING pagpapalain ang lahat ng mga taong [nagbibigay] ng pagpapala sa inyo oh Israel! AKO ang Dakilang Elohim na “AKO” ay isusumpa ang lahat na sumusumpa sa inyo oh Israel.

Isang babala para sa AKING mga kaaway, tandaan ang Asno ni Baalam. Huwag maging isang Baalam (Num 2-24) ako ay gumawa ng isang [bagay] na masmabuti, AKO ay nagsasalita mula sa Apostol na ito at nagbibigay babala sa inyo na ang pagkawasak na inyong iginawad ay magiging pitong beses. Ang mga pagpapala na inyong binibigay sa Israel at sa AKING Hudyong mga tao ay babalik sa inyo ng pitong beses. Mga pagpapala o mga sumpa, pumili kayo, Deut. 28 ay hindi nagsisinungaling. Kaya ito ay sinalita, kaya ito ay isinulat noong Disyembre 18, 2000 sa 2:53 ng hapon at tiyak sa AKING tiyempo/oras ito ay matutupad.

Nakakasakit sa iba, nagbibigay liwanag sa iba. Ipinagkatiwala sa AKING anak, mandirigma, Nobiya na si Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)


Personal na Sulat/tala mula sa Kagalang-galang na si Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyah)

Kung ang propesiyang ito ay nakapaghikayat sa inyo o nagbigay pagpapala sa inyo, maaari bang i-email o sulatan ako sa address na nasa ibaba at pakiusap iangat ang aking pangalan sa dasal. Anumang panghihikayat at pinansyal na suporta ay malugod na tatanggapin (Elijah [sa Hebreo, Eliyahu]) ay ang aking pangalan sa pagkadalaga at hindi ko ikinahihiya ang Hudyong dugo na nasa akin).