47 Dahil sa Bagay na ito ay Dapat Mabigyang Babala, upang maging Handang Harapin ito.

print

Propesiya 47

Dahil sa Bagay na ito ay Dapat Mabigyang Babala, upang maging Handang Harapin ito.

Binigay kay Rev Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)
Abril 21, 2001


Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa lahat ng mga Propesiya mula ngayon:

Noon pa man binalaan na kita Elizabeth [Elisheva] na huwag mong papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki man o babae kahit bago pa nagkaroon ng isang Ministeryo. Inilagay KO ito sa iyong espiritu dahil walang anuman nito ay gawa ng iyong mga kamay, walang anuman nito ay nagmula sa iyong mga bibig. Ito ay mula sa bibig ng inyong YAHUVEH na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong MESIYAS (MESSIAH) na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong RUACH ha KODESH (ESPIRITU SANTO) ang inyong IMMAYAH (INA YAH) na nagbigay ng kapanganakan. At kung ito lamang ay gawa ng iyong mga kamay ito ay matagal na sana nabigo. Ito ay sa pamamagitan ng Hangin ng SHKHINYAH GLORY [KALUWALHATIAN] na umiihip sa ibayo ng mundong ito, ang Banal na Hangin ng Muling Pagbabangon (Revival), ito ay hindi sa pamamagitan ng iyong hininga, o nabigo na sana ito. (Isaias 42:8).

Noong Hulyo 2010 sinabi rin ni YAHUVEH [ang] Diyos na idagdag ang sumusunod [na salita] mula sa Ika-2 Cronica sa harap ng bawat Propesiya:

2 Mga Cronica 36:16, “Nguni’t kanilang tinuya ang mga sugo ng DIOS, at niwalang kabuluhan ang KANYANG mga SALITA, at dinusta ang KANIYANG mga propeta hanggang sa ang pagiinit ng PANIGNOON ay bumugso laban sa KANYANG bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan.”


DAHIL SA BAGAY NA ITO AY DAPAT MABIGYANG BABALA, UPANG MAGING HANDANG HARAPIN ITO! OO ang mga temperatura sa Impyerno ay tumataaas. Hindi pa ba ninyo napapansin na ang makademonyong init mula sa impiyerno ay ang AKING galit na lumalagpas sa kumukulong marka? Walang panukat ang maaaring makasukat ang alinman sa AKING makapangyarihang pag-ibig at walang panukat ang maaaring makasukat sa AKING makapangyarihang galit. Alinman sa mga ito ang maaaring masukat, sapagka’t ito ay walang sukat.

DAHIL SA BAGAY NA ITO AY DAPAT MABIGYANG BABALA, UPANG MAGING HANDANG HARAPIN ITO! Ang sangkatauhan ay malapit ng makaranas ng AKING kapootan, nguni’t ang mundong ito ang magdurusa, hindi ang ibang mga planeta. Sapagka’t ito ay totoo na kayo ay nakatira sa ibabaw ng Impiyerno. Ang Impiyerno ay malalim na nasa ilalim ng lupa, nguni’t kayo ay lumalakad sa ibabaw ng Impiyerno at lumalakad sa ibabaw na kung saan naninirahan ang mga demoniyo, at [kung saan] nagdudurusa ang mga kaluluwa ng walang hanggang pagdurusa. Ito ba’y kataka-taka na kayo ay patuloy na inaatake/ginugulo upang magkasala sa ilang paraan?

DAHIL SA BAGAY NA ITO AY DAPAT MABIGYANG BABALA, UPANG MAGING HANDANG HARAPIN ITO! Ang RUACH HA KODESH (BANAL NA ESPIRITU) lamang ang makakatulong sa inyo upang lumakad ng Banal at ang buhay at Dugo lamang na ibinigay ni YAHUSHUA sa Kalbaryo para sa inyong mga kasalanan, ang makakahugas/makakaalis sa inyong mga kasalanan. Sa pamamagitan lamang ng paniniwala na si YAHUSHUA ay muling nabuhay sa ika-3 araw ay maaari kayong magkaroon ng pananampalataya na maniwala na si YAHUSHUA ay ang Makapangyarihang Diyos at TAGAPAGLIGTAS. Ang AKING kaisa-isang bugtong na Anak na Ipinaglihi mula sa isang birhen na nagngangalang Miryam (Mary). Nasaan ang inyong pananampalataya?

DAHIL SA BAGAY NA ITO AY DAPAT MABIGYANG BABALA, UPANG MAGING HANDANG HARAPIN ITO! Ang mga bulkan ay ang mga pasukan patungo sa Impiyerno nguni’t ang mga kaluluwa sa Impiyerno ay hindi makakatakas o ni sinuman ang maaaring mabuhay upang makita ang Impiyerno sa pisikal na anyo. Binigyan KO ang iba ng isang sulyap ng Impiyerno tulad ng nakasaad sa mayamang lalaki at kay Lasarus, at hindi, ito ay hindi simbolismo o ni isang parabula. Ang Impiyerno ay hindi orihinal na nilikha para sa Sangkatauhan nguni’t sa halip ay para kay satanas at sa kanyang mga nabagsak/itinapon na mga anghel, nguni’t binigyan KO ang Sankatauhan ng isang pagpili kung saan nila gusto gugulin ang kawalang-hanggan. Ano ang inyong gagawin sa yaong pagpili?

DAHIL SA BAGAY NA ITO AY DAPAT MABIGYANG BABALA, UPANG MAGING HANDANG HARAPIN ITO! Ang mga yaong kumukutya sa mga tao na nagbibigay babala tungkol sa Impiyerno, ang Dagat-dagatang APOY ay naghihintay sa kanila. Para sa mga tao na naniniwala na nilikha KO ang isang Langit na napakaganda na walang mga salita ang makakalarawan nito at alam na ang kaisa-isang pinto sa Langit ay sa pamamagitan ng regalo na AKING ibinigay sa Sangkatauhan sa Kalbaryo, YAHUSHUA ay ang Pangalan ng AKING Minamahal na Anak, si YAHUSHUA ay ang kaisa-isang pintuan, wala nang iba pang pintuan patungo sa Langit. Walang ibang daan patungo sa AKING trono ng grasya, Hindi, hindi si Buddha, ni si Mohammed, sapagka’t ito ay mga lalaki lamang na namatay at hindi nabuhay muli. Ito ay mga lalaki lamang na hindi maaaring maging ang kaisa-isang perpektong walang dungis na Tupa ng Diyos upang gumawa ng pagtubos para sa mga kasalanan. Si YAHUSHUA lamang ang kaisa-isang perpektong sakripisyo/alay at iyan ay dahil SIYA ay ang Anak ni YAHUVEH at ang AKING kaisa-isang bugtong na anak.

DAHIL SA BAGAY NA ITO AY DAPAT MABIGYANG BABALA, UPANG MAGING HANDANG HARAPIN ITO! Ibinigay KO ang AKING anak, ang AKING minamahal na Anak upang maging sakripisyo/alay ng sangkatauhan sa lupa/daigdig sapagka’t ito ay ang mundo na AKING kinaawaan. Sapagka’t ito ay ang lupa/daigdig na AKING itinapon/pinalayas si Lusiper mula sa Langit. Dahil sa AKING awa at pagmamahal habang alam [KO] kung gaano galit si Lusiper noon at ngayon, kinakailangan KONG gumawa ng isang daan para sa AKING mga Anak sa lupa upang muling makipagkasundo sa kanilang Tagapaglikha. Si Lusiper ay nagdudulot ng napakalaking kalungkutan at napakalaking persukusyon/pag-uusig sapagka’t kayo ay literal na nakatira sa ibabaw ng Impiyerno na AKING nilikha para kay Lusiper na ngayo’y tinawag na satanas at sa kanyang mga demoniyo. Kayo ay napapaligiran ng kasamaan na lumalabas mula sa ibaba ng lupa, pati na rin ng mga prinsipe, mga kapangyarihan, mga pamunuan, at mga pinuno sa mga matataas ng mga pook/lugar, sa himpapawid/kalangitan, mga demonyong mga espiritu na nagtitipon-tipon tulad ng mga hukbo upang salakayin ang planetang ito sa bawat uri ng kasalanan, at ang kasalanan ay anumang bagay na laban sa/kasalungat sa AKING likas na katangian [na pagiging Diyos], personalidad at ng AKING saloobin/kagustuhan. “Ang lahat ay nagkasala at hindi umabot sa KALUWALHATIAN ng Diyos.”

DAHIL SA BAGAY NA ITO AY DAPAT MABIGYANG BABALA, UPANG MAGING HANDANG HARAPIN ITO! Kayo ay napapaligiran ng isang ulap ng patotoo/saksi na nagmamasid sa kung ano ang ginagawa ninyo sa AKING Anak na si YAHUSHUA. Sa lahat ng mga planeta isa lamang planeta, na tinatawag na lupa/daigdig (earth) ay nangangailangan ng isang Tagapaligtas, sapagka’t mayroon lamang AKONG isang Bugtong na Anak, at ang kanyang Pangalan ay YAHUSHUA. May isa lamang planeta na may mga makasalanan. Dumarating ang mga kasalanan dahil kayo ay naninirahan sa ibabaw ng Impiyerno at ang lahat ay nagkasala at hindi umabot sa AKING kaluwalhatian. AKO ay Makapangyarihang Diyos ng kawastuhan/kagalingan. Upang sabihin ninyo na hindi kayo makasalanan ay nangangahulugan na kayo ay isang sinungaling, sapagka’t walang sinuman sa lupa ay perpekto, maliban sa isa at iyan ay noong lumakad ang AKING anak na si YAHUSHUA sa mundo.

DAHIL SA BAGAY NA ITO AY DAPAT MABIGYANG BABALA, UPANG MAGING HANDANG HARAPIN ITO! Ang AKING poot ay lubusang pinakilos/ginalit, at bubuhos ng masmalawak na sukat sa pamamagitan ng mga bagyo, mga unos at mga buhawi at habang sinusuntok “KO [I AM]” ang AKING kamao sa daigdig, ito ay mababasag sa isang masmalaking sukat, at habang ang AKING poot ay mas-umiinit gayon rin ang mga bulkan at gayon rin ang Impiyerno. Ang AKING mga Anak na nagmamahal at naglilingkod sa AKIN ay inuuna AKO sa kanilang mga buhay; alam kung paano pahupain ang poot ng Ama, sapagka’t hindi sila ang kinagagalitan KO. Hindi nila kailangang matakot, hindi sila inilaan para sa sa AKING poot, [para sa] AKING Pagmamahal lamang. Hindi sila inilaan sa AKING mga sumpa, [para] sa AKING mga biyaya lamang.

DAHIL SA BAGAY NA ITO AY DAPAT MABIGYANG BABALA, UPANG MAGING HANDANG HARAPIN ITO! AKO ay nabigay-babala sa kung anong mangyayari, sa AKING Salita, kapag ang sangkatauhan ay naglalaro na Diyos sapagka’t iyan lamang ang magagawa nila, na maglaro. Hindi nila naiintindihan dahil dito, sila ay magbabayad habang sila ay naghahangad na maging isang Diyos, isang tagapaglikha, Ang Diyos na Maylalang na ito ay ipapakita sa kanila sapagka’t kukunin KO ang mismong kaalaman na ibinigay sa kanila at ibaling/ibalik ito laban sa kanila.

DAHIL SA BAGAY NA ITO AY DAPAT MABIGYANG BABALA, UPANG MAGING HANDANG HARAPIN ITO! Maging babala [ito] sa oras na ang sangkatauhan ay kinopya/ginaya (clone), sila ay isinilang na walang isang kaluluwa at anumang nilikha na walang isang kaluluwa ay isang mapanganib na bagay. Sapagka’t ang sangkatauhan ay sinadya upang magkaroon ng isang kaluluwa, Binuhay KO ang hininga ng buhay kay Adam, nguni’t kapag ang sangkatauhan ay lumikha ng mga panggagaya (clone) nina Adam at Eba, sinasabi KO sa inyo ito, walang magiging hininga ng buhay sa loob nila. Sa halip, ito ay magiging hininga ng mga yaong walang kaluluwa, si satanas ang magiging ama at kasamaan ang magiging gantimpala sa paglalaro na Diyos. Ang mga panggagaya (clone) na ito ay hindi magkakaroon ng haba ng buhay tulad ng AKING nilikha, ni ang kagustuhan na maglingkod at sumamba sa Diyos na “AKO”! Ang mga panggagaya (clone) na ito ay hindi magkakaroon ng isang konsiyensya sapagka’t AKO ang konsiyensya ng sangkatauhan ng kung ano ang tama at mali. Ang mga panggagaya (clone) na ito ay tatalikod sa mismong mga tagapaglikha at sa sangkatauhan na pumapayag sa mga ganitong kasuklam-suklam na mga nilalang.

DAHIL SA BAGAY NA ITO AY DAPAT MABIGYANG BABALA, UPANG MAGING HANDANG HARAPIN ITO! Mag-ingat kapag kumain kayo ng walang kaluluwang karne; kayo’y kumakain ng karne na hindi KO nilikha. Ang inyong mga katawan ay hindi inilaan upang maging napakamarumi. Kapag nakakita kayo ng sakit at mga karamdaman na bago at ang inyong mga manggagamot ay hindi kayang pagalingin [ito], sasabihin KO, mga manggagamot pagalingin ninyo ang inyong sarili sapagka’t kung ang yaong manggagamot ay hindi tatayo/maninindigan at sabihin, “Hindi, ito ay labag sa mga batas ng paglikha” kung ganoon papalitan/babaguhin KO ang nilikha laban sa kanyang sarili. Kayo ay binigyan na ng babala!

DAHIL SA BAGAY NA ITO AY DAPAT MABIGYANG BABALA, UPANG MAGING HANDANG HARAPIN ITO! Alam ng mga siyentipiko na ang haba ng buhay ng isang paggaya (clone) ay maikli, nguni’t kanilang hinahangad na buhayin ito pagkatapos nitong mamatay (pepekein ng diyablo ang pagbangon ng patay sa isang sandali, sa kisap ng isang mata, sa huling trumpeta. Sapagka’t ang trumpeta ay tutunog, at ang mga patay ay babangon na walang-kasiraan, at tayo ay babaguhin 1 Mga Corinto 15:52. Dahil dito’y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Mesiyas, na tayo na buhay at mananatili hanggang sa pagdating ng MESIYAS ay hindi sa anumang paraaan mangunguna sa mga taong natutulog. Sapagka’t ang MESIYAS mismo ang bababa mula sa langit ng may isang sigaw, ng may boses ng isang arkanghel, at ng may trumpeta ng Diyos. At ang patay kay YAHUSHUA ay unang aakyat. Pagkatapos tayo na buhay at nananatili ay kukunin kasama nila patungo sa mga ulap upang salubungin ang Mesiyas sa himpapawid. At sa gayon lagi natin kasama ang MESIYAS. 1 Mga Tesalonica 4:16-18). Hinahangad nilang gamitin ang mga panggagaya (clone) na ito tulad ng isang ekstrang tindahan ng katawan (spare body shop). Ang kalagiman habang ang ulap ng mga patotoo ay tumitingin at iniiling ang kanilang mga ulo dahil sa hindi makapaniwala. Ang mga Inosenteng mga sanggol na nasa sinapupunan pa ng ina at gayunman ay dinurog at pinatay bago ang kanilang oras ng pagsilang para sa kapakanan ng kaginhawahan at para rin sa mga bahagi ng katawan. Muli, kung hindi ito dahil sa halaga na binayaran ng AKING Anak na si YAHUSHUA, pagsisisihan KO kailanman ang paglikha ng sangkatauhan.

DAHIL SA BAGAY NA ITO AY DAPAT MABIGYANG BABALA, UPANG MAGING HANDANG HARAPIN ITO! Mag-ingat sapagka’t mayroong darating na panahon/oras na ang paninirahan malapit sa mga libingan ay makikita ninyo ang kaaway ay itataas/papabangunin ang masasamang mga patay na mawawalan ng espiritu sapagka’t [ang mga ito] ay naroroon sa Impiyerno na nagdurusa, nguni’t ang katawan ay muling mabubuhay at gagamitin ng mga demoniyo na nagmula sa napakalalim na hukay upang gawin ang isang bagay at iyan ay upang pumatay at para lumabas ang mga espiritu mula sa mga walang kaluluwa at pumasok sa mga katawan na may mga kaluluwa, upang higit pang iligaw sa kasamaan ang AKING nilikhang katauhan. Kahit ang mga alagang hayop ay magiging isang mapanganib sa oras na iyon.

DAHIL SA BAGAY NA ITO AY DAPAT MABIGYANG BABALA, UPANG MAGING HANDANG HARAPIN ITO! Nguni’t ang AKING mga Anak na ngayon ay binibigyan ng babala ay mababatid na tumawag sa Pangalan ni YAHUSHUA HA MASHIACH, at sa KANYANG Pangalan pupulot ng isang kahoy at tatamaan/hahampasin sila sa leeg sapagka’t ang hininga/sigla (animation) ng patay ay mayroong isang kahinaan sapagka’t hindi ito ang isa na nagbibigay-buhay sa patay na walang kaluluwa na pinaninirahan ng mga demoniyo mula sa napakalalim na hukay, ang leeg ay sumusuporta sa ulo, nguni’t binayaran ng AKING Anak ang presyo/halaga sa krus na gawa sa kahoy at ang yaong kahoy ay sumisimbolo sa krus na tumalo kay satanas sa araw na iyon.

DAHIL SA BAGAY NA ITO AY DAPAT MABIGYANG BABALA, UPANG MAGING HANDANG HARAPIN ITO! Kung ano ang hindi KO nilantad noon, ito ay hindi lamang isang piraso ng kahoy kundi kahoy na pinahiran ng pagpapahid na langis, panalangin at pananampalataya na kasing tiyak ng napagtagumpayan/nadaig ni YAHUSHUA ang krus at kahit na namatay SIYA, nabuhay SIYA muli sa ika-3 araw, gayon rin ang inyong pananampalataya ay maging malakas na malaman na ang yaong pinahirang langis na kahoy ay kumakatawan sa tagumpay na AKING ibinigay sa inyo sa Kalbaryo, [laban] sa mga diyablo at mga demoniyo. Kapag tinamaan ninyo ang mga demonyong nilalang na ito na bumabalik mula sa hukay, na nagbalatkayo bilang mga tao, makikita ninyo silang mangulubot sa lupa, kapag inyo silang hinampas/tinamaan sa Pangalan ng AKING Anak na si YAHUSHUA. Paano kayo aasa na mapapatay [ninyo] sila sa pamamagitan ng pisikal na mga sandata kapag ito ay isang espirituwal na digmaan? Ang mga sandatang makamundo ay magpaparami lamang sa mga demonyong hindi mamamatay. Ang inyong sandata ng digmaan ay hindi pangkatawan/makamundo kundi Espirituwal at ang kahoy ay kumakatawan sa kung ano ang espirituwal.

DAHIL SA BAGAY NA ITO AY DAPAT MABIGYANG BABALA, UPANG MAGING HANDANG HARAPIN ITO! Ipagdasal na kayo ay hindi maitalaga sa AKING galit sa araw na ito, manalangin na kayo ay maging ligtas sa AKING dibdib sa araw na ito. Sapagka’t ang mundong ito ay iniisip lamang na nakakita sila ng nakakatakot na mga kuwento, hindi nila nababatid na kahit na si satanas ngayon, ay nangungutya sa kung ano ang sa tingin ninyo na isang nakakatakot na pelikula lamang, ay talagang [ito] ang kung anong binabalak na gawin ng diyablo, sapagka’t siya ay dumating upang magsinungaling, magnakaw, pumatay at magwasak at ang lahat ng mga tao sa mundo ay mga target/layunin ni satanas. Kahit na ang mga tao na tumatawag kay satanas ay hindi nababatid na kahit na ibinabahagi ni satanas ang ilan sa kanyang kapangyarihan sa kanila, pinapayagan lamang niya ito upang gamitin sa iba, pati narin sa kanilang mga sarili upang magmanipula, manakot, magdulot ng pangamba, pumatay at magwasak.

DAHIL SA BAGAY NA ITO AY DAPAT MABIGYANG BABALA, UPANG MAGING HANDANG HARAPIN ITO! Kinamumuhian ni satanas kahit na ang mga taong sumasamba sa kaniya. Siya ay hindi nagtatangi ng mga tao [wala siyang paborito], dahil ang lahat ng sangkatauhan ay nilikha sa AKING imahe, at ang AKING Anak na si YAHUSHUA ay isinilang sa imahe ng isang tao, at gumawa ng tanyag na palabas (open show) ng KANYANG muling pagkabuhay, sa pamamagitan ng pagkutya kay satanas at sa lahat ng sinubukang gawin ni satanas. Binigay ni YAHUSHUA ang KANYANG kapangyarihan sa KANYANG mga anak na tumatawag sa KANYANG Pangalan at sumasamba, nagmamahal at naglilingkod kay YAHUSHUA! Kinamumuhian ni satanas ang AKING mga Anak sapagka’t nasa kanila rin ang parehong kapangyarihan na iyon upang wasakin ang mga gawa ng diyablo. Kahit ang mga tao na nangungutya kay YAHUSHUA ay nilikha parin sa anyo ng sangkatauhan at alam ito ng diyablo at sa takdang panahon ay parurusahan dahil sa pagiging AKING nilalang/nilikha. Hindi ninyo mapalulugod (please) ang diyablo. Kahit sinuman ito, wala siyang mga paborito at dadalhin ang lahat sa impiyerno na maaari niyang dalhin. Alam ni satanas ang kanyang kinabukasan/hinaharap nguni’t nais niya ito maging ang kinabukasan/hinaharap ng sangkatauhan.

DAHIL SA BAGAY NA ITO AY DAPAT MABIGYANG BABALA, UPANG MAGING HANDANG HARAPIN ITO! Ito ang dahilan kung bakit ipinadala KO ang AKING Bugtong na Anak upang maging inyong pantubos, sapagka’t ito ay totoo na AKO ay nangangailangan ng presyo/halaga para sa kasalanan. Ang Dugo na Sakripisyo/Alay na maaari lamang magpayapa sa AKING galit ay kailangang maging Banal at walang dungis, at si YAHUSHUA ang AKING Anak ay nagboluntaryo upang maging inyong Dugong Pantubos. Ano ang ginagawa ninyo sa Dugong Pantubos at sa AKING Anak at sa Salita na ginawang laman. Pagsikapan ninyong humarap sa subok sa Diyos upang kayo ay makatayo sa darating na mga araw na hinaharap, itago ito sa inyong puso, kung saan walang tao ang makakapag-nakaw nito. Gawin ito ngayon bago ito makuha mula sa inyo.

DAHIL SA BAGAY NA ITO AY DAPAT MABIGYANG BABALA, UPANG MAGING HANDANG HARAPIN ITO! Hingin ang AKING mga Biyaya sa lahat ng inyong kinakain at iniinom. Sapagka’t wala nang anumang bagay ang hindi nahawahan/nahaluan (contaminated) ngayon, nguni’t ito ang mga biyayang sinabi sa Pangalan ni YAHUSHUA na gagawing malinis ang marumi, at gawing pagpapala ang isang sumpa.

DAHIL SA BAGAY NA ITO AY DAPAT MABIGYANG BABALA, UPANG MAGING HANDANG HARAPIN ITO! Para sa mga tao na naniniwala na ang Impyerno ay hindi totoo, sa sandaling panahon matitikman nila ang makademoniyong mga apoy ng Impyerno na hindi katulad sa anumang apoy sa mundo. Ito ay hindi mailalarawan sa kalagiman nito, kaparis ng Langit ay hindi mailalarawan sa kagandahan nito. Para sa mga taong naniniwala na sila ay lalakad sa tribulasyon/kapighatian at hindi AKO gagawa ng paraan/daan upang iligtas sila, kung saan naroroon ang kanilang pananampalataya ay kung saan naroroon ang kanilang tribulasyon/kapighatian. Sa lahat ng mga paraan tandaan ito “Ito ay imposible na mapalugdan si YAHUVEH nang walang pananampalataya.

DAHIL SA BAGAY NA ITO AY DAPAT MABIGYANG BABALA, UPANG MAGING HANDANG HARAPIN ITO! Mag-ingat sa isang gobyerno na nagsasabi, “Gawin ang mga bagay ayon sa aking paraan at hindi ayon sa biblikong paraan ng Makapangarihang YAHUVEH!” Mag-ingat sa sinumang nagsasabi na ang Bibliya ay wala na sa uso/panahon, kahit anumang sekta/katawagan ang nagsasabi nito. Ang Salita ni YAHUVEH ay hindi nagsisinungaling at AKO ay nagbigay ng sapat ng katibayan sa mundong ito na kung anong sinabi KO ay natutupad o natupad.

DAHIL SA BAGAY NA ITO AY DAPAT MABIGYANG BABALA, UPANG MAGING HANDANG HARAPIN ITO! Dahil sa bagay na ito ay dapat mabigyan ng babala. Ang Sinumang apostol o propeta o espirituwal na lider na nagsasabi sa inyo na “AKO” ay hindi pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman, na nagsasabi sa inyo na huwag paniwalaan ang Bibliya, ito ay hindi na usong libro na puno ng mga kuwento, at bagama’t kawili-wili (interesting) ay hindi na angkop para sa modernong mga panahon na ito, sinumang espirituwal na mga lider na nagsasabi sa inyo na si satanas ay hindi isang totoong kaaway o isang katha-katha lamang ng inyong imahinasyon.

DAHIL SA BAGAY NA ITO AY DAPAT MABIGYANG BABALA, UPANG MAGING HANDANG HARAPIN ITO! Sinasabi ng mga masasama na ang mga kautusan (10 Commandments) ay hindi na uso at huwag na makaramdam ng anumang kombiksyon/kahatulan kapag hindi pinapansin ang AKING itinakda na araw ng Sabbath [Araw ng Pagpapahinga] na isinalita sa Genesis {Simula} mula sa paglikha ng tao, ni matakot kapag ang AKING mga kautusan (10 Commanments) ay hindi sinusunod. Sa halip ay binabago ng espirituwal na mga lider na ito ang AKING mga kautusan at sinusulat ang Banal na Salita ayon sa kanilang mga estilo ng buhay. Ang mga masamang mga espirituwal na lider na ito ay naglalaro na Diyos at pinilit na kunin ang kaluwalhatian ni YAHUVEH at paggalang na nakalaan para sa “AKIN” (I AM) at sa AKING Anak na si YAHUSHUA at sa AKING RUACH HA KODESH.

DAHIL SA BAGAY NA ITO AY DAPAT MABIGYANG BABALA, UPANG MAGING HANDANG HARAPIN ITO! Ang mga masasamang mga espirituwal na mga lider na ito ay dapat lantarang pagwikaan/pagsabihan (rebuke), iwasan at takbuhan. Sinumang espirituwal na pinuno na nagsasabi sa inyo nito ay nagpapadala ng mga kasinungalingan na deretso mula sa hukay ng Impyerno. Sinasabi ng mga masasama na si YAHUSHUA ay hindi perpekto, at anumang relihiyon at paglilingkod sa sinumang/anumang Diyos ay masbuti kaysa wala. Sinasabi ng mga masasama na anumang doktrina ay magiging katanggap-tanggap para sa Elohim ng Paglikha o ang mga Hudyo ay awtomatikong pupunta sa Langit, kahit na kinamumuhian nila si YAHUSHUA at ayaw SIYANG tanggapin bilang MESIYAS at Elohim (Diyos) na Makapangyarihan! O ang mga kasinungalingan na ang mga Muslim, at mga Budista, o anumang ibang relihiyon na naglilingkod at tumatawag sa ibang pangalan ay maliligtas. Mag-ingat sa sinumang nagtuturo na ang pagbabasa at pag-aaral sa Bibliya ay hindi importante, na ang ibang mga libro ay masmahalaga. Paano ninyo makikilala si YAHUVEH, na lumikha sa inyo at nagliligtas sa inyo kung hindi ninyo babasahin ang AKING Libro at magnilay-nilay sa AKING mga Pangako?

DAHIL SA BAGAY NA ITO AY DAPAT MABIGYANG BABALA, UPANG MAGING HANDANG HARAPIN ITO! “AKO” ay nagsasalita ngayon at nagbibigay babala sa inyo na ang sinumang espirituwal na lider na nagtuturo sa inyo na magkasala ay galing sa masasama na naghahangad ng inyong pagkawasak at ng inyong kaluluwa. Muli dahil sa bagay na ito ay dapat na mabigyang babala, upang maging handa harapin ito.


Nakakasakit/Nagpapagalit sa ilan, Nagbibigay liwanag sa ilan sa Pangalan ni YAHUSHUA HA MASHIACH
Apostol Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)

9:00 ng gabi cst 4/21/01

Nakumpiramang Panaginip tungkol sa Nahawahan (contaminated) na Karne: Panaginip noong 4.23.01. “Ako at si Apostol Elisabeth (Elisheva) ay pumunta sa isang fast food na restaurant, sa mismong Popeye Chicken (restaurant). Pumunta kami doon at bumili ng 2 pirasong manok na panghapunan. Nang natanggap namin ang aming mga binili, doon sa kahon ng Popeye ay nakalimbag, ‘ginawa na may artipisyal na mga sangkap- maaaring magdulot ng mga masasamang epekto’. Tinignan ko ang pula, puti at asul na kahon ng Popeye at nasindak kami na kahit ang manok ay nagbibigay ng sakit sa lahat.” Ang interpretasyon/kahulugan ay binigay kay Elisabeth (Elisheva) na ang manok ay nahawahan at kinupirma ng kahon ng Popeye na ito ay gawa ng Amerika sa atin, dahil sa pula/ puti/ asul na panukalang kulay.

 

 

Basahin ang tungkol sa Pagclone (Panggagaya)

Panaginip tungkol sa Nahawahan na Karne| Katugunan

 

 

Wikipedia:

Ang cloning/Clone

ang paglikha ng katulad na henetikong kopya ng isang umiiral o nakaraang umiiral na tao. Ang terminong ito ay pangkalahatang tumutukoy sa artipisyal na cloning ng tao. Ang mga clone ng tao sa anyo ng mga identikal na kambal ay nangyayari sa sa natural na proseso ng reproduksiyon. Maydalawang mga uri ng cloning ng tao: terapeutikong cloning at reproduktibong cloning. Ang terapeutikong cloning ay kinasasangkutan ng pagko-clone ng mga selula ng matandang tao para gamitin sa medisina. Ang reproduktibong cloning ang paggawa ng mga na-clone na tao. Ang isang ikatlong uri na pagpapalit na cloning ay isang teoretikal na posibilidad at kombinasyon ng terapeutiko at reproduktibong cloning.