49 Mag-ingat! Kayo ay Katulad ng Tupa na Inaakay patungo sa Patayan!

print

Propesiya 49

“Mag-ingat! Kayo ay Katulad ng Tupa na Inaakay patungo sa Patayan!”

Ibinigay kay Propeta Elijah (Elisheva Eliyahu)
Ang Propesiyang ito ay ibinigay sa unang araw ng Sukkot
(nagsimula sa gabi ng Octobre 2, 2001)


Basahin ang Kaugnay na Mensahe mula kay Apostol Elisheva Elisheva Eliyahu
Mga Emails Mula sa mga Bisita Tungkol sa Propesiyang ito
(Pumindot dito upang pumunta sa mga Email)


Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa lahat ng mga Propesiya mula ngayon:

Noon pa man binalaan na kita Elizabeth [Elisheva] na huwag mong papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki man o babae kahit bago pa nagkaroon ng isang Ministeryo. Inilagay KO ito sa iyong espiritu dahil walang anuman nito ay gawa ng iyong mga kamay, walang anuman nito ay nagmula sa iyong mga bibig. Ito ay mula sa bibig ng inyong YAHUVEH na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong MESIYAS (MESSIAH) na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong RUACH ha KODESH (ESPIRITU SANTO) ang inyong IMMAYAH (INA YAH) na nagbigay ng kapanganakan. At kung ito lamang ay gawa ng iyong mga kamay ito ay matagal na sana nabigo. Ito ay sa pamamagitan ng Hangin ng SHKHINYAH GLORY [KALUWALHATIAN] na umiihip sa ibayo ng mundong ito, ang Banal na Hangin ng Muling Pagbabangon (Revival), ito ay hindi sa pamamagitan ng iyong hininga, o nabigo na sana ito. (Isaias 42:8).

Noong Hulyo 2010 sinabi rin ni YAHUVEH [ang] Diyos na idagdag ang sumusunod [na salita] mula sa Ika-2 Cronica sa harap ng bawat Propesiya:

2 Mga Cronica 36:16, “Nguni’t kanilang tinuya ang mga sugo ng DIOS, at niwalang kabuluhan ang KANYANG mga SALITA, at dinusta ang KANIYANG mga propeta hanggang sa ang pagiinit ng PANIGNOON ay bumugso laban sa KANYANG bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan.”

 

 

Mag-ingat! Sinabi ni YAHUVEH na tayo ay Tupa na inaakay patungo sa patayan. Kahit na marami sa mga postor ang inilalagay ang mga Tupa at mga batang Tupa para sa patayan.


Kapighatian sa AKING mga Simbahan at mga Templo, na hindi pinamumunuan/inaakay ang mga tao na magdasal laban sa digmaan sa Amerika, ang Pangatlong Digmaang Pandaigdig na ito ay makakaapekto sa bawat bansa sa mundo. Kung hindi ninyo ito ginagawa huwag ninyong tawagin ang inyong sarili na isang simbahan. Huwag ninyong tawagin ang inyong sarili na AKING Pastor, Propeta, Apostol, Guro, sapagka’t kayo ay hindi nakakarinig mula sa AKING pagpapahid kung hindi ninyo ito maririnig ngayon. Espirituwal na mga pinuno, mananagot kayo sa “AKIN [I AM]” na si YAHUVEH dahil hindi ninyo pinangunahan/inakay ang mga tao na manalagin laban sa mga ID kard at sa ibang mga pananakop ng pribadong [buhay]. Kayo ay mananagot sa hindi pagsasalita laban sa pagkuha ng inyong kalayaan at ng [inyong] pribadong buhay (privacy). Malaya ninyo itong binibigay. Hindi ba nababatid ng Amerika kung anong halaga ang kinailangan nilang bayaran upang makuha ang kalayaang ito, upang panatiliin ang kalayaang ito? Sapagka’t hindi ninyo ito makikitang babalik muli hanggang dumating muli si YAHUSHUA pagkatapos ng Tribulasyon/Kapighatian.

Mga pastor, kapighatian sa inyo. Lalo na kayo na may masmaraming matatanggap sa inyong mga mata, sapagka’t kinukuha ninyo ang inyong eksemsiyon sa buwis na katayuan at binibenta ang inyong sarili sa pinakamataas na tagatawad (bidder). Kayo ay isang puta (whore) sa AKING mga mata! Kayong mga simbahan na hindi kailanman nagsasalita laban sa, ni sinabi sa AKING mga Tao na ito ay mali sa araw na inyong tinawag na pagtitipon ang araw ng pag-alaala at panalangin (day of remembrance at prayer), inyong pinagdadalamhati ang AKING RUACH HA KODESH (Banal na Espiritu) ng malalim, hindi tinuturo, ni sinasabi ang babala. Ito ay isang kasalanan na magdasal sa ibang Diyos maliban kay YAHUVEH at YAHUSHUA (Hesus)! Ito ay mali at hindi ninyo ito pinaalam sa gobyerno, kung gaanong kinukutya kayo ng mga kaaway Amerika. Sapagka’t walang ibang lugar kundi sa Amerika na ito ay mangyayari. Kayo ay inilaan Amerika, para sa AKING kaluwalhatian, at pagkatapos sasabihin [ninyo] na ang diyos ng sinuman ay maaaring sumagot sa panalangin. Kayo ay nakipagkomprimiso/nakipagkasundo sa mga kaluluwa. Balang araw, kayo ay mananagot dahil dito sa AKING upuan ng paghuhukom.

Kahihiyan sa inyong lahat na nanatiling tahimik at walang ginagawa upang alisin ang paninirang-puri na ito na ginagawa sa mga himpapawid [telebisyon, radyo, atbp.]. Upang AKO ang inyong Diyos Ama na si YAHUVEH ay hindi magagalit sa Amerika muli, iniligay KO ito sa isipan ni Pat Robertson, na magdasal para sa mga pastor, nguni’t hindi niya sinabi kung bakit ginawa KO ito. Alam niya na ang mga pastor ay nakipagkasundo at gayunman ay natakot na galitin sila kaysa sa galitin “AKO [I AM]”. Kapighatian sa mga pastor sa Amerika at sa boung mundong ito, pinapaalalahanan KO kayo, “Huwag ng kumilos na parang mga duwag.”

Huwag ninyong tawagin ang inyong sarili na isang pastor, propeta, apostol, guro, ebanghelista, isang espirituwal na lider kung kayo ay isang duwag! Bumaba/Umurong ngayon bago pa kayo masmanagot para sa pagligaw sa AKING kawan. Tumigil sa pagturo sa AKING mga Tao na makipagkomprimiso sapagka’t sa mga panahon ng sinaunang panahon nakipaglaban sila para sa karapatang paglingkuran “AKO [I AM]”. Ang mga taong sumunod kay YAHUSHUA ay pinatay nguni’t hindi sila nakipagkomprimiso/nakipagtansaksiyon.

AKING simbahan, bumangon muli at maging buhay na Templo ng AKING RUACH HA KODESH. Tumigil sa pagpapakain sa AKING Tupa at mga batang Tupa ng pabulum (pagkain ng mga bata) na nababagay lamang para sa pinakamaliliit na mga sanggol. Nakakahiya kayo. Kayo ay AKING pananagutin, kayong mga pastor na nagkipagkasundo at ayaw tawagin ang hindi banal (unholiness) na kung ano ito. Ang mga taong nagkipagkomprimiso ay hindi magmamana ng Kaharian ng Langit. Natatakot kayo sa inyong mga sariling mga dyakono (deacons), mga kongregasyon, at gobyerno ng higit sa “AKIN [I AM]”. Paano KO ipagpapatuloy ang pagbubuhos ng AKING mga biyaya, at proteksyon kung magpapatuloy kayong makipagkompromiso (to compromise) sa kung ano ang alam ninyo ay totoo, na sinusuportahan ng Banal na Bibliya at mga banal na kasulatan.

Pinaparatangan KO kayo mga pastor at inaakusahan kayo ngayon. Nakakahiya kayo! Inyong sinasabi ang kung ano ang sinasabi ng gobyerno, kongregasyon, na bumili sa inyo, na sabihin sa inyo kung ano ang [dapat] sabihin. Mga pastor kayo ay nagbabala kung sino ang terorista ng Amerika, nguni’t hindi nagbigay babala ng kung sino ang kaaway ni YAHUVEH, at ang totoong kaaway ng AKING mga Anak, ang pangalan ay satanas at si satanas ay dumarating sa napakaraming anyo, sa iba’t ibang klaseng mga relihiyon. Pinipilit/Sinusulsulan kayo ni satanas patungo sa isang digmaan na alam niya ay maging isang giyera na hahantong sa lahat ng mga bansa na makibahagi sa isang paraan o sa iba pa. Mag-ingat kapag sa susunod inyong tinawag itong Pangatlong Digmaang Pandaigdig, iyan ang eksaktong magaganap.

Amerika, kayo ay nalilinlang. Gumising AKING mga tao at magsalita laban dito, hikayatin ang inyong Presidente na maghanap ng mas mapayapang mga paraan kaysa sa digmaan na may kasama ring biyolohiko at mikrobiyong digmaan (germ warfare). Ito ay hindi na isang digmaan ng may mga bala lamang. Ito ay magiging isang malawak na digmaan na yayanig ng mundong ito at tunay na ang mga salitang Pangatlong Digmaang Pandaigdig ay hindi kailanman makakalimutan, ni anumang bansa ang mananatiling pareho. Kayo ay binigyan na ng babala!

Amerika, kayo ay nakakasuklam sa AKIN dahil sa inyong mga awit ng Pagpalain ng Diyos ang America {God Bless Amerika}. Anong Diyos ang inyong kinakantahan nito? Narinig KO ang inyong araw ng pag-alaala (day of remembrance) at panalangin, nasaksihan KO ang katahimikan, at ang lahat ng Langit ay nanonood ng tahimik, habang narinig KO ang isang bansa na tumindig laban sa AKIN, si YAHUVEH, habang nagtitipon kayo sa mga panalangin, mga Simbahan, mga Templo, mga Moske, mga tahanan, at mga kalye, nguni’t gaano karami ang nagdadasal sa Diyos ng inyong paglikha. Gaano karami ang nagdadasal sa Pangalan ni YAHUSHUA ang Diyos ng inyong Kaligtasan. KAPIGHATIAN sa inyo. Narinig KO ang inyong lider na nagsasabi na manalangin lamang sa anumang diyos na inyong sinasamba.

Nakita KO ang inyong mga lider sa gobyerno na nagdadasal kahit sa pangalan ng isang dayuhang/banyagang diyos. Na isang tao lamang, ang diyablo ay dumarating sa napakaraming balatkayo. Ang kabastusan! Ito ay dahil sa mga panalangin ng AKING mga tao na nagmamakaawa para sa Amerika, hindi KO tinanggal/itinaas ang AKING kamay ng proteksyon muli mula sa inyo sa araw na iyon. Ito ay dahil lamang sa iilang tao na nasa inyong bahay ng gobyerno na AKING inilaan/itinira ang Amerika muli, sa mismong araw na iyon, noong ang mga masasama na ito ay tumitindig, narinig KO ang mga taimtim na panalangin ng matuwid na pumuno sa AKING mga tainga ng masmalakas kaysa sa mga nagsisikap na payapain ang bawat relihiyon.

Amerika, tumigil kayo sa pagsusubok/pagsusuri sa AKIN. Kapighatian sa isang sanggol na umaalog sa kanilang kamao sa mukha ng Makapangyarihang buhay na Diyos na si YAHUVEH, wala ng iba pa. “AKO” ay “AKO” at wala nang ibang Diyos. Amerika, kung hindi kayo titigil sa pagwagayway ng pula, puti at asul na bandila na iyan sa mukha “KO [I AM]” at magsimulang mamuhay ng Makadios, tinataas ang Bibliya, sinusunod ang Torah, na ay isang Makadios na sukatan/pamantayan laban sa kasamaan sa mundong ito, pati narin sa kasamaan na dumarating laban sa inyong bansa. “AKO” ay muling bibitiw sa AKING pagkakahawak sa inyo at papayagan si satanas na bigyan kayo ng isang hagupit, kung saan ang mga luha ay hindi hihinto, ni ang mga panaghoy ng bansang ito na maririnig sa buong mundo. Ang isang satanikong bansa ay hahagupit sa inyo at gagawin ang inyong mga katawan na magmukhang nilatigong pula ang mga ito, puti at asul.

Papahintulutan KO si satanas na saktan/pahirapan ang mga sugat sa inyo, kung hindi ninyo ititigil ang pagmamataas na ito, mayabang na pag-uugali. Ang pag-uugaling ito, na ang bansang ito ay perpekto at hindi nakagawa ng anumang pinsala, o kamalian. Ang inyong pagmamataas ay isang mabahong amoy sa Langit at nagiging sanhi ng AKING kahihiyan, habang ang lahat ng impiyerno ay nagagalak at kayo ay nagdudulot kay satanas upang kutyain AKO, ipinapaalala sa AKIN kung gaano kalaki ang AKING grasya at mga biyaya na ibinuhos sa Amerika. Para sa paggawa nito, mag-ingat sa presyong/halagang inyong babayaran kung magpapatuloy kayo ay magiging ganoon na katulad sa Babylon, at kayo ay hindi na babangon muli. Tunay na ang Babylon ay babagsak nguni’t ito ay hindi dapat ngayon. Hinahangad ni satanas na mauna sa AKING oras/panahon at AKO ay naghihintay ng tunay na pagsisisi, Amerika.

Ang inyong bansa ay hindi dapat nagmamataas sa isang bandila na ginawa sa kinulayan na tela, sa pinaka-bahagi ay gawa ng mga kamay ng inyong sariling mga kaaway, na naghahangad ng inyong pagkawasak, at ito ay tinahi ng mga kamay ng inyong kalaban. Sapagka’t kapag ang bansa na gumagawa sa inyong mga bandila ang tumahi sa mga ito, hindi ninyo alam na nilagay nila ang kanilang mga sumpa sa inyong bandila, at ang lahat ng kinakatawan nito, at nagdasal sa kanilang mga diyos para sa pagkawasak ng Amerika. Oh Amerika, gaano AKO nagdadalamhati para sa AKING batang anak na isang bansa. Masyadong nakunsinti/namihasa, masyado KO ba kayo binigyan ng napakaraming mga biyaya? Sapagka’t tunay na kayo ay AKING pinagpala kung saan ang mundo ay na-iinggit. Oh Amerika, binigyan KO kayo ng mashigit pa kaysa sa iba, at kayo ay kumikilos na parang isang nakunsinting bata na naghahangad ng masmarami pa, at hinihiling sa AKIN na umasa ng hindi masyado mula sa inyo. Magsisi bago pa mahuli ang lahat. Bumalik/Bumaling sa AKIN; huwag mangako ng katapatan sa isang bandila lamang, mangako ng katapatan sa Diyos na Lumikha sa inyo at Kaligtasan, YAHUVEH at YAHUSHUA ay ang AMING mga Pangalan.

Oh Amerika, AKO ay umiiyak at nananaghoy para sa inyo. Ipinadala KO kayo sa ibang mga bansa kasama ang Ebanghelyo ng AKING Anak na si YAHUSHUA at ang inyong sariling bansa ay tumatalikod sa AKIN, maliban sa mga oras/panahon ng malaking kahapisan. Bakit KO kailangan tanggalin ang AKING kamay ng proteksyon mula sa inyo upang makuha ang inyong atensyon? Sa palagay ba ninyo AKO ay nagagalak na makita kayong nagdurusa sa harap ng mga mata ng mundo? Hindi ba sinabi KO sa pamamagitan ng babaeng lingkod na ito, “Amerika, Inilaan KO ang pinakamasama/pinakamalala sa huli, para sa inyo?”

Hindi ba ninyo alam na kayo ay kontrolado ng inyong sariling kapalaran lamang? Noong binuksan ng America ang mga pintuan ng tubig at pinayagan ang bawat relihiyon na dumating sa kanilang mga baybayin, sa palagay ba talaga ninyo na gusto KO na tanggapin ninyo ang lahat ng mga dayuhang diyos na sinama ng mga estranghero? Nakalimutan na ba ninyo agad ang inyong pamana at kung paano kayo unang sinilang/nakilala? Madali na ba ninyong nakalimutan ang mga milagro/himala na ginawa KO upang isilang ang bansang ito?

Oh Amerika, huwag ninyo madaling isuko ang inyong mga kalayaan, na AKING ibinigay sa inyo. Oh Amerika, huwag madaling kalimutan na mayroong isa lamang Diyos at ito ay “AKO” na tumatakip/sumasaklaw at nagpoprotekta sa inyo. “AKO” ang parehong Tagapaglikha na naglikha sa inyo para sa AKING sariling layunin! Ginagamit KO kayo upang subukin ang iba pang mga bansa ng mundong ito. Susundan ba nila ang inyong makasalanan na mga gawain, at oo AKING musmos na anak na Amerika, mayroong kayong mga makasalanan na mga gawain, at dahil sa inyong halimbawa inyong pinalaganap sa mundong ito ang halimbawa ng Kawalang banalan. Nagpapapunta kayo ng mga ebanghelista kasama ang mensahe ng kaligtasan, at gayunman gaano karami sa inyong sariling bansa ang kumakain ng prutas/bunga ng kapahamakan, hindi pinagsisisihang kasalanan. Tinatawag ang kung ano ang Banal na hindi banal, kalapastanganan sa AKING mga mata.

Oh Amerika, Halika’t makipag-ayos tayo sa isa’t-isa. Kumakanta kayo ng Pagpalain ng Diyos ang Amerika {“God Bless America”}, pero hindi ba ninyo alam na sinasabi ng mga Budista, na ito ang kanilang diyos na inyong inaawitan sa Amerika sa kantang iyon, gayundin ang sinasabi ng mga Muslim na iyan ang kanilang diyos at sinasabi ng mga satanista na iyan ang kanilang diyos. Pangalanan ang kung anong Diyos ang inyong pinaglilingkuran at Pangalanan ang Pangalan ng kaisa-isang tagapaglikha ninyo at Tagapagligtas ninyo! Pangalanan/Sabihin ang Pangalan na YAHUVEH at YAHUSHUA HA MASHIACH na tinatawag rin ng ilan na Hesu Kristo. Ito ang aming mga Pangalan at ang mga ito ay dapat nasa kahit saang [dako] sa bawat himpapawid [radyo, telebisyon, atbp]. Kayo ba ay sobrang nahihiya na tumawag kay YAHUVEH na inyong hinamak (censored) ang AKING Pangalan mula sa inyong mga paaralan, sa inyong mga bahay hukuman? Bakit ang bawat ibang pangalan ay natatagpuan sa Amerika, kahit ang mga taong naglilingkod sa dayuhang mga diyos?

Mga estranghero na dumating sa Amerika, at gayunman sila ay hindi nahihiya na sabihin ang pangalan ng mga tao lamang, ang diyablo na nagbabalatkayo, at gayunman ay tinatawag na mga diyos. At gayunman kayo na inilaan para sa AKING kaluwalhatian ay nahihiya na sabihin ang Pangalan na nakahihigit sa lahat ng mga pangalan. Pagkatapos kayo ay naglakas-loob na tumawag sa AKIN para sa awa sa Amerika. Oh kung hindi para sa mga Panalangin ng Pamamagitan (intercessory prayers) ng AKING tunay na mga Anak, pinayagan KO na sana ang Amerika na maalis/mabura mula sa ibabaw ng mundo.

Para sa kapakanan ng AKING mga Sanggol, Nobiya/Ikakasal, mga Pinili at Hinirang sa Amerika gayundin para sa mga yaong dumaing/umiiyak para sa kanya [America] sa ibang mga bansa, binura KO na sana kayo mula sa AKING memorya/alaala ngayon. Ito ang kung gaano ninyo AKO pinagalit at gayunman kung gaano AKO kagalit ay kung gaano AKO umiiyak para sa inyo, at hinihiling sa inyo na magsisi, sapagka’t ayaw KO ang sinuman na mamatay/mapahamak at mapunta sa isang lugar na nilikha hindi para sa mga tao, kundi sa halip ay para kay satanas at sa mga demoniyo. Ito ay nilikha para sa mga bumagsak/itinapon na mga anghel.

Amerika, Oo binalot KO muli ang AKING kamay ng proteksyon sa inyo. Tingnan kung anong nangyayari kapag niluwagan KO ang AKING mahigpit na pagkakahawak? Tingnan kung gaano kabilis sinalakay ang inyong bansa ng mga iba na naiinggit para sa mga pagpapala na AKING binigay sa Amerika. Kung ang katotohanan ay malalaman, Amerika, wala kayong mga kaibigan. Silang lahat ay mga kaaway na nagbabalatkayo at kung posible ay loloobin/nanakawin ang lahat ng mayroon kayo. “AKO” lamang ang inyong kaisa-isang tunay na kaibigan at “AKO” ang inyong Tagapaglikha at Ama. Bakit ninyo kinahihiya kung sino “AKO” at kung ano ang “AKING [I AM]” paninindigan (stand for) at iyan ay kabanalan, at kung ano ang “AKING [I AM]” hindi pinaninindigan (stand against) at iyan ay ang lahat ng Hindi Banal. Magsisi Amerika bago pa mahuli ang lahat.

Oh Amerika, napakabata at napaka-hangal. Sa palagay ba ninyo na AKO ay napabilib/natutuwa sa mga panalangin na sinasabi sa ibang mga diyos na dayuhan na pawang mga tao lamang at ang diablo na nagbabalatkayo? Ang inyong araw ng panalangin at pag-alaala ay nakagawa ng kaunti upang parangalangan AKO; kinaawaan/pinalaya KO lamang ang inyong bansa muli dahil ang mga taimtim na mga panalangin ng mga matuwid ay kapaki-pakinabang. Alam ba ninyo na humingi si satanas ng AKING pahintulot upang durugin kayo sa araw na iyon? Tumanggi AKO sapagka’t ang taimtim na mga panalangin ng mga matuwid ay kapaki-pakinabang.

Mag-ingat Amerika, sapagka’t ang susunod na Pangatlong Digmaang Pandaigdig ay magiging simula ng pagtatapos ninyo at maraming ibang bansa ang babagsak kapag ginawa ninyo [ito], tulad ng mga domino sa isang hilera. Tulad ng isang bahay ng mga baraha. Mag-ingat at pag-isipan ng maigi ito, sapagka’t paano KO kayo pagpapalain upang manalo sa isang digmaan kapag ang bansang ito ay hindi na tumatayo para sa Kabanalan. Kayong mga pinuno ay mas interesado sa pagpapalugod sa lahat ng mga tao kaysa pasayahin at matakot sa Diyos ng Kaligtasan. Ang Pangalan ng AKING Anak ay YAHUSHUA at kahit na tawagin ninyo SIYA sa pamamagitan ng KANYANG sagradong Pangalan o ng pangalan sa Amerika na mas karaniwang tinatawag na Hesus, SIYA ang parehong MESIYAS para sa walang hanggan (eternity) at wala nang iba pa. Si YAHUSHUA ang kaisa-isang daan upang lumapit/makarating sa “AKIN [I AM]”, walang ng iba pang Diyos kundi ang Banal na Trinidad (Trinity) sapagka’t [KAMING] lahat na tatlo ay iisa.

Mag-ingat, sa mga huwad na mesiyas na lumilitaw sa paligid ninyo. Mag-ingat, ang lahat ng nasa Bibliya ay nais ni satanas na palsipikahin/pekein. Mag-ingat sapagka’t ang AKING mga Sanggol, Nobiya/Ikakasal, mga Pinili at Hinirang, ay malilinlang kung maaari (possible). Sapagka’t si satanas ay dumarating bilang isang anghel ng liwanag, at nagpapanggap na ito ay para sa inyong sariling kabutihan, upang protektahan kayo, at gayun pa man mag-ingat sapagka’t kapag bumaling kayo sa sinuman para sa proteksyon bago kayo bumaling kay YAHUVEH at sa AKING Anak na si YAHUSHUA, kayo ay nahulog na sa bitag ng pandaraya at panlilinlang. Mag-ingat kapag sinabi KO kung sino ang pinalaya ni YAHUSHUA ay malaya talaga. At pagkatapos ang mga kapangyarihan ng mundong ito ay dumating at kinukuha ang inyong kalayaan sa pagsasalita, paglalakbay, gayundin kung paano ang inyong punla ay hinasik palayo mula sa inyo. Mag-ingat sapagka’t ang mga masasama ay susubukan [rin] at rasyunan ang kung ano ang inyong kakainin, iinumin, susuutin at kung anong araw kayo kailangan sumamba.

Sa araw-araw ay dapat ninyo AKONG sambahin, nguni’t mayroon lamang isang Tunay na Sabbath [Araw ng Pagpapahinga] at iyon ang araw na ibinigay ni YAHUSHUA sa inyo habang SIYA ay nagpakita ng halimbawa at naging Panginoon ng Sabbath [Araw ng Pagpapahinga]. Sambahin at purihin si YAHUVEH at YAHUSHUA sa araw-araw, nguni’t lalo na sa Tunay na Hebreong Sabbath na pahinga kay YAHUVEH sapagka’t AKO ay nagpahinga noong pagkatapos KONG likhain ang mundo. Sino kayo, isang pawang tao lamang na isipin na kayo rin ay hindi kailangang magpahinga.

Sundin ang AKING Torah. Igalang ang tunay na araw ng Sabbath at panatilihin itong Banal sa harap KO. Magpahinga sa araw na ito. Hangarin/Sikapin na makarinig mula sa AKIN sa araw na ito, tanungin AKO kung anong gusto KONG ipagawa sa inyo sa araw na ito, lumayo kayo mula sa mundo at igalang ang Diyos ng inyong Likha at Kaligtasan. Ang isang tao ba ay magnanakaw sa Diyos? Oo, kahit na ang tunay na mga Sabbath [Araw na Pagpapahinga] ay ibinukod/inilaan para sa inyo at sa “AKIN [I AM]” sapagka’t nakikita ninyo, ito ay magiging ngayon at sa walang-hanggan (eternity) ang araw ng pagpapahinga.

Tumingin sa araw na ang mundo ay nakikisalamuha/nagsasaya (parties), at nasa kalasingan, kasalanan, ay laganap at alamin na ito ay isang panlilinlang ng diyablo upang galitin “AKO” sapagka’t napakarami ang hindi nakakaintindi kung anong araw ang Tunay na Sabbath [Araw ng Pagpapahinga]. Basahin ang inyong mga banal na kasulatan, hindi ba sinasabi ng AKING Salita, “Magtrabaho kayo ng anim na araw at sa ikapitong araw ay magpahinga kayo?” Ito ay hindi legalismo, ito ay isang biyaya na inilaan para sa inyo at sa “AKIN [I AM]”. Si YAHUSHUA ay babalik para sa KANYANG Nobiya/Ikakasal sa Tunay na Sabbath [Araw na Pagpapahinga]. Nguni’t hindi ninyo alam kung aling Sabbath [Araw na Pagpapahinga] SIYA babalik kaya maging handa. Huwag ninyo SIYANG hayaang matagpuan kayong naglalasing, nagsasalu-salo/nakikisalamuha (party), at nagtatrabaho, tulad ng ginagawa ng mundo o kayo ay iiyak tulad ng 5 hangal na mga birhen na walang langis sa kanilang mga ilawan. Sindihan ninyo ang inyong mga ilawan ngayon at panatilihin ang mga ito na nakasindi, hanggang sa makita ninyo si YAHUSHUA na bumalik kasama ang lahat ng KANYANG Kaluwalhatian para sa KANYANG Nobiya/Ikakasal na naghihintay para sa kanyang Nobiyo.

Mag-ingat sapagka’t ang WTC {World Trade Center} na mga tore ay katulad ng mga Poste na inalog/niyanig ni Samson. Amerika ito ang [lugar] na kung saan inyong inilagay ang inyong pananampalataya, ang inyong pagtitiwala, ang inyong pag-asa, ang mga ito noon ay mga tore na gawa ng napakaraming mga lengguwahe at mga bansa, at itinayo ninyo ang toreng ito ng matayog, at kung maaari, ito sana’y aabot sa taas ng tore ng Babylon. Katulad na ang tore ng Babylon ay bumagsak sa harap ng mundo, pinayagan KO ang mga toreng ito na matumba sa lupa. Ngayon ang lupain ay nakababad sa dugo ng [mga] bumagsak na nakalibing sa ilalim ng mga tore bilang isang palatandaan ng kasalanan ng pagmamataas sa mga tore na iyon.

Walang sinuman ang nagsasalita tungkol sa kasalanan na nasa mga toreng iyon, ang mga kasalanan na sinasamba ng buong mundo, ang kasalanan ng kasakiman, pagnanakaw, dugong salapi (blood money), sa napakaraming anyo, kasalanan sa mas-marami pang anyo kaysa maaari KONG pangalanan. Ang buong mundo ay uminom mula sa yoang baso ng Babylon, noong niluwagan KO ang AKING pagkakahawak sa inyo sa araw na iyon; ang kaaway ay pumasok at sumalakay. Ang mundo ay tumingin na may panginginig sa takot, habang nakita nila ang inyong mga Tore ng mundo (World Tower) na nasusunog at bumagsak sa lupa. AKO ay nagkakaroon ng awa sa inyong Sistema sa pananalapi para sa isang kadahilanan. Huwag isipin na ito ay dahil ang Amerika ay napakamakapangyarihan, walang sinuman ang maaaring makapagdala ng isang depresyon muli sapagka’t ito ay ang mga panalangin ng taimtim na mga matuwid sa Pangalan ng AKING Anak na hindi KO pinayagan ang ekonomiya na bumagsak rin sa lupa. Hindi pa! Hangga’t ang mga panalangin ay patuloy na umaakyat at pananampalataya sa “AKIN [I AM]” ng higit pa kaysa gobyernong ito o anumang ibang pamahalaan.

Amerika, magisip ng matagal at mabuti bago kayo makibahagi sa isa pang giyera. Anong bansa ang inyong lalabanan? Wala kayong isang bansa upang labanan. Kayo ay napakaliit kumpara sa masmalalaking mga bansa. Kayo ay tulad ng pinakabata na sumusubok na daigin/talunin ang pinakamatanda. Ang tanging dahilan kung bakit kayo ay nanalo sa mga digmaan sa nakaraan ay dahil ang bansang ito para sa masmaraming parte ay bumaling sa “AKIN [I AM]” at sa AKING Anak na si YAHUSHUA at alam na kung wala KAMI sa inyong panig ay natalo sana kayo sa bawat digmaan. Kahit ang inyong mga inisyal ay ibinigay “KO [I AM]” sa inyo. US {KAMI}, si YAHUVEH at YAHUSHUA ay ang US {KAMI} at A is para sa Almighty {Makapangyarihan}. Ang bansang ito ay dapat tumayo para sa United States ng Almighty {Estados Unidos ng Makapangyarihan}. Sapagka’t minsan ninyong pinagsilbihan ang Makapangyarihang buhay na Diyos na “AKO” at YAHUSHUA. Ito noon ang “AKING [I AM]” biyaya, pag-ibig, awa at karunungan na ibinigay KO sa inyong lider sa politika at sa espirituwal.

Sino ngayon ang makikinig? Anong espiritu ang nagsasalita sa inyong mga lider? Ipagdasal sila. Ang inyong Puting bahay (White House) ay nadungisan at hindi kailanman nalinis ng mga espiritu ng dibinasyon/panghuhula, pangangalunya, pagpatay, pagpapakamatay, kaputahan, pakikipagtalik ng hindi kasal, kasakiman, pagseselos, anti-kristong mga espiritu, pagpapalaglag sa mga sanggol, homoseksuwalidad (bakla/tomboy), pagmamataas/hambog, ateismo (hindi paniniwala sa diyos), walang pagmamahal, pagkapoot, pagkamakasarili, pagnunuhol, pagsisinungaling at nanlilinlang na mga espiritu, satanismo, pagkabaliw, pagtataksil, nigromansiya (mahika na kinasasangkutan ng komunikasyon sa namatay), kailangan KO pa ba magpatuloy? Anong espiritu ang nasa inyong Puting Bahay (White House) ngayon kung saan gumagawa ng mga desisyon ang inyong mga lider? Nasaan ang Dugo ni YAHUSHUA na dapat ginagamit upang linisin ang inyong mga bahay ng gobyerno? Nasaan ang pagsisisi tulad ng tinawag KO sa Washington DC? Mula sa inyong mga pinuno na responsable sa pagpasa ng mga batas ng kawalang banalan? Mga tao tumayo sa puwang/pagitan para sa inyong mga lider sa politika sa buong mundo.

Amerika, huwag makipagdigmaan na wala “AKO” sa tabi ninyo. Huwag ninyo pahintulutan ang inyong mga politiko na isipin na gusto ninyo ang digmaang ito sa isang hindi nakikitang kaaway. Maaari ba talaga ninyong labanan ang 60 na mga bansa o mashigit pa upang lipulin/bunutin ang mga lalaking inyong tinatawag na mga terorista? Paano kayo makakaasa na manalo? Oh Amerika, kayo ay humaharap sa isang mundo na puno ng mga mapang-api na lubusang nagnanais na magpanggap bilang isang kaibigan at para sa kalakhang bahagi ay pagtataksilan kayo kung bibigyan ng isang pagkakataon. Sila ay aatake sa oras ng hindi ninyo inaasahan. Inaalok ninyo ang inyong kamay na puno ng pera, at suhol, at kinasusuklaman kayo nila dahil dito. Kayo ay binigyan na ng babala! Amerika, kayo ay napakalapit sa AKING puso, sapagka’t kahit na ang inyong mga kaaway ay nauuhaw at nagugutom ay gusto ninyong pakainin at painumin sila. Hindi ba ninyo nababatid na pinapalakas ninyo ang inyong kaaway paminsan-minsan sa halip ng pahinain sila?

Kayo ay pinupuno ng maaapoy na baga sa mga ulo na hindi kinikilala ang Diyos ng inyong mga ninuno, kinamumuhian nila kayo kapag pinapakitaan ninyo sila ng pagmamahal at pakikiramay, at tinitingnan nila kayo na parang kayo ay mahina na sa halip ay malakas. Amerika, kahit na pagkatapos ng giyera sa inyong mga kaaway, kayo ay pumupunta at muling itinatayo ang kanilang lupain nguni’t hindi ninyo mapupunasan/mapapawi ang mga luha na inyong idinulot dahil kayo ay masyadong mabilis na bumaluktot (flex) na inyong iniisip [na ito] ang inyong mga braso ng lakas, ang inyong mga kalamnan, at gayunman kapag ang inyong mga kalamnan ay hindi pinalakas ng Banal na Salita ni YAHUVEH inyong masusumpungan/makikita na ito ay nangangailangan ng higit pa na gawin pa kaysa sa kung ano ang ginagamit nito.

Mag-ingat, ang kamay ng berdugo/tagapatay, huwag ninyo pagkatiwalaan ang inyong mga kaaway. Mag-ingat sa pagtalikod sa mga berdugo/tagapatay sapagka’t ngayon ay mayroong higit sa isang bansa at berdugo/tagapatay ang kailangan ninyong alalahanin. AKING binigyan ng babala ang babaeng tagapaglingkod na ito kung saan sinasalita KO ito, mag-ingat sa Pakistan, at gayunman iilan ang nagsasalita at nagbibigay babala sa mga lider ng bansang ito? Amerika, kayo ay ngumingiti at ang mga bansang inaakala ninyo ay nakangiti rin sa inyo ay humahawak ng mga misayl (missiles) sa kanilang mga likuran.

Ang Pakikidigma ay makakapinsala sa inyo sa mga paraan na hindi pa nagawa noon. Ang tanging paraan na ito ay hindi mangyayari ay kung ang mga taimtim na mga panalangin ng mga matuwid ay magpapatuloy na tumawag sa AKING RUACH HA KODESH (Banal na Espiritu) upang takpan ang Amerika at magsisi at tumayo/manindigan para sa Kabanalan at sa katapangan ay pagwikaan (rebuke) ang Kawalang banalan at tumawag sa walang ibang Pangalan kundi kay YAHUVEH at YAHUSHUA. Takpan ninyo ang inyong Pangulong Bush sa Panalangin, at kapighatian sa inyo kapag dumating ang susunod na Presidente. Kapighatian sa inyo kapag dumating ang susunod na Papa (pope-[ang lider ng pandaigdigang simbahang Katoliko]). Sapagka’t ang susunod na Papa na ito ay hindi magiging isang lalaki (man) ng kapayapaan, at magiging kontralado ni satanas.

Tandaan ang Imperyong Romano at kung ano ang ginawa nito. Mga Salita para sa mga marunong dahil kay YAHUVEH, manalangin ngayon para sa mga panahon na darating, sasapit sa inyo ng napakabilis sapagka’t ngayon na ang oras upang maging matuwid/tama sa AKIN. Sinasabi KO ito sa buong mundo para sa Amerika, maaari kayo magtakda/magpakita ng halimbawa, tulad ng kayang gawin ng Israel. Kung makikinig lamang ang AKING dalawang mga anak kung ganoon hindi na sana kailangan inumin ng mundong ito ang tasa ng AKING kapootan. Ah, nguni’t ito ay napropesiya at naitalaga na, gayunman huwag madaliin ang AKING tiyempo! Mayroon pang oras kung ang lahat lamang na umaangkin/nagsasabi na kilala nila “AKO” ay hindi na mananatiling tahimik. Ang Digmaang Pandaigdig na ito ay maaaring maantala ng masmatagal; wala ng magiging iba pa, pagkatapos nito ay magiging isang digmaan laban sa Langit mismo. Manalangin na kayo ay magiging nasa panig ng Langit at hindi sa panig ng anti-mesiyas.

Ngayon sa pagsasara, gusto KONG paginhawain/mapanatag(comfort) ang AKING mga Sanggol na dumarating sa AKIN na lumuluha, at natatakot sa kung anong magaganap. Kung ang mga salitang ito ng karunungan ay hindi pinapansin, “AKO” ay hindi nagbigay sa inyo ng isang espiritu ng takot, kundi kapangyarihan, pagmamahal, at isang matinong kaisipan/kahusayan. Pasalamatan AKO ng maaga (ahead of time) para sa inyong niluwalhating Katawan (Glorified Bodies). Mga Katawan na walang mga rehas ang makakahawak [sa mga ito], mga katawan na hindi maaaring mapatay, mga katawan na magagawa parin ang kung anong ginawa ng mga santo noong bumangon ang AKING Anak na si YAHUSHUA mula sa hukay. Kaya bumangon rin ang mga santo sa Jerusalem habang ang kanilang mga espiritu ay nakiisa sa kanilang mga katawan at sila ay bumangon sa unang muling binuhay na mga katawan (resurrected bodies), upang maging isang patotoo/saksi na si YAHUSHUA ay buhay, mamumuno at maghahari, SIYA ang MESIYAS. Muli, sasabihin KO kung ano ang naganap noon gayon ito ay magaganap muli.

Una, dumating si YAHUSHUA pagkatapos ang mga santo ay bumangon at naging saksi sa Jerusalem. Basahin ang AKING Banal na Salita katulad ng naganap noon ito ay magaganap muli. Ito ang mga patay sa MESIYAS na muling magpapatotoo/magsasaksi sa mundong ito; si YAHUSHUA ay MESIYAS, kasama ang mga taong nabubuhay at tinawag na AKING Nobiya/Ikakasal. Nanonood, naghihintay, gayunman ay ginagawa ang mga trabahong inilatag/itinakda ng inyong Ama sa Langit, ay kukunin upang salubungin si YAHUSHUA sa himpapawid. Hindi na mga katawan ng laman at dugo, kundi maluwalhating mga Katawan (Glorified Bodies), na magsasakatuparan pa ng masmarami para sa “AKIN [IAM]” kaysa sa mortal na mga katawan ng luwad.

Kung pinaniniwalaan ninyo ang AKING Banal na Salita, kung ganoon malalaman ninyo na hindi ito ang unang beses na ginawa “KO [I AM]” ito, natatandaan ba ninyo si Elias ng Unang Panahon [sa Hebreo, Eliyahu], at natatandaan ba ninyo si Enok? Bakit iniisip ninyo na maaari KO lang gawin ito ng dalawang beses, hindi “KO [I AM]” ba maaaring gawin ito muli at para sa mga tao na maaaring maniwala sa pananampalataya ay gagawin KO ito. Noong panahon na ang mga Anak ng Israel ay nasa tabi ng mga Anak ng Ehipto, at gayunman ang mga salot ay hindi lumapit sa kanila, kahit na ang kadiliman ay hindi sumapit sa kanila. Ang dugo ng sakripisyong tupa ay nasa itaas ng mga poste ng pintuan noon, ngayon mayroong kayong isa pang sakripisyong tupa (sacrificial lamb), ang Tanging Banal na tupa na walang dungis o kapintasan. Walang kasalanan ang natagpuan kay YAHUSHUA. Kaya ang lahat ng mga tao na naghugas sa kanilang buhay na mga Templo sa KANYANG ibunuhos na dugo sa Kalbaryo, para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, pinagsisihan at tumalikod mula sa kanilang kasalanan, nagmamahal at naghahanap kay YAHUVEH at YAHUSHUA inuuna (SILA) sa kanilang mga buhay, na puno ng AKING RUACH HA KODESH.

Tulad ng sa mga panahon ng Masamang Paro (Pharaoh), kapag ang espiritu ng masamang paro ay dumating muli, gayon rin ang mga milagro ay darating muli, tulad ni Moses at sa mga Anak ng Israel. Kung kayo ay maaaring maniwala, kung ganoon mga milagrong hindi pa nakikita ay inyong makikita. Magkakaroon pa rin AKO ng mga martir sapagka’t ito ay naitalaga at alam na nila ito sa kanilang mga espiritu at nakahanda, nguni’t ang AKING mga Anak na naglagay sa kanilang pananampalataya sa “AKIN [I AM]” at nakikinig sa AKING boses, ay malalaman kung ano ang gagawin, at kung saan pupunta, at makakatakas sa kamay ng kaaway muli’t muli. Hindi lahat ay makakatanggap ng Niluwalhating mga Katawan (Glorified Bodies), sapagka’t hindi lahat ay naniniwala.

Ang Ilan ay gustong subukan AKO at manatili sa kanilang hindi ligtas na mga minamahal. Magkaroon ng pananampalataya para sa mga milagrong kinakailangan, upang subukan at bigyan sila ng babala na huwag tanggapin ang Marka ng Halimaw, ang mga ilan ay alam na sila ay makakatanggap ng Niluwalhating mga Katawan, ito ang dahilan kung bakit mayroong ganitong dibisyon/paghahati, parehong tama. Inilagay KO na sa inyong espiritu kung kayo ay AKIN,kung kayo ay magiging martir, or kayo ay magiging patay dahil sa MESIYAS, at kayo ay mamamatay muna, babangon, o kung kayo ay kukunin upang salubungin AKO sa himpapawid habang kayo ay buhay pa.

Itigil ang mga hangal na pagtatalong ito. Hindi pa ba ninyo nakikita iyan ang dahilan kung bakit AKO ay nagsalita ng naririnig (audibly) sa babaeng tagapaglingkod na ito na si Elijah [Elisheva Eliyahu] at sinabi “Una sa isang masidhing kagalakan (rapture) pagkatapos ay isa pa para sa mga tao na AKING minamahal?” Mahal KO silang dalawa! Ang patay sa MESIYAS na bumangon, at kayo na nabubuhay ay kukunin upang salubungin AKO sa himpapawid. Hindi pa ba ninyo nakikita, iyan ang dahilan kung bakit AKO ay nagsalita sa kanya na kaniyang naririnig (audible voice), at sinabi, “Huwag ninyo sabihin na kayo ay bago ang kapighatian (pre-trib), sa gitna ng kapighatian (mid-trib), pakatapos ng kapighatian (post-trib), sapagka’t ito ay wala sa mga bagay na ito.

Hindi pa ba ninyo nakikita, ito ay dahil, kayong lahat ay tama. Kahit na ang mga tao na naniniwala kay YAHUSHUA na babalik muli pagkatapos ng Kapighatian (tribulation), sapagka’t hindi ba SIYA darating upang mamuno at maghari sa mundo tulad ng ginagawa niya sa Langit?” Gaano kalaking galit ang inyong idinulot sa AKIN dahil sa kahangalang dibisyon na ito. Maaari na ba ninyong itigil ang pagtatalong ito ngayon? Hindi ba sapat na ang pagkapoot at masakit na mga damdamin mula sa AKING sariling mga anak ang naidulot ng pagtatalong ito na isinulsol/nilikha ni satanas sa loob ninyo. Magtrabaho/Magtulungan ng sama-sama, hindi hiwa-hiwalay. Itigil ang pagtanggi sa mga apostol at mga propeta. Kailangan ninyo ang mga mata at mga tainga ng katawan ni YAHUSHUA. Pastors, tumigil sa pag-aakala na ang kawan (flocks) ay nangangailangan ng walang sinuman maliban sa inyo. Ang kawan ay hindi sa inyo kundi pag-aari ng kaisa-isang Mabuting Pastol. Tama na.

Ano ang inyong sasabihin sa mga tao na naiwan, ang lahat ay dahil hindi ninyo pinayagan ang AKING mga Propeta at mga Apostol na magbigay babala sa mga Tupa at mga batang Tupa at sa mga itim na mga tupa na maaaring maging puti, nguni’t kayo ang naging abala sa inyong mga bulsa na may ginto, kahit na mag-alala kapag ang mga tupa at mga batang tupa ay naliligaw, hangga’t ang mga Tupa at mga batang Tupa ay hindi kayo tinatawag upang magsisi. Ang mga Tupa at mga batang Tupa ay kumakain ng parehong pagkain sa araw-araw. Natatakot kayo na may ibang tao ang magpapakain sa kanila, sa takot, ang kongregasyon na AKING tinatawag na AKING Tupa at mga batang Tupa, ay gugustuhin ang sariwang espirituwal na pagkain mula sa Langit. Sariwang bagong alak at pilitin ang yaong mga pastor, itapon ang lumang alak upang ang mga sisidlang balat (wineskin) ay hindi puputok.

Mga pastor, kayo ay mananagot para sa bawat kaluluwa na naligaw/nawala sa inyong kongregasyon at pumalya/hindi nakarating (misses) sa Langit sapagka’t mas nag-alala kayo para sa inyong mga sarili, at sa pagpatayo sa inyong espirituwal na mga imperyo/kaharian, at ang inyong mga reputasyon, binabaluktot ang AKING mga Kasulatan, upang sumunod sa inyong imahe, upang ipaliwanag ang inyong kasaganaan. At ang AKING mga Anak ay nasa kakulangan, habang ipinagyayabang ninyo ang inyong sarili ng may pagmamataas, yumayaman mula sa hindi pagsasalita ng katotohanan sa takot na ito ay makakapanakit ng damdamin ng mga Tupa at mga batang Tupa. Kayo ay isang pulubi sa Langit. Sinusuot ang inyong sastreng damit na pinasadyang ginawa at mamuhay sa inyong mga mansyon sa mundong ito, sapagka’t tunay na iyan lamang lahat ang mayroon kayo, kung ano ang mayroon kayo sa lupa, kayo ay salat/hikahos sa Langit, gaano man kayo kagaling mangaral, at magturo, ang AKING mga regalo na hindi KO inalis sa sandaling kayo ay pumunta sa paraan ng mundo, kaya marami kayong nalinlang, nguni’t hindi lahat ng AKING mga Anak, sapagka’t AKING ibinigay ang regalo ng pang-unawa at kilala nila kayo kung ano ang espiritu na namumuno sa inyo, ang espiritu ng pera at kasakiman. Kayo ay walang ng higit sa isang puta/kalapating mababa ang lipad sa AKING mga mata.

Ang Inyong Kristal na Templo ay dapat na basagin habang kayo ay patuloy na tumatayo doon sa inyong karangyaan at karangalan na ginawa ng tao. Ang AKING kaluwalhatian ay wala sa inyo. Ang mga taong naghahanggad na tawagin kayo na pastor, ay balang araw ay makakaranas na ang Salamin na Templo ay bumabagsak sa lupa, habang niyayanig KO ito, at ang lahat na nasa loob nito ay mamatay. Iilan [lamang] kapag ito ay mangyari ang makakakita ng Langit. Sapagka’t hindi KO ba kayo binalaan tungkol sa paghahanap ng Espirituwal na mga lider na isang kagamitan lamang upang paginhawain ang inyong nangangating mga tainga. Kayo ay nabigyan na ng babala! Mga ginawa ng tao na mga tore na nangungutya sa “AKIN” (I’AM) ay babagsak. Oo, gayundin ang mga tao na nag-iisip sa kanilang mga sarili na isang tore sa kanilang mga sarili, at tinatawag ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng AKING Pangalan at gayon man ay hindi na AKO kilala. Kayo ay babagsak, kapag ang mga espirituwal na mga lider na ito ay bumagsak, ang mga Tupa at mga batang Tupa ay kakalat, napaka-kakaunti lamang ang makakahanap muli sa Mabuting Pastol.


Kaya ito ay sinalita, kaya ito ay naisulat sa araw na ito ng Oktubre 1, 2001 sa ganap na 12:10 ng umaga. Aking ipinahayag ito at humihingi ng kapatawaran kay YAHUVEH kung hindi ko naisulat ang lahat na kailangan kong isulat. Ginawa ko ang aking makakaya sa aking nalalaman kung paano, upang subukan ang espiritu na nagsalita. Pakiusap ipaalam sa akin kung inyong narinig ang tinig ng ating Ama sa Langit. Kailangan ko rin ng panghihikayat habang ang mga propetik na mga mensaheng ito ay nagpagalaw sa mga kaaway na naghahangad na patahimikin ang babaeng tagapaglingkod na ito ni YAHUVEH at YAHUSHUA. Gayon pa man, hinahanggad kong palugurin/pasayahin si YAHUVEH at YAHUSHUA kahit na hindi ko maaaring mapasaya ang sangkatauhan.
Apostol Elisheva Elijah (Elisheva Eliyahu)
P.S. Pakiusap huwag batuhin ang mensahero.

Ang ID kard na ito ay isang hudyat na Marka ng Halimaw. Sa aking pagkakatulog gumising ako ng kasama ng kaalaman na ito mula kay YAHUVEH, ano ang isang ID kard? Ito ay isang Marka na nagtatakda sa inyo mula sa iba. Saan pupunta ang mga impormasyon? Sa isang kopyuter sa Belgium na tinatawag na “BEAST” {Halimaw}. Mag-ingat ang palatandaan kung ano ang nasa libro ng mga rebelasyon na tinatawag na Marka ng Halimaw. Manalangin na ang lahat na tumatawag sa pangalan ni YAHUSHUA ay wala dito sa panahong matutupad ito. Sapagka’t hindi maaring bumili o magbenta nang wala ang Markang ito. Sinisikap ni Tony Blair na dumating/mapunta ito sa England. Magsalita kayo o walang hanggang hawakan ang inyong kapayapaan.


Mga Email…

Ang pangunahing bagay na nakita ko sa bagong salitang ito mula sa Makapangyarihang Diyos ay ito. Maliban kung ang mga Pastor, mga Ebanghelista, mga Guro, mga Propeta, mga Apostol, tumigil sa pangingiliti sa mga tainga, at simulan ang pagsasabi sa mga tao ng katotohanan, ang bansang ito ay babagsak. Ikaw ay isang pusong matapang na tumatayo para sa katotohanan. Magpatuloy na tumayo at manalangin na ang mga iba ay susunod sa iyong matapang na halimbawa. Kung ang simbahan (tayo) ay hindi maninindigan ng sama-sama sa totoong pagsisisi, at umiiyak/sumisigaw sa Diyos upang patawarin ang pakikipagkomprimiso nito sa mundo, ang laman, at ang diyablo, tayo ay babagsak!

Ang mga bagay na ito ay nakasalalay sa sama-samang simbahan na nagpapahayag na malaman ang tunay na Diyos at KANYANG Banal na Salita. Nakita ko ang TBN at nakita si Paul at si Jan Crouch. Siya ay may hawak na Koran sa kanyang mga kamay na sinasabi sa mga milyun-milyong mga kristiyano sa Amerika kung paano ang kapayapaan ay minamahal ang mga Muslim at si Mohammad ay isang mabuting lalaki. Ito ay halos 2 linggo bago inaatake ang mga Tore. Ito ay isang halimbawa ng malubhang kamangmangan na ang mga pastor at mga mangangaral ay nakababad ngayon.

Nakikita ko na sila ay literal na nakababad sa huwad na mga pagtuturo at nakipagkomprimiso. Nakita ko ang araw na ito na darating, 12 taon na ang nakakaraan, at sinubukang sabihin sa iba… walang sinuman ang nakinig. Ngayon ay sinasabi ninyo sa mundo sa pamamagitan ng Internet. Sila ay mas mabuting tumayo sa babala at makinig, at pagkatapos kumilos, o tayo ay babagsak!!! “Ang pagkomprimiso, oh ang pagkomprimiso ay naglagay sa AKING Simbahan sa malungkot na gulo na ito, sabi ng Panginoong Diyos. Tumakas mula sa komprimisong ito o madakip sa dumi ng kasalukuyang masamang daigdig na ito at mababad sa dumi nito, sabi ng Panginoong Diyos”

Salamat (Elisheva ) para sa iyong malakas na paninindigan para sa katotohanan ng DIYOS. Ako ay may pakiramdam na humantong na imungkahi na ilagay mo ang mensaheng ito malapit sa bagong propesiya sa iyong site. Ito ay papuri sa mga makapangyarihang mga salita na ibinigay ng Makapangyarihang Diyos ang Dakilang “AKO” sa iyo. Aming hinahandog ang ating papuri at pasasalamat, at ibinibigay ang karangalan at kaluwalhatian nararapat sa ating Diyos Ama, ang Banal na Espiritu, at YAHUSHUA, ang Diyos na ating Tagapagligtas. Ito rin ay magpapa-alerto/magpapagising sa iba kung anong nangyayari sa simbahan ng mundo, nguni’t gamitin ang inyong sariling pagpapasya/kaunawaan. Nagmamahal, Linda.


Kapatid na (Elisheva ), sa wakas nabasa ko na ang Mensaheng #49 at naramdaman ko ang Banal na Espiritu sa bawat salita. Ang bawat pinagpalang pinahirang salita ay umalingawngaw na “Katotohanan” sa mismong kaluluwa ko at pinupuri KO ang Makapangyarihang Diyos sa paglalantad ng mismong puso NIYA sa atin! Nananalangin rin ako na ang lahat ng magbabasa sa mensaheng ito ay magbibigay pansin, at siguradong gagawin ko ang aking parte sa pagkopya nito at pagbabahagi sa mensaheng ito sa mga kaibigan at mga minamahal. Napagtanto ko ang aking sariling mga depekto (imperfections), nguni’t ako ay tunay na nagdadalamhati sa paraan na nakalimutan ng mga tao ang Diyos sa pangalan ng “komprimiso” at iniwasan ang paggamit ng tanging pangalan kung saan tayo ay maaring maligtas [kay] “YAHUSHUA!”

Ang propesiya ay tunay na isang paggising na tawag sa Amerika at sa mundo at ako ay lalong sumasang-ayon sa parte tungkol sa kung paano ang lahat ng tao ay tumatalon sa paligid iwinawagayway ang bandila ng Amerika at nagsasabing “Pagpalain ng Diyos ang America”. Paano tayo tunay na pagpapalain ng Diyos sa ating kasalanan, paghihimagsik at kayabangan! Tunay! Ang Pagsisisi at pagpapakumbaba ay tunay na kailangan at nananalangin ako para sa lahat ng mga kaluluwa na bumalik sa isang Totoo at Buhay na Diyos, na si YAHUVEH! Salamat Kapatid para sa pagiging sisidlan/daluyan sa pamamagitan ng kung saan ito napapanahon at napaka diretsong propesiya ay dumating upang bigyang babala kami bago ito ay maging huli. Pagpalain ka nawa palagi ng Diyos! Olga

Pakiusap kopyahin at i-email ang propesiyang ito sa bawat tao na kakilala ninyo!