64 Sabihin sa AKING mga Anak na Tumakas sa mga Simbahan ng Babylon!

print

Popesiya 64

“Sabihin sa AKING mga Anak na Tumakas sa mga Simbahan ng Babylon!”

Ibinigay kay Apostol Elisheva Eliyahu
Oktubre 16, 2002

Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa itaas sa lahat ng mga Propesiya simula ngayon: noon pa binalaan kita Elizabeth na di mo papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki man o babae kahit na noon pa meron ng Ministeryo na naitayo na. Inilagay KO sa iyong espiritu dahil wala nito ang gawa ng iyong mga kamay, wala nito ang gawa mula sa iyong mga bibig. Ito ay mula sa bibig ng inyong YAHUVEH na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong MESYAS (MESSIAH) na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong ESPIRITU SANTO (RUACH ha KODESH) ang inyong INAYAH (IMMAYAH) na nagbigay ng kapanganakan. At kung ito lamang ay may pagkakaroon sa pamamagitan ng iyong mga kamay ito ay matagal ng nabigo, Ito ay sa pamamagitan ni SHKHINYAH GLORY na umiihip sa kabila ng hangin na dumadaloy dito sa mundo, ang Banal na hangin ng malay-tao, matagal na itong nasira o nabigo kung ito ay sa pamamagitan ng iyong hininga. (Isaiah 42:8).

Sa Hulyo 2010 si YAHUVEH ang Diyos ay sinabi rin na idagdag ang sumusunod mula sa 2nd Chronicles bago ang bawat Propesiya:

2 Cronica 36:16, “Nguni’t kanilang tinuya ang mga sugo ng Dios, at niwalang kabuluhan ang kaniyang mga salita, at dinusta ang kaniyang mga propeta hanggang sa ang pagiinit ng Panginoon ay bumugso laban sa kaniyang bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan.”

 

 


Nagsasalita si Elisheva:
ito’y laging nagpapahanga sa akin kung sino ang gagamitin ng RUACH HA KODESH upang pagalawin/pukawin ang propetik na pagpapahid sa loob ko at kailan. Sa araw na ito sinabihan ako na tawagan ang ilang partikular na mga kasama sa telepono upang makita kung kailangan din nila ng paglilingkod (ministering). Tinawagan ko ang isang matapat na kasama sa ministeryong ito at dahil sumunod ako ang bagong Propesiyang ito ay lumabas. Hindi ako hihingi ng paumanhin para sa kung anong sinasabi ni YAHUSHUA sa pamamagitan ko kahit na alam ko na ang propetik na mensaheng ito ay magpapagalit sa marami , ipinagdarasal ko na inyong mabatid na kailangan kong gawin ang ayon sa nakasaad sa Ezekiel 3:17-21.

Ginagawa ko ito dahil natatakot ako na masaktan/mapagalit si YAHUVEH at si YAHUSHUA ng higit pa kaysa katakutan ko na masaktan/mapagalit kayo. Ginagawa ko ito dahil tunay ko kayong minamahal at gustong makita kayo sa Langit. Patawarin ninyo ako na ito ay masmahaba kaysa sa karaniwan nguni’t hindi ko maaaring isensor/pagbawalan ang RUACH HA KODESH. Para sa mga taong nagmamahal sa akin at sa ministeryong ito, hinihiling ko sa inyo na takpan kami sa inyong mga panalangin at pag-aayuno. Paki-email at ipaalam sa amin kung ginagawa ninyo ito. Ang propetik na mensaheng ito ay ginawa/nilayon upang maibahagi at lalo na sa inyong mga Pastor. Mayroon rin akong lisensya ng [pagiging] isang Pastor at kung hindi ko alam ang mga katotohanan sa mensaheng ito hindi ko babatuhin ang [isang] taong naghahatid nito, pasasalamatan ko ang taong iyon. Ito’y nangangailangan ng isang mapagpakumbabang Pastor upang tanggapin ang katotohanan na sila ay nagkamali at baguhin ang Pagsamba ng Linggo sa biyernes ng gabi o Sabado ng araw o hapon.

Habang nasa telepono kasama ng isang Babaeng Kapatid ni YAHUSHUA na nagngangalang Carol, ang propetik na mensaheng ito ay lumabas ng hindi inaasahan. Si YAHUVEH ay muling tinatawag ang KANYANG mga tao na lumabas sa Sistema ng organisadong mga simbahan ng Babylon. Si YAHUSHUA ay hindi babalik muli hanggang ang KANYANG mga anak at Nobiya ay magsimulang sumunod. Lumabas na ngayon O makapangyarihang mga Mandirigma ni YAHUSHUA. Ang Paghuhukom ay nagsisimula sa bahay ng Panginoong Diyos na si YAHUVEH. Ang Katolikong mga Simbahan ay isang parte ng Sistema ng organisadong Babylon. Ito ay ang Katolikong Simbahan at si Konstantine na naglikha sa gawa ng tao na Sabbath {araw ng pagpapahinga} kung saan ay ang Linggo. Kung sa palagay ninyo na ito ay hindi importante kung ganoon sabihin ninyo iyan sa akin pagkatapos ninyong pakinggan ang pinakabagong propesiya.

SABIHIN sa AKING mga Anak na TUMAKAS SA MGA SIMBAHAN NG BABYLON!

Ibinigay kay Apostol Elisheva Eliyahu
Okt. 16, 2002

(Si Elisheva ay Nananalangin) Ako ay nagsusumamo/nagmamakaawa sa dugo ni YAHUSHUA sa ibabaw ng himpapawid na ito. Alam ko na dapat ko talagang tawagan si Carol, Ama dahil alam ko na ngayon Ama na nais MO na pukawin ang propetik na pagpapahid sa loob ko. Oh Amang Diyos YAHUVEH sa Pangalan ni YAHUSHUA HA MASHIACH. Gusto KA lamang naming pasalamatan at pinupuri KA namin ngayon habang kami ay natitipon sa IYONG Pangalan ngayon sa Pangalan ni YAHUSHUA. (Nagsimulang manalangin mga wika sa Langit hanggang sa dulo sa pamamagitan ng panggitnang yugtong ito (intermediately).

Aming pinagwiwikaan at ginagapos ka satanas ngayon malayo mula sa amin sa Pangalan ni YAHUSHUA HA MASHIACH. Aking pinagwiwikaan (rebuke) at ginagapos ang bawat kasinungalingan at mapanlinlang na mga espiritu malayo mula sa akin ngayon sa Pangalan ni YAHUSHUA HA MASHIACH. Sasabihin ko lamang ang mga salita ni YAHUVEH at ni YAHUSHUA, ang aking mga labi at aking dila ay nababalutan sa Pangalan ni YAHUSHUA HA MASHIACH. Ginagapos ko ang aking sariling dila mula sa pagsasalita ng isang salita ng laman sa Pangalan ni YAHUSHUA HA MASHIACH. Carol sinasabi ko sa iyo na ang pagpapahid ay napakalakas sa akin ngayon na halos hindi na ako makapagsalita ng Ingles. Ano po ito Daddy na gusto MONG sabihin? Ano po ito?


SABIHIN sa AKING mga Anak na TUMAKAS MULA SA MGA SIMBAHAN NG BABYLON!

Sabihin mo sa kanila AKING Babaeng anak, sabihin mo sa kanila. Ang karamihan ng mga simbahan ay Babylon. Ginugutom nila ang AKING sanggol na tupa at AKING mga tupa. Ang mga pastor ay wala ng iba kundi masasama sa mga simbahan na ito ng Babylon na nagsasabi sa AKING mga Salita at gayunman ay walang kapangyarihan sa loob nila. Walang gatas, walang karne ang mga taong pinapakain lamang ay ang masasamang mga pastol ng may mga materyal na pakinabang sa mundong ito upang magtayo sa kanilang mga gusaling itinayo na. Upang ikumpara ang mga numero sa isa’t-isa habang ipinagmamalaki sila, mayroon akong ganitong karami sa aking kongregasyon at mayroon akong ganitong karami sa aking kongregasyon nguni’t oh gaano kakaunti ang puno ng AKING ESPIRITU. Oh ang AKING puso ay nagdadalamhati, AKING mga Anak!

SABIHIN sa AKING mga Anak na TUMAKAS MULA SA MGA SIMBAHAN NG BABYLON!

Ang mga tao ng mayroong gawa ng tao na Sabbath {araw ng pagpapahinga}. Oh ilan lamang ng isang nalabi (remnant) ang nasa AKING mga simbahan. Sinasabi nila na sila ang AKING mga simbahan (simbahan ibig sabihin ay tao) at hindi naman sila nabibilang sa AKIN. Sinabi KO sa AKING mga Tao ang AKING tunay na makapangyarihang mga mandirigma na tumakas. Hindi ba makakaya ng AKING RUACH HA KODESH (BANAL NA ESPIRITU) na pumunta sa loob nila habang sila ay naka-upo sa kanilang sariling mga tahanan? Tunay na sasabihin KO ito sa inyo ang masasama ay lumagong masmasama nguni’t ang AKING pagpapahid (anointing) ay lumagong masmalakas sa MAKA-DIOS. Sapagka’t ang mga demoniyo ay pinakawalan at saan ang unang lugar na kanilang pupuntahan? Pinupuno nila ang mga bangko at tumatayo sila sa likod ng mga altar, sa likod ng mga pulpit (podiums). Sila ay tumatayo duon at puno ng pagmamalaki/pagyayabang. Sinasabi nila na mayroon akong mga milyun-milyon na sumusunod sa akin. Ipinagmamalaki nila ang kanilang mga sarili sa TV nguni’t sasabihin KO sa inyo ang katotohanan na ang AKING ESPIRITU ay wala sa kanila.

Tumakbo mga anak, tumakbo, tumakbo, tumakbo, sapagka’t ang AKING paghuhukom ay nagsisimula sa tahanan ni YAHUVEH. Ang mga simbahan na minsan ay pag-aari KO ngayon ibinibigay KO ang mga kautusan sa AKING mga Anak na tumakas. Oh ang mga maliliit (little ones) pumupunta sila sa mga simbahang ito para sa isang paghigop ng gatas ng AKING Salita. Hindi nila nababatid sa likod ng pulpito sa napakaraming mga simbahang ito ay tumatayong isang lalaki at isang babae na puno ng espiritu ni satanas. Ang pastor ng kabataan, ang mga pinuno ng pagsamba, oh gaano karami ang puno ng espiritu ni satanas.

Oh AKO ay nagdadalamhati at AKO ay umiiyak para sa mga taong minsang nagsimulang sumunod sa AKIN at sumasamba kay YAHUSHUA HA MASHIACH, na dumaing/sumisigaw (crying out) kay Hesu Kristo, na nagsimula sa tamang daan nguni’t sa oras ng dumating ang gaguluhan/pagpapahirap at dumating ang pagsubok at nangangailangan sila ng masmarami pang pagpapahid KO pumupunta/lumiliko sila sa organisadong simbahan kung saan ang AKING pagpapahid ay hindi matatagpuan, sapagka’t ito ay ang pagpapahid na bumabali sa mga yugo (yokes) at pagkaalipin na nagpapakawala/nagpapalaya sa mga bihag. Nguni’t sa halip ay bumabalik sila sa isang organisadong simbahan, sa halip ay bumabalik sila sa isang relihiyon, hinahanap nila AKO sa patay na mga lugar katulad ng isang sementeryo iyan ang kung anong tawag KO sa mga siminaryong ito, sila ay mga sementeryo. Nguni’t ang AKING pinakamakapangyarihang mga mandirigma ay hindi matatagpuan doon at ipinapadala KO ang AKING pinakamakapangyarihang mga mandirigma upang sumunod sa mga batang tupa at akayin sila sa AKIN.

Kaya AKING mga Anak bigyan sila ng babala. Umalis kayo doon at pumunta at kunin ang AKING maliliit na mga tupa at bigyan ng babala ang AKING tupa sapagka’t ang masasamang mga pastor ay nasa ilalim ng AKING galit, ang mga taong ayaw ipangaral/ituro ang katotohanan, at pinamumunuan ang AKING Tupa at mga batang Tupa na maligaw, ang mga taong ayaw magbigay ng babala, na AKO, si YAHUSHUA, ang inyong MESIYAS, AKO ay hindi lamang isang Diyos ng pag-ibig nguni’t isang Diyos ng poot/galit. AKO ay isang Tupa lamang ng isang beses ngayon AKO ay babalik bilang isang leon mula sa tribo ni Judah. Tulad ng pinagpapalo KO ang mga tagapagpalit ng pera (money changers) at habang binaliktad KO ang kanilang mga lamesa gayon gagawin KO ito muli. Nguni’t ang mga simbahan ay hindi maiiwan na nakatayo; ang mga Pastor ay hindi maiiwang buhay sapagka’t AKO ay nagseselos/naninibugho para sa AKING mga batang tupa (lamb) at AKING mga tupa (sheep).

Bago bumagsak ang mga Kristal Katedral, ang mga yaong naitayo sa pamamagitan ng pilak at ginto, AKO, si YAHUSHUA ay papalayasin ang Tupa at mga batang Tupa mula sa mga yaong pag-aari KO na puno ng AKING RUACH HA KODESH, papahiran KO sila para sa Makapangyarihang mga Mandirigma at kanilang wawasakin ang mga tarangkahan ng Impyerno sa Pangalan ni YAHUSHUA. Kanilang papalayain ang mga bihag sa Pangalan ni YAHUSHUA. Sila ay gagawa ng pagpapagaling sa Pangalan ni YAHUSHUA.

Mayroon nguni’t isa lamang Mabuting Pastol at sinumang pastor nag-aakala na sila lamang ang mabuting pastol, sasabihin KO ito sa masasamang pastol na ito na sinusubukang kontrolin ang mga tao, na sasabihin sa kanila na gawin ito ayon sa paraan KO at hindi sa inyong paraan. Papatayin KO ang masasamang mga pastol. Wawasakin KO ang mga bahay na gawa ng mga kamay, gawa ng pilak at ginto na buong kasakiman nilang inimbak. Habang ang kasuklam-suklam na mga oras ay nasa atin, habang ang kasuklam-suklam na mga oras ay nasa inyo at ng mundong ito. Ang lahat ng ginagawa nila ay nagsisikap na protektahan ang kanilang mga sarili, hindi nila iniisip ang pagbibigay sa kahit sinuman maliban sa kanilang sarili. Nguni’t ang AKING totoong mga pastol, ang mga taong AKING binigyan ng pagpapahid upang protektahan ang mga batang tupa at [mga] tupa, na mayroong pagpapahid upang akayin sila sa AKIN. Mayroon silang kagustuhan na magbigay upang magpakain at damitan ang AKING mga Sanggol na tupa at mga tupa.

Mayroon silang pagpapahid (anointing) upang magmahal at pahintulutan ang pagmamahal ni YAHUSHUA na umagos sa pamamagitan ng mga ito. Nagmamahal sila ng sapat upang magbigay ng babala tungkol sa impyerno. Mayroon silang sapat na pagmamahal upang magbabala na AKO ay isang Diyos ng balanse. Ito ay kung papaano ninyo malalaman kung ang AKING RUACH HA KODESH ay nasa isang pastol. Hindi nila ipinagmamalaki ang kanilang mga sarili ng may pagyayabang. Hindi sila nagtatayo ng maraming milyong dolyar na mga simbahan. Mababatid ninyo kung naninirahan o hindi ang AKING RUACH HA KODESH.

Nguni’t oh ilan sa kung tawaging mga simbahan, oh ilan sa kung tawaging mga Templo na ang AKING RUACH HA KODESH ay hindi pinapahintulutan sa loob. Walang pagkilos ng ESPIRITU. Sinumang totoong apostol at propeta ay pinapalayas. Ang AKING RUACH HA KODESH ay pinapawi/sinusupil. Ang AKING mga Propeta ay kailangang pang may permiso/pahintulot upang magpropesiya. Kapighatian sa inyo mga masasamang mga pastol. Kapighatian sa inyo mga masasamang mga pastor. Inyong tinuturuan ang AKING mga Tao ng isang kasinungalingan. Hindi man lamang ninyo tinuturo sa kanila ang Totoong Sabbath {araw ng pagpapahinga} sa kanila. Sinasabi ninyo sa kanila na anumang araw ay maaari. Nguni’t tinatanong KO sa inyo ang tanong na ito, kung anong sapat na mabuti para sa Tagapaglikha, hindi ba ito sapat na mabuti para sa inyo?

Kaya tumakbo mga batang tupa at tumakbo mga maliliit na Tupa. Ang mga yaong puno ng AKING pagpapahid at ng AKING RUACH HA KODESH, tumakbo mula sa mga simbahan ng Babylon upang hindi sila makapagpasindak sa inyo. Tumakbo mula sa mga kahon ng mga yelo (malamig na lugar) ng mga Mosoliem. Upang maaari KO kayong punuan ng AKING Apoy ng RUACH HA KODESH sapagka’t sinasabi ng mga Simbahan ng Babylon na ang isang relihiyon ay pareho sa iba –sinasabi nila sa inyo na ang Diyos ay pagmamahal lamang, ang isang relihiyon sa mundo (one world religion) ay ang susunod na hakbang sa anti-kristo.

Oh ito ay totoo na mayroon AKONG ilang mga simbahan, Oh nguni’t sobrang napakakakaunti ang puno ng AKING RUACH HA KODESH. Sobrang napakakonti ang puno ng AKING pagmamahal, sobrang napakakakaunti ang nangangaral ng katotohanan, hindi ang anumang simbahan sa araw ng linggo ay maaari. AKO ay nagsasalita sa mga tao sa kanila ngayon pumunta sa inyong mga pastor at sabihin sa kanila ang katotohanan. Ipaalala sa kanila ang Sampung Kautusan (10 commandments) na AKING ibinigay sa inyo. Ipaalala sa kanila na ang Sabbath {araw ng pagpahinga} ay inilaan mula sa paglikha noong binuo KO ang mundong ito. Kung magkagayon ang yaong pastor ay mananagot kung itinuturo man niya sa kongregasyon ang katotohanan.

Si YAHUSHUA ay babalik sa isang Sabbath {araw ng pagpapahinga}. Kayo ba’y magiging ang 5 matatalinong mga birhen o ang 5 mga hangal. Hindi AKO babalik para sa isang masuwayin/matigas na ulo na Nobiya. Mayroong mga katangian upang maging Nobiya KO. Oh gaano AKO nagdadalamhati at oh gaano AKO umiiyak para sa mga taong nag-aakala na sila ay AKIN at gayunman ang RUACH HA KODESH ang BANAL NA ESPIRITU ay wala man lamang sa loob [nila]. pinagmamasdan KO ang mga simbahan ng Babylon na ito at wala AKONG ibang nakikita kundi tuyong mga buto.

Baluktot na Papa (Pope) kasama ng kanyang baluktot na Setro/tungkod pinagmamasdan KO ang isa na nakaupo sa isang trono, nagdadala ng isang setro/patpat (scepter) at nagsusuot ng isang korona, naglalathala sa kanyang mga utos, na sinasamba ng mga milyun-milyon sa buong mundo at gayunman ang AKING RUACH HA KODESH ay wala sa loob [niya], sa halip ay ang anti-mesiyas na espiritu ang naninirahan. Tulad ng mga panahon ng sinauna, ang mga buhay ay kinakailangan para sa mga taong hindi sumasamba sa kanya, kaya ito ay magaganap muli habang gumagawa siya ng isang kasunduan kay satanas, habang gumagawa siya ng isang kasunduan upang kunin ang Israel, walang kristo sa loob niya at kahit ang kanyang tungkod na kanyang dinadala ay binibigkas ito. Oh gaano AKO umiiyak at gaano AKO lumuluha sa mamamayan/masa ng mga tao na nagpapahandusay/nagpapatirapa at sumasamba sa kanyang mga paa.

Pindutin ito Upang Matutunan ang Kahalagahan ng Krus na hinahawakan ng Papa

Ito ay isang relihiyon ng Babiloniya, ang isa na humahamak sa totoong araw ng Sabbath {araw ng pagpapahinga}. Para sa gawa ng tao na araw ng Sabbath {araw ng pagpapahinga} ang AKING tunay na mga anak ay iiwas. Pumunta sa inyong mga pastor at bigyan sila ng babala at kung hindi sila makikinig, kung ganoon ay tumakas. Sapagka’t inyong mapapatunayan na ang RUACH HA KODESH ay tunay na nagsasalita sa pamamagitan ninyo. Tumakas mga anak mula sa mga simbahan ng Babylon sapagka’t mayroong darating na pagbagsak/pagguho. Ang Kristal na mga Katedral ay isang mabahong amoy sa butas ng AKING mga ilong. Ang mga pastor na ito na hindi nais magsalita ng katotohanan, [na ang] homoseksuwalidad ay isang nakakasuklam sa AKIN. Ang pagpapalaglag ng mga sanggol (abortion) ay pagpatay, ang pakikipagtalik na walang kasal ay pornikasyon/pakikiapid.

Ang AKING tunay na mga anak ay nagnanais na palugurin/pasiyahin AKO. Maging Banal katulad ng AKO ay Banal. Itago ang AKING mga Salita sa inyong puso. Memoryahin ang Awit 91 (Psalm 91) at ilagay AKO sa pag-alaala ng AKING Salita. Sapagka’t totoo na AKO ay darating muli at AKO ay darating upang dakpin/kunin ang AKING Nobiya. Nguni’t kayo ba’y tapat, kayo ba’y masugid? Hindi AKO tatanggap ng isang asawa na hindi masugid/nananalig. Hindi AKO tatanggap ng isang asawa na hindi tapat. Hindi AKO tatanggap ng isang asawa na hindi AKO inilalagay una kahit na ang ibig sabihin nito ay pangangailangan ng kanyang buhay/buhay ang kapalit. Huwag alalahanin kung anong magagawa ng tao sa inyong laman. Alalahanin ang tungkol sa pagkawasak ng inyong kaluluwa, ang tungkol sa pagpunta sa impyerno at sa Dagat-dagatang Apoy, sapagka’t dito kung saan pumupunta ang hindi tapat. Ito’y masmabuti na ang inyong pangalan ay hindi kailanman matagpuan sa Libro ng Buhay ng Tupa kaysa mabura/maalis (blotted out) para sa pagiging isang hindi masugid/tapat na asawa.

Ang masasama ay lumalagong mas masama nguni’t ang MAKADIYOS ay lumagong mas MAKADIYOS, mayroon silang mas maraming karunungan kaysa sa masasamang mga pastol na umuupo sa mga simbahan ng kasalanan. Kaya tumakas AKING mga Anak, tumakas sa mga simbahan ng Babylon. Ang mga yaong itinakwil, ang mga yaong pinalayas, ang mga yaong hindi pinapansin, ang mga yaong nagsalita ng katotohanan at kahit na [yaong] nagpropesiya rin at ang lahat ng natanggap nila ay ang poot at pang-aalispusta ng mga pastor. Ito ang AKING tunay na mga Makapangyarihang mga Mandirigma. Ito ang mga taong binabalot KO sa AKING mga bisig. Ito ang mga tao na ang Apoy ng RUACH HA KODESH ay nagdiringas ng maliwanag.

Itigil ang pagdadalamhati AKING mga Anak ang mga yaong pinalayas sa mga simbahan ng Babylon sapagka’t kayo ay tinanggihan ni satanas, hindi tinanggihan ni YAHUSHUA ang inyong MESIYAS. Kayo ay tinanggihan ng espiritu ng anti-mesiyas. Kaya magalak AKING mga Anak sapagka’t hindi sana ito nangyari kung ang AKING RUACH HA KODESH ay hindi tunay na nasa inyo.

Kayo ang mga taong nakakarinig sa AKING boses. Kayo ang mga taong nagnananais sa AKING bawat yapak. Kayo ang mga taong nagnanais na maging Banal para sa AKIN. Kayo ang mga taong gagamitin KO at kahanga-hangang mga gawa ang inyong gagawin, bilang magkakasama kayong lahat ay pagdudugtungin, ang lahat ng mga taong pinalabas KO sa mga simbahan ng Babylon. Sapagka’t ang malaking lubusang pagtalikod sa relihiyon ay naganap na sa karamihan ng oraganisadong mga simbahan, kanilang ibinenta na ang kanilang sarili tulad ng isang puta sa pinakamataas na tagatawad (highest bidder). Kaya huwag magdalamhati AKING mga Anak kapag sinabi KO sa inyo na tumakas sa mga simbahan ng Babylon sa halip ay magalak AKING mga Anak sapagka’t hindi ninyo kailangang nasa loob ng isang gusali upang umuupo sa AKING mga paa. Sasabihin KO sa inyo ang katotohanan AKING mga Anak iyan ay kapag kumakain kayo ng AKING karne (spiritual meat).

Ipaalala sa inyong mga pastor ang Tora at ipaalala sa kanila na ang araw ng Sabbath {araw ng pagpapahinga} ay inilaan mula sa paglikha tulad ng nakasaad sa Genesis. Ipaalala sa inyong mga pastor na ang araw ng Sabbath {Araw ng pagpapahinga} ay panghabang-buhay ito ay maging magpakailanman; ito ay nasa AKING Banal na mga Kasulatan. Hindi KO babaguhin ang Araw ng Sabbath {araw ng pagpapahinga} para sa tao bagama’t ito ay nilikha para sa isang sagradong pagpapahinga para sa lahat ng sangkatauhan.

Ito ay isang sagradong araw na itinalaga na nagdadala ng mas malapit na pakikisama (closer fellowship) sa AKIN, ang araw na nagdudulot ng pagpapanumbalik, ang isang araw na dapat maging Banal at naitalaga mula sa iba pang mga araw na kayo ay naglilingkod at sinasamba AKO. Inilagay KO ang AKING Selyo/tatak (seal) ng proteksyon sa AKING mga Sanggol, Nobiya, mga Pinili at mga Hinirang na gumagawa nito bilang isang pag-alala ng kanilang Tagapaglikha na si YAHUVEH at sa kanilang kaisa-isang Tagapagligtas na si YAHUSHUA.

Mga pastor, kayo ngayon ay may pananagutan para sa kung anong nalalaman ninyo. Magsisi at tigilan na pamunuan ang AKING mga tupa na maligaw. Pinapatawad KO kayo para sa [mga bagay] na hindi ninyo alam noon, nguni’t ngayon hindi na kayo makakaharap sa AKIN at sabihing, “Hindi ninyo alam.” Ipapaalala KO sa inyo mga pastor ang araw na AKING ipinadala ang AKING mga Sanggol na Tupa at mga Kordero upang bigyan kayo ng babala na ituro ang katotohanan upang ang AKING mga Anak ay maging handa sa Araw ng kanilang Kasal.

Oh AKING mga Sanggol, Nobiya, mga Pinili at Hinirang kayo ay lubhang nalinlang ng mga lobo na humarap na magmukhang katulad ng tupa. Nakatago ang mga ito kasama ng inyong mga kulungan. Nilalamon nila ang AKING mga tupa habang ang mga batang tupa ay hindi sila makilala, ang mga lobo na may maskara ng tupa. Marami sa mahusay na kilalang mga Pastor, Ebanghelista at mga tagapagpalayang ministro, at maraming mga Kristiyano ay alam ang kanilang mga pangalan, ay tunay na sumasamba sa isa pa, kahit na kapag tumatawag sa pangalan ni Hesus at gayunman sa realidad/katotohanan ay lihim na mga 33 na antas na mga mason. (secretly 33rd degree masons)

Ang mga masasamang lobong ito ay sumasamba at naglilingkod kay satanas hinahanda ang mga batang tupa at kordero bilang isang sakripisyo habang binabasa nila ang Banal na Kasulatan at binabaluktot (iniiba ang kahulugan) ang mga ito upang umayon sa kanilang imahe ng kanilang diyos at manipulahin ang Banal na mga Kasulatan, gumagawa ng mga dahilan para sa kanilang sariling mga kasalanan. Mag-ingat AKING batang tupa at mga Kordero! Tumakbo mula sa mga Babilonia na mga pastor at mga ebanghelistang ito, wala sa loob nila ang AKING BANAL NA ESPIRITU. Ang mga masasamang taong ito ay gumawa ng isang sumpa ng dugo {blood oath} sapagka’t ang lahat ng ika-33 na antas na mga mason ay gumawa ng isang dugong panunumpa (blood oath) kay satanas, sumusumpa ng katapatan sa kanya, kahit na mapangahas na gamitin ang pangalan “KO” (I’AM) nguni’t kanilang iniiwasan ang Pangalan ni YAHUVEH at ni YAHUSHUA gayunpaman sila ay hindi takot sa pangalan ni Hesus o Kristo.

Mga Liyag, hindi ito nangangahulugan na ang lahat ng tao na gumagamit ng pangalan ng HesuKristo sa halip na gamitin ang AKING sagradong pangalan na YAHUSHUA ay mga lobo o ika-33 na antas na mga mason. Karamihan/Marami sa AKING mga Anak sa buong mundo ay tinatawag AKONG Panginoong Hesu Kristo. Huwag matakot, maging mapanatag na kilala KO kung sino ang mga Anak KO. Inilalagay KO kayo sa ala-ala na ang AKING Banal na mga Kasulatan ay nagbibigay ng babala sa mga tao na darating at magsasabi, “Panginoon, Panginoon hindi ba kami nagpropesiya sa IYONG Pangalan at sa IYONG Pangalan ay nagpalayas ng mga mga demoniyo at sa IYONG Pangalan ay nakagawa ng maraming magagandang mga gawa?” At sasabihin KO “Hindi kita kailanman kilala, lumayo sa AKIN, kayong mga manggagawa ng katampalasan/masasama” (Mat 7:22-23)

Ang mga masasamang mga lobo na ito ay nilinlang ang karamihan nguni’t mag-ingat kayong mga masasamang mga Pastor na pinapanood sa mga estasyon ng TV sa buong mundo at sa mga himpapawid ng radio, mag-ingat sapagka’t AKO ay hindi nalilinlang/mangmang, alam KO ang inyong mga ginagawa na inyong inaangkin na ginagawa sa AKING Pangalan at gayunman, ginagawa ninyo ang mga huwad na mga pagpapakita/pagpapahayag na ito sa ilalim ng okultong mga kapangyarihan ni satanas. Inyong aanihin ang kung ano ang inyong hinasik at iyon ay ang impyerno at ang Dagat-dagatang Apoy. Kapag ang AKING Paghuhukom ay bumagsak/nahulog ito ay maging parang isang higanteng kamao ay kumatok o lumamon sa inyong ginawa ng tao na mga templo sa lupa. Nababasag na mga bahay na salamin ay babagsak.

Mga Pastor ng bagong panahon, kayo ay hindi mainit o malamig man at isusuka KO kayo mula sa AKING bibig. (Pahayag 3:16) Mag-ingat alam KO ang inyong mga ginagawa, gusto lamang ninyo magsalita [tungkol] sa Langit at hindi magbigay ng babala o kahit na maniwala na mayroong malalang kahihinatnan sa kasalanan at iyon ay ang Impyerno at ang Dagat-dagatang Apoy. Kayong mga masasamang mga Pastor na pinamumunuan ang mga tao [na] maligaw, kayo ay natatakot na ituro ang tungkol sa Impyerno at ang Dagat-dagatang Apoy sapagka’t alam ninyo na iyon ang inyong susunod na tahanan! Huwag malinlang, muli sinasabi KO sa Babilon na mga simbahan sapagka’t AKO, si YAHUSHUA, ay hahatulan kayo at ang inyong mga gawa at ang inyong salapi at ang inyong kasikatan ay hindi makapagliligtas sa inyo sa yaong darating na araw ng Paghuhukom. (Pahayag 2)

Kayo na naglilingkod kay satanas at tinatawag ang inyong sarili na ika-33 na antas na mga mason, kayo na tumatawag sa inyong sarili na illuminati walang kaliwanagan/liwanag sa inyo. Ang Diyos ng paglikha ay nilikha ang impyerno at ang Dagat-dagatang Apoy para sa ibang layunin at ito ay para sa mga bumagsak/naitapon na mga anghel at kay satanas nguni’t kayo ito na nagpupumilit na manatili sa rebelyon at paglingkuran ang diyos ng paglabag/pagsuway at rebelyon at ang anti-kristo at kayo ay makakapiling ng pagpasawalang-hanggan sa kapahamakan sapagka’t inyong tinanggihan ang AKING Kaligtasan. Suriin ang mga prutas, AKING mga Anak.

Kung sinuman na Pastor na hindi nakalinya sa AKING Banal na Salita kung ganoon tumakbo mula sa Pastor na ito. Ang simbahan ay hindi ang gusali; ang simbahan at ang Templo ay ang AKING mga Tao na nagtitipon sa AKING Pangalan. Huwag malinlang sa pamamagitan ng kasikatan at kayamanan, sa laki ng isang simbahan o Templo o kongregasyon. Huwag malinlang sa huwad na mga pagpapakita/pagpapahayag sa kung anong tinatawag ng ilan na mga milagro at gayuman sasabihin KO sa inyo, ito ay pangkukulam at alkimiya. Sinasabi KO sa inyo ito ang okulto na nagpupuno sa napakaraming mga simbahan ninyo at oo, Himpapawid ng mga Kristiyano. Gaano pa katagal AKING mga Anak, na kailangan KONG maghintay upang dumating at kunin ang AKING Nobiya? Sasabihin KO sa inyo kung gaano katagal, hanggang ang AKING Nobiya ay tumigil sa pagiging masuwayin (disobedient) at magsimulang sumunod sa kung anong alam nila ay totoo at magsimulang tumakas mula sa kasamaan mula sa karamihan na mga simbahan na namumuno. Kung inyong naririnig ang AKING tinig sa propesiyang ito at tumakas ngayon sa mga simabahan ng Babilonya at nang hindi na kayo nakaupo sa huwad/peke na mga simbahan kapag ang anti-kristo sa mga simbahang ito at sinasamba at naninirahan.


Kaya ito ay sinalita, kaya ito ay naisulat sa ilalim ng pagpapahid ng RUACH HA KODESH. Pakiusap huwag batuhin ang mensaherong ito sa katunayan mangyaring takpan ang aking sarili at ang ministeryong ito sa pananalangin para sa proteksyon. Ang propetik na mensaheng ito ay para lamang sa mga Anak ni YAHUSHUA na tinatawag ring Panginoong Hesu Kristo. Ang propetik/makahulugan na mensaheng ito ay para sa mga tao na nakakarinig sa kanilang espirituwal na mga tainga at makaaninaw/makaunawa sa kanilang espirituwal na mga mata sa katotohanan na sinalita sa propesiyang ito, ang lahat na iba ay huwag mabahala, ang mensaheng ito ay hindi para sa inyo at kayo ay katulad ng masamang paro (pharaoh) at mananatiling bingi sa espirituwal, sa mga salita na nasa propetikong mensaheng ito.

Nakakita ako ng isang pangitain habang ibinibigay ang salitang ito sa akin at nakita ko sa mga simbahan ang tambak na mga patay na tuyong mga buto hindi sama-samang mga kalansay na nakasalansan, ang isa sa iba, (unassembled skeletons stacked one upon the other) ang buhay ay sumapit sa patay na mga buto at ang mga ito ay naging buong kalansay tumatalon at tumatakbo habang lumalabas ang mga laman sa kanilang mga buto habang dumarating ang katotohanan sa kanila at alam nila na ang katotohanan na nasa propesiyang ito ay nagpapalaya sa kanila.

Mapagpakumbaba kong isinusuko ito sa inyo sa Pangalan ni YAHUSHUA.

Isang Babaeng lingkod, Anak, Mandirigma at Nobiya ni YAHUSHUA.

Halina YAHUSHUA halina ng mabilis sa pangalan ng mashigit sa lahat na mga pangalan, YAHUSHUA HA MASHIACH (YAHUSHUA ang MESIYAS)

Apostol Elisheva Eliyahu 12:20 pm 10/16/02

Pakiusap ibahagi ito sa iba upang ang katotohanan ay magpapalaya rin sa kanila. Sa Pangalan ni YAHUSHUA ha MASHACH ako ay nanalangin.

Kaya ito ay sinalita kaya ito naisulat at sama-sama tayo na mananalangin, Amang Diyos na YAHUVEH na kami ay matagpuan na karapat-dapat upang makatakas sa IYONG kapootan at ang Malaking Tribulasyon (Great Tribulation) na darating sa Pangalan ni YAHUSHUA HA MASHIACH (Lucas 21:36) upang mapabilang sa kaisa-isang simbahan na makukuhang buhay upang salubungin si YAHUSHUA sa hangin/himpapawid tulad ng ito’y nakasulat na tinatawag na simbahan ng Philadelphia (Pahayag. 3:7-12). Amen.

 

Wikipedia

Alkimiya:

Ito ay sinaunang malaagham na may elemento ng kimikapisikaastrolohiyasiningsemiotikametalurhiyamedisinamistisismo, at relihiyon. Tatlo ang pangunahing layunin ng maraming alkimiko. Isa sa pinakakilala rito ay ang layuning makagawa ng ginto o ng pilak mula sa ano mang karaniwang metal sa pamamagitan ng transmutasyon (pagbabagong-anyo). Sinubukan din nilang gumawa ng isang tanging gamot na makapagpapagaling sa lahat ng sakit at magpapahaba ng buhay. Isa rito ay ang paggamit ng bato ng pilosopo. Ang maalamat na batong ito, na maaaring ring pulbos o likido, ay may katangian daw gawin ang dalawang nasabi. Ang paglalang ng buhay ng tao ang ikatlong layunin nito. Sinasabing ang alkimiya ang siyang pinagmulan ng makabagong agham ng kimika bago ang pormulasasyon ng makaagham na pamamaraan.