65 Maghanda! Maghanda! Maghanda! Maging Handa, Sapagka’t ang mga Masasamang Araw ay Nasa Inyo!

print

Propesiya 65

Maghanda! Maghanda! Maghanda! Maging Handa, Sapagka’t ang mga Masasamang Araw ay Nasa Inyo!

Naisulat/Sinalita sa ilalim ng pagpapahid ng RUACH HA KODESH sa pamamagitan ni Apostol Elisheva Eliyahu
Nobyembre 29, 2002 nagtapos sa ika- 3:50 ng hapon.

Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa itaas sa lahat ng mga Propesiya simula ngayon: noon pa binalaan kita Elizabeth na di mo papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki man o babae kahit na noon pa meron ng Ministeryo na naitayo na. Inilagay KO sa iyong espiritu dahil wala nito ang gawa ng iyong mga kamay, wala nito ang gawa mula sa iyong mga bibig. Ito ay mula sa bibig ng inyong YAHUVEH na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong MESYAS (MESSIAH) na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong ESPIRITU SANTO (RUACH ha KODESH) ang inyong INAYAH (IMMAYAH) na nagbigay ng kapanganakan. At kung ito lamang ay may pagkakaroon sa pamamagitan ng iyong mga kamay ito ay matagal ng nabigo, Ito ay sa pamamagitan ni SHKHINYAH GLORY na umiihip sa kabila ng hangin na dumadaloy dito sa mundo, ang Banal na hangin ng malay-tao, matagal na itong nasira o nabigo kung ito ay sa pamamagitan ng iyong hininga. (Isaiah 42:8).

Sa Hulyo 2010 si YAHUVEH ang Diyos ay sinabi rin na idagdag ang sumusunod mula sa 2nd Chronicles bago ang bawat Propesiya:

2 Cronica 36:16, “Nguni’t kanilang tinuya ang mga sugo ng Dios, at niwalang kabuluhan ang kaniyang mga salita, at dinusta ang kaniyang mga propeta hanggang sa ang pagiinit ng Panginoon ay bumugso laban sa kaniyang bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan.”

 

************

Ito ang unang propesiya ng Hanukkah na ibinigay sa akin. Noong panahon na hindi ko ito inaasahan habang nagdadasal para sa aming babaeng kapatid kay YAHUSHUA na nakakaranas ng ilang mga problema ng pagsasama ng mag-asawa, habang hinahanda ng kanyang lalaking asawa ang Xmas tree, hindi niya mapigil ang mga katotohanan na kanyang natutunan sa pamamagitan ng ministeryong ito at kung paano ang Pasko ay walang kinalaman kay YAHUSHUA.

Kami ay nananalangin para sa kapayapaan na maganap/dumaan sa lahat ng pang-unawa (that passes all understanding) para sa kanya at para sa katotohanan upang magpalaya sa kanyang asawang lalaki. Habang nagdadasal ako sa mga wika (in tongues) ang propetik na mensaheng ito ay lumabas at ito ay nairecord/naiteyp. Wala na kaming oras kahit na ilawan/sindihan ang isang Menorah, sa halip, sinabi sa akin ni YAHUVEH na binigyan NIYA ako ng sariwang Pagpapahid na Langis ng RUACH HA KODESH upang ibahagi sa mga tao. Hindi lamang upang sindihan ang isang langis na ilawan nguni’t upang ibahagi ang pagpapahid ng RUACH HA KODESH na ito kung saan ay isang Hanukkah na regalo sa mundo para sa lahat ng mga tao na may espirituwal na mga tainga upang makinig at espirituwal na mga mata upang makita ang katotohanan na magpapalaya sa kanila, sa pangalan ni YAHUSHUA. Isang bagay na magkaiba na nahanap ko habang ang propetik na mensahe ay sinasalita sa pamamagitan ko; malinaw kong naiintindihan na kapwa si YAHUVEH at YAHUSHUA ay nagsasalita paminsan-minsan. Maligayang Hanukkah, Apostol Elisheva Eliyahu.

************

Maghanda! Maghanda! Maghanda! Maging Handa, Sapagka’t ang mga Masasamang Araw ay Nasa Inyo!

Binigay kay Apostol Elisheva Eliyahu
Nobyembre 29, 2002 nagtapos ng ika- 3:50 ng hapon.

Maghanda, maghanda, maghanda. Maging handa AKING mga Anak sapagka’t ang masasamang panahon ay darating sa inyo. Hindi KO pinadadala ang bansang ito upang pumunta sa giyera. Kung gusto nila ng isang digmaan, sila’y makakatanggap ng isang digmaan, nguni’t ito ay magiging AKING mga sandata, ang mga sandata ng Langit ang sandata ng panahon/klima, ang sandata ng mga elemento. Kakalugin/yayanigin KO ang mga bansa, Ang mga taong naglakas-loob na hamunin AKO at nagyabang sa kanilang sariling lakas ay makikita na ang kanilang lakas ay mauuwi sa wala, na walang saysay at walang kapangyarihan. Ang mga pinuno ng bansang ito ay hindi nakikipagbuno laban sa tao. Ang mga lider ng Mga Nagkakaisang Bansa (United Nations) ay hindi nakikipagbuno laban sa tao; sa halip sila ay nakikipagbuno laban sa AKIN, si YAHUVEH, ang DAKILANG DIYOS na “AKO”.

Sinasabi nila, “Gagawin ko ito ayon sa paraan ko at hindi sa paraan ni YAHUVEH.”Mga taong hawak ang kapangyarihan ng mundong ito sa pamamagitan ng kanilang mga imbensiyon, na sa palagay nila ay makakaya nilang kontrolin ang klima at ang mga elemento nguni’t AKO ay malapit ng lituhin sila habang papaikutin/pababalikin KO ang kanilang sariling mga sandata laban sa kanila, ang kanilang sariling mga makina, ng kanilang sariling mga imbensyon, ang kanilang sariling mga lason na hinahangad nilang ibigay sa iba ay kanilang sariling iinumin, kahit na ang kanilang mga minamahal sa buhay ay hindi protektado bagaman sinasabi nila na gagawin nila ito.

Ang mga taong nagpupumilit na ipagdiwang ang mga [paganong] piyesta at na hindi sumusunod sa Torah upang kilalanin, upang gumalang/magpahalaga sa tunay na Banal na mga Araw, ay makikita na kanilang mararamdaman ang AKING galit sa isang makapangyarihang paraan kahit na ang mga taong tinawag sa pamamagitan ng Pangalan ng AKING ANAK sapagka’t ang katotohanan na ito ay nagpalaya sa kanila (na sila ay dapat maging Banal tulad ng AKO ay Banal), nguni’t sa halip sila ay nagpupumilit na makilahok, at inaasam, at tinutugunan ang mga paganong mga pyestang ito. Kung gayon, hindi nila mararamdaman ang AKING presensiya, hindi nila maririnig ang AKING Espiritu na magsasalita sa kanila, makikita nila na wala na sila sa AKING kaban (ark) kung saan itinakda KO ang AKING mga Anak.

Oh AKING Babaeng Anak alam KO na ang mga salitang ito ay ayaw mong sabihin, sapagka’t ang mga taong minsan mong tinawag na kaibigan ay iyong tatawaging kaaway, ngunit mabatid, ikaw ay ginawa ito ayon sa kagustuhan KO at hindi sa iyong [kagustuhan]. Ginagamit KO ang ministeryong ito upang ihanda ang Nobiya ni YAHUSHUA. Sinabi KO na sa iyo ng isang beses, sasabihin KO ito muli sa iyo; hindi AKO darating para sa isang masuwaying/matigas na ulo Nobiya. Ang AKING Anak ay hindi darating para sa isang masuwaying Nobiya. Maging kayo man ay AKING mga Anak o hindi. Ang liwanag at ang kadilim ay dapat magkahiwalay, AKING dinadala ang AKING espadang naghahati at AKING paghihiwalayin ang hindi KO kailanman pinagsama. Nguni’t ginagawa KO ito para sa kaligtasan ng AKING mga Anak, ang mga taong tunay na naghahangad na sundin si YAHUVEH at si YAHUSHUA, ang mga taong puno ng AKING RUACH HA KODESH.

AKING mga Anak, ang mga simbahan ay nagtuturo ng isang kasinungalingan sapagka’t ang pinaka-banal lamang ang tinatawag na AKING Nobiya! Mayroong mga pangangailangan upang maging Nobiya ni YAHUSHUA at isa sa mga ito ay, bagaman kayo ay nasa mundong ito, kayo ay hindi dapat umaasal/gumagawi ng gaya ng mundong ito. Kayo ay dapat manatiling Banal at Dalisay sa harap KO, hinugasan sa Dugo ng AKING Anak sa Kalbaryo. AKO ay pinahiran kayo AKING Babaeng Anak upang magsalita mula sa ministeryong ito upang tulungang maghanda ang Nobiya para sa araw na kasal na iyon, upang tulungan silang punuin ang kanilang mga ilawan na pinuno ng AKING Banal na Langis at kahit na mayroong pang maraming natitirang [langis] upang mailaan. Ginagamit KITA AKING Babaeng Anak habang ang katotohanan ay sinasalita. Ginagamit KO ang makapangyarihan ministeryong ito upang paghiwalayin ang mga ipa/dayami mula sa trigo. Oo, ang mga atake ay malaki/marami. Oh ngunit ang mga gantimpala ay mashigit pa. Tandaan AKING mga Anak, sabi KO, “Magpatuloy at magtago ng kaunting panahon na lamang, habang dumaraan ang AKING unos/bagyo.” Sapagka’t tulad ng AKING ibinigay sa iyo na mga panaginip, ang mga buhawi ay darating gaya ng hindi pa kailanman nakita noon. Ang mundo ay lilindol at aalog habang dinadala kapwa ang AKING mga paa at ipadyak [ang mga ito].

Sapagka’t AKO ay galit at AKO ay puno ng kapootan sapagka’t hindi KO ba sinabi na, “Huwag maglagay ng ibang mga dios sa harap KO” kung ano ang ginawa ninyo noon sa kamangmangan ay hindi KO ito pinanghahawakan laban sa inyo, nguni’t ano ang ginagawa ng AKING simbahan na may kaalaman, iyan ay tunay na nagpapagalit sa AKIN. Ang tsunami na mga alon ay darating; ito ay ang AKING kamay na yaong magpapagalaw sa kanila sa dagat. Muli at muli pa ibinibigay KO ang mga babalang ito, ano ang kailangan gawin para ang inyong mga tuhod ay lumuhod sa AKIN? Hindi na AKO maninindigan para sa isang anyo ng kabanalan (form of godliness). Ang mga taong [nasa] maligamgam (lukewarm) na simbahan ang inyong mga panalangin ay isang kasuklam-suklam sa AKIN. AKO ay nagbigay ng babala at AKO ay nagbigay ng babala kung ano ang gagawin KO sa maligamgam, sila ay AKING isusuka at ibubuga palabas ng AKING bibig. Kayo ay katulad ng apdo na pumapaitaas sa AKING lalamunan. Kayo ay nagpapagalit sa AKIN at AKO si YAHUVEH at AKO ay kinuktya ni satanas at sinasabi, “Masdan, ang IYONG maligamgam na mga simbahan na nangangaral ng mga kasingungalingan at ginagawa nila ito sa Pangalan ni YAHUSHUA at hindi sila nagsisisi ni tumalikod mula sa pagsunod sa paganong gawain na ito.”

Nguni’t AKING minamahal na mga anak, mga taong puno ng AKING RUACH HA KODESH hindi AKO galit sa inyo. Niyayakap KO kayo, tinatakpan KO kayo ng mga halik, at kapag kayo ay mahulog, AKO ay naroroon upang ibangon kayo at ayusin/linisin kayo at iduyan kayo sa AKING mga bisig. Kayo na naghahanap sa katotohanan, ang kompletong katotohanan, at hindi tumatanggap sa mga kasinungalingan, nasa inyo/kayo ang yaong AKING Anak na ang mga ilawan ay AKING pinupuno upang umapaw. Kayo ang mga taong ang Shkhinah Glory {Kaluwalhatian} ay kumikislap nang maliwanag, sapagka’t ang inyong katawan ay ang mga ilaw, ang mga ilawan na AKING labis na pinupunuan ng AKING RUACH HA KODESH at mayroon pa kayong marami [nito] upang ilaan/ireserba sapagka’t kayo ay nagmiministro sa mga iba sa Pangalan ni YAHUSHUA. Alam ninyo na ang langis na ito hindi maaaring mabili nguni’t ito ay may kasamang isang presyo/halaga, at iyan ay maging Banal tulad ng AKO ay Banal. Panatilihin ninyong banal ang inyong mga isipan, panatilihang Banal ang inyong mga katawan sa harap KO at ang kaisa-isang paraan na ito ay magagawa ay sa pamamagitan ng dumaloy na Dugo ni YAHUSHUA HA MASHIACH ng Kalbaryo.

Binigyan KO ang AKING Babaeng Anak ng panaginip sa araw na ito na siya ay nilason at sa bawat oras na kumakain kayo ng pagkain AKING mga Anak hindi ninyo napapansin kung ano ang pinasok/kinain ninyo. Ang mga hormone (hormones) na inyong nakain, ang salot (pestilence), kaya tanungin AKO kung papaano ito linisin at ipapakita KO sa inyo AKING mga Anak sapagka’t ang katawan ay ang templo ng RUACH HA KODESH at kailangan itong linisin. Matutuklasan ninyo na mas madali kayong makakarinig mula sa AKIN. Mayroong isang digmaan sa loob ng inyong mga katawan, ito ay hindi lamang espirituwal, ito ay pisikal [rin], sapagka’t hindi KO lamang nililinis ang inyong espiritu, hindi KO lamang nililinis ang inyong dugo, AKING huhugasan ang mga lason palabas ng inyong dugo, palabas ng inyong katawan, palabas ng inyong mga sisidlan (bowels).

Sapagka’t kung ano ang darating AKING mga Anak, habang kayo ay nasa mortal na katawang ito ng laman at dugo kayo ay kinakailangang maging handa, kayo ay kinakailangang mapalakas, kayo ay kinakailangang mapagaling, sapagka’t ang mga karamdaman ay dumarating sa inyo ng hindi ninyo alam. Ang tubig ay nilason at hindi ninyo alam. Ang pagkain ay nilason at hindi ninyo alam. Sapagka’t humingi kayo ng isang pagpapala sa pagkain na inyong kinakain at ang inumin na inyong iniinom Ako ay matapat upang ipakita sa inyo kung ano ang dapat gawin. Paminsan-minsan AKING mga Anak ang proteksyon ay hindi sa pamamagitan ng AKING kahima-himalang (supernatural) mga kamay nguni’t kailangan rin ninyo makibahagi sa mga ito sa pisikal na lupain. Kaya linisin ninyo ang inyong mga katawan, AKING mga Anak, tulad ng inyong paglilinis sa inyong espiritu at sa inyong kaluluwa, ihanda ang inyong mga katawan, AKING mga Anak, sapagka’t mayroong pang isang digmaan na darating na di mabilang-bilang.

Huwag pagkatiwalaan ang mga gobyerno ng mundong ito upang protektahan kayo sapagka’t hindi kayo makakahanap ng proteksyon doon. Magtiwala sa Diyos na naglikha sa inyo na alam ang bawat malekyul (molecule), ang bawat atomo (atom), ang bawat selula (cell), ang bawat isa ng inyong DNA at bawat isa sa inyo ay indibiduwal nguni’t kilala KO ang bawat isa sa inyo sa pamamagitan ng pangalang ibinigay ng Diyos sa inyo. Magdasal sa AKIN at bibigyan KO kayo ng karunungan, ipapadala KO ang iba sa inyong daan sapagka’t AKING ibinangon ang mga nakatago (hidden ones) upang magbigay sa inyo ng karunungan sa oras na ito, upang mag-alaga sa Templong ito ng RUACH HA KODESH. Gamitin ang lahat na AKING ibinigay sa inyo para sa kaluwalhatian ni YAHUVEH at YAHUSHUA habang nasa inyo pa ito upang gamitin. Hinahangad ni satanas na pagnakawan kayo na hubad nguni’t huwag mag-alala AKING mga Anak, tatakpan KO kayo. Maaari nilang ipasa ang lahat ng hindi banal na mga tala [bill] na gusto nila, ang inyong mga politiko at mga lider; ito lamang ang kung ano ang pinayagan KO, si YAHUVEH, na pahihintulutan na mangyari.

Huwag mag-alala AKING mga Anak, hindi KO kayo kailanman iiwanan ni pababayaan basta’t ang inyong tainga ay nakahilig sa AKING tainga, basta’t kayo ay nakikinig kapag AKO ay nagsasalita, basta’t ang inyong mga panalangin ay hindi isang kasuklam-suklam sa AKIN, basta’t inyong hangarin na maging Banal tulad KO, basta’t inyong pinapanatili ang Torah at huwag itapon ito. Sapagka’t ito ay hindi dalawang aklat, ito ay isang libro. Ang tao ang naghiwalay, ang isa ay tanging nagpapatibay lamang sa mga iba pa sapagka’t ang libro ng unang panahon at ang libro ng kasalukuyan ay tunay na iisa. Tulad ng AKO, si YAHUVEH, at ang AKING ANAK na si YAHUSHUA, AKO ay nasa AKING ANAK at ang AKING ANAK ay nasa AKIN, kaya ito ay magkapareho para sa Libro ng sinaunang panahon at ang libro ng kasalukuyan. Pagsikapan ninyong humarap na subok , pagsikapan at ipakita ang kaalaman na AKING ibinigay sa inyo. Ang Libro ay sinalin ng paulit-ulit, hanapin AKO upang malaman kung aling pagsasalinwika ang [dapat] pag-aralan sa higit pang isang lengguwahe kaysa Griyego. Pag-aralan ang Hebreo. Pag-aralan ang Aramaik. Magbasa at makinig kung ano ang talagang sinasabi ng AKING Salita huwag sundin ang paganong mga gawain ng tao ang mga paganismong gawain na yumuyuko sa mga idolo at tulad nila Shadrach, Meshach, at Abednego kayo ay AKING poprotektahan sa maapoy na pugon kapag dumating ito.

****************

Nakapagbibigay liwanag sa ilan, nakakapanakit ng damdamin ng iba sa pangalan ni YAHUSHUA HA MASHIACH
Apostol Elisheva Eliyahu

Ang propetikong salitang ito ay dumating sa isang hindi inaasahang oras noong itinataas namin ang isa pang babaeng kapatid sa panalangin na ang pagsasama bilang mag-asawa (marriage) ay nahahati at siya ay kakaalis pa lamang at amin lamang siyang itinataas sa pananalangin. Sapagka’t nais niya na sundin ang mga paraan/kagustuhan ni YAHUVEH at YAHUSHUA ang pagpapahid na ito ay sumapit sa akin at iyan ang oras na dumating ang propesiya.