70 Ano ang Gagawin ni YAHUVEH Kapag Ang Kalamidad ay Kumakatok sa Inyong Pintuan?

print

Propesiya 70

Ano ang Gagawin ni YAHUVEH Kapag Ang Kalamidad ay Kumakatok sa Inyong Pintuan?

 

Ang Propesiyang ibinigay kay Apostol Elisheva Eliyahu
Enero 12, 2003
11:30 p.m.

Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa itaas sa lahat ng mga Propesiya simula ngayon: noon pa binalaan kita Elizabeth na di mo papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki man o babae kahit na noon pa meron ng Ministeryo na naitayo na. Inilagay KO sa iyong espiritu dahil wala nito ang gawa ng iyong mga kamay, wala nito ang gawa mula sa iyong mga bibig. Ito ay mula sa bibig ng inyong YAHUVEH na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong MESYAS (MESSIAH) na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong ESPIRITU SANTO (RUACH ha KODESH) ang inyong INAYAH (IMMAYAH) na nagbigay ng kapanganakan. At kung ito lamang ay may pagkakaroon sa pamamagitan ng iyong mga kamay ito ay matagal ng nabigo, Ito ay sa pamamagitan ni SHKHINYAH GLORY na umiihip sa kabila ng hangin na dumadaloy dito sa mundo, ang Banal na hangin ng malay-tao, matagal na itong nasira o nabigo kung ito ay sa pamamagitan ng iyong hininga. (Isaiah 42:8).

Sa Hulyo 2010 si YAHUVEH ang Diyos ay sinabi rin na idagdag ang sumusunod mula sa 2nd Chronicles bago ang bawat Propesiya:

2 Cronica 36:16, “Nguni’t kanilang tinuya ang mga sugo ng Diyos, at niwalang kabuluhan ang kaniyang mga salita, at dinusta ang kaniyang mga propeta hanggang sa ang pagiinit ng Panginoon ay bumugso laban sa kaniyang bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan.”

 

*******

Minamahal na Kongregasyon,

Salamat, mula sa kaibuturan ng aming puso at kaluluwa, para sa mga taong sumulat at nagpadala ng mga ikapu (tithes), mga pag-aalay at pagmamahal na mga regalo sa bagong pangangailangan ng ministri na ito. Maraming salamat Carol B. Hindi mo alam kung gaano ang inyong pag-aalay na dumating sa araw ng Shabbat mula sa koreo ay naging isang sagot sa isang balahibo ng tupa na aking inilatag nang mas maaga para sa eksaktong kabuuan ng pera na iyong hinasik sa Miracle Bus na ito! Ngayong araw, habang nasa matinding panalangin kung ano ang nangyayari sa aming ika-3 araw ng pag-aayuno, ito’y nagsimula sa ika-11 ng Enero, ako’y nagdarasal at tinatanong si Ama YAHUVEH kung bakit masmaraming tao ang hindi bumabangon upang tulungan kami sa pinansyal na himala na ito. Ang ilan ay tumulong nguni’t marami ang hindi, hindi kabilang ang mga suskritor (subscribers) sa aming injesus na email, ang ilan ay hindi pa nakasulat. Si YAHUVEH ay nagpropesiya sa ika-2 araw ng prutas at gulay na pag-aayuno.

**********

Propesiya 70

Ano ang Gagawin ni YAHUVEH Kapag Ang Kalamidad ay Kumakatok sa Inyong Pintuan?

AKO si YAHUVEH ay kumukuha ng pansin kung sino ang nagbibigay biyaya sa ministri na ito at naghahasik ngayon ng panalaping punla at kung sino ang humahadlang sa iyo sa pamamagitan lamang ng pagmamasid upang tingnan kung at kailan KO isasagawa ang panalaping himalang ito para sa bus ng himala (Miracle Bus). AKO si YAHUVEH ay sasabihin sa inyo ito, ginamit KO ito bilang isang pagsubok sa mga tao na alam na AKO, si YAHUVEH ay nagsasalita mula sa iyo bilang AKING pinarihang sisidlan. Ang ministri na ito ay naroroon upang magpa-ginhawa at magpalakas-loob at bigyan ng babala ang mga anak na tinatawag ang kanilang mga sarili na AKIN at ngayon kapag ang ministri ay nangangailangan ng panghihimok/panghihikayat at mga biyaya, AKO ay nagtatala/nagbibigay pansin kung sino ang nagbigay ng biyaya sa iyo at sino ang hindi. Iilan lamang ang sumali/sumama sa iyo sa panalanging ito at pinahirang pag-aayuno kapag ito ay para sa kanilang kapakanan din na iyong ginagawa ito, pati na rin sa pagtayo sa puwang para sa mga bansa at para sa AKING kaawaan upang maantala/mapigilan ang AKING galit. AKO’y nagmamasid sa mga tao na nanonood at hindi tinutulungan ang ministring ito sa pananalapi o kahit na mag-alay ng isang pananalangin alang-alang sa inyo.

Ang oras ay paparating ng napakadali kapag ang mga taong nakaupo at nanonood at walang ginawa, ay makikita na AKO, si YAHUVEH, ay uupo at manonood at hindi gagawa ng anuman habang ang kalamidad ay kumakatok sa inyong mga pintuan. Para sa mga tao na tumulong sa ministri na ito at nakatulong dito, kapag ang kalamidad ay kumakatok sa inyong pintuan, AKO ay may mga anghel na babantayan at poprotektahan at tatakpan kayo ng mayroong AKING pinahirang kupola (anointed dome) kung saan ang kasamaan ay hindi kayo mahahawakan. Sinabi KO na ng maraming beses na AKING ginagamit ang ministri na ito bilang isang barometro, gaano kabuti ang mga taong nakikinig sa AKING RUACH HA KODESH na AKING BANAL NA ESPIRITU?

Ang ilang magbabasa nito ay iniisip na sila ay mayaman, na hindi nangangailangan ng anumang bagay nguni’t sinasabi KO sa inyo na kayo ay ubod ng sama at hubad sa harap ng mga mata KO, ni YAHUVEH at ni YAHUSHUA. Ang ilang nagbabasa nito ay sasabihing, “Mayroon akong mga kayamanan sa mundong ito, mga ari-arian at mga kabahayan at mga deposito sa bangko/pananalapi,” nguni’t sinasabi KO sa inyo na kayo ay walang-wala (bankrupt) sa Langit. Ang ilan ay itinatayo ang kanilang kredito/karangalan dito sa lupa, subali’t sinasabi KO sa inyo na wala kayong karangalan kapag dumating ang masasamang mga panahon sa hinaharap at ang AKING mga tainga ay hindi kayo maririnig na tumatawag sa AKIN, ito ay magiging walang saysay.

AKING pinahiran ang babaeng tagapaglingkod na ito upang tawagin ang kapulungan/pagtitipon na mag-ayuno (fast) at magdasal para sa isang mas malaki/maraming pagpapahid at proteksyon para sa masasamang mga panahon na hindi malayong [matupad]. Ang mga yaong nakaririnig ng AKING tinig sa ministri na ito ay [mga] sumusunod at magugutom sa pag-aayunong ito, nguni’t sa mga tao na batid ang pagkain at nabusog/puno na ngayon, kapag AKO’y tumawag ng isang Banal na pag-ayuno, ay tiyak na magugutom, habang ang mga ito ay nagugutom ngayon AKO, si YAHUVEH ay magpapakain kapag ang oras ng pangangailangan ay dumating. Ang mga tao na nagtatago ng kanilang mga pitaka at mga bag (purses), mga tseke (checkbooks) ngayon, ay maramot sa kung ano ang kanilang nakikita ng kanilang sariling mga mata, ay matatagpuan na kapag ang oras ng pangangailangan ay dumating ay AKING ibabalik rin sa inyo kung ano ang inyong ibinigay.

AKING Babaeng Anak muling ipinapaalala KO sa iyo, ikaw ay AKING ginagamit bilang isang Jeremias 6:27-30 na pagsubok. Alam KO na hindi ito madali ngunit ang AKING kagustuhan ang dapat mangyari. Ikaw ay AKING pagpapalain at ang lahat na mga tao na naging masunurin at nagsakripisyo at hindi lamang nanood, nguni’t naki-isa sa pinahirang pag-aayuno na ito at dasal at naghasik ng Banal na punla sa pangangailangan ng ministry na ito. Ang mga taong hindi tumulong sa AKING Ministri at mga Ministro ay laban sa AKING Ministri at mga Ministro. Pauli-ulit na inyong narinig, “Ang pag-aani ay malaki nguni’t ang mga manggagawa ay kakaunti,” at gayunman hindi kayo nagkukusang-loob/lumalapit. Maging babala [ito], AKO ay nagmamasid kung sino ang nanonood lamang, maging tagatupad kayo ng salita hindi lamang tagapakinig or tagabasa nito.

Ang mga taong nag-ayuno at nagpukol ng kanilang mga sumpa laban sa Ministro at Ministri na ito, kayo na nagpukol/naghagis ng inyong mga sumpa ng kakulangan/kasalatan laban sa ministri na ito, alamin/pakinggan ito, ang inyong mga sumpa ay babalik lamang sa inyong sariling dibdib! Sinusubukan ninyong isumpa kung ano ang AKING pinagpala, kayo ay kumakalaban laban sa Diyos ng lahat ng nilalang at hindi AKO nasisiyahan/natutuwa.

***************

Pakiusap huwag batuhin ang mensahero. AKO ay masunurin kay YAHUVEH. Kaya ito ay nasusulat sa araw na ito ng Enero 12, 2003.
Apostol Elisheva Eliyahu 11:30 p.m.