71 KUNG ANO ANG NAKATAGO, NGAYON AY MABUBUNYAG!

print

Propesiya 71

KUNG ANO ANG NAKATAGO, NGAYON AY MABUBUNYAG!

Ibinigay kay Propeta Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
Nobyembre 1, 2003

Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa itaas sa lahat ng mga Propesiya simula ngayon: noon pa binalaan kita Elizabeth na di mo papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki man o babae kahit na noon pa meron ng Ministeryo na naitayo na. Inilagay KO sa iyong espiritu dahil wala nito ang gawa ng iyong mga kamay, wala nito ang gawa mula sa iyong mga bibig. Ito ay mula sa bibig ng inyong YAHUVEH na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong MESYAS (MESSIAH) na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong ESPIRITU SANTO (RUACH ha KODESH) ang inyong INAYAH (IMMAYAH) na nagbigay ng kapanganakan. At kung ito lamang ay may pagkakaroon sa pamamagitan ng iyong mga kamay ito ay matagal ng nabigo, Ito ay sa pamamagitan ni SHKHINYAH GLORY na umiihip sa kabila ng hangin na dumadaloy dito sa mundo, ang Banal na hangin ng malay-tao, matagal na itong nasira o nabigo kung ito ay sa pamamagitan ng iyong hininga. (Isaiah 42:8).

Sa Hulyo 2010 si YAHUVEH ang Diyos ay sinabi rin na idagdag ang sumusunod mula sa 2nd Chronicles bago ang bawat Propesiya:

2 Cronica 36:16, “Nguni’t kanilang tinuya ang mga sugo ng Diyos, at niwalang kabuluhan ang kaniyang mga salita, at dinusta ang kaniyang mga propeta hanggang sa ang pagiinit ng Panginoon ay bumugso laban sa kaniyang bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan.”

*******

Pagsisimula ng Propesiya

Ipinadala KO ang AKING Banal na Anghel sa babaeng tagapaglingkod na ito, ilang buwan na ang nakalipas kasama ng propetik na mensaheng ito. Tulad ng idinikta ito ng AKING Banal na Angel sa kanya habang nakatayo sa tabi ng kanyang kama, isinulat niya ang Propetik na Mensaheng ito kung saan AKO ay nagbabahagi ng isang lihim na hindi pa nabanggit hanggang ngayon. Sinabi sa kanya ng AKING Anghel na hindi pa ngayon ang oras upang sabihin/ihayag ang mensaheng ito, ito ay para sa isang takdang oras, ngayon na ang oras na iyon, upang ilantad kung ano ang nakatago noon! Sinasabi KO ang AKING mga lihim sa AKING mga Apostol at mga Propeta at sa lahat ng makikinig.

(Isinama ko ang maraming banal na kasulatan [na salita] upang ituro kasama ng mga salita ni YAHUSHUA na KANYANG sinabi sa pamamagitan ko. Alam ko na ng persekusyon ay darating kasama ng bagong rebelasyong ito ngunit pakiusap tandaan, ako lamang ang mensahero ng mensahe, ako rin ay naghahanap ng masmaraming rebelasyon ayon sa kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Pakiusap huwag ninyong batuhin ang mensahero nang inyong mga insult/pang-aalipusta ngunit kung gagawin ninyo ito alam ko na hindi ako ang inyong inuusig kundi ang Diyos na si YAHUVEH at YAHUSHUA na nagpapahid sa akin at nagpadala sa akin sa kapwa mga Hudyo at Hentil [Gentile].)

AKO si YAHUVEH ang Sinauna ng mga Araw (Ancient of Days); ang AKING pangangailan ng Kabanalan ay hindi nagbago. AKO si YAHUVEH ay labis na naging matiisin nguni’t hindi na AKO maaaring maging matiisin ng masmatagal o kakailanganin KONG himingi ng tawad sa Sodoma at Gomora. (Gen 18:20-19:30) Oh masasama at tiwaling [mga nasa] pagtatapos ng henerasyon, (endtime generation), hindi ninyo maaaring italaga at hingin ang AKING mga Pagpapala sa binhi ni satanas o sa isang obispo na inordenahan/inihalal mula sa impyerno kung saan ay AKING isusuka palabas ng AKING bibig. (Pahayag 3:16) Simbahan ng mga Episcopalian binabalaan KO kayo ngayon, sa mga tao na kinunsinti ang kasamaang ito, ang mga tao na hindi nagprotesta una laban sa pagpapalaglag (abortion) at ngayon sa homoseksuwalidad (bakla at tomboy), inyong inayos ang inyong higaan kasama ni Jezebel (Pahayag 2:20-23) at kung hindi kayo tatakas sa simbahang ito ng Babilonia inyong gagawin ang inyong higaan sa impyerno at sa Dagat-dagatang Apoy.

Hindi maaaring magsinungaling ang AKING Salita, ang Banal ay naging mas Banal at ang masasama at naging mas masasama. Nasaan ang AKING mga Banal upang magprotesta laban sa makasalanang kasuklam-suklam na kung saan ay nangyayari hindi lamang sa labas ng yaong katulad ng Sodoma at Gomora, nguni’t ngayon ang yaong parehong makasalananag pagkasuklam ay nasa loob ng mga gusali sa mga taong nagsasabi na sila ay Banal. Sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa makasalanang kasuklam-suklam na estilo ng buhay/pamumuhay at iba pang makasalanang kasuklam-suklam, hindi pinagwiwikaan ni nagbibigay ng babala sa mga tao na nakibahagi sa mga kasuklam-suklam na ito, inyong tinanggap at inanyayahan ang mga espiritu tulad ng isang Sodoma at Gomora sa inyong mga simbahan at mga templo. Ang lahat ng mga taong gumawa nito, AKING isinusumpa na hindi ninyo AKO kilala.

Kayo na tinanggihan, inalis ang AKING Sampung Utos na tinatawag rin na Torah, kayo ay tumayo at nanood na walang pagprotesta habang ang isang tableta ng bato ay inalis sa Alabama na walang pag-aalay ng isang panalangin ng protesta o pag-iyak at pagtangis o pagtulong kay Hukom na si Roy Moore sa anumang paraan. Sinasabi KO ito sa inyo; HINDI NINYO AKO KILALA! Pinayagan KO ang pagsubok na ito gaya ng sinabi KO sa babaeng tagapaglingkod na ito upang maisakatuparan ang propesiyang ito sa Ezekiel 9. Iilan lamang ang nagprotesta at nagpoprotesta kahit na hanggang ngayon. Nasaan ang mga milyun-milyon sa buong mundo na dapat nagpoprotekta sa AKING mga kautusan? Isang bahagi/nalabi (remnant) lamang ang nakagawa nito.

Kayo ay tinanggihan ang AKING Sagradong Pangalan, ang AKING Torah at nagpatuloy na namuhay sa loob ng kasalanan kahit na minsan ay inyong tinanggap ang dumaloy na Dugo ng kapatawaran ng AKING Anak na si YAHUSHUA. Sapagka’t pinagpipilitan ninyo na mamuhay sa kulungan ng baboy at paglingkuran si satanas, inyong niyurakan ang dumaloy na dugo at awa ng AKING Anak na si YAHUSHUA sa ilalim ng inyong mga paa. (Heb 10:26-29) Wala ng kapatawaran, alam na ito ay mali at nanood, nakinig at nakibahagi sa makasalanang mga kasuklam-suklam na ito na AKING kinamumuhian. Sinasabi KO ang babalang ito sa mga taong nagsasabing sila ay AKIN hindi sa pagano na walang mabuting alam. ANG PAGHUHUKOM AY NAGSISIMULA SA BAHAY KO, NI YAHUVEH! (1 Peter 4:17)

AKING pinagwiwikaan ang mga taong hindi nananalangin sa parehong Diyos na si YAHUVEH na nagpabagsak ng apoy at asupre sa parehong mga kasalanan tulad ng sa Sodoma at Gomora. Hindi kayo nanalangin na AKO, si YAHUVEH, ay maghihiganti mula sa Langit sa punla ni satanas gaya ng ito ay nagawa muli. (Mga Awit 94:1) (Mga Taga-Roma 12:19) AKO, si YAHUVEH, hindi AKO bulag o bingi! AKO, si YAHUVEH, AKO ang parehong Tagapaglikha at ang AKING Minamahal na Anak ay ang parehong MESIYAS, KAMI ang parehong DIYOS ng Kahapon, Ngayon, at Magpakailanman. Hindi KAMI tumatalima sa imahe ng tao o gawa ng tao na mga doktrina ni ang ideya ng tao kung ano ang kasalanan. AKO, si YAHUVEH, ay Banal at AKO ay nangangailangan ng Kabanalan mula sa mga taong nagsasabi na sila ay pag-aari KO at nang AKING Anak na si YAHUSHUA. AKO ay nangangailangan ng Kabanalan mula sa mga taong nagsasabi na “Sila ay nahugasan ng dumaloy na Dugo ng AKING Anak na si YAHUSHUA.”

Si YAHUSHUA ay ibinigay bilang isang dalisay/wagas na sakripisyo na tupa upang alisin ang mga kasalanan ng tao; at gayunman, ngayon itong mga taong umaangkin sa yaong dugo, ngayon ay gumagawa ng makasalanang mga kasuklam-suklam, kahit kasamaan sa likuran ng mga pulpito. (Heb 6:4-7) nagpapatunay na sila ay hindi AKIN ni kay YAHUSHUA kundi binhi ni satanas. Mayroong mga tao na pasimuno ng labanan (war-mongers), sila ay nagagalak at nagmamalaki sa pagpapadanak ng inosenteng dugo para sa kapakanan ng kasakiman, yaman, mga lupa at mga kasaganaan. Ang mga ito ay ang binhi ni satanas. Itatanong KO ito sa inyo, “Ano ang presyo ng langis?” ano ang kabayaran at kahalagahan ng isang buhay?” (Mat 6:26)

Kayo na gumagawa ng ganitong mga bagay o nagkukunsinti nito o nananatiling tahimik sa pamamagitan ng hindi pagprotesta o manalangin laban sa mga makasalanang mga kasuklam-suklam na ito ay isang duwag at inyong gagawin ang inyong tahanan sa impyerno at lumangoy na walang hanggan sa Dagat-dagatang Apoy kasama ng inyong totoong ama na si satanas. Sapagka’t inyong pinili na sundin si satanas, paniwalaan si satanas, sumunod kay satanas at linlangin ang iba, kaya inyong aanihin ang gantimpala ni satanas.

Kapighatian sa Amerika. AKO ay nagbigay ng babala sa pamamagitan ng babaeng lingkod na ito sa mga babala ng propeta (prophetic warnings) sa nakaraan na masusunog ang Amerika kung hindi ito magsisisi. AKO, si YAHUVEH, ay isang Diyos ng Lumalamong/nag-aalab na Apoy, (Duet 4, 24) ang AKING hininga ay puno ng nag-aapoy na pangangalit na nagpapanatili sa impyerno ng paglalagablab ng apoy, ang yaong poot ay naipon ng masyadong matagal (Pah 18:2-24). Ay, kapag lalo AKONG nagpakita ng awa at kapag lalo AKONG nagbigay ng oras upang magsisi, [ay] mas lalong ang mundong ito ay magiging puno ng kawalang-banalan, mga kabuktutan, mga kasuklam-suklam (abomination) at walang-pagsisisi ang mundong ito. Nasaan ang mga taong tinatawag ang kanilang mga sarili na Banal? Nasaan ang tagapamagitan at mga mandirigma ng panalangin? Bakit hindi nagpoprotesta, nagsasaway (rebuking) at [hindi] nagbibigay babala ang mga taong nagsasalita ng AKING mga Salita ng nakaraan at ng kasalukuyan? Mayroon AKONG isang bahagi/nalalabi (remnant) nguni’t oh kakaunti lamang. (Zeph 3:13) (Amos 5:15)

Kayo na nagtitipon-tipon upang pagmasdan ang isang may sakit na matandang lalaki na puno ng mga demoniyo at siya ay nasa ilalim ng AKING galit sapagka’t kanyang ninanakaw ang AKING kaluwalhatian at hinihikayat ang mga tao na sambahin siya, lumuhod sa kanya, halikan ang kanyang kamay, ang isang kamay na gawa ng ilikabok lamang at lumuluhod sa hamak na idolo lamang. Milyun-milyon ay nakikinig at nagsisikap na sumunod sa isa na tinatawag ang kanyang sarili na isang papa (pope). Kayo na tinatawag ang inyong mga sarili na mga Katoliko inuutusan KO kayo ngayon, tumakas sa mga simbahan ng Babilonia. Ang AKING Torah na mga Kautusan ay malinaw na sinasaad na ‘hindi ka dapat magkaroon ng ibang mga diyos sa harap KO.’ (Ex 20:3) ang inyong tagapaglikha at gayunman ilan [na] ang nakagawa nito. Tinatawag ninyo ang inyong sarili na [para] sa AKIN at gayunman hindi man lamang ninyo AKO kilala kung hindi kayo tatakas, ang impyerno at ang Dagat-dagatang apoy ang inyong makikita.

Huwag magpalinlang kilala KO kung sino ang AKING mga tupa at kung sino ang binhi ni satanas, na tinatawag din na mga kambing. Ang AKING mga tupa ay kumakain lamang kung saan pinangangasiwaan sila ng Mabuting Pastol na si YAHUSHUA sa berde/sariwang mga pastulan. Ang mga kambing ni satanas, ang kaniyang binhi ay kakainin ang anumang bagay, lulunukin ang anumang huwad/maling mga doktrina o mga kasinungalingan.

Hinahasik ni satanas ang kanyang sariling binhi ng rebelyon/paghihimagsik at pagsuway sa mga kambing na sinusuway ang lahat na yaong Banal, sinusuway ang yaong katotohanan, binabaluktot/iniiba ang AKING Banal na mga Kasulatan upang tumalima sa baluktot na mga pagkakasala/kasamaan ng tao, pagtanggi, pagtatakwil at binabago ang AKING Torah at mga utos. Ang binhi ni satanas ay gumagawa ng parehong kasalanan na sa simula kahit na noong bago pa ang pundasyon ng mundo noong ang inyong mga kaluluwa ay nabuo sa Langit.

AKO si YAHUVEH, na naglikha ng inyong mga kaluluwa ay alam na kung sino ang magsusubaybay, magmamahal, susunod at sa AKIN ay magiging matapat. (Jer 1:4-5) AKO, si YAHUVEH, ay alam na kung sino ang susunod sa rebelyon at magnanakaw/[magiging sakim] sa AKING kapangyarihan at pamamahala. (Juan 17:12) Tulad ng lumaban si satanas upang maging diyos bago pa ang pundasyon na daigdig, (Isaah 14:12-15) nakumbinsi niya ang kanyang binhi ngayon, na sila ang naihayag/tanyag na mga anak ng Diyos, pantay kay YAHUSHUA sa lahat ng mga paraan. Maliban na lamang ang sinumang makalimot na sa pamamagitan lamang ng Pangalan ni YAHUSHUA at dumaloy na Dugo ay maaaring magkaroon ng daan/makalapit sa AKIN, na si YAHUVEH. Ilan na ang nalinlang sapagka’t kanilang nakalimutan na AKING dinugtong (grafted in) ang lahat ng mga taong tinatawag KONG Banal ngayon. (Rom 11:13-36) Sapagka’t lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian KO, ni YAHUVEH, maliban sa isa, ang KANYANG Pangalan ay YAHUSHUA. Ito ay dahil lamang sa Juan 3:15-21.

Ang lahat na mga kaluluwa na nagtaksil sa AKIN, na si YAHUVEH, sa labanan bago ang pundasyon ng daigdig, ay nagtaksil at pagtataksilan AKO, na si YAHUVEH muli. Ito ay kung paano, AKO, si YAHUVEH naitalaga at nalaman sa una pa lamang kung sinong mga pangalan ang matatagpuan or hindi matatagpuan sa Aklat ng Buhay ng mga Tupa (Pahayag 17:8). Kapag ang 3 mga aklat ay nabuksan saan matatagpuan ang inyong pangalan? Ito ba’y nasa aklat ng tinubos, sa aklat ng binura (blotted out), (Ex 32:32-33) (Pah 3:5) o sa aklat ng sinumpa? Ngayon maaari na ninyo maintindihan ang AKING Banal na Kasulatan na nagsasabi “Kayo ay gagawa ng inyong sariling kaligtasan ng may takot at panginginig’ (Phil 2:12)

Ang reinkarnasyon (reincarnation) ay isang kasinungalingan ng ama ng lahat na mga kasinungalingan. Hindi kayo namamatay at magpatuloy na bumalik sa lupa sa ibang mga buhay hanggang kayo ay bagay/angkop para sa Langit. Gaya ng sinasabi ng Banal na mga Kasulatan ‘ang isang tao ay hinirang na isang beses na mamatay at pagkatapos ang paghuhukom. (Heb 9:27) Ang bawat kaluluwa ay napili na iyon bago [pa man] ang pundasyon ng daigdig ay nabuo. Ito man ay ang inyong katapatan para sa AKIN, na si YAHUVEH o para kay satanas ang ama ng lahat na mga kasinungalingan. Ang unang kasinungalingan na sinabi ni satanas ay si satanas ay magiging katulad KO, na si YAHUVEH, at magkaroon ng AKING autoridad/kapangyarihan. 1/3 ng lahat ng mga anghel ay naniwala sa kasinungalingang ito kasama ng maraming mga kaluluwa na pumili ng mga panig. Sapagka’t sa bawat kaluluwa binigyan KO sila ng kaloob na kalayaan (free-will). (Pah 12:4-9)

Gaya ng AKING hinatulan si satanas na ang pangalan noon ay Lusiper, hinatulan KO rin at sinumpa at binigay ang mga parusa hindi lamang kay satanas kundi ang lahat ng kanyang bumagsak/itinapong mga anghel at ang lahat ng kaluluwa na nagtaksil sa AKIN, na si YAHUVEH, at kay YAHUSHUA. Ang mga kaluluwa na naging matapat sa AKIN, na si YAHUVEH, bago [pa man] ang pundasyon ng daigdig pati na rin ang mga kaluluwa na nagtaksil sa AKIN, na si YAHUVEH , ay AKING ipinadala sa lupa sa pamamagitan ng binhi ni Adan at Eba. Si satanas ay hinagis/itinapon rin pababa. Hinahangad muli ni satanas na baliktarin/tumalikod ang AKING mga nilikha laban sa AKIN, kapwa mga tao at hayop. Muli ang AKING mga anak ay sumuway at nagrebelde laban sa kanilang mapagmahal na Ama. Ang layunin (motivations) ni satanas noon ay galitin AKO, si YAHUVEH, sa gayong poot na AKING wawasakin kung ano, AKO, si YAHUVEH, at ang AKING anak na si YAHUSHUA ay maibiging nilikha/nilalang, nguni’t sa halip, pagkatapos ng pagbagsak ni Adan at Eba, ang AKING sariling pinakamamahal na Anak na si YAHUSHUA ay inalay ang KANIYANG SARILI bilang isang manunubos (redeemer), na ipinanganak bilang isang tao na nilikha lamang sa pamamagitan KO, na si YAHUVEH ng supernatural.

Si YAHUSHUA ay naging katulad ng isang Pangalawang Adan na may laman at dugo, nguni’t nang si Adan ay nagdala ng kasalanan sa daigdig, ang AKING BANAL NA DUGO KAY YAHUSHUA ay nag-alis ng mga kasalanan at ang kagustuhan na magkasala, mula sa lahat na tumanggap sa AKING Kaloob na AKO, si YAHUVEH ay ibinigay sa Kalbaryo. Tanging ang mga kaluluwa lamang bago [pa man] ang pundasyon ng daigdig, na naging matapat sa AKIN, na si YAHUVEH at YAHUSHUA noon ay tatanggapin, mamahalin, susundin, lalabanan ang kawalang-kabanalan at makikipaglaban kay satanas at ang lahat ng mga kasuklam-suklam na ito ngayon.

Ang mga kaluluwang nilikha bago ang pundasyon ng mundo na sumunod kay Lusiper sa rebelyon laban sa AKIN, na si YAHUVEH at YAHUSHUA at ang AKING Hukbo ng Banal na mga Anghel, (Pahayag 12:9) ay binigyan ng isang pagpilian noong panahong iyon bago ang pundasyon ng daigdig, nguni’t noong naisilang sa mundo ang pagpili ng mga kaluluwa na iyon ay nagawa/nangyari na. Ang mga kaluluwang sumunod kay Lusiper noon ay walang ibang pagpipilian kundi sundin si satanas muli sa lupa at aanihin kung ano ang hinasik ni satanas. Ito ang paghatol ng tao.

Ang kaligtasan ay nakalaan na. Ang isinumpa (reprobate) ay mananatiling isinumpa para sa walang hanggan. Ang (Jer 6:27-30) ay malinaw na isinasaad na AKO, si YAHUVEH, ay tinatawag silang tinanggihang pilak, sila ay parang dumi ng bakal at tingga, patay na timbang. Ang mga kaluluwang hindi sumamba at naglingkod sa AKIN, na si YAHUVEH, bago [pa man] ang pundasyon ng daigdig ay hindi magkakaroon ng pagnanais na paglingkuran AKO, si YAHUVEH sa daigdig.

Tulad ng masamangotevil ph chance*** paraoh bagaman binigyan ng isa [pang] pagkakataon at muli ay hindi makapagsisi at tumalikod mula kasamaan sapagka’t AKO, si YAHUVEH ay pinatigas ang kanyang puso gaya ng ang kanyang kaluluwa ay nagtaksil sa AKIN bago ang pundasyon ng daigdig. (Exodus 7:13) Ngayon maaari na ninyong maintindihan kung bakit si Jakob ay AKING minahal at si Esau ay AKING kinamumuhian (Romano 9:13, Malakias 1:3) kasama sila Golayat, Ahab, Jezebel, Hudas, Ananias, at Sapphira (Mga Gawa 5:1-10) upang magbigay lamang ng mga halimbawa na [sila ay] ipinanganak para sa pagkawasak. Ang desisyon/pagpapasya na kanilang ginawa sa daigdig ay nagawa na sa Langit noong ang labanan ng kabutihan laban sa kasamaan ay unang naglabanan. Ang pagpapasya na iyon ng bawat kaluluwa na ipinanganak sa daigdig ay naisilang sa loob ng bawat sanggol na ipinanganak sa daigdig.

Kayo ay naglalakad sa ibabaw ng impyerno at bagaman ang impyerno ay nilikha para kay satanas at sa kanyang mga anghel na nagrebelde/naghimagsik laban sa AKIN, na si YAHUVEH (Mateo 25:41). AKO, si YAHUVEH, ang Tagapaglikha ng inyong mga kaluluwa ay alam na kung sasali/sasama kayo sa kanila sa impyerno. (2 Peter 2:2-10) at kung kayo ay gagawa ng inyong tahanan sa Dagat-dagatang Apoy kasama si satanas, ang huwad na propeta, at ang anti-mesiyas (Pahayag 19:20) (Pahayag 21:8) at ang lahat ng binhi ni satanas na sumunod kay satanas bago ang pundasyon ng daigdig. Walang isang kaluluwa na nilikha mula sa pundasyon ng daigidg na ang mga pangalan ay naitala na sa Langit ay mawawala gaya ng sinabi ni YAHUSHUA sa Banal na mga Kasulatan.

Ang sinumang hindi kumilala kay YAHUSHUA bilang Diyos/MESIYAS ang kaisa-isang bugtong na Anak ni YAHUVEH ang Diyos Ama na Tagapaglikha ng lahat, ay ginawa ang desisyon na iyon bago ang pundasyon ng daigdig at ang kanilang isipan at mga puso ay hindi maaaring magbago. Anumang relihiyon ang inyong inaangkin, ang mga kaluluwa lamang na hindi nagtaksil sa AKING Anak na si YAHUSHUA at sa AKIN, na si YAHUVEH, bago ang pundasyon ng daigdig ang maliligtas mula sa impyerno at sa Dagat-dagatang Apoy. Ang lahat ng iba ay isinumpa (reprobate) at magkikibahagi sa parehong kapalaran o [ang mga ito ay] nasa impyerno na. NGAYON na ang oras ng kaligtasan.

Habang binabasa ninyo ito mayroong isang pagpapahid na hindi kagaya ng anumang ibinigay KO, na si YAHUVEH, sa kahit sinuman ngayon. Basahin ito ng malakas at ang mga kaliskis ay mahuhulog mula sa inyong mga mata, sa espirituwal, ang inyong binging mga tainga ay mabubuksan. Hindi na kayo magkakaroon ng isang anyo ng Kabanalan na walang Kabanalan sa loob, naglilinlang sa iba, kung naririnig ninyo AKO, na si YAHUVEH, at naniniwala sa propetik na mensaheng ito. Ang desisyon na inyong ginawa bago kayo isilang sa daigdig ay lilitaw/maipapakita sa harap ng lahat. Iyan ay isang babala sa lahat na mabuti at masama.

Ang mga kaluluwa na nasa labanan bago ang pundasyon ng daigdig na nagsimulang lumaban sa panig ng Kabanalan laban kay Lusiper at ng kanyang 1/3 na mga anghel at pagkatapos ay pinayagan ang mga kasinungalingan ni Lusiper na tumagos sa kanilang mga kaluluwa, sila rin ay pinagtaksilan AKO, si YAHUVEH. (Pahayag 13:8)

Sila na ngayon ay nagbabayad sa halaga sapagka’t ang kanilang mga pangalan ay nasusulat sa aklat ng binura (book of the blotted out), mga unang nagtaksil sa Langit at ngayon sa daigdig. Ang mga taong ito ay nagsimulang sumunod sa AKIN, na si YAHUVEH at YAHUSHUA naniniwala sa bibliya, sumusunod sa AKING mga Utos, sa AKING Torah at pagkatapos ay tinalikuran ang lahat na yaong Banal. Ang mga kaluluwang ito ay nabuo at iniligay sa isang katawan ng tao at tiyak na mapapahamak na anihin ang gantimpala ni satanas sa impyerno at ang Dagat-dagatang Apoy.

Ang lahat ng taong nagbabasa nito ngayon pakinggan ito, AKO, si YAHUVEH ay inuutusan kayo na ibahagi ito sa lahat ng mga tao na kilala ninyo, upang bigyan sila ng katiyakan, walang isang tao na ang pangalan ay nakasulat sa Aklat ng Buhay ng mga Tupa ay sasambahin ang halimaw o tatanggap sa Marka ng Halimaw! (Pahayag 13:15-17) Walang isang tao na AKO, si YAHUVEH, ay mawawala/ibibigay kay satanas at sa kanyang kaharian. Walang sinuman na naging matapat sa AKIN, na si YAHUVEH at sa AKING Anak na si YAHUSHUA sa malaking labanan na iyon bago ang pundasyon ng daigdig ang pupunta sa impyerno o sa Dagat-dagatang Apoy. Tulad ng AKING ipinadala ang AKING Anak na si YAHUSHUA upang iligtas ang AKING minamahal na mga anak mula sa kasalanan na dinala nila Adan at Eba. AKO, si YAHUVEH ay muling ipapadala ang AKING Minamahal na Anak na si YAHUSHUA upang iligtas ang AKING Matapat na Banal na mga Anak. Tumingin sa itaas mga anak, kahit na ang mundo ay nangungutya at nanghahamak tunay na ang inyong manunubos ay nalalapit. (Lukas 21:28)

Mga Liyag, ang mundong ito ay hindi ninyo tahanan. Kayo ay mga manlalakbay lamang na dumadaan. Ang inyong mga mansyon, mga kayamanan, at mga gantimpala ay naghihintay sa inyo sa Langit. Huwag mag-imbak, ng makamundong mga kayamanan na hindi ninyo maaaring isama, nguni’t imbakin ang mga ito sa Langit, hayaan ang inyong mga kamalig na maging puno sa Langit. (Mateo 6:19-20) (Malakias 3:8-12) Kaya mga Anak, habang nakikita ninyo ang mundong ito na nilalamon KO, na si YAHUVEH, ang isang Diyos na lumalamon/tumutupok ng Apoy, (Hebreo 12:29). Alamin ito, ito ang Buhay na Tubig, (Juan 4:10) ang Pangalan at ang Dugo ni YAHUSHUA na magpoprotekta sa inyo mula sa apoy ng AKING Galit. Alamin ito, mga Anak, ito ay sa Pangalan at Dugo lamang ni YAHUSHUA ang nagtatago sa inyo at tanging [ito] lamang ay kung inyong sinasamba at pinaglilingkuran si YAHUSHUA at nagsisikap na sumunod. AKO si YAHUVEH at AKO ay hindi mahahamak/makukutya.

California, Phoenix Arisona, Montana, Canada, at sa buong mundo, kayo ay naramdaman ang init ng AKING galit sa anumang paraan. Bakit hindi ninyo inilalagay ang inyong Tagapaglikha at Tagapagligtas una sa inyong mga buhay at pagmamahal? Bakit minamahal ninyo ang inyong mga tahanan ng higit kaysa sa Tagapagligtas na nagbigay sa inyong mga tahanan, lupa, kayamanan, at mga pag-aari? Hindi ba ninyo nababatid kung paano hindi lamang ang mga apoy ang lumabas kundi gaano karaming mga buhay ang nailigtas dahil sa AKING awa at pagmamahal? Ito ay isang patikim lamang sa kung ano ang darating bago ang Malaking Kapighatian. Bigyang priyoridad ninyo ang mas mahahalaga ngayon, bago ito ay maging huli na. (Deut 9:3)

Ngayon ang mundong ito at ang mga tao ay nakakaranas ng mga sakit sa panganganak. Ang daigdig ay nahihirapan sa sakit habang ang lupa ay lumilindol at nanginginig, bago KO, si YAHUVEH ay maipanganak ang Dakilang Kapighatian na hindi katulad ng anumang nakakatakot na nakikita na. (Mateo 24) (Marko 13:8) Walang isang kaluluwa bago ang pundasyon ng daigdig na nagtanggol sa AKIN, kay YAHUVEH, noon ay AKING pababayaan. Ang AKING matinding galit ay para sa AKING mga kaaway, tulad noon, gayon ito ay mauulit.

Kayo na nanatiling tahimik sa mga Simbahan, Kayo na nagpapainit ng [mga] bangko at regular na dumadalo sa mga serbisyo [ng simbahan], kayo na kumakanta ng mga salmo/awit at mga hymno sa AKIN, na si YAHUVEH, at ni YAHUSHUA at inyong inuulit/sinisipi ang mga Banal na mga Kasulatan at gayunman hindi ninyo inuutos/hinihiling ang inyong mga espirituwal na mga lider/pinuno na magsalita o magprotesta laban sa mga makasalanang mga kasuklam-suklam na ito. Nakikita ninyo ang mga tao na timnatawag ang kanilang mga sarili na mga obispo, mga pastor, mga espirituwal na lider/pinuno, mga pinuno sa pulitika at mga Kristiyanong musikero na pinamumunuang iligaw ang mga kaluluwa sa pamamagitan ng hindi paggawa ng anumang bagay ng pagprotesta, ni hindi man lamang humawak/mangasiwa ng buong gabing panalanging pamamagitan. Ang Pagpapalaglag ng sanggol ay pagpatay! Homoseksuwalidad (bakla/tomboy) ay kasalanang kasuklam-suklam! Kayo na tinatawag ang inyong sarili na [para sa] AKIN, tinatawag ang inyong sarili na Banal at gayunman hindi nagbibigay ng babala sa iba, kayo ay pananagutin KO pati na rin ang inyong mga espirituwal na mga lider/pinuno. Nanatili kayong tahimik ng napakatagal.

Kayo na tinatawag ang inyong mga sarili na mga Espirituwal na mga lider/pinuno nguni’t sa AKING mga mata kayo ay hindi mga pinuno sa anumang paraan sapagka’t inyong ipinagbili ang inyong mga sarili sa pinakamataas na halaga (highest bidder) tulad ng isang karaniwang kalapating mababa ang lipad habang tinatanggap ninyo ang libreng buwis na mga suhol at pinayagan ang Gobyerno na busalan kayo. Kayo ay naging isang traydor at isang duwag, kailangan KO pa ba na ipaalala sa inyo na sa Aklat ng Pahayag (Book of Revelation) kung saan pupunta ang mga duwag at mga traydor/taksil? Mag-ingat mga kongregasyon, ang Espiritu ng Pastor o ang Espirituwal na lider/pinuno ay ang Espiritu ng mga Simbahan at mga Templo. Kayo na may espirituwal na mga tainga upang makinig at espirituwal na mga tainga upang makita ay nabigyan ng gantimpalang kaunawaan (discernment). AKO si YAHUVEH ngayon ay ibinibigay sa inyo ang utos na magsalita ngayon bago ito maging huli na at ang inyong kalayaan sa pagsasalita ay lubusang makuha/mawala.

Bakit ang AKING mga Banal na mga tao ay hindi nagtipon-tipon, tumatanggi, o nagpoprotesta ng malakas noong ang lesbian/tomboy na manunugtog ay inilunsad/itinaguyod ang epiritu ng homoseksuwalidad na itinuro sa mga kabataan ng mundong ito? Sa isang bukas na halik sa pagitan ni Britney Spears at Madonna na [may] pangungutya na tinatawag na isang halik na naramdaman at narinig sa buong mundo na ito. Hindi pa ba ninyo nababatid ang binhi ni satanas? Ito ba ang gusto ninyo para sa inyong mga Anak na maging? Mayroong isa pang halik noon na naramdaman at narinig sa buong mundong ito at ito noon ay nang hinalikan ni Hudas si YAHUSHUA sa pisngi. Kaya ginagamit ni satanas ang isang halik upang mangutya muli at nasaan ang Banal na mga tao upang sumigaw ng malakas at magprotesta? (Leviticus 18:22) (Romano 24:32)

Nasaan ang mga Banal na tao na AKO, si YAHUVEH ay ipinagpala ng sagana sa yaman at ari-arian ng daigdig na ito? Sino ang tutulong sa kaunting mga bahagi (remnant) tulad ng babaeng lingkod na ito na magpapatunog ng trumpeta? Sino ang magtitipon ng sama-sama sa pader na ito? Tandaan kayo ay may pananagutan para sa kung ano ang ginagawa ninyo sa mga biyaya, mga talento at mga gantimpala na AKO, si YAHUVEH, ay ibinigay sa inyo.

Si satanas ay nagbibigay ng yaman sa kanyang mga utusan na kanyang binhi upang linlangin ang maraming mga tao. Nasaan ang AKING mga Banal na AKING pinagpala ng masagana? Bakit hindi kayo tumitindig para sa bagay na ito? Bakit hindi kayo maghawak kamay kasama ang ministri na ito at sa iba pang mga ministri na AKO, si YAHUVEH ay ginagamit bilang AKING mga bibig (mouthpieces)? Hindi pa ba ninyo naintindihan AKO, si YAHUVEH ay pinagpala kayo sa inyong mga trabaho, ng kayamanan at ng inyong mga pag-aari at mga lupain, mga tahanan, sapagka’t ito ay gagamitin hindi lamang para sa inyong pangangailangan kundi para sa Kaluwalhatian ng Kaharian ng Langit, upang magsalita, upang makipaglaban, upang magwika (rebuke) at bigyang babala ang lahat ng hindi banal.

AKO, si YAHUVEH, ay hindi kayo binigyan ng yaman, ng lupain, at ari-arian upang itatag/palakihin ang inyong mga kayamanan sa daigdig kung saan ang mga apoy, mga baha, mga lindol, mga bagyo, mga buhawi, mga bulkan, at mga magnanakaw ay maaaring makuha ito sa loob lang ng ilang segundo. AKO ay nagpapaalala sa inyo ngayon, na gamitin ang inyong kita (income) at mga ari-arian upang magdala sa AKIN, na si YAHUVEH, at kay YAHUSHUA ng kapurihan, karangalan at kaluwalhatian. Itatag ang inyong mga kayamanan hindi sa daigdig na ito kundi sa Langit, sapagka’t binabalaan KO kayo, hindi ba ninyo nababatid kung gaano karaming nagbabasa nito ngayon, kung kayo ay mapupunta sa Langit, ay malalaman na sa Langit ito ay magiging tila kayo ay lugi/hikahos (bankrupt), ang inyong mga kamalig at mga kahadeyero ay walang laman.

Sa mga taong nagbibigay ng milyun-milyon sa mga kawanggawa sa inyong pangalan, para sa inyong kaluwalhatian at para sa mga libreng buwis; walang mga gantimpala sa Langit ang naghihintay para sa inyo kung hindi ninyo ito ginagawa sa pangalan ni YAHUSHUA, kung hindi ninyo ito ginagawa bilang isang anak ni YAHUSHUA. Ang inyong mabuting mga gawain ay susundan lamang kayo sa Langit pagkatapos ninyong tanggapin si YAHUSHUA bilang MESIYAS at nagsisikap na sundin SIYA at mahalin SIYA una sa inyong mga buhay, at [ito] lamang ay kapag inyong ginagawa ito para sa Kaluwalhatian ni YAHUSHUA at para sa kapakanan ng Kaharian ng Langit ay tatayo ito.

Sa lahat na mga taong pagano at tinanggihan si YAHUSHUA bilang MESIYAS, tinatanggihan ang pagsunod sa AKING Sampung Utos, anumang mabuting mga gawain ang inyong ginagawa, kahit gaano karaming milyun-milyon ang ibinibigay ninyo, ito ay hindi makakabili sa inyo ng isang tahanan sa Langit. Muli KONG sasabihin, ang inyong mga mabuting gawain ay hindi na maaalala at kayo ay maninirahan sa impyerno kasama ng paganong mga mahihirap.

Binigyan KO ang babaeng lingkod na ito na sinabi ang pangakong ito at isang sulyap ng kanyang mga gantimpala. Ngayon ang parehong pangako ay AKING ibinibigay sa inyo sa mga kasama (partners) ng ministeryong ito, nagtatrabaho kasama ng ministeryong ito habang inyong sinasakripisyo ang inyong mga ikapu at inyong mga pag-aalay sa kanila, ito ay isang paalala kung saan ninyo iniimbak ang inyong mga kayamanan. Lahat kayo ay tatayo ng sama-sama at makikibahagi sa parehong mga gantimpala sa Langit.

Ang pinakamalaking gantimpala na AKING ipinakita sa AKING Apostolikong propetang babaeng lingkod na si Apostol Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu] sa isang pangitain ay ang pagtitipon at pagyakap ng lahat na mga kaluluwa sa buong mundo na pinagpala sa pamamagitan ng ministeryong ito at narinig ang mga sekretong katotohanan na AKO, si YAHUVEH ay inilantad/iniyahag.

Hindi ba kayo nagtataka kung bakit ninyo nasaksihan ng napakaraming beses sa iba ang tungkol sa nakapagliligtas na Dugo ni YAHUSHUA at alam ninyo na nagsalita kayo sa ilalim ng pagpapahid (anointing) at kapangyarihan/awtoridad ni YAHUSHUA at gayunman kayo ay tinanggihan, ininsulto, at hinamak/pinagtawanan? Ngayon ay naiintindihan na ninyo sa paraan na hindi ninyo naiintindihan noon. Nakita ninyo ang isang lalaki nakatakdang ordenahan sa harap ng mundo, (11/2/03) nagyayabang kung gaano na siya ay isang homoseksuwal at ipinagmamalaki ito. Nakita ninyo siya na itinalaga bilang isang espirituwal na lider/pinuno sa likod ng isang pulpit ng simbahan nguni’t AKO, si YAHUVEH, ay sinasabi sa inyo ito, ang lahat ng kumukunsinti sa Kasuklam-suklam (abomination) na ito, ang lahat ng nananatiling tahimik o kahit na tinatawag ang kanilang sarili sa pangalan ng relihiyong iyon, ang inyong pangalan ay hindi matatagpuan sa Aklat ng Buhay ng Kordero. Ito ay naitalaga na noon pa man. (Lev 18:22)

AKO, si YAHUVEH, ay unang nilikha si Adan at Eba, bilang lalaki at babae at ito ay isang pangungutya ng kasal/pag-aasawa at AKO, si YAHUVEH ay hindi makukutya. Lahat kayong mga tao, mga pastor, mga espirituwal at lider sa pulitika na nananatiling tahimik o binabago ang AKING mga batas ay mararamdaman ang galit ni YAHUVEH sa isang paraan na hindi pa ninyo nalalaman/nararamdaman. Huwag magpalinlang ang parehong kasariang kasalan (same sex marriage) ay hindi KO ipinasya/itinalaga. Gaano pa katagal na AKO, si YAHUVEH, ay patuloy ninyong kukutyain/hahamakin, Amerika? Kapighatian, Kapighatian, Kapighatian sa inyo Amerika. Inyong ginawa at gagawin [pa] kung ano ang hindi pa nagagawa ng kahit anong bansa sa ibabaw ng daigdig na ito. Hindi ba AKO, si YAHUVEH ay [nagbigay] ng propesiya sa pamamagitan ng babaeng lingkod na ito na si Elisabeth [Elisheva], Amerika, AKO si YAHUVEH ay naglaan ng pinakamalala para sa huli, para sa inyo. California, hindi ba ninyo nararamdaman ang init ng AKING galit habang AKO, si YAHUVEH ay ikinakalat/pinapa-alab ang mga apoy sa pamamagitan ng AKING hininga at hinihipan ang mga apoy [papunta] sa inyo. Phoenix Arizona hindi ba AKO, si YAHUVEH ay nagbabala sa pamamagitan ng AKING mga Propeta na kayo ay masusunog, ganun pa man iilan lang ang nangagsisi.

Ang inyong mga lider sa pulitika ay nagpapasa ng mga batas na nilalabag/sinusuway AKO, na si YAHUVEH, muli. Kahit habang ito ay nasusulat, sila ay nagtatalo kung kailan aalisin ang salitang Diyos mula sa inyong pera, ipinangako/panata (pledge), at binabago ang konsititusyon, habang tinatanggal ang AKING 10 mga Utos (10 commandments) mula sa paningin ng [mga] publiko. Ang lahat ng mga taong gumawa nito o hindi nagprotesta o hindi nagdasal at umiyak laban dito, alamin ito, kayo ay sinubok tulad ng nasa Ezekiel 9. AKO si YAHUVEH ay sinulat ang Sampung mga Utos (10 commandments) sa isang tableta ng bato, ngayon ang inyong mga puso tumigas tulad ng isang bato. Kayo ay isang rebelde noon bago ang pundasyon ng daigdig at kayo ay hindi nagbago. Ang lahat ng mga taong hindi umiiyak at nagprotesta laban sa aborsyon/pagpapalaglag, kayo ay isang rebelde rin at hindi nagbago. At maaari lamang magbago depende sa pagpili na inyong ginawa sa labanan ng mabuti laban sa kasamaan bago ang pundasyon ng daigdig.

Ang lahat ng mga taong magtataguyod/tumatanggap sa homoseksuwalidad, nagyayabang, nagwagayway, lumahok o nagtuturo sa iba na ang mga ito ay isa lang alternatibong estilo ng buhay, nagtuturo sa iba na sila ay ipinanganak na ganitong paraan, ito ay isang kasinungalingan ni satanas at kayo na tumatanggi na magsisi kayo ay isang rebelde at kayo ay hindi nagbago. Inyong aanihin ang kung ano ang inyong hinasik bago ang pundasyon ng daigdig na ito. (Rom 1:24-32)

AKO, si YAHUVEH ang Tagapaglikha ng [mga] nilalang. Kayong mga rebelde na tulad ng isang Hudas, kayong mga rebelde na sumasamba sa [mga] nilikha at sumasamba sa nilikhang mga bagay. Kayong mga rebelde na ayaw sumunod sa AKIN, na si YAHUVEH at kay YAHUSHUA bago ang pundasyon ng daigdig at ngayon kayo ay tumatanggi na sumunod kay YAHUVEH at kay YAHUSHUA ngayon.

AKO, si YAHUVEH, ay mayroong isang babala sa lahat ng mga politiko at espirituwal na mga lider na ayaw magsalita laban at bumoto laban sa kung ano ang alam ninyong Sinusumpa ng AKING Banal na mga Kasulatan bilang mga kasuklam-suklam at kasalanan. Kayo ay nakipagkompromiso/nakipagkasundo kay satanas. Kayo ay pinagtaksilan AKO, si YAHUVEH bago ang pundasyon ng daigdig at kayo ay ipinagkanulo AKO, si YAHUVEH ngayon. Kunin ninyo ang inyong kaginhawahan ngayon sa inyong kayamanan at mga ari-arian sapagka’t tunay na iyan lang ang kaginhawahan na inyong matatanggap para sa walang hanggan. Ang inyong susunod na kama/tulugan ay magiging sa impyerno at pagkatapos ay sa Dagat-dagatang Apoy kung saan ang mga bulati (worms) ay magiging inyong kumot at ang mga uod (maggots) ang inyong mga blangketa.

Kayo na makamundong mga musikero binigyan kayo ni satanas ng gantimpalang manlinlang ng mga tao sa tinatawag na musika. AKO, si YAHUVEH, ay pinagpala ang ilang mga kaluluwa na AKING nilikha ng may isang magandang tinig at pangmusikang mga talento. Noong ibinigay KO ang regalong ito nilalayon KO na ito na magiging isang biyaya sa AKIN, na si YAHUVEH, [ngunit] pagkatapos ay AKO, si YAHUVEH ay inyong pinagtaksilan bago ang pundasyon ng daigdig at ngayon ang nakararami ay ginagamit sa mga regalong ito upang luwalhatiin si satanas, upang mapawi/patahimikin ang mga kaluluwa sa isang espirituwal na pagtulog, upang magtanim ng makademoniyong espiritu sa kaibuturan ng kalooban at upang pamunuan ang mga tao na maligaw sa pamamagitan ng isang nakakahipnotikong tinig at isang makademoniyong kumpas.

Ilan sa inyo na tinatawag ang inyong mga sarili na mga musikero ay hindi [man lamang] napapansin kung ano ang ginagawa ni satanas at kung paano kayo ginagamit ni satanas. Kung hindi kayo magsisisi kayo ay sasayaw sa tunog ng paa ni satanas at sama-sama kasama niya kayo ay maghihirap ng labis sa dagat-dagatang apoy na oh napakalalim. Ang pagdurusa na hindi ninyo masimulang maisip.

Isang babala para sa nakararaming mga aktor at mga musikero, ibinenta ninyo ang inyong kaluluwa para sa pangako ni satanas ng kasikatan at kayamanan at pinirmahan ninyo ang kontrata ni satanas at gumawa ng panukala/pakikipag-ugnayan. Ngayon ang inyong makasalanang mga estilo ng buhay sa mundo, ay inyong winawagayway ang inyong katawan, nagyayabang at binubunyag at ang [pagiging] homoseksuwalidad ay hindi na ninyo [kayang] mapanatiling maitago at ilihim. Mangutya ngayon magbayad sa takdang panahon sapagka’t inyong mararamdaman ang Dakilang galit KO, na si YAHUVEH ng ilang sandali lamang.

Alamin ito, ang lahat ng taong nilalang, alamin na AKO, si YAHUVEH at ang AKING Minamahal na Anak na si YAHUSHUA, sa AMING mga Trono ang LAHAT ay yuyuko at luluhod. Ang lahat na mga kaluluwa ay nilikha at sinubukan ng magkakasabay. Tanging ang mga kaluluwa na naging matapat at nakipaglaban laban kay Lusiper bago ang pundasyon ng daigdig ngayon ay nagtataglay ng selyo ng pagtubos (redemption seal). Ito ang katotohanan na AKING ginagamit ang AKING Babaeng Anak at babaeng lingkod upang ilantad, kung ano ang sinubukan ni satanas na itago at ilihim. Ang lahat na mga taong may espirituwal na mga tainga upang makarinig at mga espirituwal na mga mata upang makakita ay maririnig AKO, ang tinig ni YAHUVEH sapagka’t kayo ay AKING mga tupa. Hindi na kayo magiging bulag sa katotohanan. Ang lahat na mga kaluluwa habang minsan ay nagrebelde, muli ay magiging at mananatiling espirituwal na bingi at bulag at magpapatuloy na sundin ang daan ni satanas sa pamamagitan ng paglunok ng mga kasinungalingan ni satanas.

Sa mga taong AKING mga Anak na nagdasal at umiyak at nagtaka kung bakit AKO, si YAHUVEH, ay pinahintulutan ang mga kasuklam-suklam na mga ito, ipinapaalala KO sa inyo muli ang Paghatol ay nagsisimula sa tahanan/templo KO, na si YAHUVEH. Pag-aralan ang Ezekiel 9, alin kayo dito? Ang kabutihan laban sa kasamaan ay muling ginagampanan sa lupa tulad ng ito ay ginawa sa Langit bago ang pundasyon ng daigdig. Ang bawat kaluluwang nilikha ay sinusubok.

[Ito] lamang ay kung kayo ay tapat [noong] labanan kay Lusiper kayo ay tatanggapin ang AKING Anak na si YAHUSHUA ngayon sa daigdig bilang MESIYAS/ Diyos. Ang unang labanan ay nasa Espirituwal na lupain sa Langit, ngayon kayo ay nilalabanan si satanas at ang kanyang mga utusan ngayon dito sa lupa na ginagamit ang espirituwal na mga sandata ni YAHUVEH at YAHUSHUA na AKO, si YAHUVEH ay ibinigay sa inyo sa Pangalan ni YAHUSHUA sa pamamagitan ng dumaloy na Dugo ni YAHUSHUA.

AKO, si YAHUVEH, ay ipinadala/isinugo ang AKING mga Banal upang makipaglaban sa ibabaw ng impyerno, upang lumaban laban kay satanas at sa lahat ng hindi banal. Upang maging isang saksi para sa kaluwalhatian ni YAHUVEH at YAHUSHUA at upang patunayan na ang AKING mga Anak ay mashigit pa kaysa sa mga manlulupig sa pamamagitan ni YAHUSHUA HA MASHIACH ang Pangalan at Dugo ng AKING kaisa-isang Bugtong Anak. Marami ang nagsasabi na sila ay kumakalinga nguni’t gaano kakaunti ang nagpapatunay na sila ay kumakalinga. Sinabi KO ito sa AKING babaeng lingkod noong siya ay nananalangin at tinatanong AKO kung bakit ang karamihan ng mga tao na nagsasabi na ang ministri na ito at mga propesiya at mga aral na AKO, si YAHUVEH ay sinabi ay isang biyaya at gayunman marami ay walang ginagawa upang tumulong na iangat ang mabigat na karga o maging isang biyaya sa anumang paraan.

Sinasabi KO ito muli sa pamamagitan niya; kailangan ninyong kumilos sa likod ng inyong mga salita. Kayo ay hindi lamang kailangan na sabihin na kayo ay nagmamahal (care), kundi patunayan na kayo ay nagmamahal/kumakalinga. Pagwikaan (rebuke) at balaan ang mga taong gumagawa ng mga kasuklam-suklam [na kasalanan] at mahalin at suportahan ang mga taong naglalagay ng pagkilos sa likod ng AKING Banal na mga salita. Ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Kapighatian sa isang Nilikha na hindi sinasamba ang Tagapaglikha ng lahat. Tanging ang Magpapalayok [lamang] ang may kapangyarihan na wasakin ang Kanyang luwad/putik na mga sisidlan. Ang ilang mga sisidlan ay nilikha upang magdala sa AKIN ng Kaluwalhatian; ang ilan ay bagay lamang para sa pagkawasak. Tingnan ang paligid ninyo, kahit na ang araw ay sumasabog nang mayroong AKING nagniningas na galit na hindi kailanman tulad noon.

Ipinadala KO ang AKING Banal na anghel sa babaeng lingkod na ito ng ilang buwan na ang nakakaraan kasama ng propetik na mensaheng ito. Habang dinidikta ito ng AKING Banal na Anghel sa kanya habang nakatayo sa tabi ng kanyang kama, sinulat niya ang propetik na mensaheng ito kung saan nagbahagi AKO ng isang sekreto na hindi pa nasasabi hanggang ngayon. Sinabi sa kanya ng AKING Banal na anghel na ngayon ay hindi pa ang oras upang pakawalan/ihayag ang mensaheng ito, ito noon ay para sa isang itinalagang oras/panahon, ngayon na ang oras upang ilantad kung ang ano ang nakakubli/nailihim. Sinasabi KO ang AKING mga sekreto sa AKING mga Apostol at mga Propeta at sa lahat ng makikinig.

AKO, si YAHUVEH, ay sinelyado (sealed) ito sapagka’t hindi niya mabasa ang kanyang sariling sulat-kamay maliban sa isang bahagi na, ‘Ang AKING pinakadakilang hukbo ay hindi nakarehistro sa lupa nguni’t [ito] ay nakarehistro sa Langit! (Pahayag 4:8, 11:17, 15:3, 16:7) Ang babaeng lingkod na ito ay ipinadala ngayon at pinakawalan/pinahayag ngayon bilang Ezekiel 9 upang iselyado/tatakan ng salitang ito sa mga taong minarkahan ng tatak (seal) ng proteksyon at ang pinong lino na damit (fine linengarment) na isinusuot ay kumakatawan para sa matuwid at makatuwiran/kabanalan ng AKING Anak na si YAHUSHUA. Ang hinirang na araw ay ang araw bago ang isang homoseksuwal ay naordenahan mula sa impyerno bilang isang obispo sa simbahan ng Episcopalian. Sinasabi KO ang mga sekretong ito at nagbibigay babala muli, lumabas sa mga simbahan ng Babilonia, tumakas sa mga simbahan ng Babilonia.

**************

Kaya ito ay sinalita, kaya ito ay nasusulat sa araw na ito ng 11/01/03 ng ika-11:15 ng umaga 2:45 ng hapon. Ibinigay sa Babaeng lingkod na Anak ni YAHUVEH at YAHUSHUA sa isang Sabbath na araw (Sabado) sa panahon ng pag-aayuno ako ay nagising na nananalangin at ang salitang ito ay lumabas ng hindi inaasahan.

Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)