72 Planetang X

print

Propesiya 72

Planetang X

Ibinigay kay Apostol Elisheva Eliyahu
Hulyo 12, 2003

Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa itaas sa lahat ng mga Propesiya simula ngayon: noon pa binalaan kita Elizabeth na di mo papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki man o babae kahit na noon pa meron ng Ministeryo na naitayo na. Inilagay KO sa iyong espiritu dahil wala nito ang gawa ng iyong mga kamay, wala nito ang gawa mula sa iyong mga bibig. Ito ay mula sa bibig ng inyong YAHUVEH na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong MESYAS (MESSIAH) na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong ESPIRITU SANTO (RUACH ha KODESH) ang inyong INAYAH (IMMAYAH) na nagbigay ng kapanganakan. At kung ito lamang ay may pagkakaroon sa pamamagitan ng iyong mga kamay ito ay matagal ng nabigo, Ito ay sa pamamagitan ni SHKHINYAH GLORY na umiihip sa kabila ng hangin na dumadaloy dito sa mundo, ang Banal na hangin ng malay-tao, matagal na itong nasira o nabigo kung ito ay sa pamamagitan ng iyong hininga. (Isaiah 42:8).

Sa Hulyo 2010 si YAHUVEH ang Diyos ay sinabi rin na idagdag ang sumusunod mula sa 2nd Chronicles bago ang bawat Propesiya:

2 Cronica 36:16, “Nguni’t kanilang tinuya ang mga sugo ng Diyos, at niwalang kabuluhan ang kaniyang mga salita, at dinusta ang kaniyang mga propeta hanggang sa ang pagiinit ng Panginoon ay bumugso laban sa kaniyang bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan.”

 

*********

[Ang planeta ay magdudulot ng Lansakang Pagkalipol na Propetik na Babala. Ito ba ay ang Planetang X na tinutukoy ng marami na [isang] babala? Hindi ko alam kung ito nga o hindi ni alam KO ang siyentipikong impormasyon, nguni’t alam ko kung ano ang sinabi ni YAHUVEH sa akin at tinamaan ako ng pagpapahid habang sinusulat KO ang nasa ibaba.]

Propesiya 72

Ang taong [mga] hangal upang isipin na maaari ninyong gamitin ang matematika upang kalkulahin ang petsa na AKO, si YAHUVEH ay gagamitin ang isang planeta sa AKING galit upang magdulot ng lansakang pagkalipol para sa AKING mga kaaway. Isang salita ng propetikong babala para sa mayaman at makapangyarihan na iniisip/inaakala na sila ay magiging ligtas sa lungsod na nasa ilalim ng lupa (underground cities) puno ng inyong mga kayamanan na inimbak, mga masasarap na mga pagkain, at iba pa. Ang mga lungsod na nasa ilalim ng lupa na inyong itinayo at patuloy na itinatayo ay magiging inyong matubig na mga puntod at kayo ay mamatay kasama ng inyong mga kayamanan sa daigdig at AKO, si YAHUVEH, ay ipinagpaliban ang paghahatol na iyon para sa mga panalangin ng mga totoong mananampalataya sa Pangalan ni YAHUSHUA, mga taong masunurin, lumalakad ng Banal sa AKING harapan ay maliligtas at AKO’y labis na nagkaroon ng awa sa ngayon para sa kapakanan ng AKING mga Anak na tumatawag ng masmarami pang oras upang abutin ang marami pang kaluluwa para sa Kaharian ng Langit.

Ang paghuhukom ay naantala nguni’t hindi mahahadlangan/mapipigilan at ito ay AKO, si YAHUVEH, lamang ang magkakalkula/magpapasya sa petsa kung kailan ang AKING galit ay tatama/aabot sa lupa. AKO, si YAHUVEH ay ipinagpaliban ang paghuhukom/paghatol upang tarantahin/lituhin at ipahiya ang mga taong nagtayo ng mga lungsod na nasa ilalim ng lupa na iniisip lamang ang kanilang mga sarili, patutunayan na AKO, si YAHUVEH, lamang ang Hukom sa kung sino ang mabubuhay at kung sino ang mamamatay at kung sino ang makakapasok sa Langit at sino ang pupunta sa impyerno.

Tandaan, AKO, si YAHUVEH, ay ipinapadala/isinusugo ang AKING mga Apostol at mga Propeta upang magbigay ng babala bago KO ipadala ang AKING galit. Nasa inyo kung kayo ay makikinig at susunod nguni’t alamin ito, ang lahat ay parehong aanihin kung ano ang kanilang inihasik sa mabuting binhi at masamang binhi.

KATAPUSAN NG PROPETIK NA BABALA

Ibinigay kay Elisheva Eliyahu, Hulyo 12, 2003