73 “Ang Pagpapasya! Ang Paghuhukom! Ang Paghahatol!”

print

Propesiya 73

“Ang Pagpapasya! Ang Paghuhukom! Ang Paghahatol!”

Ibinigay kay Apostol Elisheva Eliyahu
Hunyo 2, 2004

Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa itaas sa lahat ng mga Propesiya simula ngayon: noon pa binalaan kita Elizabeth na di mo papangalanan ang Ministeryo na ito sa isang tao, lalaki man o babae kahit na noon pa meron ng Ministeryo na naitayo na. Inilagay KO sa iyong espiritu dahil wala nito ang gawa ng iyong mga kamay, wala nito ang gawa mula sa iyong mga bibig. Ito ay mula sa bibig ng inyong YAHUVEH na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong MESYAS (MESSIAH) na nagbigay ng kapanganakan, ito ay mula sa bibig ng inyong ESPIRITU SANTO (RUACH ha KODESH) ang inyong INA YAH (IMMAYAH) na nagbigay ng kapanganakan. At kung ito lamang ay may pagkakaroon sa pamamagitan ng iyong mga kamay ito ay matagal ng nabigo, Ito ay sa pamamagitan ni SHKHINYAH GLORY na umiihip sa kabila ng hangin na dumadaloy dito sa mundo, ang Banal na hangin ng malay-tao, matagal na itong nasira o nabigo kung ito ay sa pamamagitan ng iyong hininga. (Isaiah 42:8).

Sa Hulyo 2010 si YAHUVEH ang Diyos ay sinabi rin na idagdag ang sumusunod mula sa 2nd Chronicles bago ang bawat Propesiya:

2 Cronica 36:16, “Nguni’t kanilang tinuya ang mga sugo ng Diyos, at niwalang kabuluhan ang kaniyang mga salita, at dinusta ang kaniyang mga propeta hanggang sa ang pagiinit ng Panginoon ay bumugso laban sa kaniyang bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan.”

 

*************

Minamahal na Pamilya kay YAHUSHUA,

Ang propetikong babalang ito ay dumating noong ako ay nananalangin pagkatapos na mapanood ang Bill O’Reilly na mga balita na mga komentaryo/paliwanag. Kahit siya ay may takot sa Diyos sa kung ano ang nagyayari sa mga Kristiyanong simbolo na inalis/tinanggal mula sa tatak ng lalawigan sa Los Angeles. Ang pinakabagong propesiyang ito ay ipapadala sa kanya at hinihiling namin sa iba na ipadala rin ito sa kanya sa koreo (mail) sa magdamag sa sandaling ito ay maipaskil/mailagay. Baka sakaling tanggapin niya si YAHUSHUA at ang KANYANG proteksyon habang binabasa ito. Pakiusap manalangin na gawin niya ito. Kung ang kanyang pangalan ay nakasulat sa Libro ng Buhay ng mga Tupa (Lambs Book of Life) bago ang pundasyon ng daigdig, kung gayon gagawin niya ito. Siguro babasahin rin niya ang propetik na babalang ito sa ere.

Ang mga tao ay maaaring kutyain ako sa lahat ng kanilang kagustuhan hangga’t alam ko na ako ay binigyan ang mga tao ng babala. Tulad ng sa Ezekiel 3:17-21 na nakasaad, na ang kanilang dugo ay hindi mapupunta sa aking mga kamay. Si Ama YAHUVEH ay lubos ang galit noong ang mensaheng ito ay naihatid/naibigay na dapat ay magkaroon ng mga paliwanag sa bawat halos [lahat ng] pangungusap. Hanggang ang audio ay maipahayag walang paraan upang magbigay-kahulugan sa tono ng tinig na sinabi ni Ama YAHUVEH sa pamamagitan ko, isang tinig ng matinding galit para sa KANYANG mga kaaway at pagmamahal para sa KANYANG minamahal na mga Anak. Kailangan kong idagdag, lagi akong nakakakita ng isang pangitain ng bibig na pinipilit buksan ng maluwag sa pamamagitan ng isang napakalaking imbudo na inilagay sa loob at isang napakalaking kamay na binubuhos ang dugo pababa sa lalamunan nito. Ako ay isang mensahero lamang. Pakiusap huwag batuhin ang mensahero.

***********

Pasimula ng Propesiya

ANG PAGPAPASYA! ANG PAGHUHUKOM! ANG PAGHAHATOL!

ANG PAGPAPASYA, ANG PAGHUHUKOM, ANG PAGHAHATOL! Kayo na ayaw tanggapin ang dumaloy na Dugo ni YAHUSHUA ha MASHIACH. AKO ay nagsasalita sa lahat ng mga tao na nangungutya sa AKIN. AKO ay nagsasalita sa lahat ng mga tao na lumapastangan sa AKIN. AKO ay nagsasalita sa mga tao na tinanggihan ang AKING Anak na si YAHUSHUA, kayo na hindi tatanggap sa dumaloy na Dugo na ibinuhos para sa inyo, kung gayon AKO ay ibubuhos ang dugo pababa ng inyong mga lalamunan. AKO ay bubusugin/pupunuin kayo ng inyong sariling dugo. AKO ay ilulubog kayo para sa kasalanan na inyong ginawa sa Amerika lamang.

Huwag isipin na ang ibang mga bansa ng mundong ito ay hindi AKO ginalit. Sapagka’t ang propetang ito ay mula sa Amerika, kaya sinasabi KO, AKO ay nagsasalita ng mga paghuhukom na darating sa Amerika. Kung siya ay mula sa Germany, sasabihin KO ang Paghahatol sa Germany. Kung siya ay mula sa Australia, sasabihin KO ang Pahuhukom na nakareserba para sa Australia. Kung siya ay mula sa Canada, sasabihin KO ang Paghuhukom na nakareserba para sa Canada sapagka’t walang isang bansa sa ibabaw ng mundong ito na hindi AKO naglaan ng paghuhukom/paghahatol.

treets***Ang dugo ay aagos sa inyong mga kalye. Ang dugo ay darating sa mismong mga baybayin ninyo. Mga karamdaman, mga sakit at mga kahinaan na kung saan ay hindi pa ninyo kailanman narinig noon, [at ito] ay sasapit sa AKING mga kaaway, ang mga tao na nagpasiya na sila ay AKING mga kaaway. Ngayon gusto ninyong kunin ang AKING mga simbolo na anumang bagay na Banal mula sa inyong paningin, mula sa mga tatak (seals), mula sa mga panunumpa (pledge), mula sa mga bandila. Gusto ninyong alisin/tanggalin AKO mula sa inyong mga bansa, ipapakita KO sa inyo, ilulubog/lulunurin KO kayo sa inyong sariling dugo.

Dahil iniisip ninyo na walang mali sa pagpatay ng sanggol habang sila ay nasa loob ng sinapupunan ng ina ang inyong sariling mga sanggol ay AKING papatayin, papatayin KO sila sa harap ninyo. Sa pamamagitan ng kamay ng Makapangyarihang Buhay na si YAHUVEH, ipapakita KO sa inyo na AKO ay isang Diyos na hindi makukutya. Sapagkat kinutya ninyo AKO para sa AKING mga awa di-magtatagal ngayon ay makikita ninyo na wala nang kaawaan. Hindi AKO hihingi ng paumanhin sa Sodoma at Gomora at sa ibang mga lungsod na katabi. Hindi AKO hihingi ng paumanhin sa Ninevah, sapagka’t ang inyong mga kasalanan ay masmalaki parin kaysa sa lahat ng mga ito na pinagsama! Ang mabahong amoy ng inyong mga kasalanan ay umaabot sa butas ng AKING mga ilong. Iilan lamang ang nagpakumbaba sa kanilang mga sarili at yumuko/sumubsob sa kanilang mga mukha. Oh, kung hindi ito para sa Dugo ni YAHUSHUA HA MASHIACH, AKO ay buburahin kayong lahat mula sa sangkatauhan.

Nguni’t AKO ay mayroong iilan, oh napakakakaunti, na tinatawag KO na AKING mga Anak at AKING mga kayamanan, na umiiyak at nananaghoy sa harap KO, na nagsasabing, “Huwag hayaan na ang kasalanang ito ay mapabilang laban sa amin.” At tulad ng katiyakan na AKO ay iniligtas si Noah at ang kanyang pamilya, tulad ng katiyakan na AKO ay iniligtas si Lot at ang kaniyang pamilya maliban sa isa, tulad ng katiyakan na AKO ay nagbigay isang daan ng pagtakas, isang daan upang magbigay ng biyaya, isang daan upang itago ang AKING mga minamahal. Humayo at itago ang inyong mga sarili, AKING mga Anak. Masmabuting gumapang kayo sa ilalim ng silungan ng AKING mga Pakpak; mas makakabuti na siguraduhin ninyo na ang dumaloy na Dugo ni YAHUSHUA ay tinatakpan ang bawat kasalanan. Sapagka’t ang AKING galit ay makapangyarihan, kasing lakas/dakila ng AKING Pangalan at ang Malaking Kapighatian na darating ay hindi napakalayo.

Gusto ninyong magsimula ng mga digmaan sa mga yaong hindi nagsusulong ng mga digmaan. Gusto ninyong yapakan ang mga ito sa paanan ninyo sapagka’t alam ninyo na kaya ninyo itong gawin? Nakita KO ang mga sandata ng tao nguni’t ang mga ito ay hindi maihahalintulad sa mga sandata ng Langit. Kinukutya ninyo ang isang pelikula na tinatawag na ‘Ang Pag-ibig ni Kristo [The Passion of Christ],’ ngayon inyong kinukutya ang isa pang pelikula (Ang Araw Sa Makalawa [The Day After Tomorrow]) na nagsasabi sa inyo ng mas maaga, sapagka’t inilagay KO ito sa isipan ng isang pagano upang ipakita sa inyo ang Paghuhukom na darating. At ang inyong mga pulitiko ay tumitindig at sinasabi na, “Huwag makinig, ito ay kahibangan, hindi ito mangyayari” nguni’t sino sila upang magsalita? Paano nila nalaman kung saan KO inimbak ang ulan? Paano nila nalaman kung saan KO inimbak ang mga hangin?

Oh, mayroon silang makina na ginawa ng tao na sinasabi nila na maaaring makontrol ang panahon, nguni’t AKO, AKO at AKO lamang ang magpapakita kung ano ang gagawin KO sa makinang ito! Babasagin KO ang mismong mga kuwerdas ng kanilang HAARP! Lilituhin KO ang mga tao na nag-iisip sa kanilang mga sarili na [sila ay] matalino. Sapagka’t hindi ba AKO ang may-likha ng lahat ng karunungan at kayo walang nilikha/ginawa, ito ay AKO ang yaong imbentor. AKO lamang ang Tagapaglikha at ipapakita KO sa inyo kung ano ang gagawin KO sa mga sandata ng lansakang pagkalipol (mass destruction), sapagka’t makikita ninyo ang pagkalipol mula sa Langit na gayundin katiyak sa tulad ng nangyari sa Sodoma at Gomora at sa pitong lungsod.

Ngayon gusto ninyong kutyain AKO? Ngayon ipapakita KO sa inyo kung ano ang mangyayari kapag AKO ang Tagapaglikha ay mangungutya sa inyo. Ang institusyon/sistema ng kasal/pag-aasawa ay nilikha upang tayo ay maging isa. Walang duda na ito ay hindi kailanman nilikha para sa parehong kasarian upang maging isa. Kahit na ang institusyon/sistema ng kasal ay inyong kinutya/hinamak. Ang mga bagyo ay darating na hindi masusukat/makakayanan, tulad ng hindi pa kailanman nakita noon. Ang tsunami na mga alon ay aanod sa mga baybayin, ang mga ito ay magiging AKING mga luha. Ang daigdig ay lilindol sa mga alon sa buong mundo ng magkakasabay. Habang ang inyong mga mata ay nakatitig sa mga himpapawid, ang pagkatakot/pangingilabot ang inyong makikita habang si satanas ay dumarating ng nakabalatkayo. Sapagka’t kayo ay nasa isang landas ng pakikipagbanggaan at inyong aanihin ang AKING galit sapagka’t AKO ang Diyos na si YAHUVEH na Makapangyarihan na iisa lamang.

Dahil sa awa ng AKING Anak, AKO ay pinigilan ang AKING matinding galit. Kapag nakita ninyo ang isang bansa sa ilalim ng Diyos, ang huling tatak (seal), na maaalis, tunay na inyong mapapawi kahit na ang salita, ang kabuuang salita ng Diyos mula sa inyong bansa. Pinahintulutan ninyo ang ilang pipiliin, pinili ni satanas upang kunin ang isang kalayaan pagkatapos ng isa. Nanatili kayong tahimik gayunman lumapit kayo sa AKIN at nanalangin? Ang kaaway ay hindi mananatiling tahimik, ang mga kaaway ay umuungol/sumisigaw at nagpapakilala sa kanyang sarili tulad nang si satanas ay gumagala bilang isang nangangalit na leon na naghahanap kung sino ang maaari niyang lamunin. Kaya para sa mga tao na ang kanilang mga kasalanan ay hindi pa nahugasan sa dumaloy na Dugo ni YAHUSHUA, sa mga tao na hindi pa ginagawa AKO at ang AKING Anak una sa kanilang buhay at sa kanilang pagmamahal, makikita ninyo na ang mga kalamidad na ito ay dumarating.

Oh, sinasabi ninyo na AKO ay nagbubulag-bulagan sa kasalanang ito o sa kasalanan na iyon, sigurado na ang Diyos ay hindi nababahala. Kung higit ang inyong nalalaman at kayo ay patuloy ang paggawa ng mga dahilan, na sinasabi ang mga walang silbing mga salita na hindi KO naririnig, ipapakita KO sa inyo na AKO ay isang seloso/mapanibughong Diyos. Anumang bagay ang inyong inilalagay sa harapan KO, ay inyong ginawang isang Diyos.

ANG PAGPAPASYA, ANG PAGHUHUKOM, ANG PAGHAHATOL kahit na ang mismong salita na Hukom, makikita ninyo na ang inyong katas-taasang hukuman ng Amerika, ay nakaupo doon sa isang burol (hill) na napakamaka-diyos nguni’t AKO lamang ang Hukom at isa-isa sila ay ibababa, sapagka’t kanilang inalog ang kanilang mga kamao sa Makapangyarihang Buhay na si YAHUVEH ng walang takot. Sasabihin KO ito sa inyo AKING mga Anak, ang plano ni satanas ay nagsimula dito. Ang sistema ng anti-kristo ay inilagay/itinakda na, naghihintay lamang para sa tamang tyempo at kapanahunan para sa kanya upang magpakita/humarap. Kayo ay binigyan na ng babala, AKING mga Anak. Magtago ng kaunting panahon. Kapag sinabi KO sa inyo na kumilos, huwag magtanong kung bakit. Huwag mang-antala/magpaliban o hindi kayo mapapanatiling ligtas at pagkatapos lalapit kayo sa AKIN at tatanungin AKO ng bakit.

Amerika inilaan KO ang huling paghahatol para sa inyo. Kayo ay nagmamasid sa buong mundong ito habang inaalis/kinukuha ninyo ang isang bansa pagkatapos ang iba pa [ng sunud-sunod] nguni’t ang AKING mata ay nasa inyo. Nakikita KO ang inyong puso, ang mga puso ng mga pulitiko, ang halaga/salaping dugo (blood money) na kapalit/pambayad, ang pagkamatay ng mga sundalo, ang mga babae at mga lalaki na namatay sila ng walang saysay, sila ay nagdurusa ng walang saysay, sapagka’t kanilang ipinangako ang kanilang katapatan sa isang Bansa na hindi naglalarawan sa AKIN. Oh, kayo na ibang mga bansa na nakikinig sa mga salitang ito, huwag ninyong isipin na kayo ay masmabuti, sapagka’t sa muli sasabihin KO AKING inilaan ang AKING mga Paghahatol, at ang inyong sariling mga propeta ay nagsasalita, sapagka’t kayo ay hindi nakahihigit/hindi mas mabuti, ito ay dahil lamang na ang Amerika ay masmatapang sa kanilang kasamaan. Sapagka’t nawalan sila ng takot sa kanilang Tagapaglikha, ang isa na nagtalaga sa kanila.

Hindi KO sinasabi ang babalang ito sa AKING mga Anak; hindi KO binabantaan/tinatakot ang AKING mga Anak, mga yaong AKING minamahal, mga yaong AKING mga Sanggol, Nobiya, Pinili at Hinirang. Hindi ninyo kailangang ikatakot ang matindiing galit ng inyong Ama basta’t ginagawa ninyo lamang kung ano ang sinasabi KO na gawin ninyo. Pananatilihin KO kayong ligtas, pananatilihin KO kayong nakatago sa ilalim ng silungan ng AKING mga pakpak, ito ay nasa yaong pagpapahid na kayo ay makakapasok.

Ang Lungsod ng kasalanan ay ang unang galit na papasok, upang kunin/alisin ang isang maliit na krus mula sa tatak (seal). Ipinapakita nito sa inyo ang kapangyarihan ng mga simbahan sa Estado na iyon. Mayroon silang isang anyo ng Kabanalan, walang hangarin para sa Kabanalan, walang pagka-Diyos sa loob. Ang mga tao na nasa mga yaong mga Simbahan kung saan ang kanilang mga pastor ay nanatiling tahimik at nanood, hindi man lamang nag-alay ng isang panalangin, hindi sinabi sa kongregasyon na mag-ayuno at magprotesta. Kayo ay mga puta (whores), kayo ay mga puta sa AKING paningin, ipinagbili ninyo ang inyong sarili sa pinakamataas na halaga kung ano ang hindi ninyo gagawin para sa yaong katayuan na walang buwis [na babayaran] (tax-exempt status) , na AKING naipropesiya na ay maaalis. Oh nguni’t inyong inaasam lamang ang araw kung kailan maaaring kayong magpatuloy na gawin ito ayon sa inyong paraan. Sinabi KO sa mga tao na lumayas/tumakas sa mga Simbahang ito ng Babilonia. Nguni’t patuloy pa rin silang sumusuporta sa mga Simbahang ito, nagpapataba sa mga pastor na ito, sinisigurado na mayroon silang kayamanan na nakalaan para sa kasamaan. Sila ay walang halaga kundi mga pampainit ng mga bangko [lamang] at AKO ay pananagutin sila, sapagka’t hindi sila tumakas, sa halip ay nagpatuloy silang suportahan ang mga trabaho ni satanas kung saan ay isang huwad sa harap KO.

Kaya Amerika, AKO ay nagbigay ng propesiya sa pamamagitan ng babaeng lingkod na ito sapagka’t siya ay mula sa Amerika, buksan ninyo ang inyong bibig ng maluwag sapagka’t ang mga tao na hindi tumatanggap sa dumaloy na Dugo ni YAHUSHUA HA MASHIACH, sa inyong sariling dugo kayo ay AKING lulunurin! At walang isang tao na hindi makakapagsabi, kapag ang pagkalipol ay dumating sa mga alon, “Na alam ko ito o ang isang iyon ay namatay na.” Binigyan KO kayo ng babala Amerika, binalaan kayo ng inyong mga propeta. AKO ay nagsalita ng babala pagkatapos ng isang [pang] babala mula sa babaeng lingkod na ito, maraming taon na ang nakakaraan. Sa buong mundo sila ay nananalagin, “Ano ang sasabihin ng propetang ito?” Ilang beses KO kailangang ulitin ang AKING SARILI sapagka’t ang inyong mga tainga ay hangal/mahina, ang mga ito ay tumigas (waxed), kayo ay mahina ang pandinig. Hindi man lamang kayo sumunod kung ano ang sinasabi KO at gayunman kayo ay umiiyak, “Bigyan MO kami ng bago!” Ito ay isang maliit na halimbawa lamang.

Ngayon AKO’y nagbibigay ng isang bagong babala sa inyo. Para sa mga taong naniniwala sa pagdating ni YAHUSHUA muli, ginagamit ninyo ang salitang rapture (nag-uumapaw na kaligayahan), ang pagtangay ng AKING mga Babaeng tapat/mananampalataya at mga Lalaki at mga Anak. Binabalaan KO kayo ngayon, MAG-INGAT AKING mga Anak sa isang HUWAD na RAPTURE (nag-uumapaw na kaligayahan) na kinatha/ginawa ng mga yaong inyong pinagkakatiwalaan. Kapag sasabihin nila, “Naririto si Hesus”, kapag sanabi nila, “Nanroroon si Hesus, pumarito kayo at makipagkita sa amin doon.” (Mat 24:23-24) Mag-ingat AKING mga Anak sa HOLOGRAM sa kalangitan, iyon ay magiging si satanas na dumarating sa loob ng pagbabalatkayo (in disguise). Sapagka’t bagong mga sandata ay gagapas sa inyo. Para sa mga yaong hindi nakikinig, para sa mga taong walang alam, sila ay maglalaho (evaporated), sila ay magiging walang iba kundi ang usok. Sapgka’t hindi ninyo kailangan pumunta kahit saan para kay YAHUSHUA upang dumating, ang AKING Anak ay darating kung nasaan kayo.

Mag-ingat AKING mga Anak sa ASUL NA SINAG NA RAPTURE (Blue beam rapture), kung saan ay walang isang rapture [na mangyayari], sapagka’t ito ay ang masasama na matatangay/mahuhuli, kapag kanilang aakalain na sila ay darating upang makita/mapagmasdan ang mukha ni Hesus. AKO ay pinahintulutan ang mga ito na malinlang, sapagka’t kung tunay nga kayong nakakarinig mula sa AKIN malalaman ninyo ang inyong salita, malalaman ninyo na kahit ang mismong hinirang ay malilinlang. Ito ang plano/layunin, ito ang balak ng kaaway, upang ipakita lamang sa inyo kung ano ang kasamaan. Hindi lahat ng magtitipon ay magiging masama, ang ilan ay hindi pa nakarinig sa mga babala, ang ilan ay hindi alam kung paano pakinggan ang AKING tinig, kaya sinasabi KO sa inyo na bigyan sila ng babala. Sapagka’t ang AKING Anak ay darating nguni’t sinusubukan ng diyablo na mauna, kaya bigyan sila ng babala. Suriin ang Espiritu na nagsasalita.

Oo, ito ay totoo na ang patay sa MESIYAS ay babangon, at kayo na nanatili ay matatangay sa hangin upang salubungin ang AKING Anak nguni’t ang diyablo ay pagpapatiuna. Maging babala [ito sa inyo] ang mga yaong may mga tainga, makinig [kayo], ang mga yaong may espirituwal na mga mata, tumingin [kayo], upang hindi kayo malinlang kapag ang huwad/peke ay susubukang magpakita/lumitaw sa harap ninyo. Kapag ang inyong mga pulitiko sa buong mundo ay tumingin sa kalangitan at sasabihing, “Mayroong isang masdakilang Diyos na darating kaysa sa AKIN,” sila ay makakakita ng mga malik-mata (apparitions); oo sasabihin nila na sila ay nakakakita ng mga sasakyang pangkalawakan. Gagawa ito ng balita [para sa inyo]. Kahit pa nga ang isang alien ay makakapanayam (interviewed). Tandaan AKING mga Anak kung saan ito nanggaling, si satanas ay nagpapatiuna bago ang AKING Anak.

Kinukutya AKO ni satanas sa lahat ng mga paraan, ang pinakamalaking pangungutya ay sa pagtangkang nakawin ang AKING totoong mga Sanggol/Bata, Nobiya, mga Pinili at Hinirang palayo. Ang impiyerno ay nag-uumapaw at ang mga patandaan ay lalabas mula sa kumukulong putik na bubuga mula sa maraming bahagi ng mundong ito. Ang mundo ay lumilindol at yumayanig sa AKING galit, sa pagdating/pagsapit ng AKING tunay na Anak sapagka’t alam ng AKING Nobiya ang pagdating ng Kasintahang Lalaki. Kaya si satanas ay nangungutya at sinusubukang mauna bago ang AKING Anak at alisin ang anumang bagay at lahat ng bagay na Banal mula sa paningin ng mga tao upang makalimutan nila ang halaga na binayad ng AKING Anak. Sapagka’t si YAHUSHUA HA MASHIACH ay ang inyong kaisa-isang MESIYAS ang inyong kaisa-isang gabay na Liwanag.

AKO ay nagbigay ng babala sa inyo sa kalangitan, binigyan KO kayo sa taon na ito ng palatandaan pagkatapos ng [isa pang] palatandaan. Binigyan KO kayo ng mga hiwaga at mga kamangha-mangha habang dumating ang mga bulalakaw ng [may] iba’t- ibang sukat. Ilan lamang ang tumingin sa itaas at nabatid na ang pagtubos ay nalalapit na. Nguni’t para sa AKING mga kaaway, ang pagpapasya, ang paghuhukom, ang paghahatol ay ang lahat ng inyong malalaman. Paghuhukom sa mga yaong gumawa ng mga taggutom na ginawa ng tao (man made famines). Paghuhukom sa mga tao na lumikha ng sakit, sa mga karamdaman at kahinaan, Ang paghuhukom sa mga tao na nagpaparumi sa hangin ng may mga [kasamang] sakit, Ang paghuhukom sa mga tao na naglalagay ng lason sa pagkain at tubig.

ANG PAGPAPASYA, ANG PAGHUHUKOM, ANG PAGHAHATOL sapagka’t AKO lamang ang Kataas-taasang Hukom at makikita ninyo na AKO ay hindi isang Diyos upang kutyain. Makikita ninyo kung ano ang gagawin KO sa mga kaaway, ang mga tao na naka-upo na napaka mayaman at pinakamarangya/pinakamagarbo at sinisipa ang mga mahihirap sa alikabok.

ANG PAGPAPASYA, ANG PAGHUHUKOM, ANG PAGHAHATOL habang pinipilit KONG buksan ang inyong bibig, upang ibuhos sa AKING galit. Ang mga tao na sumisigaw, “Ako ay homoseksuwal, ako ay bakla at ipinagmamalaki ko ito.” Mga karamdaman ay sasapit sa inyo, mga salot (plagues) ay sasapit sa inyo, ang mga tao ay tatakbo sa takot mula sa inyo at kayo ay magtatago at kayo ay matatakot/gagapang at kayo ay sisigaw, “Patayin ninyo ako sapagka’t ang sakit na ito ay hindi ko na matiis.”

ANG PAGPAPASYA, ANG PAGHUHUKOM, ANG PAGHAHATOL hindi lamang sa Amerika kundi sa bawat bansa na sumuway sa AKIN, sa bawat Lungsod sa bawat Estado (state) wala AKONG pakialam kung gaano kayo kaliit, mula sa Lungsod, patungo sa Panlalawigan patungo sa mga probinsiya, alam KO kung nasaan kayo. Mahahanap KO kayo doon.

ANG PAGPAPASYA! ANG PAGHUHUKOM! ANG PAGHAHATOL! Para sa inyo na matuwid sa Pangalan ng AKING Anak ang paghuhukom na ito ay hindi lalapit sa inyo. Kayo ay manonood at kayo ay titingin ng may pangingilabot, makikita ninyo ang mga tao na kilala ninyo ay aanihin ang AKING mga Paghahatol maging sila ay pamilya, kaibigan, o kaaway. Tulad ng ginawa KO upang protektahan ang mga Anak ng Israel mula sa mga salot ng mga Ehipto kaya AKO ay gagawin ito muli. Sapagka’t AKO ang Makapangyarihang Buhay na Hukom, AKO ang Makapangyarihang Buhay na Tagapaglikha at AKO ay aanihin ang Kahatulan, sapagka’t ang AKING mga kaaway ay isusuot ang mga ito katulad ng mga damit, tulad ng pangalawa [nilang] balat.

Sa umpisa AKO ay tatangis at pagkatapos AKO ay galit at ngayon AKING mga Anak itago ang inyong sarili ng kaunting pang panahon sapagka’t ang inyong AMA (ABBA) ay galit na galit. Nguni’t hindi sa inyo AKING mga musmos, hindi sa mga tao na tumatawag sa AKING Anak, hindi sa mga tao na sinusubukang gawin ang makakaya nila upang maghatid ng isang ngiti sa AKING mukha at sa AKING Anak. Hindi sa mga tao na nagsasabi “Oh kami ay lubusang nahihiya, na kami ay bahagi ng sangkatauhan na ito na nagdadala ng kahihiyaan sa aming Ama sa Langit.” Hinahaplos KO ang inyong mga ulo, hinahalikan KO ang inyong mga noo, sinasabi KO “Itago ninyo ang inyong sarili AKING mga Anak para sa isang kaunting panahon pa” habang ang Paghuhukom ay sumasapit sa AKING mga kaaway. Sa buong mundong ito sa magkabilang dako ng karagatan (sea to sea), Ang paghuhukom ay sasapit sa AKING mga kaaway.

 

********************

 

Kaya ito ay isinalita, kaya ito nasusulat noong Hunyo 2, 2004 7:00 P.M.

Apostol Elisheva Eliyahu

www.amightywind.com

www.almightywind.com

 

MANGYARING IBAHAGI SA LAHAT NG MGA TAONG NAGMAMALASAKIT. HUWAG NINYONG IHAGIS ANG INYONG MGA PERLAS SA HARAP NG MGA BABOY NA MANGUNGUTYA!

 

Google Search: Salita at kahulugan nito

Hologram

a three-dimensional image formed by the interference of light beams from a laser or other coherent light source.

isang three-dimensional na imahe na nabuo sa pamamagitan ng pagkagambala ng mga light beam mula sa isang laser o iba pang magkakaugnay na pinagmulan ng ilaw.

 

HAARP

The High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) was initiated as an ionospheric research program jointly funded by the U.S. Air Force, the U.S. Navy, the University of Alaska Fairbanks, and the Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)

 

Ang High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) ay pinasimulan bilang isang programa ng pananaliksik na ionospheric na pinondohan ng US Air Force, U.S. Navy, University of Alaska Fairbanks, at Advanced Defense Projects Agency (DARPA)